Artiklar

Ta del av över 150 artiklar om Projektledning, Ledarskap och Kommunikation

Etiskt Ledarskap: Styrs av respekt för etiska värderingar

Genom åren har olika stora ledare världen över demonstrerat ett oetiskt ledarskap som hamnat på tidningarnas förstasidor. Ett sådant exempel är när det uppdagades att bilföretaget Volkswagen fuskade med sina utsläppssiffror. Den typen av situation visar vad som kan...

Komfortzon: Från komfortzon till utvecklingszon

Komfortzon: Från komfortzon till utvecklingszon

Att känna sig bekväm då och då kan definitivt vara skönt men att vara och känna sig bekväm kan i längden ofta leda till att man fastnar i rutiner, blir uttråkad och besviken. Framför allt så leder det till att man slutar att utvecklas. Som entreprenör, medarbetare...

7 steg för att leda ditt eget solcellsprojekt

7 steg för att leda ditt eget solcellsprojekt

Alla projekt kräver en duktig projektledare för att bli lyckosamt, och den parollen gäller även för solcellsprojekt. Följ de 7 steg som anges nedan för att du som solcellsmontör ska kunna leda ditt eget installationsprojekt med ett lyckat resultat som följd. 1. Utse...

SWOT Analys: Styrkor, Svagheter, Möjligheter & Hot

SWOT Analys: Styrkor, Svagheter, Möjligheter & Hot

Inom de flesta verksamheter, företag och organisationer – där samarbeten av olika slag förekommer – är det vanligt att göra en SWOT analys. Grunden för SWOT analysen är att studera den egna verksamheten och dess styrkor och svagheter, samt eventuella möjligheter och...

Organisationsstruktur: Beskriver organisationens formella struktur

Organisationsstruktur: Beskriver organisationens formella struktur

En organisationsstruktur är vad som avgör hur en viss organisation ser ut, vem som har vilken roll och ansvarsområden och hur kommunikationen mellan medarbetarna fungerar. Att inte ha en formell organisationsstruktur på plats i sitt eget företag kan göra att det blir...

Platt organisation: Fördelar ut makten till medarbetarna

Platt organisation: Fördelar ut makten till medarbetarna

När man startar upp en organisation eller ett företag så finns det ofta en hel del saker som brukar fungera naturligt från början och som man inte behöver ägna så mycket tid åt att fixa, som till exempel vem chefen är, vem som är ansvarig för lönerna, vilket kaffe som...

Processorganisation: Organisationsstruktur för effektiva processer

Processorganisation: Organisationsstruktur för effektiva processer

Hur en organisation eller ett företag ser ut och hur den opererar beror på hur den är strukturerad. Det finns många olika strukturer och former som en organisation kan anta, och vilken struktur man använder kan bero på en mängd olika faktorer så som exempelvis storlek...

Divisionsorganisation: Samlar expertis i en division

Divisionsorganisation: Samlar expertis i en division

Organisationer är, för det mesta, komplexa, sociala system där målet är att på bästa sätt kunna använda sina resurser i form av deltagare eller medarbetare. Hur en organisation är strukturerad och uppbyggd bör grundas i organisationens olika målsättningar och, om...

Produktutveckling: En traditionell produktutvecklingsprocess

Produktutveckling: En traditionell produktutvecklingsprocess

Produktutveckling är processen att utveckla en produkt från en idé. Inom begreppet produktutveckling ryms även att utveckla och förbättra en redan befintligt produkt. Ett företag som vill ta fram en ny produkt går vanligtvis genom ett flertal faser. Att det kommer nya...

GROW-modellen: Hjälper till att strukturera och genomföra coachning

GROW-modellen: Hjälper till att strukturera och genomföra coachning

Som en ledare, vare sig det är på kontoret, hemma, i skolan eller i sportsammanhang, så är en av de viktigaste uppgifterna som man har att coacha mänskor till att göra sitt absolut bästa. Genom att göra det så hjälper man dem att ta bättre beslut, lösa problem som...

Kanomodellen: Ett analysverktyg för kund- och konsumentbehov

Kanomodellen: Ett analysverktyg för kund- och konsumentbehov

Det är en vanligt förekommande uppfattning att kunder och konsumenter inte vet vad de vill ha, utan att de istället behöver bli vägledda och i princip tillsagda vad det är dem faktiskt vill ha och behöver. Men i själva verket så vet de flesta konsumenter vad de vill...

Utbud och Efterfrågan: Centralt begrepp inom ekonomi

Utbud och Efterfrågan: Centralt begrepp inom ekonomi

Utbud och efterfrågan är centrala begrepp inom marknadsteori. Det handlar i grund och botten om att ju dyrare en vara är desto mindre efterfrågas den, och desto större kvantitet kan producenterna erbjuda. Priset när den efterfrågade kvantiteten sammanfaller med...

AIDA modellen: 4 steg kunden tar vid ett köp

AIDA modellen: 4 steg kunden tar vid ett köp

AIDA modellen används som ett verktyg inom kommunikation och marknadsföring. Namnet AIDA är en akronym för: Attention (uppmärksamhet) Interest (intresse) Desire (behov) Action (beslut) Och precis som många andra liknande modeller inom marknadsföring så syftar AIDA...

Personalansvar: Lär dig mer om vad personalansvar innebär

Personalansvar: Lär dig mer om vad personalansvar innebär

Att veta vad din personal och dina medarbetare behöver för att må bra på en arbetsplats är A och O för en verksamhets överlevnad. När personalen inte är nöjd kommer detta att speglas i motivation och resultat. Som ledare och chef över en verksamhet måste man ta sitt...

Social kompetens: Vad är Social kompetens?

Social kompetens: Vad är Social kompetens?

Man hör ofta andra människor tala om att han eller hon har så ”hög social kompetens”. Men vad innebär detta egentligen och finns det ens ett svar på frågan om vad social kompetens är? Det sägs att det är bra att ha social kompetens och att det kan vara lättare att få...

