Ledarstilar: 23 st olika ledarskapsstilar

En ledarstil utgörs av en ledares karaktäristiska beteende när de leder, motiverar, coachar och stöttar grupper av andra människor, så som ett team av anställda. Duktiga ledare kan inspirera och framkalla positiv förändring. De kan också motivera andra till att prestera på en högre nivå, och bli mer kreativa och innovativa. Det finns många olika ledarstilar som skiljer ledare åt. Idag finns det flera teoretiska ramverk och modeller som gör det enklare att identifiera och förstå de här olika ledarstilarna bättre.

 

ledarstilar

Hur man väljer bland olika ledarstilar

Att veta vilken ledarstil som fungerar bäst för en själv är en viktig och grundläggande del av att vara en bra ledare. Att utveckla en signaturstil med förmågan att blanda olika ledarstilar baserat på den aktuella situationen kan därtill hjälpa en att stärka sitt ledarskap och dess effektivitet. Här följer en beskrivning för hur man väljer den rätta ledarstilen.

 

Viktigt att känna sig själv först

Man kan börja med att lägga märke till det egna ledarskapet och försöka identifiera vilken ens dominanta ledarstil är. Det kan man till exempel göra genom att be ens kolleger beskriva vilka de tycker styrkorna är med ens ledarskap.

 

Förstå de olika ledarstilarna

Sedan är det bra att bekanta sig med de olika ledarstilarna som finns att tillgå för att se vilken som passar bäst för en given situation, samt ta reda på om dessa ledarstilar kräver att man utvecklar några nya kompetenser.

 

Övning ger färdighet

Det är viktigt att vara genuin i den ledarstil man än använder. Det kan kännas utmanande att gå från sin dominanta ledarstil till en ny stil, och därför bör man öva in den nya ledarstilen tills att den känns naturlig.

 

Välj en ledarstil men var agil

Traditionella ledarstilar är fortfarande relevanta och användbara i företagen idag, men kan behöva kombineras med nya metoder för att passa ett modernare ledarskap. Det bästa är att använda den ledarstil som man känner passar ens personlighet bäst, så att ens beteende upplevs som naturligt, samtidigt som man är anpassningsbar. Flexibilitet är en viktig egenskap hos en ledare, så att man kan anpassa sig efter förändrade omständigheter.

 

23 Olika ledarstilar

Här listas 23 olika ledarstilar som passar bra för olika tillfällen, situationer och personligheter.

 

Situationsanpassat Ledarskap

1. Situationsanpassat Ledarskap

Den situationsanpassade ledarstilen utgår ifrån att det inte finns en enda ledarstil som är bättre än alla andra. Istället beror det på vilket ledarskap och vilken strategi som är bäst lämpad för den aktuella situationen. Enligt den här ledarskapsmodellen är de mest effektiva ledarna de som har förmågan att anpassa sin stil efter situationen och titta på faktorer så som typ av uppgifter, teamets sammansättning och personligheter och andra saker som kan avgöra vilken ledarstil som är bäst lämpad.

Enligt den situationsanpassade ledarstilen finns det fyra stycken grundläggande ledarskapsstilar som en ledare kan anta, nämligen:

 • Beordrande: I den här ledarskapsstilen berättar och beordrar ledaren vad de underordnade ska göra och hur de ska göra det.
 • Säljande: Den här ledarskapsstilen involverar mer av ett utbyte mellan ledaren och de underordnade. Ledaren säljer in sina idéer och budskap för att få de underordnade att acceptera och följa dem.
 • Deltagande: I den här approachen till ledarskap vägleder ledaren inte de underordnade lika mycket, utan tillåter de underordnade att ha en mer aktiv roll när det kommer till att föreslå idéer och ta beslut.
 • Delegerande: Den här ledarskapsstilen karaktäriseras av en mindre involverad ledare. De underordnade, ofta i form av ett team, tenderar att ta en majoritet av alla beslut på egen hand och bär också en stor del av ansvaret för det besluten leder till.

