Vad är Projektledning?

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar implementeras effektivt inom ramen för projektet.

Projektmodellen

5 steg till ett kvalitetssäkert projekt

Start

planering

uppföljning/ kontroll

avslut

10 Kompetensområden

Inom projektledningen finns det 10 kompetensområden för dig som Projektledare.

Tidsplanering

Hur du planerar tiden i projektet

Projektomfattning

Vad ingår i projektet?

Projektbudget

Hur mycket kostar projektet?

Kvalitetshantering

Säkerställ att projektet har rätt kvalitet

Kommunikationsplan

Hur kommunicerar vi i projektet?

Resursplanering

Vilka resurser behöver vi och när?

Riskhantering

Hur hanterar vi risker i projektet?

Projektiniativ

Hur startar vi projekt?

Projektupphandling

Hur vi handlar upp projekt

Intressentmodellen

Vilka intressenter har vi i projektet?

Artiklar

Vad gör en Projektledare? (Allt du behöver veta)

Det är inte många områden inom ett företag som får lika mycket uppmärksamhet av cheferna som frågan hur ett företag ska göra för att växa. Nära 100 % av företag tror starkt på att projektledare spelar en avgörande roll...

läs mer

Brainstorming: Metod för kreativa idéer

Dagens komplexa utmaningar inom affärsvärlden och många andra branscher kräver en ny typ av lösningar, vilket innebär att man inte kan fortsätta på exakt samma sätt som man alltid har gjort. Istället måste man börja...

läs mer
Ledarstilar: 23 st olika ledarskapsstilar

Ledarstilar: 23 st olika ledarskapsstilar

En ledarstil utgörs av en ledares karaktäristiska beteende när de leder, motiverar, coachar och stöttar grupper av andra människor, så som ett team av anställda. Duktiga ledare kan inspirera och framkalla positiv...

läs mer
Låt-gå Ledarskap: När chefen slutat leda

Låt-gå Ledarskap: När chefen slutat leda

Det tar ofta inte särskilt lång tid att märka om en chef är dålig eller bra på sitt jobb och i sitt ledarskap. En dålig chef är någon som man inte trivs med att jobba under, någon som aldrig berömmer eller tackar en...

läs mer
Komfortzon: Från komfortzon till utvecklingszon

Komfortzon: Från komfortzon till utvecklingszon

Att känna sig bekväm då och då kan definitivt vara skönt men att vara och känna sig bekväm kan i längden ofta leda till att man fastnar i rutiner, blir uttråkad och besviken. Framför allt så leder det till att man...

läs mer
7 steg för att leda ditt eget solcellsprojekt

7 steg för att leda ditt eget solcellsprojekt

Alla projekt kräver en duktig projektledare för att bli lyckosamt, och den parollen gäller även för solcellsprojekt. Följ de 7 steg som anges nedan för att du som solcellsmontör ska kunna leda ditt eget...

läs mer
AIDA modellen: 4 steg kunden tar vid ett köp

AIDA modellen: 4 steg kunden tar vid ett köp

AIDA modellen används som ett verktyg inom kommunikation och marknadsföring. Namnet AIDA är en akronym för: Attention (uppmärksamhet) Interest (intresse) Desire (behov) Action (beslut) Och precis som många andra...

läs mer
Social kompetens: Vad är Social kompetens?

Social kompetens: Vad är Social kompetens?

Man hör ofta andra människor tala om att han eller hon har så ”hög social kompetens”. Men vad innebär detta egentligen och finns det ens ett svar på frågan om vad social kompetens är? Det sägs att det är bra att ha...

läs mer
Retorik: Hur du talar inför folk

Retorik: Hur du talar inför folk

Ska du kanske hålla ett tal eller bara hålla ett föredrag inför väldigt många människor? Då vill du säkert att detta tal eller informationen skall nå fram till åhörarna på rätt sätt. Då handlar det om vilken retorik du...

läs mer
Projekt: Vad är ett Projekt?

Projekt: Vad är ett Projekt?