Negativ förstärkning: Hur du ändrar ett beteende

Negativ förstärkning: Hur du ändrar ett beteende

Det finns vissa situationer i livet då vi har ett behov av att förstärka ett beteende. Antingen för att vi vill se mer av just detta beteende eller kanske mindre, beroende på vad situationen handlar om. Positiv och negativ förstärkning är en metod som finns inom...

Samarbete: Hur du och ditt team utvecklare ert samarbete

Samarbete: Hur du och ditt team utvecklare ert samarbete

Hela livet består av samarbete, både i ditt privata liv, på fritiden och på arbetsplatsen. Just därför kan det vara en god idé att utveckla sina färdigheter och även bli bra på att samarbeta. De flesta framgångssagor idag har ett framgångsrikt team bakom sig. Man kan...

Retorik: Hur du talar inför folk

Retorik: Hur du talar inför folk

Ska du kanske hålla ett tal eller bara hålla ett föredrag inför väldigt många människor? Då vill du säkert att detta tal eller informationen skall nå fram till åhörarna på rätt sätt. Då handlar det om vilken retorik du skall använda dig av för att få fram ditt...

Projekt: Vad är ett Projekt?

Projekt: Vad är ett Projekt?

Ett projekt är ett tillfälligt, tidsbegränsat arbete med en definierad start- och sluttid. Projektets omfattning och resurser är förutbestämt, och där projektgruppen arbetar mot ett tydligt mål. Att organisera sin verksamhet i projekt innebär att man får tydliga ramar...

TAM SAM SOM: Ta reda på hur marknadspotentialen ser ut

TAM SAM SOM: Ta reda på hur marknadspotentialen ser ut

Att starta upp ett företag är en dröm för många. Att kunna göra verklighet av en idé som man har haft om att till exempel börja sälja en viss produkt eller erbjuda en ny typ av service. Beroende på vilken typ av produkt eller service det är, och vilken bransch du har...

Introvert: Vad kännetecknar en introvert person?

Introvert: Vad kännetecknar en introvert person?

Det finns mycket forskning kring människans olika personlighetstyper, och lika många teorier och modeller som olika forskare genom åren har tagit fram kring detta. Det är intressant att få mer kunskap om varför vi agerar som vi gör och vad som utmärker den ena...

Poka Yoke: Metod för att undvika fel

Poka Yoke: Metod för att undvika fel

Att göra misstag är mänskligt och något som alla personer råkar ut för då och då, hemma såväl som på arbetsplatsen. Det är dock alltid en otrolig lättnad när man lyckas förhindra ett misstag innan det sker. Hur illa ett misstag är beror dock på situationen och i...

5 Varför: En metod för att identifiera roten till ett problem

5 Varför: En metod för att identifiera roten till ett problem

Mer än ofta så uppstår det oförutsedda problem och hur välplanerade olika slags processer och förehavanden än är, så går dessa tyvärr inte alltid enligt planen. För att framför allt se till så att felet inte upprepas igen så bör man undersöka varför och hur felet...

PEST- & PESTEL-analys: Ta reda på vilka externa faktorer som påverkar

PEST- & PESTEL-analys: Ta reda på vilka externa faktorer som påverkar

För att få en så bra uppfattning som möjligt av de makrofaktorer som ofta påverkar ett företag eller projekt så kan du göra en PEST- eller PESTEL-analys. Förenklat är interna faktorer och händelser som sker i företagets mikromiljö lättare att förutspå och därmed...

Marknadssegmentering: Så hittar du dina målgrupper

Marknadssegmentering: Så hittar du dina målgrupper

Marknadssegmentering är att dela upp marknaden i mindre delar så kallade segment. Dessa segment har olika egenskaper baserade på till exempel demografiska eller geografiska variabler. Marknadssegmentering används för att hitta målgrupper och för att bestämma vilken...

Teamutveckling: Att skapa effektiva team

Teamutveckling: Att skapa effektiva team

När man lyckas med konsten att sätta samman och skapa ett effektivt team har man hittat nyckeln till framgång. Teamwork är så effektivt just på grund av att man samlar flera olika kompetenser och erfarenheter i en och samma grupp. Genom att ge och ta från varandra kan...

Organisationskultur: Som “sitter i väggarna”

Organisationskultur: Som “sitter i väggarna”

Organisationskultur är den kultur som finns inom en organisation. Det handlar om värderingar inom företaget, men även om saker som beteenden och oskrivna regler. Ofta kan det vara svårt att sätta fingret på vad som är en organisationskultur eftersom den är outtalad....

OODA-loop: Hjälper dig att fatta rätt beslut snabbt

OODA-loop: Hjälper dig att fatta rätt beslut snabbt

OODA-loop är en beslutscirkel. De fyra bokstäverna står för observe, orient, decide och act och ska vägleda individer att fatta korrekta beslut snabbt. OODA-loopen på svenska blir alltså: observera, orientera, besluta och handla. Modellen är en cirkel, en loop, och...

Mötesteknik: Hur du håller effektiva & givande möten

Mötesteknik: Hur du håller effektiva & givande möten

Inom arbetslivet förekommer det ofta möten av olika slag. Det kan vara stora möten och små möten, men alla har gemensamt att de kräver en viss planering och struktur. Om du upplever att du ofta är den som håller i möten i din yrkesroll kan det vara en god idé att...

Kundresan: Kunders köpbeteende förändras, ta reda på hur

Kundresan: Kunders köpbeteende förändras, ta reda på hur

Låt oss börja med en enkel definition av vad som är en kundresa. Enligt det amerikanska magasinet Harvard Business Review är det "... de steg dina kunder går igenom för att samarbeta med ditt företag, vare sig det är en produkt, en online-upplevelse, en...

70-20-10 modellen: En struktur för lärande & utveckling

70-20-10 modellen: En struktur för lärande & utveckling

Kompetens är något som alla företag, organisation och projekt behöver. Kompetens är en av de viktigaste konkurrensfördelarna inom arbetslivet och kompetensutveckling är något de flesta organisationer lägger stora resurser på, Men hur effektivt är den...