 

Pedagogiskt Ledarskap

2. Pedagogiskt Ledarskap

En pedagogisk ledare är en person som genom sina handlingar och ord förespråkar och främjar pedagogiska och lärande aktiviteter. Ett pedagogiskt ledarskap kräver att man som person är redo att möta många olika sorters människor. Den pedagogiska ledarens roll inkluderar känslor av ledarskap och auktoritet, så som en lärare eller pedagog, men formen, tekniken och metoden för ledarskapet skiljer sig åt.

Konceptet med ett pedagogiskt ledarskap för ledaren närmre sina underordnade och interaktionen med dem, i jämförelse med mer traditionella och hierarkiska ledarskapsmodeller. Den pedagogiska ledarstilen följer en helhetsapproach, vilket innebär att man som pedagogisk ledare själv också lär sig och utvecklas samtidigt som man lär och leder andra.

 

Transformativt Ledarskap

3. Transformativt Ledarskap

Ett transformativt ledarskap går ut på att utveckla och förändra, både sina anställda och sitt företag. Det kan syfta till att åstadkomma både mindre och större förändringar, och ofta vill man förändra hur de anställda relaterar till och ser på företaget som de jobbar för.

Det transformativa ledarskapet består av fyra stycken grundläggande komponenter:

 • Intellektuell stimulering: Transformativa ledare utmanar inte bara status quo och ett företags nuvarande status utan gör mycket för att uppmuntra kreativitet och nytänkande bland de anställda. Ledaren uppmuntrar de anställda till att utforska nya metoder, tankesätt och att fånga nya möjligheter för att lära sig.
 • Individuellt stöd: Ett transformativt ledarskap involverar också att ge stöd och individuell uppmuntran till de enskilda anställda. I syfte att skapa stöttande och närande relationer på arbetsplatsen ser den transformativa ledaren till att skapa öppna kommunikationskanaler, mellan de anställda men framför allt mellan sig själv och de underordnade.
 • Inspirerande motivation: Transformativa ledare utgår från en tydlig vision för sitt ledarskap och för företagets framtid. Därtill är de duktiga på att förmedla den visionen till de anställda på ett sätt som gör att de anställda utvecklar samma passion och motivation för att sätta företagets intressen i första rummet.
 • Ett idealiserat inflytande: En transformativ ledare är ofta en förebild i de underordnades ögon. När de anställda känner att de kan lita på och att de respekterar sin ledare börjar de sträva efter att bli mer lik ledaren och sin förebild.

 

Utvecklande Ledarskap

4. Utvecklande Ledarskap

Precis som namnet avslöjar så syftar det utvecklande ledarskapet just till att utveckla människor. Genom att utveckla de anställda i rätt riktning kan ledaren öka effektiviteten och produktiviteten inom företaget, och se till att alla strävar efter samma målsättningar. Inom den här ledarstilen är det extra viktigt att ledaren alltid föregår med gott exempel och är en förebild i de underordnades ögon.

För att kunna utveckla andra människor måste den utvecklande ledaren vara både motiverande och inspirerande för att få de anställda att vilja delta i utvecklingen av både sig själva och företaget. Den här ledaren måste också vara stöttande och omtänksam för att få de anställda att känna sig bekväma. Den största skillnaden mellan det utvecklande ledarskapet och ett mer traditionella ledarskap är att ledaren i det sistnämnde generellt använder en form av morot och piska system för att få med sig de anställda. I det utvecklande ledarskapet får ledaren de anställda till att känna sig engagerade och passionerade så att de vill prestera mer än bara just det som förväntas av dem.

 

Agilt Ledarskap

5. Agilt Ledarskap

Agila företag, ibland betraktade som levande system, har utvecklats för att fungera i en oförutsägbar och snabbt föränderlig affärsmiljö. Denna typ av företag är stabila och dynamiska på samma gång. De fokuserar på kunder, anpassar sig snabbt till förändringar och är vanligtvis öppna, inkluderande och icke-hierarkiska. De utvecklas kontinuerligt och välkomnar osäkerhet och tvetydighet.

