Hur gör man en BCG-matris?

Vi kommer i denna text att gå igenom hur man gör en BCG-matris.

BCG-matrisen används ofta av företag som vill kunna förstå och analysera sina produkter för att rikta sina investeringar rätt.

BCG-matrisen används som ett verktyg för att förstå en produkts marknadsandelar och dess tillväxt.

Hur gör man en BCG Matris

Att genomföra en analys med hjälp av BCG-matrisen kräver inte särskilt mycket arbete och matrisen har därför blivit populär.

Målet med denna text är att ge dig information om hur man förstår sin produktportfölj bättre med hjälp av BCG-matrisen.

Hur gör man en BCG-matris?

Man gör en BCG-matris genom att räkna ut den relativa marknadsandelen i relation till marknadstillväxten för en specifik produkt. Det gör att produkten sedan kan analyseras och investeringsbeslut kan fattas gällande produktens framtid.

Välj ut de produkter som ska analyseras

Det första steget då man vill använda BCG-matrisen på sina produkter är att välja ut vilken eller vilka produkter man ämnar analysera. Man kan även använda matrisen för att analysera hela företag eller affärsandelar. Vad man tänker analysera lägger grunden för hela analysen så detta steg bör man tänka igenom noggrant.

Definiera och avgränsa marknaden

Nästa steg är att bestämma sig för hur stor del av marknaden man tänker göra analysen på. Det kan vara svårt att avgränsa marknaden så att den ger en rättvis bild av produktens framgång. Om man räknar på en allt för stor marknad kan en produkt som egentligen är en kassako plötsligt se ut som en byracka. Detta kan exempelvis hända om man har en produkt som endast är relevant på en mycket avgränsad del av marknaden. Då bör analysen genomföras och beräknas enbart på denna del för att produkten ska få en bra analys.

Räkna ut relativ marknadsandel

Efter att produkten och dess marknad är bestämd sätter man i gång med själva beräkningarna. Det första man gör är att räkna ut produktens relativa marknadsandel. Detta gör man genom att räkna ut hur stor procentdel av den totala marknaden som tillfredsställs av den specifika produkten. Genom att dela produktens försäljningssiffror med den ledande konkurrerande produkten får man fram den relativa marknadsandelen.

Förstå marknadstillväxten

Nu behöver man också förstå hur stor marknadstillväxten är för produkten. Detta räknas oftast ut genom att man tar produktens försäljningssiffror från det senaste året och subtraherar förra årets försäljningssiffror. Sist delar man differensen på förra årets försäljningssiffror och får så fram en procentsats som utgör marknadstillväxten.

Pricka ut produkterna i matrisen och analysera resultatet

När den relativa marknadsandelen och marknadstillväxten är definierade för produkten eller vad det än är man analyserar är det dags att placera ut den i matrisen. Den kommer då att hamna på en av de fyra kvadranterna: stjärna, kassako, frågetecken eller byracka. Resultatet kan sedan analyseras och företaget kan göra en välgrundad bedömning gällande produktens potential och dess framtid. Det sämsta resultatet en produkt kan få är byracka, och i dessa fall kan det vara läge att avsluta produktion. De två bästa resultaten är kassako och stjärna.
Vad fokuserar BCG-Matrisen Boston Consulting Group på?
I denna text kommer vi att ta upp BCG-matrisen och gå igenom vad dess fokus är. Matrisen används främst av företag som vill analysera sin produktportfölj och bättre förstå vart framtida investeringar bör riktas för bästa resultat. Matrisen ger övergripande och tydlig information genom att produkterna placeras ut inom de fyra kategorierna: stjärna, kassako, frågetecken och byracka. Dessa fyra kategorier hjälper sedan företaget att fatta beslut angående försäljning eller investering i produkter. Målet med texten är att ge dig som läser information om BCG-matrisen och dess fokus.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.