ADKAR modellen: Att leda förändring

ADKAR modellen: Att leda förändring

I dagens samhällsklimat är det många förändringar som måste genomföras. Det kan handla om digitalisering som för många organisationer innebär stora förändringar. ADKAR är en modell för förändring. ADKAR modellen handlar om att leda förändring, förändringsledning,...

Ansoff Matris: En strategi för tillväxt av Produkter & Marknader

Ansoff Matris: En strategi för tillväxt av Produkter & Marknader

Ansoff Matris är en modell som används för att utveckla företag och få dem att växa. Ansoff-matrisen är en så kallad tillväxtmatris som används av företag för att lägga upp en strategi för tillväxt för produkter och marknad. Den är användbar i strategiprocesser där...

Eisenhower Matris: Lär dig Planera & Prioritera dina uppgifter

Eisenhower Matris: Lär dig Planera & Prioritera dina uppgifter

Eisenhower Matris är en väldigt populär metod för att prioritera och planera din tid. Den passar för dig som inte gillar att använda dig utav ”att göra listor” eller dig som inte gillar att spendera värdefull tid på att prioritera dina uppgifter. Eisenhower Matris...

DISC Analys: Lär dig om ditt & andras beteendemönster

DISC Analys: Lär dig om ditt & andras beteendemönster

DISC analys är en teori om mänskligt beteende som är indelad i fyra beteendestilar (D, I, S, C). En DISC analys mäter alltså vilken typ av beteende och kommunikationsstil som olika personer använder sig av. DISC analysen är användbar eftersom den kan hjälpa människor...

Enneagram: En karta för inre utveckling

Enneagram: En karta för inre utveckling

Enneagram är en personlighetstypologi. Det är en modell som ofta används för inre utveckling eller så kallad personlig utveckling. Det är en psykologisk modell som innehåller nio olika personlighetstyper. Dessa typer har alla olika styrkor och svagheter. De har även...

Ikigai: Hitta syfte och mening i livet och arbetslivet

Ikigai: Hitta syfte och mening i livet och arbetslivet

Ikigai är ett koncept för självmotivation som härstammar från Japan. Man kan kalla det den japanska livskonsten för ett långt och lyckligt liv. Ikigai handlar om balans och harmoni och att vara medveten om sin egen anledning att existera. Ikigai är den punkt där...

Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Alla organisationer är någon gång under sin livslängd i behov av att utveckla verksamheten. Detta måste göras för att säkra företagets överlevnad. Om man inte hänger med i vad som sker inom organisationen och ute i världen finns risken att man missar stora brister som...

Positiv förstärkning

Positiv förstärkning

Många gånger kan vi människor fastna i ett beteende som kan behöva ändras på grund av någon anledning. Det kan exempelvis vara hur vi beter oss eller hur vi tänker och planerar. Det kan vara i vardagslivet eller i arbetslivet, skolvärlden eller i relation till...

ABC-modellen: Hur du ställer diagnos på en konflikt

ABC-modellen: Hur du ställer diagnos på en konflikt

En konflikt kan ha många olika sidor och det kan vara svårt att förstå situationen och se det hela på ett objektivt sätt. I de fall det kan behövas hjälp med att synliggöra och tydliggöra en konflikt kan man ta hjälp av ett verktyg som kallas för ABC-modellen. Den här...

Extrovert

Extrovert

De psykologiska teorierna om varför vi människor agerar som vi gör i våra liv är många. När det kommer till begreppen introvert och extrovert är det vanligt att det finns missuppfattningar kring vad det egentligen betyder att vara introvert och extrovert. I den här...

GAP-analys: Identifiera gapet mellan nuläge & drömläge

GAP-analys: Identifiera gapet mellan nuläge & drömläge

För att verksamheten ska utvecklas i rätt riktning krävs att flera olika områden av organisationen analyseras och utvärderas. Vad finns det för målsättningar? Är dessa målsättningar rimliga och vilka verktyg behöver vi för att nå våra mål med verksamheten? Det är...

Produktlivscykeln: En produkts livslängd

Produktlivscykeln: En produkts livslängd

Alla produkter som utvecklas och tillverkas har en specifik livslängd och ett bäst före datum. Det finns en begränsning för hur länge en produkt kan existera och ge vinst till ett projekt eller företag. Detta innebär att företagets vinst och intäkter kommer att...

Kaizen: Ständiga förbättringar, små justeringar

Kaizen: Ständiga förbättringar, små justeringar

På många sätt så har Östasien ofta varit en förebild när det kommer till ledarskap, affärsdisciplin och förmågan att fokusera på att åstadkomma relevanta förändringar. I detta hänseende har Japan ofta varit i särskild framkant, och det är allt annat än en slump att en...

Personlighetstest

Personlighetstest

Det är inte sällan som vi människor förundras över varandras beteenden och personligheter. Personlighetstest är ett verktyg att ta till för att öka din självkännedom. Men det råder lite delade meningar kring personlighetstest. Många forskare anser och har ansett att...

5S

5S

Även om 5S på många håll har kommit att bli ett vedertaget begrepp avseende ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation så är det fortfarande mycket som är okänt och oförstått. Precis som många andra numera populära modeller härstammar 5S från Japan och vår...

Affärsmodell

Affärsmodell

Affärsmodell är ett begrepp som alla företagare, entreprenörer, ekonomer, jurister eller i övrigt engagerade personer förr eller senare kommer att komma i kontakt med. Språkligt sett så syftar det helt enkelt den modell, eller de olika sätt, som en verksamhet planerar...

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys är en metod som har blivit avsevärt mycket mer populär under det de senaste decennierna. I en väldigt förenklad form åsyftar begreppet att helt enkelt analysera och utvärdera såväl den omvärld som påverkar en viss verksamhet, men även hur verksamheten i...

Balanserat Styrkort

Balanserat Styrkort

Balanserat styrkort är ett begrepp som har varit förhållandevis vanligt förekommande inom såväl ekonomi- som företagsstyrning. Trots att det introducerades som styrmedel redan i början av 1990-talet så är det först på senare tid som det har fått ett större genomslag....

