Vad är
Projektledning?

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar implementeras effektivt inom ramen för projektet.

Projektmodellen

5 steg till ett kvalitetssäkert projekt

START
Projektplanering icon
PLANERING
Projektgenomförande icon
genomförande
Projektuppföljning icon
uppföljning/ kontroll
Projektavslut icon
AVSLUT

10 Kompetensområden

Inom projektledningen finns det 10 kompetensområden för dig som Projektledare.

Tidsplanering

Hur du planerar tiden i projektet

Projektplanering

Vad ingår i projektet?

Projektbudget

Hur mycket kostar projektet?

Kvalitetshantering

Säkerställ att projektet har rätt kvalitet

Projektkvalitet

Hur kommunicerar vi i projektet?

Resursplanering

Vilka resurser behöver vi och när?

Resurshantering

Hur hanterar vi risker i projektet?

Projektiniativ

Hur startar vi projekt?

Projektupphandling

Hur vi handlar upp projekt

Intressentmodellen

Vilka intressenter har vi i projektet?

Artiklar

Förändringsarbete
Förändringsarbete

Förändring är någonting som är oundvikligt inom alla typer av branscher. Om man inte kontinuerligt förändras med tiden…

Konstruktiv feedback
Konstruktiv feedback

Att vara chef eller arbetsledare för ett team i dagens företagsklimat är inte alltid det lättaste. Arbetskulturen nu…

Emotionell intelligens
Emotionell intelligens

Emotionell intelligens, ibland förkortat som EQ för emotionell intelligenskvot, är en persons förmåga att förstå och att kunna…

Marknadsundersökning
Marknadsundersökning

Som entreprenör så är det främsta och mest grundläggande målet med ens verksamhet att sälja så mycket som…

Feedbacktrappan
Feedbacktrappan

Precis som att det kan vara svårt att ge feedback till någon så är det ofta något som…

Kommunikationsmodeller
Kommunikationsmodeller

Med kommunikation menas den process där man skapar, tolkar och förhandlar mening och budskap. Det kan ske verbalt,…

Just in time
Just in time

Det är inte bara på grund av miljön som det är viktigt att inte slösa med resurser, det…

Kausalitet
Kausalitet

Saker och ting påverkar och influerar varandra. Det är ett grundläggande faktum i en dynamisk värld där situationer…

Konkurrentanalys
Konkurrentanalys

Det finns idag fler olika produktkategorier än någonsin förut och många av deras egenskaper, effekter och funktioner har…

Kotter
Kotter

Förändring är ett ledord inom affärs- och företagsvärlden. Den globala affärsmiljön förändras konstant och företag måste därför alltid…

Kommunikationsprocessen
Kommunikationsprocessen

När man talar om kommunikationsprocessen avser man en serie av händelser och handlingar genom vilka människor kommunicerar med…

Organisationsutveckling Är viktigt eftersom världen ständigt utvecklas
Organisationsutveckling

Alla organisationer är någon gång under sin livslängd i behov av att utveckla verksamheten. Detta måste göras för…

Extrovert
Extrovert

De psykologiska teorierna om varför vi människor agerar som vi gör i våra liv är många. När det…

Personlighetstest Ett verktyg för att öka din självkännedom
Personlighetstest

Det är inte sällan som vi människor förundras över varandras beteenden och personligheter. Personlighetstest är ett verktyg att…

5s
5S

Även om 5S på många håll har kommit att bli ett vedertaget begrepp avseende ledarskap, verksamhetsstyrning och organisation…

Affärsmodell Beskriver vad verksamheten sysslar med
Affärsmodell

Affärsmodell är ett begrepp som alla företagare, entreprenörer, ekonomer, jurister eller i övrigt engagerade personer förr eller senare…

Omvärldsanalys Håll koll på din omvärld
Omvärldsanalys

Omvärldsanalys är en metod som har blivit avsevärt mycket mer populär under det de senaste decennierna. I en…

Balanserat styrkort Bredare analys av din verksamhet
Balanserat Styrkort

Balanserat styrkort är ett begrepp som har varit förhållandevis vanligt förekommande inom såväl ekonomi- som företagsstyrning. Trots att…

Målstyrning fokusera på era mål
Målstyrning

Målstyrning är en välbeprövad, traditionell styrningsmodell som kan hjälpa många verksamheter att förbättra kommunikationen mellan avdelningar och grupper….

