SWOT-analys ledarskap: Förstå sin roll som ledare i ett team

En SWOT-analys är ett av de mest effektiva verktygen företag har för att mäta sin position på marknaden. Man använder analyser för att förstå sina egna styrkor och svagheter och marknadens möjligheter och hot, och genom detta kan man anpassa sin strategi eller organisationsform för att få effektiva resultat.

SWOT analys ledarskap

På samma sätt kan man använda SWOT-analyser för att utveckla personliga prestationer och skapa bättre förutsättningar för att växa professionellt. En god ledare bör kontinuerligt analysera sitt ledarskap för att hitta den stil och de vägar som fungerar bäst för ens team. Det kan dock vara svårt att på ett objektivt sätt analysera sitt eget ledarskap, och därför kommer stora utmaningar då man vill utvecklas.

En SWOT-analys kan hjälpa till att rationalisera analysen och skapar större möjligheter att utvecklas som ledare.

 

Varför bör man utföra en SWOT-analys för ledarskap?

Analysen hjälper till att identifiera nyckelfaktorer som kan hjälpa en att nå sina mål. Genom att förstå dessa kan man anpassa sitt arbetssätt och åstadkomma mer effektiva resultat. Det är framför allt strategisk planering som kan utvecklas genom en välutförd SWOT-analys, och genom denna kan man sätta upp tydligare mål och åstadkomma bättre resultat i sitt team. Idén är att man använder det standardiserade verktyg som hjälper företag att nå sina vinstmål, men i stället applicerar detta på sig själv för att åstadkomma personlig utveckling. Det enklaste sättet att lyckas med sin SWOT-analys för ledarskap är genom att ställa frågor till sig själv och genom dessa få en tydligare bild av sitt arbetssätt.

Styrkor ledarskap

De styrkor man har i sitt ledarskap är de egenskaper man gärna vill behålla eller utveckla. Dessa är alltså nycklar för att man ska lyckas i sitt ledarskap och genom att identifiera dessa kan man förstärka dem och utveckla dem. Det kan vara svårt att objektivt utvärdera sina egna styrkor, och ibland blir man förvånad över vad som faktiskt upplevs som styrkor i ledarskapet. Genom att ställa frågor till sig själv och eventuellt även till sitt team blir det enklare att få en objektiv översikt över sina styrkor.

Dessa frågor kan se ut på en mängd olika sätt, men några som kan vara effektiva att ställa till sig själv är:

 • Vad brukar folk säga att de tycker om med dig och din ledarstil?
 • Inom vilka områden litar dina anställda på dig?
 • Vilka typer av arbetsuppgifter är du bra på?
 • Vad är typiskt för ditt ledarskap?
 • Vad är unikt med ditt ledarskap?

Målet med dessa frågor är att hitta det som särskiljer ens ledarstil från andras, och vad som fungerar bra för teamet. Det vanligaste problemet då man vill identifiera styrkor i sitt ledarskap är att det är svårt att vara objektiv. SWOT-analysen hjälper ledare att försöka se på sitt ledarskap från ett mer rationellt perspektiv.

 

Svagheter ledarskap

De svagheter som ett ledarskap innebär är mycket viktiga att identifiera eftersom de riskerar sätta käppar i hjulet för hela teamets produktivitet. Det är mycket vanligt att man inte själv märker av det som är negativt i ens ledarskap, eller felaktigt identifierat en svaghet som en styrka. Något som är mycket vanligt är att man som ledare väljer att se svagheter enbart som externa faktorer och på detta sätt avsäger sig ansvar för att kunna påverka och förbättra sitt ledarskap. Detta bör man undvika eftersom det snarare bör ses som något positivt när man som ledare har möjlighet att kontrollera och göra något åt sina svagheter.

Som hjälp för att identifiera sina svagheter kan man använda följande frågor:

 • Finns det arbetsuppgifter du konstant undviker?
 • Kan du hitta bättre sätt att dela ut arbetsuppgifter?
 • Har du svårigheter att delegera?
 • Är det vanligt att du fastnar i detaljer och på detta sätt kommer efter i arbetet?
 • Behöver folk ofta be dig förtydliga instruktioner?
 • Känner sig de anställda bekväma att komma med input?