Ett projekt är ett tillfälligt, tidsbegränsat arbete med en definierad start- och sluttid. Projektets omfattning och resurser är förutbestämt, och där projektgruppen arbetar mot ett tydligt mål. Att organisera sin...

läs mer
Poka Yoke: Metod för att undvika fel

Poka Yoke: Metod för att undvika fel

Att göra misstag är mänskligt och något som alla personer råkar ut för då och då, hemma såväl som på arbetsplatsen. Det är dock alltid en otrolig lättnad när man lyckas förhindra ett misstag innan det sker. Hur illa...

läs mer
Teamutveckling: Att skapa effektiva team

Teamutveckling: Att skapa effektiva team

När man lyckas med konsten att sätta samman och skapa ett effektivt team har man hittat nyckeln till framgång. Teamwork är så effektivt just på grund av att man samlar flera olika kompetenser och erfarenheter i en och...

läs mer
Organisationskultur: Som “sitter i väggarna”

Organisationskultur: Som “sitter i väggarna”

Organisationskultur är den kultur som finns inom en organisation. Det handlar om värderingar inom företaget, men även om saker som beteenden och oskrivna regler. Ofta kan det vara svårt att sätta fingret på vad som är...

läs mer
ADKAR modellen: Att leda förändring

ADKAR modellen: Att leda förändring

I dagens samhällsklimat är det många förändringar som måste genomföras. Det kan handla om digitalisering som för många organisationer innebär stora förändringar. ADKAR är en modell för förändring. ADKAR modellen...

läs mer
Enneagram: En karta för inre utveckling

Enneagram: En karta för inre utveckling

Enneagram är en personlighetstypologi. Det är en modell som ofta används för inre utveckling eller så kallad personlig utveckling. Det är en psykologisk modell som innehåller nio olika personlighetstyper. Dessa typer...

läs mer
Organisationsutveckling

Organisationsutveckling

Alla organisationer är någon gång under sin livslängd i behov av att utveckla verksamheten. Detta måste göras för att säkra företagets överlevnad. Om man inte hänger med i vad som sker inom organisationen och ute i...

läs mer
Positiv förstärkning

Positiv förstärkning

Många gånger kan vi människor fastna i ett beteende som kan behöva ändras på grund av någon anledning. Det kan exempelvis vara hur vi beter oss eller hur vi tänker och planerar. Det kan vara i vardagslivet eller i...

läs mer
Extrovert

Extrovert

De psykologiska teorierna om varför vi människor agerar som vi gör i våra liv är många. När det kommer till begreppen introvert och extrovert är det vanligt att det finns missuppfattningar kring vad det egentligen...

läs mer
Produktlivscykeln: En produkts livslängd

Produktlivscykeln: En produkts livslängd

Alla produkter som utvecklas och tillverkas har en specifik livslängd och ett bäst före datum. Det finns en begränsning för hur länge en produkt kan existera och ge vinst till ett projekt eller företag. Detta innebär...

läs mer
Kaizen: Ständiga förbättringar, små justeringar

Kaizen: Ständiga förbättringar, små justeringar

På många sätt så har Östasien ofta varit en förebild när det kommer till ledarskap, affärsdisciplin och förmågan att fokusera på att åstadkomma relevanta förändringar. I detta hänseende har Japan ofta varit i särskild...

läs mer
Personlighetstest

Personlighetstest

Det är inte sällan som vi människor förundras över varandras beteenden och personligheter. Personlighetstest är ett verktyg att ta till för att öka din självkännedom. Men det råder lite delade meningar kring...

läs mer
5S

5S

Även om 5S på många håll har kommit att bli ett vedertaget begrepp avseende ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation så är det fortfarande mycket som är okänt och oförstått. Precis som många andra numera...

läs mer
Affärsmodell

Affärsmodell

Affärsmodell är ett begrepp som alla företagare, entreprenörer, ekonomer, jurister eller i övrigt engagerade personer förr eller senare kommer att komma i kontakt med. Språkligt sett så syftar det helt enkelt den...