Den här typen av företag kräver en ny typ av ledarskap, nämligen ett agilt ledarskap. Ny forskning har visat att ledarskap, och hur ledarskapet formar företagets kultur, är de viktigaste faktorerna som påverkar förändringar av ett företag, och hur pass enkla och framgångsrika dessa är. Agila ledare behöver tre grundläggande egenskaper för att kunna leda ett företag igenom smidiga omvandlingar och förändringar. Till att börja med måste dessa ledare utveckla nya personliga tankesätt och beteenden. För det andra måste de utveckla och förmå sina team att arbeta på nya sätt. För det tredje är det viktigt att skapa en förmåga att utveckla organisationen genom att bygga smidighet i hela företagets struktur och kultur.

 

Transaktionellt Ledarskap

6. Transaktionellt Ledarskap

Transaktionellt ledarskap fokuserar på ledarens roll som övervakare över företaget och de anställdas prestation och resultat. På så sätt tillhör det transaktionella ledarskapet de mer traditionella ledarskapsmodellerna. Ledare som implementerar den här ledarstilen brukar använda ett motivationssystem som bygger på morot eller piska samt olika former av belöningar.

Det transaktionella ledarskapet utgår ifrån följande:

 • Människor presterar på sin högsta nivå när kommandokedjan inom företaget är väldefinierad och tydlig
 • Belöningar och bestraffningar fungerar allra bäst för att motivera de anställda
 • Att lyda och följa ledarens instruktioner och kommandon är de anställdas främsta prioritet och målsättning
 • De underordnade behöver övervakas noggrant för att säkerställa att ledarens och företagets förväntningar möts

 

Coachande Ledarskap

7. Coachande Ledarskap

Att utveckla en coachande stil som ledare sägs leda till starkare engagemang bland de anställda samt bättre kommunikation och resultat. Ett coachande ledarskap går många gånger ut på att som ledare ge de anställda de verktyg de behöver för att lära sig och utvecklas istället för att bara göra jobbet åt dem eller enbart titta på slutresultatet.

Ett coachande ledarskap karaktäriseras av samarbeten och partnerskap. När ledarna beter sig som coacher så ersätts hierarki, kommandon och kontroll med kreativitet och nya samarbeten. Skuldbeläggning ersätts med feedback och mer lärande och extern motivation ersätts med intern motivation och en djupare drivkraft. Högpresterande team börjar utvecklas och man är inte längre rädd för att misslyckas. Kortsiktiga lösningar ersätts med ett mer långsiktigt och strategiskt tänkande. Istället för att en enda person leder showen så kopplar det coachande ledarskapet ihop allas idéer och kompetenser.

 

Demokratiskt Ledarskap

8. Demokratiskt Ledarskap

Ordet demokrati kommer från grekiskans ord folk och styre. Ett demokratiskt ledarskap är därför det ledarskap som aktivt involverar de personer som leds i beslutsfattandet. På så sätt är alla med och bestämmer hur ledarskapet ska se ut och fungera, även de som vanligtvis inte har någon röst. De flesta företag idag inkluderar i alla fall något element av demokratiskt ledarskap, till exempel genom feedback, undersökningar och andra lags forum där de anställda kan dela med sig av sina idéer eller problem.

Ett demokratiskt ledarskap motiverar de anställda till att delta och engagera sig i sitt arbete mer. Genom att ledaren lägger så pass stor vikt vid att samtliga anställda ska känna sig inkluderade så känner de anställda sig uppskattade och integrerade i företaget. Det demokratiska ledarskapet innebär också att man får ett bredare perspektiv i de beslutsfattande processerna, när alla får bidra med sina egna förslag. På så sätt blir också problemlösningen inom företaget effektivare. Ju fler personer som arbetar med ett problem, desto fler potentiella lösningar kan man komma fram till. Det kan också innebära att beslutsfattandet tar längre tid än inom företag där en och samma person fattar alla beslut, men förhoppningsvis är besluten också mer välgrundade och rigorösa.