Målstyrning

Målstyrning

Målstyrning är en välbeprövad, traditionell styrningsmodell som kan hjälpa många verksamheter att förbättra kommunikationen mellan avdelningar och grupper. Det är ett effektivt och användbart sätt att arbeta inom en verksamhet där fokus är på mål som ska uppnås...

Benchmarking

Benchmarking

De flesta av oss har en mer eller mindre intuitiv förståelse för vad benchmarking åsyftar. Språkligt sett så handlar det helt enkelt om jämförelse, att utvärdera något i förhållande till en mall, en måttstock eller en liknande företeelse. Men på vilket sätt är...

Lean Production

Lean Production

På senare tid har intresset för affärsmetodiken Lean production ökat i enorm utsträckning. Detta beror i stor uträckning på att vår samtid ställer allt högra krav på effektiv användning av tillgängliga resurser, och att det är en metodik som helt enkelt främjar...

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem används av företag, organisationer, och institutioner för att organisera och sammanställa bland annat dokument, policys och rutiner som rör miljöarbete. Idag är det ett stort fokus på att verksamheter visar sin ansträngning för miljön och den...

Kroppsspråk

Kroppsspråk

Är du medveten om hur mycket kroppsspråket påverkar oss i vår vardag på olika sätt? Troligen är du det men det är inget du funderar över. Faktum är att vi hela tiden dagligen skickar ut olika signaler med vårt kroppsspråk utan att vi tänker på det. I många sammanhang...

Coaching

Coaching

Det finns tillfällen i livet då du är i behov av en form av vägledning istället för färdiga svar. När du känner att du vill utvecklas och behöver hjälp med utmaningar kan du vända dig till en coach. Denna person kommer då att finnas med dig på din väg mot målet. Men...

Svåra Samtal

Svåra Samtal

Att konfrontera eller samtala med någon kring svåra ämnen är många gånger något som man helst vill slippa. Men i de flesta fall gör det inte saken bättre att undvika samtalet. Det finns tekniker och verktyg för att hantera sådana typer av situationer i livet, vare sig...

Ledarskap

Ledarskap

Ett ledarskap innefattar många olika områden och kräver ofta många olika egenskaper. En ledare som är bra i ett sammanhang behöver dock inte vara lika uppskattad eller effektiv i andra. Att leda är inte heller alltid något som du valt själv, det kan vara så att du...

Självkostnadskalkyl

Självkostnadskalkyl

När det kommer till tillverkning av produkter och utveckling av dem är det viktigt att prissättningen för produkten står i relation till vad kunderna är beredda att betala samtidigt som den ska generera vinst. Produkten i fråga måste kunna betala för sig själv och...

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Begreppet utvecklingssamtal är något som de flesta av oss har en hel del associationer till. För vissa av oss för det tankarna till skolans samtal mellan föräldrar och lärare, där elevernas respektive prestationer diskuteras. Nu i den vuxna världen så har däremot...

Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

Att förhandla är något som alla ledare som vill bli framgångsrika måste lära sig att hantera för eller senare. Om du inte själv är en bra förhandlare eller lyckas att lära dig denna teknik måste du i alla fall se till att ha tillgång till en sådan kompetens inom...

Nulägesanalys

Nulägesanalys

Som företag och organisation är det viktigt att då och då ser över hur den nuvarande situationen ser ut för att kunna gå vidare och utveckla verksamheten åt rätt håll. Det är av stor vikt att få svar på vilka möjligheter som finns på den befintliga marknaden, samt hur...

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

När man som byggherre arbetar med ett stort byggprojekt behöver man enligt lag en eller flera personer som ser till att arbetet fortlöper enligt plan och att lagar och regelverk följs. Det behöver inte endast handla om att något skall byggas utan det kan även vara så...

Förstudie – tar fram förutsättningarna för ett kommande projekt

Förstudie – tar fram förutsättningarna för ett kommande projekt

Innan du tar dig an ett stort projekt kan det i allra högsta grad vara nödvändigt att få en översiktbild över situationen. Du kan först och främst behöva ett svar på frågan – går projektet verkligen att genomföra? När du har fått svar på de kritiska frågorna som berör...

Varför är Projektledning viktigt?

Varför är Projektledning viktigt?

Alla framgångsrika organisationer består av ett bra team och en ledning som driver verksamheten framåt, i rätt riktning. Utan en bra ledning blir det för det mesta inget bra resultat, hur duktiga och kompetenta medarbetare än må vara i organisationen. Man kan kanske...

Projektuppföljning

Projektuppföljning

När du arbetar i projektform är det av största vikt att det går att följa hur det går för projektet och dess olika faser. Det kräver att man har en övergripande bild över vilka uppsatta mål som har nåtts och var i processen man befinner sig just nu. Möjligheten att...

Fiskbensdiagram – Identifiera orsaken till ett problem

Fiskbensdiagram – Identifiera orsaken till ett problem

Nya utmaningar och problem är vardag för många organisationer. Det är dock inte alltid enkelt att förstå eller hitta orsaken till problemet. Vilket kan leda till icke konstruktiva diskussioner om aspekter, som kanske inte hör till saken och som inte löser situationen....

Entreprenadform

Entreprenadform

När det kommer till olika typer av byggprojekt måste du som ska utföra projektet bestämma dig för vem som ska bygga och hur de olika ansvarsområdena skall vara fördelade. Vill du vara mycket inblandad personligen eller vill du kanske hellre att någon annan tar över...

Totalentreprenad

Totalentreprenad

Har du kanske bestämt dig för att bygga ett hus (eller utföra någon form av markanläggning)? Då måste du även se till att du väljer rätt form av entreprenadform. Entreprenadformen avgör hur alla de olika ansvarsområdena inom projektet skall vara fördelade mellan...

Generalentreprenad

Generalentreprenad

När du som byggherre och beställare skall ta dig an ett nytt byggprojekt är det flera olika val som måste göras innan det fysiska arbetet kan sätta igång. Du måste se till att det är tydligt vem som skall ansvara för vilka områden. Om detta inte är tydligt fördelat...