läs mer
Omvärldsanalys

Omvärldsanalys

Omvärldsanalys är en metod som har blivit avsevärt mycket mer populär under det de senaste decennierna. I en väldigt förenklad form åsyftar begreppet att helt enkelt analysera och utvärdera såväl den omvärld som...

läs mer
Balanserat Styrkort

Balanserat Styrkort

Balanserat styrkort är ett begrepp som har varit förhållandevis vanligt förekommande inom såväl ekonomi- som företagsstyrning. Trots att det introducerades som styrmedel redan i början av 1990-talet så är det först på...

läs mer
Målstyrning

Målstyrning

Målstyrning är en välbeprövad, traditionell styrningsmodell som kan hjälpa många verksamheter att förbättra kommunikationen mellan avdelningar och grupper. Det är ett effektivt och användbart sätt att arbeta inom en...

läs mer
Benchmarking

Benchmarking

De flesta av oss har en mer eller mindre intuitiv förståelse för vad benchmarking åsyftar. Språkligt sett så handlar det helt enkelt om jämförelse, att utvärdera något i förhållande till en mall, en måttstock eller en...

läs mer
Lean Production

Lean Production

På senare tid har intresset för affärsmetodiken Lean production ökat i enorm utsträckning. Detta beror i stor uträckning på att vår samtid ställer allt högra krav på effektiv användning av tillgängliga resurser, och...

läs mer
Miljöledningssystem

Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem används av företag, organisationer, och institutioner för att organisera och sammanställa bland annat dokument, policys och rutiner som rör miljöarbete. Idag är det ett stort fokus på att...

läs mer
Kroppsspråk

Kroppsspråk

Är du medveten om hur mycket kroppsspråket påverkar oss i vår vardag på olika sätt? Troligen är du det men det är inget du funderar över. Faktum är att vi hela tiden dagligen skickar ut olika signaler med vårt...

läs mer
Coaching

Coaching

Det finns tillfällen i livet då du är i behov av en form av vägledning istället för färdiga svar. När du känner att du vill utvecklas och behöver hjälp med utmaningar kan du vända dig till en coach. Denna person kommer...

läs mer
Svåra Samtal

Svåra Samtal

Att konfrontera eller samtala med någon kring svåra ämnen är många gånger något som man helst vill slippa. Men i de flesta fall gör det inte saken bättre att undvika samtalet. Det finns tekniker och verktyg för att...

läs mer
Ledarskap

Ledarskap

Ett ledarskap innefattar många olika områden och kräver ofta många olika egenskaper. En ledare som är bra i ett sammanhang behöver dock inte vara lika uppskattad eller effektiv i andra. Att leda är inte heller alltid...

läs mer
Självkostnadskalkyl

Självkostnadskalkyl

När det kommer till tillverkning av produkter och utveckling av dem är det viktigt att prissättningen för produkten står i relation till vad kunderna är beredda att betala samtidigt som den ska generera vinst....

läs mer
Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Begreppet utvecklingssamtal är något som de flesta av oss har en hel del associationer till. För vissa av oss för det tankarna till skolans samtal mellan föräldrar och lärare, där elevernas respektive prestationer...

läs mer
Förhandlingsteknik

Förhandlingsteknik

Att förhandla är något som alla ledare som vill bli framgångsrika måste lära sig att hantera för eller senare. Om du inte själv är en bra förhandlare eller lyckas att lära dig denna teknik måste du i alla fall se till...

läs mer
Nulägesanalys

Nulägesanalys

Som företag och organisation är det viktigt att då och då ser över hur den nuvarande situationen ser ut för att kunna gå vidare och utveckla verksamheten åt rätt håll. Det är av stor vikt att få svar på vilka...

läs mer
Kontrollansvarig

Kontrollansvarig

När man som byggherre arbetar med ett stort byggprojekt behöver man enligt lag en eller flera personer som ser till att arbetet fortlöper enligt plan och att lagar och regelverk följs. Det behöver inte endast handla om...

läs mer
Varför är Projektledning viktigt?