 

Auktoritärt Ledarskap

9. Auktoritärt Ledarskap

I det auktoritära ledarskapet koncentreras den beslutsfattande makten till en enda person, ledaren. Det är en ledarstil som karaktäriseras av personlig kontroll och den här sortens ledare tar sällan emot förslag och idéer från andra personer. Istället baseras alla besluten på ledarens egna preferenser, erfarenheter och intressen. Regler är en grundläggande del av det här ledarskapet och de är tydligt utformade och kommunicerade. Reglerna förväntas följas av samtliga anställda hela tiden.

I mångas ögon är det auktoritära ledarskapet enbart negativt, men i praktiken kan det faktiskt medföra en del positiva konsekvenser:

 • Det skapar konsekventa resultat i situationer med mindre teams: När en auktoritär ledare stiger in i ett mindre team som saknar en utpekad ledare kan ledaren skapa en tydligare riktning för arbetet vilket kan hjälpa till att dra upp produktionen.
 • Det tar mindre tid att ta beslut: Eftersom den här ledaren inte tenderar att konsultera andra människor innan de fattar beslut går det i regel mycket snabbare att ta beslut. Det kan vara bra när man till exempel befinner sig i en pressad situation och behöver agera snabbt.
 • Det lägger all press på ledaren: Den här ledarstilen kan uppskattas i situationer då ett team jobbar under hög press. Genom att den auktoritära ledaren bär allt ansvar för jobbet kan varje enskild individ istället fokuserar att prestera så bra som möjligt inom deras egna område.

 

Transformellt Ledarskap

10. Transformellt Ledarskap

Ett transformellt ledarskap är beroende av en tydlig vision och en stark gemenskap inom företaget. Med den här ledarstilen syftar ledarna till att uppmuntra, inspirera och motivera de anställda. Framför allt vill man driva de anställda till att tänka mer innovativt och kreativt, för att på så sätt vara med och förändra företaget till det bättre. I ett företag med ett transformerande ledarskap är alla medarbetare med och formar företagets framtid, och organisationskulturen är stark och fungerar som en grogrund för nya idéer och inspirerande samarbeten.

En viktig aspekt av det transformella ledarskapet är att de anställda inte styrs på detaljnivå i sitt dagliga arbete, utan ledarna litar på de anställda att själva kunna styra över sitt arbete och möta sina mål. Istället leds de anställda av företagets vision och av det föredöme som företagets ledning och chefer utgör. Den transformella ledarstilen är utformad för att göra de anställda mer kreativa så att de kan skapa nya lösningar för gamla problem.

 

Värdebaserat Ledarskap

11. Värdebaserat Ledarskap

Det värdebaserade ledarskapet syftar till att implementera företagets värdegrund i de anställdas arbete. Det ämnar i sin tur till att förbättra medarbetarnas sammanhållning och motivation. Det kan ofta kännas stärkande och engagerande att veta att ens ledare och förebild har samma eller liknande värderingar som en själv, och det kan också uppmuntra de anställda till att bättre följa ledarens instruktioner. På så sätt ökar chansen för att ledaren och dess arbetsteam tillsammans uppnår företagets målsättningar och möter de förväntningar som ställts på dem.

Varje värdebaserad ledare har sina egna unika karaktärsdrag och egenskaper, som gör dem till bra ledare och chefer. För att bli en bra värdebaserad ledare är det dock viktigt att man kan förmedla de värderingar som företaget står för, så att de anställda kan införliva de värderingarna i sina dagliga aktiviteter.

