Generation Z (1997-2012): Växte upp efter millennieskiftet

Generation Z kallas den generation som fötts mellan åren 1997–2015 och som kommer efter Generation Y.

Generationen kallas också ofta för ”Zoomers”, varför är inte helt klarlagt men troligen har det att göra med att en äldre generation kallas för ”Boomers”.

Vissa tror att smeknamnet Zoomers kommer sig av att Boomers kännetecknas som mycket aktiva, medan Generation Z ofta klassificeras som mindre aktiva, och ibland som lata och ofokuserade.

Generation Z

Karaktäristiskt för Generation Z är att de inte stressar fram saker och ting utan gör det de vill i maklig takt.

De är riskmedvetna och dricker mindre alkohol än tidigare generationer.

Generation Z är fortfarande mycket ung men börjar mer och mer influera populärkultur, arbetsmarknad och den politiska verksamheten.

Man bör se uppdelningen i generationer och deras respektive personlighetsdrag som vägledande information för att bättre förstå dessa personer.

För att skapa en mer korrekt uppfattning hur olika människor fungerar måste man dock vara medveten om att varje generation är uppbyggd av individer som har mycket olika personlighetsdrag, mål och drömmar.

Den teknologiska generationen

Även om teknologin har utvecklats genomgående och mycket snabbt under de senaste åren är Generation Z en av de första generationer som verkligen kan navigera i vår teknologiska vardag. Generationen före, Generation Y, har också vuxit upp med teknologi, men den har varit mycket mer begränsad än den som funnits de senaste åren. Därför har Generation Z vuxit upp inom ramverket för kommunikation på sociala medier. De kan därför framgångsrikt navigera i internetkultur och förstår hur man beter sig även på nätet. Detta kan ofta verka som en stor fördel för exempelvis företag som vill uppfattas som moderna. Att snabbt kunna anpassa sig till nya appar och nya kommunikationsvägar är ingen match för Generation Z och därför en stor tillgång. Samtidigt menar många att detta påverkat deras förmåga att kommunicera utanför internet. Personer ur den mer analoga Generation X tycker att Generation Z har begränsningar och saknar fokus då de kommunicerar mellan varandra i verkliga livet.

Det är viktigt då man vill lära känna och förstå Generation Z att dessa individer har vuxit upp med och använt internet i nästan allt de gör. I skolan och på fritiden har de använt nätet för att förstå saker och ting och kunna kommunicera med andra. När dessa personer vill lära sig nya saker är internet det första stället de vänder sig och de hyser stor tilltro till att de kan hitta svaren. Det är också så att de är bättre på att navigera och prioritera mellan information, eftersom de ofta är bättre på källkritik än andra generationer.

Den ensamma generationen

Förutom smeknamnet Zoomers och den teknologiska generationen så kallas Generation Z också för den ensamma generationen. Detta kommer sig av att en stor del ur generationen helt enkelt självuppskattat att de upplever sig vara mycket ensamma. Anledningarna till detta kan vara många. För det första har psykisk ohälsa uppmärksammats mer de senaste åren, vilket gjort att allt fler utvärderar sitt mående mer kritiskt. Detta är mycket viktigt men kan också ge upphov till att siffrorna ser ut som de gör. Dessutom lever Generation Z en stor del av sitt liv på internet, något som kan ge upphov till känslor av ensamhet eftersom de inte har tillgång till lika mycket fysiskt umgänge. Hur detta påverkar oss människor vet man fortfarande inte, men många tror att det kan skapa känslor av ensamhet.

Sist men inte minst har många personer ur Generation Z rapporterat att de har svårt att relatera till företag, institutioner och samhället i stort vilket gör att de känner sig utanför och oförstådda. Varför denna klyfta uppstått vet man inte, men en teori är att det är äldre generationer som leder och utvecklar dessa organisationer och att de därför inte förstår hur de ska närma sig Generation Z på ett trovärdigt sätt.

Generation Z – Vanliga karaktärsdrag

Även om en generation består av en mängd individer med olika identitet har man identifierat vissa karaktärsdrag som verkar delas av generationen i stort. För att bättre kunna förstå och använda sig av positiva aspekter av Generation Z kan det vara bra att känna till dessa karaktärsdrag.

Fokus på pengar

Till skillnad från den föregående generationen där stort fokus ligger på att hitta sig själv och göra något som betyder mycket för en, har Generation Z mer fokus på arbete som ett medel för att tjäna pengar. De har sett sina föräldrar och nära kämpa ekonomiskt genom ekonomiska kriser, och därför värderar de stabilitet högt. Att kunna ha ett arbete som genererar stabil inkomst är därför mycket värdefullt för denna generation.

Sanna entreprenörer

Genom att växa upp i en teknologisk värld är detta en generation som förstår hur man tjänar pengar på bra idéer. Det är mycket vanligt att personer från Generation Z startar appar och lyckas göra sig en förmögenhet på goda idéer. Genom att de både vill ha finansiell stabilitet och samtidigt också förstår vad människor vill ha snabb tillgång till genom sina telefoner hittar de ofta mycket lukrativa teknologiska lösningar.