Benchmarking jämför med andra för att utveckla
Benchmarking

De flesta av oss har en mer eller mindre intuitiv förståelse för vad benchmarking åsyftar. Språkligt sett så…

Lean maximera nyttan och minimera slöseri på resurser
Lean Production

På senare tid har intresset för affärsmetodiken Lean production ökat i enorm utsträckning. Detta beror i stor uträckning…

Miljöledningssystem Ser till att allt miljöarbete är organiserat strukturerat
Miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem används av företag, organisationer, och institutioner för att organisera och sammanställa bland annat dokument, policys och…

Kroppspråk Hur vi kommunicerar med människor
Kroppsspråk

Är du medveten om hur mycket kroppsspråket påverkar oss i vår vardag på olika sätt? Troligen är du…

coaching
Coaching

Det finns tillfällen i livet då du är i behov av en form av vägledning istället för färdiga…

Svåra samtal Hur du hanterar svåra samtal
Svåra Samtal

Att konfrontera eller samtala med någon kring svåra ämnen är många gånger något som man helst vill slippa….

Ledarskap Vad är ledarskap och hur du tillämpar det
Ledarskap

Ett ledarskap innefattar många olika områden och kräver ofta många olika egenskaper. En ledare som är bra i…

ta reda på en produkts totala kostnader
Självkostnadskalkyl

När det kommer till tillverkning av produkter och utveckling av dem är det viktigt att prissättningen för produkten…

Utvecklingssamtal Allt du behöver veta inför utvecklingssamtalet
Utvecklingssamtal

Begreppet utvecklingssamtal är något som de flesta av oss har en hel del associationer till. För vissa av…

Förhandlingsteknik skapa en win-win situation i förhandling
Förhandlingsteknik

Att förhandla är något som alla ledare som vill bli framgångsrika måste lära sig att hantera för eller…

Nulägesanalys första steget i en förändringsprocess
Nulägesanalys

Som företag och organisation är det viktigt att då och då ser över hur den nuvarande situationen ser…

Kontrollansvarig ser till att allt arbete sker på ett korrekt vis
Kontrollansvarig

När man som byggherre arbetar med ett stort byggprojekt behöver man enligt lag en eller flera personer som…

Entreprenadform
Entreprenadform

När det kommer till olika typer av byggprojekt måste du som ska utföra projektet bestämma dig för vem…

Totalentreprenad
Totalentreprenad

Har du kanske bestämt dig för att bygga ett hus (eller utföra någon form av markanläggning)? Då måste…

Generalentreprenad
Generalentreprenad

När du som byggherre och beställare skall ta dig an ett nytt byggprojekt är det flera olika val…

Teambuilding vad är det och när används det
Teambuilding

För att vi ska lära känna varandra och arbeta bättre inom projektgruppen behöver vi lära känna varandra. Teambuilding…

Maslows behovstrappa 5 steg för att förstå människors behov
Maslows Behovstrappa

Inom ledarskap och motivation är det viktigt att lära sig hur man ska hantera olika situationer på arbetsplatsen….

Konflikthantering
Konflikthantering

I egenskap av en ledande roll så kommer du, eller har du redan upptäckt, att sättet att hantera…

Johari Fönster
Johari Fönster

Att driva en organisation framåt kräver att många olika delar sitter på plats och fungerar väl i samspel…

Vad är Stress
Vad är Stress?

Vi talar om det allt oftare och alla människor har någon gång upplevt hur det känns att vara…

FIRO modellen
FIRO-modellen

Att skapa ett bra team är inte alltid så lätt. Många olika personligheter, värderingar och idéer ska mötas…

Feedback hur de ger feedback
Feedback

Som ledare och chef i en organisation är ofta en stor del av din roll att ge feedback…

Projektplanering hur du planerar ett projekt
Projektplanering

Det andra steget i projektledningsprocessen är att planera projektet. Det är i projektplaneringen intressenter sätter sig ner och…

Projektavslut - hur du avslutar ett projekt
Projektavslut

Det femte, och sista, steget i genomförandet av ett projekt är att avsluta det. Det är i detta…

