Chef eller Ledare: Vad är skillnaden?

För att bli chef eller ledare är det viktigt att man är beredd att ta ansvar.

Chefer och ledare tar beslut som påverkar andra människor omkring dem.

För en del är målet med karriären att bli chef eller ledare inom en organisation, förening eller företag.

Chef eller ledare

Det kan vara viktigare att nå en chefsposition än inom vilket område man verkar.

Ibland handlar det om att man vill nå status eller tjäna så mycket pengar som möjligt.

För andra kan det handla om makt eller möjlighet att förändra och påverka.

I den här artikeln ges en översikt av vad som karaktäriserar en chef eller ledare.

Vad är en chef eller ledare?

Att vara en chef betyder att man har en position eller en titel där det blir möjligt att leda och bestämma över andra personer.

En ledare är en person med kraft av sina egenskaper kan influera och påverka andra människor.

Ibland är chefen och ledaren samma person, men inte alltid.

Vad är skillnaden mellan chef och ledare?

Mellanchefer

En ledare är något eller någon som får saker att hända och gå i en viss riktning.

Begreppet används inom naturvetenskapen och fysiken för att beskriva föremål som leder till exempel kyla, värme och elektricitet.

När det handlar om människor är det egentligen samma sak.

Information och processer leds vidare snabbt eller långsamt beroende på ledaren och ledarstilen.

Det beror inte bara på ledaren såklart.

En organisation som inte fungerar, som är felkonstruerad, är ibland omöjlig att klara av för den bästa av ledare.

Därför behöver en bra ledare också kunna inse när det är läge att säga nej.

Vad krävs av en bra chef eller ledare?

Ledarskap

En bra ledare har fokus på vad som behöver göras och vad som är de övergripande målen för organisationen eller projektet.

Samtidigt behöver en ledare vara flexibel och kunna fatta beslut i oförutsedda situationer som dyker upp.

Det kan hända att processer stannar upp eller tar en oväntad riktning.

I sådana fall är det viktigt att kunna se om processen behöver styras om eller om den fortfarande går i riktning mot det övergripande målet.

I det här fallet kan det handla om att avsluta en process eller bara om detaljer som behöver ändras, men i de bästa av fall uppstår något nytt som kan tillföras verksamheten.

Oavsett hur situationen ser ut är det bra att gå in med positiv attityd och sprida stolthet över arbetet.

Här kan man införa rutiner där man lyfter upp lyckade moment för att fira på vägen.

Att ha överseende med misslyckanden

En bra ledare inser att man inte kan göra rätt eller ta rätt beslut 100 procent av tiden.

Detta inkluderar även ledaren själv.

En bra ledare inser således att även misslyckanden kan och bör firas eftersom det kan vara just av ett misslyckande som man lär sig något viktigt.

Samtidigt är sättet man genomför detta på avgörande för dess resultat.

När man firar misslyckanden är det oerhört viktigt att det görs på ett respektfullt och empatiskt sätt så att ingen medarbetare känner sig utsatt, eller att denne eller andra blir rädda att göra nya misstag.

Den som är rädd att göra fel har svårare att göra rätt.

Här är kommunikation centralt.

Både framgångar och misslyckanden behöver studeras och följas upp för att bli exempel framöver.

Det är ingenting som ska döljas, utan det behöver kommuniceras på ett empatiskt och korrekt sätt.

När en ledare och/eller chef förstår sina medarbetare blir arbetet betydligt mer effektivt.

En chef och ledare är en förebild som skapar dialog

Ledaregenskaper

En chef och ledare är en förebild.

Medarbetare uppfattar hur chefer agerar och behandlar människor och problem, vilket får effekt på hela arbetsplatsen.

Samtidigt betyder detta inte att chefen behöver vara perfekt.

En chef som är medveten om sina förtjänster och brister visar de andra att det går att vara mänsklig.

Då blir det enklare att våga prova nya saker, där man kan misslyckas.

En viktig uppgift för en ledare är att skapa engagemang.

En chefs uppgift är att få medarbetarna att bidra, men också att känna att de kan växa och få någonting tillbaka.

Ledaren måste vara tydlig med övergripande mål och vad som förväntas av medarbetarna och gruppen.

Men det räcker inte med att informera som en monolog, utan snarare som en dialog.

Detta handlar om att alla blir aktiva i samtal, utvärderingar och planering.

Därför är det viktigt att vara lyhörd och lyssna på sina medarbetare.

Genom att visa att man lyssnar och ta till vara på olika åsikter och tankar blir arbetsklimatet mer öppet och stimulerande.

En chef och ledare tar hand om sig själv och sitt team

Det är viktigt att veta sina egna förutsättningar och arbeta efter dem.

Ingen chef kan göra jobbet utan ett bra team.

Därför är det av stor vikt att hitta rätt personer som kan utgöra gruppen.

Det handlar om kompetenser, men också om personlighet och förmåga att hitta sin plats i gruppen.

En grupp som fungerar bra är ett tecken på att chefen och ledaren har gjort ett bra jobb.

Ett team som känner självförtroende och litar på varandra blir en attraktiv arbetsplats.

Därför är det viktigt att skapa en bra gruppkänsla för att kunna få tag på de bästa kompetenserna.

En chef ansvarar för att medarbetarna är trygga och mår bra, men också att de utvecklar sig och vågar ta utmaningar som dyker upp.

En chef och ledare tar beslut och delegerar

Att bestämma och ta beslut är en chefs uppgift.

Men det innebär inte att chefen ska ta alla beslut.

Många uppgifter och beslut kan delegeras till olika medarbetare.

Här är det avgörande att medarbetarna har befogenhet att ta beslut och att de får äran för sitt arbete.

Ansvar ligger till slut ändå hos chefen och ledaren, så det är också viktigt att följa upp och ge stöd och förutsättningar till medarbetarna att ta rätt beslut.

Detta kommer nästan garanterat att leda till att medarbetare känner ansvarighet för sina beslut och därför gör sitt bästa.

En chef och ledare håller ihop teamet

Även om varje medarbetare är central så är det gruppen som helhet som driver arbetet framåt.

Sammanhållningen i gruppen bygger på förmågan att känna sig stolt och fira framgångar som gruppen har gjort, även om man inte själv har varit aktiv i just den processen.

En ledare visar vägen framåt men är samtidigt alert och närvarande i processerna för att ta hand om konflikter och oro som uppstår på vägen.

Med ett bra förarbete och planering kan man minska de här friktionerna betydligt.

Det handlar om ett förebyggande arbete där man lär sig av tidigare erfarenheter och studerar sin omvärld.

När det ändå uppstår oklarheter och eventuellt missnöje är det en process att ta på allvar.

Här kan man lära sig mycket för framtida planering.

Sammanfattning

En chef är en person med en titel som tillåter denne att ta beslut om andra människors arbete.

En ledare är en person som med hjälp av sina karaktärsdrag kan påverka andra människors beteende, och i förlängningen, deras arbete.

Det händer att en ledare befinner sig i en chefsposition, men inte alla chefer är ledare.

En chefs ansvarsområde är framför allt att få verksamheten eller projektet att nå ett eller flera mål.

För att åstadkomma detta krävs att chefen får sitt team att arbeta i den riktning man avser för att nå de uppsatta målen.

Om chefen är en ledare som kan uppvisa empati och flexibilitet samtidigt som den är tydlig med vad som krävs av teamet, är sannolikheten högre att teamet kan arbeta effektivt.

Till exempel innebär detta färre konflikter, förseningar och andra problem som kan uppstå på vägen.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.