Varför är Projektledning viktigt?

Alla framgångsrika organisationer består av ett bra team och en ledning som driver verksamheten framåt, i rätt riktning. Utan en bra ledning blir det för det mesta inget bra resultat, hur duktiga och kompetenta...

läs mer
Projektuppföljning

Projektuppföljning

När du arbetar i projektform är det av största vikt att det går att följa hur det går för projektet och dess olika faser. Det kräver att man har en övergripande bild över vilka uppsatta mål som har nåtts och var i...

läs mer
Entreprenadform

Entreprenadform

När det kommer till olika typer av byggprojekt måste du som ska utföra projektet bestämma dig för vem som ska bygga och hur de olika ansvarsområdena skall vara fördelade. Vill du vara mycket inblandad personligen eller...

läs mer
Totalentreprenad

Totalentreprenad

Har du kanske bestämt dig för att bygga ett hus (eller utföra någon form av markanläggning)? Då måste du även se till att du väljer rätt form av entreprenadform. Entreprenadformen avgör hur alla de olika...

läs mer
Generalentreprenad

Generalentreprenad

När du som byggherre och beställare skall ta dig an ett nytt byggprojekt är det flera olika val som måste göras innan det fysiska arbetet kan sätta igång. Du måste se till att det är tydligt vem som skall ansvara för...

läs mer
PDSA-cykel: Ett verktyg för ständig utveckling

PDSA-cykel: Ett verktyg för ständig utveckling

Utveckling är något som alla verksamheter måste ägna sig åt för att klara av konkurrensen ute på marknaden. Men hur gör man för att säkerställa att ens organisation hela tiden utvecklas? Det finns speciella metoder för...

läs mer
Tuckman´s Grupputvecklingsmodell

Tuckman´s Grupputvecklingsmodell

Att använda sig av grupputveckling och teamwork på arbetsplatsen, är något som kan vara mycket fördelaktigt för verksamheten. Det finns en anledning till att vi så ofta använder oss av arbete i grupp på våra...

läs mer
Teambuilding

Teambuilding

För att vi ska lära känna varandra och arbeta bättre inom projektgruppen behöver vi lära känna varandra. Teambuilding är ett begrepp för just detta. Men vad är det egentligen och varför behöver vi det inom vårt...

läs mer
Maslows Behovstrappa

Maslows Behovstrappa

Inom ledarskap och motivation är det viktigt att lära sig hur man ska hantera olika situationer på arbetsplatsen. Om du har ett ansvar för en större grupp personer exempelvis, är det av stor vikt att lära sig hur olika...

läs mer
Konflikthantering

Konflikthantering

I egenskap av en ledande roll så kommer du, eller har du redan upptäckt, att sättet att hantera konflikter i en grupp är av stor vikt för gruppens utveckling och trivsel. Detta är många gånger helt avgörande för om en...

läs mer
Johari Fönster

Johari Fönster

Att driva en organisation framåt kräver att många olika delar sitter på plats och fungerar väl i samspel med varandra. En stor del av detta handlar om hur vi kommunicerar med varandra inom verksamheten. Hur ska vi...

läs mer
Mental träning: Vad är mental träning

Mental träning: Vad är mental träning

När det kommer till viktiga händelser och sociala utmaningar i livet, är det viktigt att se till att vara mentalt bra förberedd på vad som komma skall. Genom att öva upp din hjärnas sätt att tänka och visualisera kan...

läs mer
Vad är Stress?

Vad är Stress?