Projekteringsledning hur du driver projekteringen
Projekteringsledning

Projekteringsledning innebär att se till så att projektet når sina projektmål. Detta görs genom samordning och ledning av…

Projektering lär dig förstå projekteringsprocessen
Projektering

När man ska uppföra en ny byggnad är vägen dit ofta både lång och invecklad samt bestående av…

Byggledning konsten att leda ett byggprojekt
Byggledning

Byggledning innebär att leda ett byggprojekt under genomförandefasen. Detta sker efter att byggprojektet antingen delvis eller helt har…

Projektmodell hur du använder en projektmodell
Projektmodell

För att uppnå effektiva projektresultat, inte gå över budget och undvika förseningar så är det väldigt vanligt att…

Projektmöten hur du genomför
Projektmöten

I ett projektmöte träffas projektgruppen för att gå igenom viktiga punkter vad gäller det aktuella projektet man arbetar…

Referensgrupp ger nödvändigt stöd kompetens till projektet
Referensgrupp

Projektledare har ett stort ansvar på sig när det är dags att leda ett projekt till ett lyckat…

Styrgrupp tar ansvar och fattar beslut kring projektet
Styrgrupp

När man som projektledare arbetar med ett projekt så har man inte bara sin projektgrupp att ta stöd…

projekt kickoff hur du genomför en projekt kickoff
Projekt kickoff

Som projektledare så önskar man att alla projekt får en bra och smidig start. Man vill att projektmedlemmarna…

Projektstyrning Hur du styr ditt projekt i rätt riktning
Projektstyrning

Projektstyrning är ett sätt att utforma sin projektledning på. Traditionell projektstyrning används när miljön man arbetar i är…

Avvikelserapport beskriver avvikelse i ett projekt
Avvikelserapport

Många organisationer kan ha ett behov av att behöva förbättra och höja kvalitén inom sina processer och för…

Earned Value hur du beräknar
Earned Value

Med Earned Value Management (EVM) kan man som projektledare mäta ett projekts utveckling och resultat under projektets gång…

Projektgrupp vilka personer arbetar i projektet
Projektgrupp

En effektiv projektgrupp som leds av en inspirerande projektledare är en av nycklarna till ett lyckat resultat. Som…

Projektgenomförande hur du genomför ett projekt
Projektgenomförande

Projektgenomförande är den process där projektplanen genomförs. Det kan bland annat innebära att organisera resurser, ha möten, kommunicera…

Projektstart - hur du startar ett projekt
Projektstart

När man startar ett projekt är det första steget vanligtvis att initiera det, även kallat projektinitiering. Detta innebär…

Projektomfattning - vad ingår i projektet
Projektomfattning

Projektomfattning är allt det arbete som ingår för att genomföra och slutföra ett projekt. Det innefattar både vad…

Riskhantering hur du hanterar risker i ett projekt
Riskhantering

Riskhantering är processen där riskfaktorer identifieras, analyseras och hanteras. Detta görs för att slutresultatet av projektet ska bli…

Riskanalys
Riskanalys

Riskanalys är en metod inom projektledning som syftar till att vara observant på de potentiella risker som kan…

Projektinformation ger intressenterna korrekt information om projektet
Projektinformation

En detaljerad planering är avgörande när det kommer till skapandet av en användbar och högkvalitativ projektinformation, som tillgodoser…

Projektbudget - hur mycket kostar projektet
Projektbudget

En projektbudget är den totala summan pengar som tillägnas det specifika projektet under en specifik tidsperiod. Målet med…

Projektkvalitet hur du hanterar kvalitet i ditt projekt
Projektkvalitet

Projektkvalitet, project quality management, är processen som går ut på att försäkra sig om att alla nödvändiga moment…

80 20-regeln (paretoprincipen)
80/20-regeln

Alla projektledare upplever någon gång under ett projekt att det är för mycket arbete och att tiden inte…

Effektmål beskriver resultatet av målet
Effektmål

I alla projekt finner man mål och förväntningar på resultatet och med hjälp av mål vet också alla…

Projektmognad hur du mäter analyserar framstegen i projektet
Projektmognad

Det finns många verksamheter idag som är projektbaserade och därav har många projekt att ta hand om. I…