Workshop: Hur du planerar och håller en Workshop (steg-för-steg)

Workshop: Hur du planerar och håller en Workshop (steg-för-steg)

Ibland kan företaget, avdelningen eller arbetsgruppen hamna i situationer där man ställs inför olika typer av problem och utmaningar. Om man då vill använda sig av hela gruppens kompetens och erfarenhet för att hitta en lösning på problemet, kan man använda sig av...

PDSA-cykel: Ett verktyg för ständig utveckling

PDSA-cykel: Ett verktyg för ständig utveckling

Utveckling är något som alla verksamheter måste ägna sig åt för att klara av konkurrensen ute på marknaden. Men hur gör man för att säkerställa att ens organisation hela tiden utvecklas? Det finns speciella metoder för detta och en av de allra mest använda inom...

Tuckman´s Grupputvecklingsmodell

Tuckman´s Grupputvecklingsmodell

Att använda sig av grupputveckling och teamwork på arbetsplatsen, är något som kan vara mycket fördelaktigt för verksamheten. Det finns en anledning till att vi så ofta använder oss av arbete i grupp på våra arbetsplatser, ensam är inte alltid stark. Men allt är inte...

Teambuilding

Teambuilding

För att vi ska lära känna varandra och arbeta bättre inom projektgruppen behöver vi lära känna varandra. Teambuilding är ett begrepp för just detta. Men vad är det egentligen och varför behöver vi det inom vårt projekt, organisation eller arbetsplats? Samhörighet och...

Maslows Behovstrappa

Maslows Behovstrappa

Inom ledarskap och motivation är det viktigt att lära sig hur man ska hantera olika situationer på arbetsplatsen. Om du har ett ansvar för en större grupp personer exempelvis, är det av stor vikt att lära sig hur olika människor fungerar. Alla människor har nämligen...

Konflikthantering

Konflikthantering

I egenskap av en ledande roll så kommer du, eller har du redan upptäckt, att sättet att hantera konflikter i en grupp är av stor vikt för gruppens utveckling och trivsel. Detta är många gånger helt avgörande för om en arbetsplats blir framgångsrik eller inte. Som...

Johari Fönster

Johari Fönster

Att driva en organisation framåt kräver att många olika delar sitter på plats och fungerar väl i samspel med varandra. En stor del av detta handlar om hur vi kommunicerar med varandra inom verksamheten. Hur ska vi egentligen prata med varandra för att bidra till bästa...

Målbilder: Visualisering av det mål som du önskar uppnå

Målbilder: Visualisering av det mål som du önskar uppnå

För att nå våra målsättningar i livet krävs motivation och drivkraft. Utan detta blir det ganska svårt att driva sig själv mot det uppsatta målet och troligen även ganska plågsamt. Du måste vilja engagera dig och målet måste vara något som du själv har valt. För att...

Mental träning: Vad är mental träning

Mental träning: Vad är mental träning

När det kommer till viktiga händelser och sociala utmaningar i livet, är det viktigt att se till att vara mentalt bra förberedd på vad som komma skall. Genom att öva upp din hjärnas sätt att tänka och visualisera kan du bemästra de svåraste av uppdrag. Precis som du...

Vad är Stress?

Vad är Stress?

Vi talar om det allt oftare och alla människor har någon gång upplevt hur det känns att vara stressad. Men vad är det egentligen som händer rent fysiskt i kroppen när stressnivån höjs? Vissa individer har en större benägenhet att ”stressa upp sig” medan andra har...

Positivt Tänkande: Lär dig kontrollera dina tankar & tänk positivt

Positivt Tänkande: Lär dig kontrollera dina tankar & tänk positivt

För att bibehålla en stark och frisk mental hälsa är det enormt viktigt att till viss del lära sig att kontrollera sina tankar. Det är mycket lätt att hamna i negativa tankemönster som kan vara svåra att bryta sig loss ifrån, just därför måste man lära sig att förstå...

Stresshantering: Hur du hanterar stress

Stresshantering: Hur du hanterar stress

Stress kan vara något bra i vissa sammanhang, men det kan även vara något som är dåligt och som påverkar oss människor mycket negativt. Därav är Stresshantering viktigt.   En uråldrig reaktion Stress är något som följt med människan från urminnes tider,...

Självbild: Hur du arbetar för att öka din självbild

Självbild: Hur du arbetar för att öka din självbild

Vem skulle du säga att du är och hur tror du att du och din personlighet uppfattas av din omgivning? Vad anser du att du har för värderingar och intressen? Hur vi ser på oss själva som individer avgör vilken typ av självbild vi har.   Hur vi uppfattar oss själva...

FIRO-modellen

FIRO-modellen

Att skapa ett bra team är inte alltid så lätt. Många olika personligheter, värderingar och idéer ska mötas och tillsammans gå mot samma mål. Ett bra teamwork grundar sig i att alla lär sig att kommunicera med varandra på rätt sätt. Att förstår hur de olika...

Feedback

Feedback

Som ledare och chef i en organisation är ofta en stor del av din roll att ge feedback och återkoppling till dina medarbetare. Men du ska även själv klara av att hantera den feedback du som chef får ta emot. Det är av stor vikt hur återkopplingen hanteras, och det kan...

Belbins Teamroller

Belbins Teamroller

Många gånger har du som chef i uppdrag att sätta samman en grupp individer till ett team som ska fungera väl och arbeta mot ett uppsatt mål. För att denna grupp ska nå sin absoluta potential och verkligen få användning av alla de styrkor och egenskaper som medlemmarna...

Projektplanering

Projektplanering

Det andra steget i projektledningsprocessen är att planera projektet. Det är i projektplaneringen intressenter sätter sig ner och skapar en skiss över projektet och hur arbetet ska genomföras. Baserat på hur skissen utformas kan till exempel följande delar innefattas...

Projektavslut

Projektavslut

Det femte, och sista, steget i genomförandet av ett projekt är att avsluta det. Det är i detta steget som produkten levereras till beställaren och de ger sitt godkännande. Efter att det är gjort finns det lite efterarbete som behöver göras såsom att lämna tillbaka...