Några av fördelarna med ett värdebaserat ledarskap för ett företag är:

 • Förbättrat och effektivare beslutsfattande
 • Hjälper till att uppnå förtagets mål och förverkliga dess vision
 • Kan förbättra kommunikationen medarbetarna och ledarna emellan
 • Skapar starkare relationer på arbetsplatsen
 • Produktiviteten stiger

 

Hållbart Ledarskap

12. Hållbart Ledarskap

Ett hållbart ledarskap ser bortom omedelbara, kortsiktiga vinster för att istället fokusera på vilken roll ett företag spelar i ett större sammanhang. Dessa ledare fastställer strategier och säkerställer leverans av resultat som uppfyller sociala, miljömässiga såväl som ekonomiska krav. I praktiken innebär det att de hållbara ledarna skapar långsiktiga relationer till flertalet interna och externa intressenter för att visa omtanke för deras intressen, stärka deras engagemang och skapa ett mervärde för dem. Intressenter kan vara grupper eller individer som vinner på eller skadas av företagets handlingar och vars rättigheter respekteras eller kränks av dessa handlingar. Intressenter kan inkludera anställda, konsumenter, leverantörer, samhällen, aktieägare och till och med kommande generationer.

Ledare som använder sig av ett hållbart ledarskap brukar karaktäriseras av följande egenskaper:

 • Mod: Att acceptera det faktum att ett hållbart ledarskap innebär att man kan behöva förändra någonting som kommer möta motstånd.
 • Övertygelse: Att leda förändring för hållbarhet är inte för de svaga. Ledaren behöver ha en stark övertygelse om att de gör det rätta för rätt orsak, även när jobbet känns svårt.
 • Intelligens: Den hållbara ledaren är intelligent, innovativ och nytänkande. Hållbara lösningar kräver ofta att man ser på ett gammalt problem från ett nytt perspektiv.
 • Samarbetsförmåga: Detta ledarskap kräver att man är bra på att lyssna på andra människor, samt öppen för att anpassa och förändra sig.

 

Personligt Ledarskap

13. Personligt Ledarskap

Ett personligt ledarskap utgörs av en förmåga att utveckla och använda sina positiva egenskaper för att skapa en riktning i livet, istället för att låta tiden och externa faktorer avgöra. Det personliga ledarskapet startar när man bestämmer sig för att vara sin egen livscoach och lever efter sina egna värderingar och målsättningar.

Medan det personliga ledarskapet utvecklas inifrån och ut så kan dess effekter ofta märkas av andra människor i ens omgivning. När man lär sig att använda sig av egenskaper så som självdisciplin, motivation och mod på ett konstruktivt sätt skapar man nya möjligheter för sig själv att påverka och förändra att liv. Att låta ens värderingar och intressen lysa igenom ens personlighet kan göra att andra personer lättare litar på en, eftersom det blir lättare att förstå vem man är som person.

 

Kommunikativt Ledarskap

14. Kommunikativt Ledarskap

En kommunikativ ledare är en person som har förmågan att engagera sina anställda i dialog, som aktivt delar och efterfrågar feedback och som välkomnar en deltagande beslutsfattande process. Den här sortens ledare uppfattas ofta som öppensinnad, vänlig och närvarande av de anställda. Hur man som ledare formulerar sig och hur man kommunicerar viktiga meddelanden och budskap till de anställda kan spela stor roll för hur de anställda uppfattar företaget. Därtill kan det påverka hur anställda såväl som andra ledare agerar.

I ett kommunikativt ledarskap förekommer det kommunikation i båda riktningar, det vill säga både från ledaren till de anställda och vice versa. Det är viktigt att intresset för en god kommunikation och öppna kommunikationskanaler är ömsesidigt. För att det ska vara möjligt är det ibland ett måste att träna sina anställda i kommunikation, eftersom att resultaten inom företaget generellt tenderar att förbättras ju effektivare kommunikationen är. De färdigheter man bygger genom det kommunikativa ledarskapet kan hjälpa en i anda delar av livet med, så som i ens relationer utanför jobbet.