Vi talar om det allt oftare och alla människor har någon gång upplevt hur det känns att vara stressad. Men vad är det egentligen som händer rent fysiskt i kroppen när stressnivån höjs? Vissa individer har en större...

läs mer
Stresshantering: Hur du hanterar stress

Stresshantering: Hur du hanterar stress

Stress kan vara något bra i vissa sammanhang, men det kan även vara något som är dåligt och som påverkar oss människor mycket negativt. Därav är Stresshantering viktigt.   En uråldrig reaktion Stress är något som...

läs mer
FIRO-modellen

FIRO-modellen

Att skapa ett bra team är inte alltid så lätt. Många olika personligheter, värderingar och idéer ska mötas och tillsammans gå mot samma mål. Ett bra teamwork grundar sig i att alla lär sig att kommunicera med varandra...

läs mer
Feedback

Feedback

Som ledare och chef i en organisation är ofta en stor del av din roll att ge feedback och återkoppling till dina medarbetare. Men du ska även själv klara av att hantera den feedback du som chef får ta emot. Det är av...

läs mer
Belbins Teamroller

Belbins Teamroller

Många gånger har du som chef i uppdrag att sätta samman en grupp individer till ett team som ska fungera väl och arbeta mot ett uppsatt mål. För att denna grupp ska nå sin absoluta potential och verkligen få användning...

läs mer
Projektplanering

Projektplanering

Det andra steget i projektledningsprocessen är att planera projektet. Det är i projektplaneringen intressenter sätter sig ner och skapar en skiss över projektet och hur arbetet ska genomföras. Baserat på hur skissen...

läs mer
Projektavslut

Projektavslut

Det femte, och sista, steget i genomförandet av ett projekt är att avsluta det. Det är i detta steget som produkten levereras till beställaren och de ger sitt godkännande. Efter att det är gjort finns det lite...

läs mer
Projekteringsledning

Projekteringsledning

Projekteringsledning innebär att se till så att projektet når sina projektmål. Detta görs genom samordning och ledning av alla som jobbar med projekteringen samt genom att ta tillvara på alla de intressen som...

läs mer
Projektering

Projektering

När man ska uppföra en ny byggnad är vägen dit ofta både lång och invecklad samt bestående av flera olika delmoment. Delmomenten innefattar allt från utformning, detaljplanering, produktion och förvaltning. En del av...

läs mer
Byggledning

Byggledning

Byggledning innebär att leda ett byggprojekt under genomförandefasen. Detta sker efter att byggprojektet antingen delvis eller helt har projekterats i tidigare skeden. Det är byggledningen som ser till att det...

läs mer
Projektövervakning & Kvalitetskontroll

Projektövervakning & Kvalitetskontroll

Projektövervakningen och kvalitetskontroll av projektet pågår samtidigt som projektet genomförs. Det handlar bland annat om att jämföra utförandet med projektplanen för att se huruvida dessa delar överensstämmer, samt...

läs mer
Projektmodell

Projektmodell

För att uppnå effektiva projektresultat, inte gå över budget och undvika förseningar så är det väldigt vanligt att använda sig utav projektmodeller. Projektmodeller är baserade på år av erfarenhet och praxis. Vare sig...

läs mer
Projektmöten

Projektmöten

I ett projektmöte träffas projektgruppen för att gå igenom viktiga punkter vad gäller det aktuella projektet man arbetar med. Projektmöte syftar till att ge information, statusuppdateringar och lösa eventuella problem....

läs mer
Referensgrupp

Referensgrupp

Projektledare har ett stort ansvar på sig när det är dags att leda ett projekt till ett lyckat resultat. Under projektets gång kan en projektledare uppleva att kompetens och kunskap saknas och det kan vara svårt att få...

läs mer
Styrgrupp

Styrgrupp

När man som projektledare arbetar med ett projekt så har man inte bara sin projektgrupp att ta stöd från utan det finns flera andra grupper och intressenter som projektet kan få hjälp från inom organisationen. En av...

läs mer
Projekt kickoff

Projekt kickoff

Som projektledare så önskar man att alla projekt får en bra och smidig start. Man vill att projektmedlemmarna ska känna sig bekväma i projektet, att målet är tydligt för alla som deltar och att kunden kan lita på att...

läs mer
Projektstyrning

Projektstyrning

Projektstyrning är ett sätt att utforma sin projektledning på. Traditionell projektstyrning används när miljön man arbetar i är stabil och till största del förutsägbar. Man kan säga att projektledningens ursprung...