Projekteringsledning

Projekteringsledning

Projekteringsledning innebär att se till så att projektet når sina projektmål. Detta görs genom samordning och ledning av alla som jobbar med projekteringen samt genom att ta tillvara på alla de intressen som involverade aktörer har. Genom att fokusera på projektet...

Projektering

Projektering

När man ska uppföra en ny byggnad är vägen dit ofta både lång och invecklad samt bestående av flera olika delmoment. Delmomenten innefattar allt från utformning, detaljplanering, produktion och förvaltning. En del av byggnadsprocessen handlar om projektering. Genom...

Byggledning

Byggledning

Byggledning innebär att leda ett byggprojekt under genomförandefasen. Detta sker efter att byggprojektet antingen delvis eller helt har projekterats i tidigare skeden. Det är byggledningen som ser till att det praktiska arbetet av bygget blir gjort och att det för...

Projektövervakning & Kvalitetskontroll

Projektövervakning & Kvalitetskontroll

Projektövervakningen och kvalitetskontroll av projektet pågår samtidigt som projektet genomförs. Det handlar bland annat om att jämföra utförandet med projektplanen för att se huruvida dessa delar överensstämmer, samt för att kunna göra anpassningar av projektplanen...

Projektmodell

Projektmodell

För att uppnå effektiva projektresultat, inte gå över budget och undvika förseningar så är det väldigt vanligt att använda sig utav projektmodeller. Projektmodeller är baserade på år av erfarenhet och praxis. Vare sig man har erfarenhet eller inte så är...

Projektmöten

Projektmöten

I ett projektmöte träffas projektgruppen för att gå igenom viktiga punkter vad gäller det aktuella projektet man arbetar med. Projektmöte syftar till att ge information, statusuppdateringar och lösa eventuella problem. Projektledaren planerar och skickar kallelse när...

Referensgrupp

Referensgrupp

Projektledare har ett stort ansvar på sig när det är dags att leda ett projekt till ett lyckat resultat. Under projektets gång kan en projektledare uppleva att kompetens och kunskap saknas och det kan vara svårt att få ihop projektet utan rätt resurser. Med hjälp av...

Styrgrupp

Styrgrupp

När man som projektledare arbetar med ett projekt så har man inte bara sin projektgrupp att ta stöd från utan det finns flera andra grupper och intressenter som projektet kan få hjälp från inom organisationen. En av dessa grupper är styrgruppen som ofta representeras...

Projekt kickoff

Projekt kickoff

Som projektledare så önskar man att alla projekt får en bra och smidig start. Man vill att projektmedlemmarna ska känna sig bekväma i projektet, att målet är tydligt för alla som deltar och att kunden kan lita på att få ett lyckat resultat. Ett projekts kickoffmöte...

Projektstyrning

Projektstyrning

Projektstyrning är ett sätt att utforma sin projektledning på. Traditionell projektstyrning används när miljön man arbetar i är stabil och till största del förutsägbar. Man kan säga att projektledningens ursprung kommer från projektstyrningen. Idag är projektstyrning...

Avvikelserapport

Avvikelserapport

Många organisationer kan ha ett behov av att behöva förbättra och höja kvalitén inom sina processer och för sina resultat och med hjälp av avvikelserapportering så kan de uppnå just det. Avvikelser kan orsaka många problem för en verksamhet när det kommer till...

Earned Value

Earned Value

Med Earned Value Management (EVM) kan man som projektledare mäta ett projekts utveckling och resultat under projektets gång eller efter att ett projekt avslutats. Med EVM så använder man sig vanligtvis av projekttriangeln som innehåller de tre faktorerna tid,...

Projektgrupp

Projektgrupp

En effektiv projektgrupp som leds av en inspirerande projektledare är en av nycklarna till ett lyckat resultat. Som projektledare kan det vara svårt att veta om man har satt ihop en projektgrupp som verkligen kan lyckas men det är viktigt att också inse att projektet...

Projektgenomförande

Projektgenomförande

Projektgenomförande är den process där projektplanen genomförs. Det kan bland annat innebära att organisera resurser, ha möten, kommunicera gällande uppdateringar, producera en vara och att leverera resultatrapporter. Det är vid det här steget som personerna som är...

Projektstart

Projektstart

När man startar ett projekt är det första steget vanligtvis att initiera det, även kallat projektinitiering. Detta innebär att projektet definieras, att beställare identifieras och att det undersöks huruvida intressenterna är intresserade av projektet. Detta kan till...

Projektomfattning

Projektomfattning

Projektomfattning är allt det arbete som ingår för att genomföra och slutföra ett projekt. Det innefattar både vad projektet består av och vad som inte inkluderas i projektet. Med andra ord är det ett sätt att definiera själva ramverket för projektet: vad som finns...

Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering är processen där riskfaktorer identifieras, analyseras och hanteras. Detta görs för att slutresultatet av projektet ska bli så bra som möjligt i så många avseenden som möjligt. Riskhantering handlar ofta om att förutse framtida händelser som kan komma...

Riskanalys

Riskanalys

Riskanalys är en metod inom projektledning som syftar till att vara observant på de potentiella risker som kan finnas med projektet, för att på så sätt kunna hantera dessa på lämpligt sätt så snabbt som möjligt – istället för att de uppkommer som en överraskning...

Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat Ledarskap

Många projekt är idag dynamiska där det ständigt finns behov och sker förändringar. En projektledare behöver kunna anpassa sig till situationen i ett projekt och även till specifika projektdeltagare för att se vad de har för behov. Situationsanpassat ledarskap hjälper...

Projektinformation

Projektinformation

En detaljerad planering är avgörande när det kommer till skapandet av en användbar och högkvalitativ projektinformation, som tillgodoser de behov som finns såväl internt som externt hos arbetarna och kunderna. Det är vanligtvis projektgruppen som diskuterar det...

Projektbudget

Projektbudget

En projektbudget är den totala summan pengar som tillägnas det specifika projektet under en specifik tidsperiod. Målet med att göra en projektbudget är att få en översikt av, och kunna kontrollera, projektets utgifter och att se till så att kostnaderna inte överstiger...