 

Transformerande Ledarskap

15. Transformerande Ledarskap

Det transformerande ledarskapet är en av de mest omtyckta ledarstilarna. Den här ledarstilen tenderar nämligen att vara väldigt inkluderande, vilket gör att de anställda känner sig som en viktig del av företaget. Det är nämligen en grundläggande förutsättning att ha alla berörda parter och individer ombord när man försöker driva igenom en förändring inom företaget, oavsett hur stor eller liten förändringen är.

Det finns vissa egenskaper som skiljer en transformerande ledare åt från andra sorters ledare.

En transformerande ledare är någon som:

 • Uppmuntrar sina anställda för att på så sätt göra dem mer motiverande och skapar en positiv organisationskultur och utveckling inom företaget
 • Alltid föregår med gott exempel när det gäller moral och etik, och uppmuntrar alla omkring sig att göra detsamma
 • Främjar en etisk arbetsmiljö och beslutsfattande, med klara och tydliga värderingar, prioriteringar och standarder
 • Bygger en stark organisationskultur genom att involvera de anställda. Ledaren uppmuntrar dem till att omvandla sina attityder från en attityd som bygger på självintresse till ett tankesätt där alla jobbar tillsammans
 • Betonar autenticitet, samarbete och öppen kommunikation
 • Coachar de anställda men tillåter dem själva fatta beslut och styra över sina egna uppgifter.

 

Karismatiskt Ledarskap

16. Karismatiskt Ledarskap

Det karismatiska ledarskapet definieras av en ledare som använder sina kunskaper inom kommunikation, sin övertalningsförmåga och sin charm för att ha inflytande över andra människor. Karismatiska ledare är särskilt värdefulla för företag som står inför en kris eller kämpar med att utvecklas, på grund av att de har en förmåga att få kontakt med människor på en djupare nivå.

Varje karismatisk ledare är unik, men det finns vissa karaktärsdrag som dessa ledare har gemensamt:

 • De är starka kommunikatörer
 • De har en förmåga att visa empati och att relatera till andra människor
 • De är självsäkra men inte på ett arrogant och frånstötande sätt
 • De är motiverande
 • De har en förmåga att engagera genom sin charm
 • De är optimistiska och positiva

 

Som man kan se delar det karismatiska ledarskapet en hel del egenskaper med det transformerande ledarskapet. Medan dessa två ledarstilar är snarlika så har de dock en viktig skillnad. De karismatiska ledarna förlitar sig på sin egen personlighet och förmåga för att driva sina underordnade till handling, medan de transformerande ledarna istället förlitar sig på en gemensam vision för att skapa förändring. Medan de flesta transformerande ledarna tenderar att vara väldigt karismatiska personer så är inte alla karismatiska ledare nödvändigt transformerande.

 

Hälsofrämjande Ledarskap

17. Hälsofrämjande Ledarskap

Att de anställda inom ett företag trivs och mår bra på arbetsplatsen är viktigt av flera anledningar. Dels är det mer troligt att de anställda kommer vilja stanna kvar på företaget så att man sänker omsättningen och dels arbetar nöjda medarbetare ofta mer produktivt och effektivt. Att inkorporera ett hälsofrämjande ledarskap i sitt företag och dess verksamhet innebär att man tar de anställdas hälsa och trivsel på stort allvar, och gör det till en prioritet som ledare.

Det hälsofrämjande ledarskapet är offensivt i sin ledarstil. Till skillnad från förebyggande arbete där man fokuserar på att förhindra ohälsa och även olyckor, så syftar det hälsofrämjande ledarskapet till att skapa fler möjligheter för de anställda. Företag som driver ett hälsofrämjande ledarskap är ofta väldigt framgångsrika och utgörs i regel av arbetsplatser där de anställda tycker om att spendera sin tid. Det brukar börja med att man undersöker och kartlägger vad som redan fungerar väldigt bra inom företaget för att sedan förstärka dessa aspekter. Genom att förstärka det som de anställda tycker om och som fungerar kan man stimulera de anställdas prestation samt deras trivsel. Genom det hälsofrämjande ledarskapet kan man också säkerställa att man följer de olika lagar och regler som finns för säkra arbetsmiljöer.