läs mer
Avvikelserapport

Avvikelserapport

Många organisationer kan ha ett behov av att behöva förbättra och höja kvalitén inom sina processer och för sina resultat och med hjälp av avvikelserapportering så kan de uppnå just det. Avvikelser kan orsaka många...

läs mer
Earned Value

Earned Value

Med Earned Value Management (EVM) kan man som projektledare mäta ett projekts utveckling och resultat under projektets gång eller efter att ett projekt avslutats. Med EVM så använder man sig vanligtvis av...

läs mer
Projektgrupp

Projektgrupp

En effektiv projektgrupp som leds av en inspirerande projektledare är en av nycklarna till ett lyckat resultat. Som projektledare kan det vara svårt att veta om man har satt ihop en projektgrupp som verkligen kan...

läs mer
Projektgenomförande

Projektgenomförande

Projektgenomförande är den process där projektplanen genomförs. Det kan bland annat innebära att organisera resurser, ha möten, kommunicera gällande uppdateringar, producera en vara och att leverera resultatrapporter....

läs mer
Projektstart

Projektstart

När man startar ett projekt är det första steget vanligtvis att initiera det, även kallat projektinitiering. Detta innebär att projektet definieras, att beställare identifieras och att det undersöks huruvida...

läs mer
Projektomfattning

Projektomfattning

Projektomfattning är allt det arbete som ingår för att genomföra och slutföra ett projekt. Det innefattar både vad projektet består av och vad som inte inkluderas i projektet. Med andra ord är det ett sätt att...

läs mer
Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering är processen där riskfaktorer identifieras, analyseras och hanteras. Detta görs för att slutresultatet av projektet ska bli så bra som möjligt i så många avseenden som möjligt. Riskhantering handlar ofta...

läs mer
Riskanalys

Riskanalys

Riskanalys är en metod inom projektledning som syftar till att vara observant på de potentiella risker som kan finnas med projektet, för att på så sätt kunna hantera dessa på lämpligt sätt så snabbt som möjligt –...

läs mer
Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat Ledarskap

Många projekt är idag dynamiska där det ständigt finns behov och sker förändringar. En projektledare behöver kunna anpassa sig till situationen i ett projekt och även till specifika projektdeltagare för att se vad de...

läs mer
Projektinformation

Projektinformation

En detaljerad planering är avgörande när det kommer till skapandet av en användbar och högkvalitativ projektinformation, som tillgodoser de behov som finns såväl internt som externt hos arbetarna och kunderna. Det är...

läs mer
Projektbudget

Projektbudget

En projektbudget är den totala summan pengar som tillägnas det specifika projektet under en specifik tidsperiod. Målet med att göra en projektbudget är att få en översikt av, och kunna kontrollera, projektets utgifter...

läs mer
Projektkvalitet

Projektkvalitet

Projektkvalitet, project quality management, är processen som går ut på att försäkra sig om att alla nödvändiga moment beträffande projektets design, planering och tillämpning är effektiva med hänsyn till dess syfte...

läs mer
80/20-regeln

80/20-regeln

Alla projektledare upplever någon gång under ett projekt att det är för mycket arbete och att tiden inte räcker till. När risken för förseningar ökar och resurserna sakta minskar kan man som projektledare uppleva...

läs mer
Effektmål

Effektmål

I alla projekt finner man mål och förväntningar på resultatet och med hjälp av mål vet också alla i projektet vad som ska göras. Det finns dock olika former av mål och även om man satt tydliga projektmål så kan många...

läs mer
Projektmognad

Projektmognad

Det finns många verksamheter idag som är projektbaserade och därav har många projekt att ta hand om. I sådana verksamheter så vill man se till att man arbetar på bästa möjliga sätt för att uppnå sitt resultat. Man vill...