Genom att man försöker identifiera det som inte verkar fungera så bra med ens ledarstil kan man ta kontroll över dessa saker och förändra dem. Det innebär att man behöver släppa en hel del stolthet och rannsaka sig själv utifrån andras perspektiv. Det absolut mest effektiva sättet att analysera sina svagheter är helt enkelt att be sina anställda komma med input, eller att ta in extern hjälp. En person som objektivt observerar och analyserar din ledarstil kan på ett mycket effektivt sätt komma med värdefull input.

 

Möjligheter ledarskap

Möjligheterna är de faktorer som kan förbättra ledarskapet och som kan göra ens arbetssätt mer effektivt. Det innebär att man identifierar vilka möjligheter man har att utveckla sin ledarstil och på vilket eller vilka sätt detta skulle kunna ske. Man behöver göra en grundläggande analys av moderna ledarstilar, konkurrenters ledarstilar, marknadens behov samt de individuella teamens behov. Alla dessa faktorer påverkar vilka möjligheter man har att utvecklas i sin roll som ledare och vad man kan arbeta med för att effektivisera sitt team.

För att identifiera sina möjligheter kan man ställa sig själv följande frågor:

 • Vilka kvaliteter är värdefulla hos dina anställda?
 • Vilka möjligheter finns för utveckling på marknaden?
 • Vilken typ av ämnen intresserar dig?
 • Finns det några spännande öppningar på marknaden?

Som ledare bör man hålla ständig koll på möjligheter för att inte missa spännande chanser för sitt företag och för sitt team. Detta kan man göra på en mängd sätt, och det är viktigt att man inte bara fokuserar på sina konkurrenter utan även försöker tänka innovativt. Genom att hålla sin dörr öppen kan man underlätta för sitt team att komma med input gällande möjligheter de själva identifierat som spännande inför framtiden.

 

Hot ledarskap

När man utfört sin inre analys och även försökt hitta vägar att identifiera sina faktiska och framtida möjligheter behöver man också fokusera på de hot som kan finnas gällande ens ledarskap. Som ledare behöver man guida sitt team för att få ut det bästa av det, men man behöver också ha viss auktoritet och respekt. Det kan vara svårt att hitta en balans mellan att låta de anställda få frihet att uttrycka sina idéer och komma med input som kan vara värdefull och att vara en stark ledare som teamet ser upp till.

Här behöver man ställa följande frågor för at bli medveten om hoten:

 • Finns det någon som ständigt utmanar din auktoritet?
 • Känner du dig osäker på vilka värden du tillför i rollen som ledare?
 • Finns det något i ditt privatliv som kan sätta käppar i hjulet för ditt ledarskap?
 • Har du för lite resurser för att utföra det arbete du önskar?

Allt detta kan innebära problem för en ledare som inte får tillräckligt med frihet i sin roll och därför hela tiden behöver anpassa sig till situationer. Genom att identifiera hoten kan man arbeta med dem och försöka hitta sätt att lösa dem. Det gör att man i slutändan kan stärka sitt ledarskap och använda sina styrkor för att skapa fler möjligheter för sitt team.

 

Sammanfattning SWOT-analys ledarskap

Att använda en SWOT-analys för att analysera sitt ledarskap är en mycket effektiv metod för ledare som vill förstå sin roll på ett företag eller i ett team. Det är viktigt att man är redo för att lyssna till sina anställdas input eftersom de ofta kan svara bättre än någon annan på hur man agerar i sin roll som ledare. Genom att säkerställa att teamet känner sig bekväma att uttrycka sina åsikter, utan att detta på något sätt riskerar underminera ens auktoritet som ledare, kan man få mycket värdefull input och utvecklas till att bli en bättre chef. Stoltheten måste komma i andra rummet då man utför en sådan här personlig SWOT-analys och genom att vara öppen för nya idéer och förändring kan man nå långt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.