Projektkvalitet

Projektkvalitet

Projektkvalitet, project quality management, är processen som går ut på att försäkra sig om att alla nödvändiga moment beträffande projektets design, planering och tillämpning är effektiva med hänsyn till dess syfte och utförande. Detta är ingen enskild process som är...

80/20-regeln

80/20-regeln

Alla projektledare upplever någon gång under ett projekt att det är för mycket arbete och att tiden inte räcker till. När risken för förseningar ökar och resurserna sakta minskar kan man som projektledare uppleva stress och även press från projektets intressenter....

Effektmål

Effektmål

I alla projekt finner man mål och förväntningar på resultatet och med hjälp av mål vet också alla i projektet vad som ska göras. Det finns dock olika former av mål och även om man satt tydliga projektmål så kan många projekt dra nytta av att också använda effektmål....

Projektmognad

Projektmognad

Det finns många verksamheter idag som är projektbaserade och därav har många projekt att ta hand om. I sådana verksamheter så vill man se till att man arbetar på bästa möjliga sätt för att uppnå sitt resultat. Man vill arbeta effektivt och få ett resultat som både...

Ändringshantering

Ändringshantering

Företag och projekt ser alltmer ofta förändringar både internt och externt. Nya förutsättningar kan komma att påverka projekt och det gäller att företaget har ett bra och organiserat sätt att hantera ändringar på. Ändringshantering hjälper till med just detta, att på...

Statusrapport

Statusrapport

I alla projekt är det en stor del att som projektledare föra dokumentation över projektets utveckling och framsteg. Det är inte bara den egna projektgruppen som behöver information om projektet men även andra intressenter som ledningen, kunden och andra chefer. Med...

Aktivitetsplanering

Aktivitetsplanering

För alla projekt är det viktigt att man har en tydlig och välplanerad plan för hur projektet ska gå till. När man ska påbörja ett projekt är det flera saker som måste diskuteras och förtydligas. Det som man bör gå igenom innan projektets start är exempelvis projektets...

Projektkontor

Projektkontor

I varje företag eller verksamhet pågår projekt, ibland ett par få per år och i andra fall flera hundra. I alla projekt stöter man på problem som förseningar, kommunikationsproblem och brist på resurser. För projektledare kan det kännas kämpigt och svårt att veta var...

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

För alla projekt så behövs en tydlig plan och beskrivning för hur projektet ska gå till, vilka som är inblandade och vad målet med projektet är. En projektbeskrivning är det dokument som projektledaren skapar i början av ett projekt tillsammans med projektgruppen och...

Resurshantering

Resurshantering

Resurshantering innebär de olika strategier som företag och organisationer använder sig av för att hantera sina resurser på ett hållbart sätt. Resurser innefattar både materiella resurser i form av råvaror och produkter men även sociala resurser i form av arbetskraft...

Sex Sigma

Sex Sigma

Betalar ditt företag för mycket när ni producerar något? Vill ni minska era kostnader och gå med större vinst? Vad ni behöver i sådana fall är Sex sigma. Vad är Sex Sigma? Sex sigma är en metod för att minska kostnaderna inom tillverkning och göra projektarbeten mer...

Scrum Master

Scrum Master

Vad är egentligen en Scrum Master? Vi har tidigare skrivit om porjektlednigsmetoden Scrum (om du vill lära dig mer om denna agila metod bör du läsa denna artikel först, eftersom den kommer gå in djupare på Scrum som arbetsmetod). Här följer alltså en text om Scrum...

Agila metoder

Agila metoder

Har ditt företag fastnat? Behöver ni något nytt som kan få igång er igen? Något som kan få er att leverera mer på kortare tid? Något som gör era klienter nöjdare? Ni har säkerligen testat många metoder men ingen verkar fungera. Varför undrar du? Gör vi något fel?...

Projektmål

Projektmål

Projektmål är något som varje projekt har. I varje projekt har kunden eller verksamheten krav och det förväntas ett resultat. Målet med projektet är att uppnå det resultatet som kunden vill ha och genom att definiera projektets mål så får alla i projektet en tydlig...

Projektplan

Projektplan

Innan du kan börja jobba med ett projekt är ofta en projektplan en nödvändighet. Projektplanen både underlättar arbetet samt gör det mer överskådligt vad projektet består av och vad som ska göras. Sannolikheten att lyckas med ett projekt är större om man har en bra...

Projektledare – ledarrollen för ett framgångsrikt projekt

Projektledare – ledarrollen för ett framgångsrikt projekt

En projektledare är den personen som blivit utvald för att vara ansvarig för ett projekt. När ett nytt projekt startas så behövs en projektledare som väljs ut baserat på olika kriterier som erfarenhet, kunskap, och färdigheter. För att bättre förstå vad för roll...

Nätplan

Nätplan

Om ditt företag lider av att ni alltid överskrider deadline och missar er budget behöver ni en förändring. Något som gör att ni kan lättare hålla vad ni lovar. Något som får klienterna att vilja komma tillbaka gång på gång. Något som ger er en fördel mot era...

Projektlivscykeln

Projektlivscykeln

I varje projekt har alla i projektet ett och samma mål, att avsluta projektet enligt plan och leverera ett önskat resultat till kunden. Man vill uppnå kundens krav och objektiv på bästa möjliga sätt från både kundens och verksamhetens sida. Varje projekt följer samma...

PENG-modellen

PENG-modellen

Om du tycker att de investeringar du gör i ditt företag inte ger den nytta som du förväntade dig så är du inte ensam. Med hjälp av PENG-modellen kan du börja se vad en investering kommer att ge innan du ens har gjort den och du vet då om det är värt det eller inte....

Intressentmodellen

Intressentmodellen

En av de första diskussionerna som sker när ett nytt projekt ska påbörjas i ett företag eller inom en organisation handlar om intressenter. Man ställer sig frågan vilka ska vara inblandade i detta projektet och vad förväntar de sig? I många fall är det första mötet...