Diversitet är norm

Generation Z har vuxit upp i en mycket diversifierad värld, och deras digitala vardag har ytterligare gjort att de inte diskriminerar. För denna generation är diversitet regel och att respektera andra människor oberoende av ras, religion eller sexuell läggning är en självklarhet. Deras barndom präglas ofta av familjer som ser annorlunda ut än kärnfamiljen och därför är det mycket naturligt för dem.

Tävlingsinriktade

Någon som gör denna generation mycket effektiv är att den är väldigt tävlingsinriktad. Det kan vara genom att hela tiden vilja överträffa sig själv och sina tidigare framgångar, eller mot andra för att hela tiden ligga först. För Generation Z är det viktigt att komma in på bra skolor, få bra jobb och att få respekt inom sin familj och vänskapskrets. Därför hittar ofta dessa individer sätt att ligga i framkant, och om de har begränsningar inom något område ser de till att ta igen det på andra sätt. Detta är också något som föder deras entreprenörsidéer eftersom de helt enkelt hittar områden där de kan briljera.

Förändring välkomnas

Eftersom Generation Z använder sina telefoner till i princip allt har de obegränsad tillgång till information. Därför är de ofta mycket pålästa inom olika ämnen, och när de upplever sin egen kunskap som begränsad ser de till att läsa på. Genom detta vet de att förändring är mycket viktigt att implementera och arbeta med på exempelvis arbetsplatser, eftersom man hela tiden upptäcker nya vägar till ökad effektivitet. Detta kan upplevas som en utmaning för organisationer eftersom förändringsarbete ofta känns motigt och man gärna vill fortsätta i gamla hjulspår. Det är dock en otrolig tillgång och man bör lyssna till denna generation då de har tankar på hur förändringsarbete kan göra ett företag gott.

Vill bli lyssnade till

Eftersom de har tillgång till så mycket information har de också ofta starka åsikter om saker och ting. När de inte blir hörda av sina föräldrar eller vänner blir de ofta mycket frustrerade och sårade. Det kan lätt bli konflikter på grund av detta eftersom Generation Z har moderna värderingar som ibland är svåra att förstå för äldre generationer. Deras tankar och sätt att uttrycka sina åsikter kan dessutom uppfattas som omogna just eftersom de är unga personer. Genom att känna till detta kan man både som släktning, vän eller arbetsgivare försöka hitta nya sätt att förstå dessa individer, och även lära sig av deras moderna tankar som med stor sannolikhet blir norm i framtiden.

Är ibland lika sina föräldrar

Generation Z är ofta barn till Generation X och man kan se många likheter mellan dessa generationer. Även om detta faktum ofta förnekas av barnen kan man se detta tydligare än mellan andra generationer. Generation Z är relativt skeptiska, men likt sina föräldrar kännetecknas de samtidigt också som positiva.

Generation Z och politik

Mycket har hänt i den politiska världen under de senaste tio åren och Generation Z har därför präglats mycket av detta. Mer etniskt diversifierade personer har fått betydande roller inom politiken, det hamnar allt fler kvinnor på maktpositioner och fler unga får mer att säga till om. Det är en generation som har stor tilltro på demokratiska system och som tror att val är viktiga och gör faktiskt skillnad på deras politiska verklighet. För tidigare generationer har det varit vanligt att se på politik som något frånkopplat ens faktiska och vardagliga liv. Generation Z tror i stället att politiken har stort inflytande på deras vardag och professionella utveckling. På så vis är politik mer personlig och av individuellt intresse för denna generation.

Samtidigt är Generation Z mycket väl pålästa i och med att de spenderar mycket tid på internet. De har ofta koll på nya politiska fenomen och har en formad åsikt om dessa. De tycker att det är viktigt att vara involverad i den politiska debatten även om man inte direkt identifierat sig med ett parti. Detta kan också komma till uttryck i andra världar eftersom det ofta är viktigt för Generation Z att exempelvis en arbetsgivare eller ett märke delar deras värderingar. För denna generation är politik, värderingar och personliga åsikter tätt sammanvävda och svåra att separera.

Generation Z på arbetsplatsen

De flesta arbetsplatser är uppbyggda av individer från olika generationer och därför är det mycket viktigt att ha en väl genomarbetat intern kommunikation för att på bästa sätt nå ut till alla olika personlighetstyper. Det viktigaste är att modernisera hur man kommunicerar med olika personer och försöka hitta värden som tilltalar. Om man inte implementerar detta blir det mycket svårt att rekrytera och vara intressant för unga personer idag.

Mer än för någon tidigare generation är det mycket viktigt för generation Z med god ekonomisk ersättning. Detta beror till stor del på att vissa fasta utgifter att blivit betydligt dyrare idag, medan lönerna inte ökat i samma takt. Det gör att unga personer inte har alls samma möjligheter att konsumera eller köpa bostad som sina föräldrar, något som skapat frustration. Det är också mycket viktigt för dessa personer att de upplever att företaget de arbetar för delar deras värderingar och åsikter. Dock är den finansiella aspekten än viktigare, och arbetskraft från Generation Z kan därför lockas in med bättre löner.

