Empowerment

Att må bra och trivas i sig själv är viktigt för att man ska kunna leva ett långt och lyckligt liv. Att trivas i sig själv innebär att man är nöjd med den man är, att man litar på sin egen förmåga och att man känner att man kan och vet tillräckligt. Den här känslan och kapaciteten brukar kallas för egenmakt. Det är dock vanligare att man använder sig av det engelska ordet empowerment när man beskriver känslan av att ha makten över sig själv och sitt eget välmående. Man kan ha en låg eller en hög känsla av empowerment. Någon som känner sig empowered har en hög känsla av egenmakt och tänker ofta positiva och stärkande tankar om sig själv. Ibland händer det att begreppet empowerment förväxlas med andra känslor som exempelvis motivation, men det är två skilda saker.

Empowerment

 

Man kan känna en stark motivation till att göra något, utan att för den delen känna sig särskilt empowered. Ett exempel på en sådan situation är när man gärna vill ha ett nytt jobb men känner sig osäker inför sin arbetsintervju, eller någon som har bestämt sig för att sluta röka. Stark känsla av empowerment brukar resultera i positiva förändringar i livet. Många tenderar att känna sig nöjdare med vardagen och på jobbet, samt mer innovativa. Sådant som lätt kan påverka hur empowered man känner sig är faktorer som kunskap och delaktighet och ens omgivning. Den här texten tittar närmare på begreppet empowerment, hur man kan gå tillväga för att stärka någon annans känsla av empowerment och vilka trix man kan ta till själv för att bli mer empowered.

Vad är empowerment?

Begreppet empowerment kan ha något olika betydelse, beroende på vilken kontext som det används i. Den här texten kommer framförallt att titta på empowerment och egenmakt i en jobb-kontext, det vill säga vilken roll empowerment spelar på arbetsplatsen och hur man kan göra någon mer empowered. När det handlar om empowerment på jobbet, handlar det ofta om vilken nivå av auktoritet och ansvar som de anställda har och hur mycket de är involverade i de beslutsfattande processerna. Det gäller inte bara själva jobbaktiviteterna utan i det styrande arbetet också. I sin rena bemärkelse förknippas ordet empowerment ofta med att ge eller förse sina anställda mer frihet, makt, motivation och uppmuntran i relation till en given uppgift. Syftet med att stärka känslorna av empowerment inom ett företag är ofta att facilitera beslutsfattande även på organisationens lägre nivåer. Där har de anställda nämligen en unik möjlighet att påverka.

Empowerment för med sig flera olika fördelar och vinster. Om de anställda generellt känner en hög nivå av empowerment ökar det företagets vakenhet när det kommer till att lösa problem och konflikter. De anställda tenderar också att bli mer produktiva, när de anställda känner sig mer engagerade i arbetet och därför börjar ta beslut för hela företagets bästa. Som arbetsledare är det dock samtidigt viktigt att man fortsätter att coacha sina medarbetare, samt att man håller koll på att de anställda använder sin egenmakt eller empowerment på rätt sätt. Annars kan det uppstå komplicerade situationer där de anställda med starkt empowerment tar beslut på egen hand som kanske inte riktigt ligger i linje med företagets mål. Det kan i sin tur leda till att det blir förvirrande med att koordinera dessa olika nivåer av självstyre inom organisationen. Har man som arbetsledare väl gett sina anställda ny auktoritet vilket har förstärkt deras känsla av empowerment, är det viktigt att man vågar lita på dem anställda och ger dem en chans. Om inte kan arbetet bli kontraproduktivt, när man som chef envisas med att följa de anställdas varje steg för att se att de inte utnyttjar sin egenmakt. Det kan resultera i ett starkt missnöje bland de anställda.

Så får man de anställda att känna sig empowered

Flera olika studier har visat att anställda är som nöjdast med sitt jobb när de känner sig empowered i relation till sina vanliga arbetsuppgifter. Det är också bevisat att det finns en stark korrelation mellan empowerment och finansiell framgång för arbetsgivarna och företagen. Därmed kan man se att empowerment gynnar arbetsgivarna såväl som arbetstagarna. Därtill kan en empowered arbetskraft leda till bättre upplevelser för kunderna. Det beror på att anställda som är empowered och som jobbar i exempelvis kundtjänsten för ett företag direkt kan erbjuda en missnöjd kund en gåva eller en rabatt utan att först behöva be om tillåtelse från en övre chef. Det gör kundens upplevelse med kundtjänsten och företaget i det stora hela både snabbare och effektivare. När de anställda får utrymme och tillåtelse att utforska sin egen roll mer är det också större chans att de lyckas komma på nya och mer kreativa sätt att lösa gamla problem på. Att höja sina anställdas känsla av egenmakt innebär således att man ger dem mer kontroll, vilket kan vara svårt för många arbetsgivare i början. Här följer en lång lista med flera olika tips som man kan ta hjälp av för att komma igång med att stärka sina medarbetare och höja nivån av empowerment.