läs mer
Ändringshantering

Ändringshantering

Företag och projekt ser alltmer ofta förändringar både internt och externt. Nya förutsättningar kan komma att påverka projekt och det gäller att företaget har ett bra och organiserat sätt att hantera ändringar på....

läs mer
Statusrapport

Statusrapport

I alla projekt är det en stor del att som projektledare föra dokumentation över projektets utveckling och framsteg. Det är inte bara den egna projektgruppen som behöver information om projektet men även andra...

läs mer
Aktivitetsplanering

Aktivitetsplanering

För alla projekt är det viktigt att man har en tydlig och välplanerad plan för hur projektet ska gå till. När man ska påbörja ett projekt är det flera saker som måste diskuteras och förtydligas. Det som man bör gå...

läs mer
Projektkontor

Projektkontor

I varje företag eller verksamhet pågår projekt, ibland ett par få per år och i andra fall flera hundra. I alla projekt stöter man på problem som förseningar, kommunikationsproblem och brist på resurser. För...

läs mer
Projektbeskrivning

Projektbeskrivning

För alla projekt så behövs en tydlig plan och beskrivning för hur projektet ska gå till, vilka som är inblandade och vad målet med projektet är. En projektbeskrivning är det dokument som projektledaren skapar i början...

läs mer
Resurshantering

Resurshantering

Resurshantering innebär de olika strategier som företag och organisationer använder sig av för att hantera sina resurser på ett hållbart sätt. Resurser innefattar både materiella resurser i form av råvaror och...

läs mer
Sex Sigma

Sex Sigma

Betalar ditt företag för mycket när ni producerar något? Vill ni minska era kostnader och gå med större vinst? Vad ni behöver i sådana fall är Sex sigma. Vad är Sex Sigma? Sex sigma är en metod för att minska...

läs mer
Scrum Master

Scrum Master

Vad är egentligen en Scrum Master? Vi har tidigare skrivit om porjektlednigsmetoden Scrum (om du vill lära dig mer om denna agila metod bör du läsa denna artikel först, eftersom den kommer gå in djupare på Scrum som...

läs mer
Agila metoder

Agila metoder

Har ditt företag fastnat? Behöver ni något nytt som kan få igång er igen? Något som kan få er att leverera mer på kortare tid? Något som gör era klienter nöjdare? Ni har säkerligen testat många metoder men ingen verkar...

läs mer
Projektmål

Projektmål

Projektmål är något som varje projekt har. I varje projekt har kunden eller verksamheten krav och det förväntas ett resultat. Målet med projektet är att uppnå det resultatet som kunden vill ha och genom att definiera...

läs mer
Projektplan

Projektplan

Innan du kan börja jobba med ett projekt är ofta en projektplan en nödvändighet. Projektplanen både underlättar arbetet samt gör det mer överskådligt vad projektet består av och vad som ska göras. Sannolikheten att...

läs mer
Nätplan

Nätplan

Om ditt företag lider av att ni alltid överskrider deadline och missar er budget behöver ni en förändring. Något som gör att ni kan lättare hålla vad ni lovar. Något som får klienterna att vilja komma tillbaka gång på...

läs mer
Projektlivscykeln

Projektlivscykeln

I varje projekt har alla i projektet ett och samma mål, att avsluta projektet enligt plan och leverera ett önskat resultat till kunden. Man vill uppnå kundens krav och objektiv på bästa möjliga sätt från både kundens...

läs mer
PENG-modellen

PENG-modellen

Om du tycker att de investeringar du gör i ditt företag inte ger den nytta som du förväntade dig så är du inte ensam. Med hjälp av PENG-modellen kan du börja se vad en investering kommer att ge innan du ens har gjort...

läs mer
Intressentmodellen

Intressentmodellen

En av de första diskussionerna som sker när ett nytt projekt ska påbörjas i ett företag eller inom en organisation handlar om intressenter. Man ställer sig frågan vilka ska vara inblandade i detta projektet och vad...