Något annat som är mycket viktigt för Generation Z är att företaget de arbetar för har bra och moderna teknologiska lösningar på plats. Särskilt i kreativa yrken är det mycket viktigt att man får tillgång till moderna program och bra teknologi för att man ska kunna utföra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Det finns flera exempel på där individer i Generation Z valt bort en arbetsplats just för att dess teknologiska lösningar varit bristfälliga. Dessa teknologiska lösningar varierar beroende på yrkesområde och kan vara allt ifrån robotar till VR-teknologi.

Det är mycket viktigt att företag identifierar Generation Z som framtidens chefer och börjar arbeta för att träna dem in i dessa roller. Det går inte att bara leda och hoppas på det bästa, utan med den managementforskning som finns idag kan man redan nu identifiera goda kandidater och forma dessa till bra chefer. På så vis säkerställer man att företaget är i goda händer även i framtiden. Om dessa personer får den typen av tillit ökar dessutom sannolikheten att de stannar på arbetsplatsen över en längre tid, och det förtroende som investerats i dem kan ge avkastning i framtiden.

Generation Z som konsumenter

Enligt en av deras starkaste identifikationsmarkörer är Generation Z mycket försiktiga med pengar. De har en pragmatisk inställning och tänker innan de handlar. De har god kunskap om hur de kan göra research och ta reda på vilken produkt som är den bästa, och de handlar sällan på impuls. För att intressera denna konsumentgrupp måste man som företag förstå deras konsumtionsmönster.

Tillgång viktigare än produkter

Mycket viktigt för Generation Z är att få tillgång till mycket information. Därför är det inte sällan strömningstjänster eller journalism som denna grupp lägger pengar på snarare än fysiska varor. Generation Z värderar obegränsad tillgång till tjänster och produkter men sätter inte lika stort värde på att äga dessa. Att exempelvis hyra bostad, hyra bil eller betala för plattformar är en stor del av Generation Zs konsumentbeteende.

Identiteten är central

Utöver detta handlar Generation Zs konsumtion mycket om identitet. Det är viktigare att de produkter man köper speglar vem man är än det är att konformera till en viss grupp. På det sättet skiljer sig denna generation från tidigare konsumenter som ofta köpt samma saker som deras vänner. Produkter som är anpassade för personen är mycket intressanta för Generation Z och värdet av dessa ska inte underskattas. Denna generation är nämligen beredda att betala mer pengar för den typ av produkter som de uppfattar som värdefulla. Här finns en stor utmaning för företaget eftersom Generation Z samtidigt är mycket skeptiska till att dela för mycket personlig information. Man behöver hitta en balans där man kan skapa både personlighet och tillit mellan produkten och konsumenten för att bli framgångsrik bland Generation Z.

Etiska värderingar styr

Det blir mer och mer viktigt för konsumenter att företag tar ställning i vissa frågor. Detta är ett mycket känsligt landskap att navigera i eftersom att attrahera en grupp kan leda till att man repellerar en helt annan grupp. Företag behöver hålla sig uppdaterade om politiska och samhälleliga händelser och strömningar och aktivt bestämma sig för huruvida det är värdefullt att ta ställning i frågan. Generation Z har dessutom mer information än någonsin om varumärkens produktion och arbetssätt. Mer än någonsin förr är varumärken därför granskade i sömmarna av sina konsumenter. Det är viktigt att rensa skelett i garderoben och ha tydliga svar på obekväma frågor för att inte tappa ansiktet.

Sammanfattning Generation Z

För Generation Z är frågor som psykisk ohälsa, stress, anställningsvillkor och inkomst viktigare än någonsin och både varumärken och företag behöver ha god kännedom om dessa tankar. För att kunna rekrytera personer från Generation Z på ett framgångsrikt sätt måste man lägga fokus på de frågor som för generationen är viktiga. Samtidigt måste man också ta hänsyn till de andra som arbetar på företaget och arbeta ut en god kommunikation mellan dem.

Om man som företag har en majoritet av anställda från andra generationen kan man behöva ta hjälp utifrån för att förstå hur Generation Z tänker och vad de värderar. Dessa personer spenderar timtal varje dag med att läsa på om aktuella ämnen på nätet och att försöka hänga med kan vara svårt. Jämfört med tidigare generationer upplever sig Generation Z som mycket mer moderna i många frågor och detta kan skapa frustration och irritation då de inte blir förstådda och då de upplever företag och märken som konservativa.

Den teknologiska utveckling som skett de senaste åren är en annan sak att hålla koll på både för företag och varumärken. Det kan vara mycket svårt att hänga med i det tempo som Generation Z har, och därför kan det vara en god idé att ta hjälp utifrån för att hålla sig aktuella i den digitala världen.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.