Introducera de anställda för företagets vision

Det hjälper att få de anställda att känna att de faktiskt hjälper till att skapa något som är större än de själva. När man introducerar de för företagets övergripande och vägledande vision känner de anställda ofta en starkare känsla av meningsfullhet och som att de fyller en viktig funktion. Man ska gärna kommunicera till dem hur just de kan göra för att bidra till att göra verklighet av visionen. När de anställda känner att deras jobb har ett större syfte blir de också mer lojala, samt empowered till att fortsätta framåt i samma stil.

Definiera förväntningar och gränser så tydligt som möjligt

Det kan vara lätt att luras till att tro att gränser får de anställda till att känna sig instängda och kontrollerade. Men i en klar majoritet av fallen får tydliga gränser de anställda att känna att de har desto större frihet och makt inom ett väldefinierat område. Att försöka styra sina medarbetare på mikronivå är i princip aldrig positivt eller särskilt stärkande för ett kompetent team. Genom att istället förklara och definiera både de kort- och långsiktiga förväntningarna, samt kommunicera gränserna för hur fritt de kan jobba, ger man de anställda en tillåtelse att ta egna beslut. Samtidigt säkerställer man att deras beslut kommer ligga i linje med företagets strategiska prioriteringar.

Lägg tid på att ge feedback

Välstrukturerad och detaljerad feedback hjälper de anställda att växa och att utveckla sina kompetenser. Det är viktigt att i sin feedback inkludera konkreta tips på vad som skulle kunna göras bättre, så att man inte enbart säger något positivt eller negativt om deras insats. Det är först när den konstruktiva kritiken är konkret som den går att applicera i verkligheten.

Belöna de anställdas goda arbete

Alla medarbetare ser fram emot sin löning, men aktiva, engagerade och innovativa medarbetare tenderar att göra jobbet för mer än bara pengarna. Att visa för de anställda att de är viktiga och spelar roll gör att de känner sig uppskattade. Det leder i sin tur till att de fortsätter med sitt goda arbete samtidigt som de känner sig nöjdare och mer tillfreds på sitt jobb.

Delegera mer för att visa tillit

Det är ofta mer eller mindre nödvändigt för en upptagen chef att skicka vidare en del av sina uppgifter ner till sina medarbetare. Att dock bara delegera uppgifter som man själv inte har tid med eller som man rent av kanske tycker är ett slöseri med ens dyrbara tid kan göra mer skada än nytta i det långa loppet. Istället för att bara delegera uppgifter för att själv bli av med jobb bör man se delegering som en gyllene möjlighet att göra att ens anställda känner mer empowerment. Man kan till exempel be en anställd hålla i ett viktigt möte eller dela på ansvaret för ett stort projekt.

Ge de anställda tillåtelse att agera

Att delegera ansvar innebär också att man erkänner och tycker det är okej att en anställds sätt att nå ett gemensamt mål på kan skilja sig mot ens eget sätt. Istället för att detaljstyra de anställda är det bättre att låta dem vara. Det är viktigare att istället definiera slutresultatet man är ute efter och inte själva vägen som man tar för att nå dit i slutändan. En anställd som känner att chefen har förtroende för dem kommer känna sig mer självsäker, stolt och lojal.

Ställ upp för de anställda

Att höja känslan av empowerment bland de anställda är en process. Man ska inte förvänta sig att det händer på en enda dag. Att de anställda exempelvis slutar ställa frågor när man delegerar uppgifter till dem. Det är därför viktigt att man finns där som ett stöd, tillgänglig när de behöver support och kunna bidra med de resurser som behövs för att kunna slutföra uppgifter. Resurser kan till exempel innebära teknologi, utbildning, tid eller pengar. När ens team av anställda väl har allt de de behöver för att kunna lyckas med sina uppgifter är det dags att förklara för dem att man vill att de ska lösa framtida problem på egen hand så gott det går. Då lär de sig att lita på sig själva.

Främja individuell utveckling

Oavsett hur små stegen är stämmer det att när en anställd utvecklas så utvecklas hela företaget också. Att fortsätta utbilda och träna de anställda i exempelvis ny teknologi kan skapa ett riktigt värde för hela organisationen över tid. Att pressa de anställda till att göra sådana saker som sker utanför jobbet innebär dock att man utökar deras arbetsmängd. Därför bör man uppmuntra till dessa aktiviteter genom att skjuta till extra pengar för de anställda.

Bekräfta att misstag har skett men gå snabbt vidare

Ett företag som inte begår några misstag alls jobbar helt enkelt inte tillräckligt hårt. Om man därtill bestraffar anställda som begår misstag istället för att uppmuntra till att våga göra misstag då och då kan resultera i fega och inramade anställda. Ett bra sätt att uppmuntra de anställda till att våga göra fel ibland kan vara att förtydliga för dem vad som anses vara ett acceptabelt misstag och vilka misstag som kan skapa för stor skada.