läs mer
Milstolpe

Milstolpe

Milstolpe - En komplett guide! En milstolpe är ett hjälpmedel för att markera specifika händelser i ett projekt. Dessa händelser kan t.ex. vara början och slutet på projektet. Eller varför inte när den första versionen...

läs mer
Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen

Innan ett projekt ska påbörjas så kan man läsa på om olika metoder för hur man ska gå tillväga för sitt projekt. Det finns olika projektmetoder som är lämpliga för olika sorters projekt. De har alla sina fördelar och...

läs mer
Tidsplanering

Tidsplanering

Tidsplanering inom projektledning handlar om processen som krävs för att försäkra sig om att ett projekt slutförs i tid. Innan tidsplaneringen skapas är det vanligt att ha en work breakdown structure att utgå ifrån,...

läs mer
Kravspecifikation

Kravspecifikation

Man har kommit fram till att den största anledningen till att projekt misslyckas är dåliga kravspecifikationer. Detta beror på att de som jobbar på projektet inte vet vad de ska göra om de inte finns tydliga krav att...

läs mer
Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

I varje projekt behövs tydlig och effektiv kommunikation mellan projektdeltagarna, intressenterna, och kunden. I mindre projekt eller där projektledaren har mycket erfarenhet kan man klara sig med en mindre...

läs mer
Scrum

Scrum

Scrum är en metod som framförallt används vid systemutveckling. Metoden uppkom under 1990-talet och används nu över hela världen. Det främsta användningsområdet är inom mjukvaruutveckling och kännetecknas av att man...

läs mer
Kanban

Kanban

Kanban är en metod för att organisera ditt arbete. Det är ett sätt att optimisera arbetsflödet så att leveranser går snabbare och dina teams blir effektivare. För att lättare förstå vad Kanban egentligen innebär kan vi...

läs mer
Projekttriangeln

Projekttriangeln

När man arbetar med ett projekt så har man ofta ett tydligt mål som man strävar efter och en plan på hur man vill uppnå målet. I ett projekt så möter man dock begränsningar av olika slag som man under projektets gång...

läs mer
Kritiska Linjen

Kritiska Linjen

När man i en verksamhet börjar arbeta med ett nytt projekt eller en ny uppgift så behöver man alltid först gå igenom planen och strukturen för projektet. Man behöver göra ett schema med milstolpar, de uppgifter som ska...

läs mer
Funktionsorganisation

Funktionsorganisation

En funktionsorganisation är en organisationsstruktur där verksamheten är organiserad utifrån de huvuduppgifter och mål uppsatta inom verksamheten. Organisationen är uppbyggd med avdelningar där personer är specialister...

läs mer
Intressentanalys

Intressentanalys

Intressentanalysen är ett verktyg som är användbart i flera sammanhang. Det är en avgörande aspekt för att mäta hur bra ett företag eller en byrå presterar, eftersom det hjälper företag att förstå hur deras resultat,...

läs mer
Agil Projektledning

Agil Projektledning

Agile project management (PM), eller som det heter på svenska, ”Agil projektledning”, skapades ur en önskan att ge tvärfunktionella team inom mjukvaruutveckling, förmågan att öka anpassning och förbättra...

läs mer
Work Breakdown Structures (WBS)

Work Breakdown Structures (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) är viktig för att få fart på ett projekt. Men att skapa en WBS, kan vara en rent av skrämmande uppgift att ta på sig. Denna guide kommer att hjälpa dig att förstå work breakdown structure...

läs mer
Projektmetoder

Projektmetoder

Den ständigt föränderliga listan över projektledningsmetoder kan göra vem som helst förvirrad. Det räcker att nämna några utav dem mest populära: 1. Agil 2. Scrum 3. Kanban 4. Lean 5. Xp 6. Vattenfall 7. PRINCE2 8....

läs mer
SMARTA Mål

SMARTA Mål

I en verksamhet arbetar man nästan alltid mot ett mål, antingen ensam eller i grupp. Varje person har en uppgift som ska fullföljas och ibland sätts personer ihop i grupper för att tillsammans nå ett mål, exempelvis...

läs mer