Milstolpe

Milstolpe

Milstolpe - En komplett guide! En milstolpe är ett hjälpmedel för att markera specifika händelser i ett projekt. Dessa händelser kan t.ex. vara början och slutet på projektet. Eller varför inte när den första versionen av produkten ska vara klar. Att använda sig av...

Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen

Innan ett projekt ska påbörjas så kan man läsa på om olika metoder för hur man ska gå tillväga för sitt projekt. Det finns olika projektmetoder som är lämpliga för olika sorters projekt. De har alla sina fördelar och nackdelar och beroende på vilket projekt man ska ta...

Tidsplanering

Tidsplanering

Tidsplanering inom projektledning handlar om processen som krävs för att försäkra sig om att ett projekt slutförs i tid. Innan tidsplaneringen skapas är det vanligt att ha en work breakdown structure att utgå ifrån, för att på så sätt få koll på varje arbetsuppgift...

Kravspecifikation

Kravspecifikation

Man har kommit fram till att den största anledningen till att projekt misslyckas är dåliga kravspecifikationer. Detta beror på att de som jobbar på projektet inte vet vad de ska göra om de inte finns tydliga krav att jobba mot. Det är därför det är så viktigt att...

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

I varje projekt behövs tydlig och effektiv kommunikation mellan projektdeltagarna, intressenterna, och kunden. I mindre projekt eller där projektledaren har mycket erfarenhet kan man klara sig med en mindre kommunikationsplan, men i de flesta fall så behövs det en...

Scrum

Scrum

Scrum är en metod som framförallt används vid systemutveckling. Metoden uppkom under 1990-talet och används nu över hela världen. Det främsta användningsområdet är inom mjukvaruutveckling och kännetecknas av att man fokuserar på den produkt som ska utvecklas istället...

Kanban

Kanban

Kanban är en metod för att organisera ditt arbete. Det är ett sätt att optimisera arbetsflödet så att leveranser går snabbare och dina teams blir effektivare. För att lättare förstå vad Kanban egentligen innebär kan vi kolla på 9 saker som definierar det. Innan vi...

Projekttriangeln

Projekttriangeln

När man arbetar med ett projekt så har man ofta ett tydligt mål som man strävar efter och en plan på hur man vill uppnå målet. I ett projekt så möter man dock begränsningar av olika slag som man under projektets gång behöver ta hänsyn till och ha en plan för. När man...

Kritiska Linjen

Kritiska Linjen

När man i en verksamhet börjar arbeta med ett nytt projekt eller en ny uppgift så behöver man alltid först gå igenom planen och strukturen för projektet. Man behöver göra ett schema med milstolpar, de uppgifter som ska utföras, och vad resultatet förväntas bli. Man...

Funktionsorganisation

Funktionsorganisation

En funktionsorganisation är en organisationsstruktur där verksamheten är organiserad utifrån de huvuduppgifter och mål uppsatta inom verksamheten. Organisationen är uppbyggd med avdelningar där personer är specialister på det de gör och som arbetar mot ett och samma...

Intressentanalys

Intressentanalys

Intressentanalysen är ett verktyg som är användbart i flera sammanhang. Det är en avgörande aspekt för att mäta hur bra ett företag eller en byrå presterar, eftersom det hjälper företag att förstå hur deras resultat, effekter och resultat delas, och med vem. Det är...

Agil Projektledning

Agil Projektledning

Agile project management (PM), eller som det heter på svenska, ”Agil projektledning”, skapades ur en önskan att ge tvärfunktionella team inom mjukvaruutveckling, förmågan att öka anpassning och förbättra flexibiliteten, svarstider och samarbete, i syfte att skapa en...

Work Breakdown Structures (WBS)

Work Breakdown Structures (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) är viktig för att få fart på ett projekt. Men att skapa en WBS, kan vara en rent av skrämmande uppgift att ta på sig. Denna guide kommer att hjälpa dig att förstå work breakdown structure och göra det lättare för dig att komma igång. En...

Projektmetoder

Projektmetoder

Den ständigt föränderliga listan över projektledningsmetoder kan göra vem som helst förvirrad. Det räcker att nämna några utav dem mest populära: 1. Agil 2. Scrum 3. Kanban 4. Lean 5. Xp 6. Vattenfall 7. PRINCE2 8. PMBOK ja ni förstår själva. I denna kompletta guide...

SMARTA Mål

SMARTA Mål

I en verksamhet arbetar man nästan alltid mot ett mål, antingen ensam eller i grupp. Varje person har en uppgift som ska fullföljas och ibland sätts personer ihop i grupper för att tillsammans nå ett mål, exempelvis inom ett projekt. När man arbetar på en uppgift så...

GANTT Schema – Visualisera din projektplanering

GANTT Schema – Visualisera din projektplanering

Inom projektledning är det vanligt att använda sig av olika typer av planeringsverktyg. Ett populärt exempel på ett sådant verktyg är Gantt-schemat. Ett Gantt schema gör så du får en tydlig och övergripande bild av projektets tidsintervaller i relation till de olika...

Projektskalning

Projektskalning

Det händer ibland att organisationer som ska genomföra projekt ser dessa som små baserat på faktorer som dess varaktighet, kostnader och liknande. Detta innebär att projektet betraktas utifrån ett deterministiskt synsätt, vilket påverkar både projektverktygsvalen som...

Projektdirektiv

Projektdirektiv

Projektdirektiv är ett dokument som skapas i början av ett projekt. Det används genom att konkretisera ramarna för projektets förberedelsearbete. Projektdirektivet fungerar som ett vägledandeunderlag genom hela projektet. För att kunna genomföra ett projekt är det en...

Matrisorganisation

Matrisorganisation

En matrisorganisation består vanligtvis av flera olika delar som struktureras av en gemensam ledning, samtidigt som varje avdelning jobbar självständigt. I en matrisorganisation finns det oftast fler än en chef som ansvarar över projektet och som de anställda har ett...

Projektorganisation

Projektorganisation

En projektorganisation är en organisation som arbetar i projektform. Projektorganisationer agerar som självständiga organisationer och styrs av projektledaren som ansvarar för projektet. Projektledarens roll kan exempelvis innebära att ta beslut om vilka som ska vara...