Sätt upp oemotståndliga målsättningar

Som nämndes tidigare vill och behöver de anställda ofta känna att de är del av något större och att de bidrar till visionen. Det är målen som utgör kopplingen mellan ett företags vision och de anställdas dagliga arbetsuppgifter. Även för en anställd som har en värdefull men upprepande och tråkig position kan det göra skillnad att ha ett konkret mål att jobba mot. Det är dock viktigt att säkerställa att målen, både de individuella och de för hela företaget, går att uppnå. Anställda som konstant känner att de inte når upp till förväntningarna löper hög risk att slitas ut.

Låt teamet leda ibland

Det är igen bra idé att jämt stänga ute de anställda från de beslutsfattande processerna som sker på hög nivå inom företaget. Dessutom kan de anställdas praktiska och konkreta kunskap och erfarenhet från ”golvet” vara värdefull information för den sortens beslut. Deras feedback kan leda till spännande utvecklingar för företaget, samtidigt som de anställda känner starkare empowerment.

Så blir man själv empowered

Att känna sig empowered hänger dock inte bara på chefen utan det är mycket upp till en själv också. Det gäller att vara redo och öppen för positiv förändring. Det är man själv som har makten att skapa sin verklighet och en grogrund för ens drömmar att växa. Därför följer här konkreta tips på vad man själv kan göra i sitt liv och på jobbet för att känna mer empowerment:

  • Definiera vad framgång och lycka innebär: En framgångsrik karriär och ett lyckligt liv ser olika ut för alla människor. Därför är det viktigt att man själv kommer fram till vad som gör en lycklig och därtill också trycker bort alla ”men tänk om..”. Man bör också se till att ens målsättningar i livet och de i karriären är i linje med varandra. Att veta vad man brinner för och ta steg framåt för att uppleva det, oavsett hur små de stegen är, kan ge mer kontroll över ens inre makt och empowerment.
  • Ha mer mänsklig kontakt: Det kan ibland vara svårt att komma ihåg att teknologiska verktyg är till för att förbättra ens kommunikation med andra, inte göra att man blir mer separerad.
  • Släppa rädslan: Rädsla är ofta det största hindret mellan en själv och det liv man egentligen vill leva. Det gäller att våga ta för sig, våga jobba hårt för att nå sina mål och kommunicera sina behov till sina chefer och kollegor. Man bör komma ihåg att rädsla inte alltid måste vara något negativt, utan det kan också vara ett tecken på att man gör framsteg. Det är trots allt när man når utanför sin komfortzon som man känner som mest rädsla.
  • Lyssna till andras råd, men behåll fokus: Så kallade nej-sägare finns överallt, men de har inte alltid rätt. Ens egen uppgift är att ta deras råd i beaktning, men att ändå fortsätta framåt på vägen mot ens mål.
  • Basera karriärmålen på de egna behoven: När man sätter upp mål för sin karriär, men även i livet, bör man sluta ta hänsyn till vad andra människor hoppas eller förväntar sig att man ska göra och uppnå. Allt för många människor tenderar att lyssna på fel råd och ge upp sina egna drömmar när de anpassar sig efter andras behov.
  • Låt saker hända av sig självt: Att göra för mycket planer kan ibland utgöra en stor stressfaktor i livet, vilket är helt onödigt. Det kan göra underverk för självkänslan att låta karriären och drömmarna utvecklas i sinom tid, samt låta framgång ske på ett realistiskt och hälsosamt sätt.
  • Välkomna kaos: Bekvämlighet är framgångens största fiende. Avbrott och kaos kan vara tecken på att viktiga förändringar är på gång och ofta kan bra saker hända på de mest oväntade sätten. Fortsätt framåt, även om vägen känns oklar, för om det inte skrämmer en så beror det nog på att man inte avancerar.

Slutsats

Att känna sig stark, modig, tillfreds och som att man har kontroll över sitt eget liv innebär att man känner en hög nivå av egenmakt, det vill säga empowerment. Begreppet empowerment kommer från engelskan och är något som har fått allt mer och mer uppmärksamhet. Att se till att ens anställda känner empowerment kan nämligen innebära stora fördelar för hela företaget, eftersom att de då generellt är nöjdare, mer produktiva och därtill bemöter kunderna bättre. Hög nivå av empowerment leder helt enkelt till högre lönsamhet. Som arbetsgivare är det viktigt att man ger sina anställda möjligheter för att stärka sin känsla av empowerment, vilket man till exempel kan göra genom att ge dem mer ansvar och visa att man känner förtroende för dem. Samtidigt är det viktigt att man själv jobbar för att känna empowerment och att man är öppen för nya möjligheter.

 

 

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.