 

Empatiskt Ledarskap

18. Empatiskt Ledarskap

Empati är förmågan att kunna uppfatta och relatera till andra människors tankar, känslor och erfarenheter. De ledare som har en hög nivå av empati, tillämpar ett empatiskt ledarskap, brukar vara skickliga på att förstå en situation från en annan persons perspektiv och reagerar med en uppenbar medkänsla. På arbetsplatsen innebär det att ledaren är duktig att skapa genuina, empatiska relationer med de anställda och att ledaren också kan uppmuntra till sådana relationer medarbetarna emellan.

Det är viktigt att särskilja mellan sympati och empati, eftersom att dessa två koncept ofta förväxlas med varandra. Sympati brukar beskrivas som en känsla av enbart medlidande för en annan person, utan att egentligen förstå hur det känns att vara den personen. Empati, å andra sidan, handlar helt enkelt om en kapacitet eller förmåga att föreställa sig själv i personens situation, och uppleva den personens känslor, tankar och åsikter.

Att betona empati i sitt ledarskap kan medföra en rad olika fördelar:

 • Empati gör att de anställda kan känna sig trygga och inte rädda för att misslyckas, eftersom att man inte enbart kommer skuldbeläggas
 • Det uppmuntrar ledarna själva till att förstå roten till dåliga prestationer
 • Att vara empatisk gör det möjligt för ledaren att hjälpa de medarbetare som kämpar med att utvecklas och förbättras

 

Autentiskt Ledarskap

19. Autentiskt Ledarskap

Ett autentiskt ledarskap är en ledarstil som betonar en ledares transparens, äkthet och ärlighet inom företaget. Genom dessa egenskaper och beteenden kan ledaren bygga starka och ärliga relationer där de anställda litar på och följer ledaren. Autentiska ledare är i regel bra på att inspirera och motivera sina anställda, som ett resultat av ett konsekvent och öppet ledarskap.

Ett autentiskt ledarskap vilar på i huvudsak fyra stycken centrala komponenter:

 • Självinsikt: Autentiska ledare bedömer och omvärderar ständigt sina egna styrkor och svagheter, samt sina grundläggande värderingar. Att känna till de faktorerna hos sig själv hjälper ledaren att vara mer autentisk i sin stil och att dela med sig av sig själv inför de anställda.
 • Ett balanserat beslutsfattande: Autentiska ledare måste ta hänsyn till både stödjande och motstridiga åsikter relaterade till olika beslut och vara villiga att ärligt överväga båda. Att även lyssna till motstånd till beslut kan hjälpa till att belysa brister och undvika potentiella fallgropar. Dessutom uppmuntrar ett balanserat beslutsfattande de anställda till att känna sig öppna med att dela med sig av sina åsikter.
 • Relativ transparens: Autentiska ledare måste vara transparenta i sina relationer och förbli ärliga när de delar sina egna tankar och känslor. Detta kan inkludera att ge konstruktiv feedback till de anställda när det behövs samt att erkänna när de har fel. Genom att göra detta leder en autentisk ledare med gott exempel och främjar transparens och ärlighet bland teamet och företaget.
 • Internt moraliskt perspektiv: Autentiska ledare sätter företagets behov i första rummet istället för att fokusera på sina egna känslor och behov. Företagets framgång är en autentisk ledares primära mål även när det betyder att ledaren kan ställas inför utmanande situationer eller bli tvungen att arbeta hårdare.

 

Informellt Ledarskap

20. Informellt Ledarskap

Ett informellt ledarskap är en person som inte har blivit officiellt utsedd till ledare av en grupp. Det spelar dock ingen roll, eftersom att de andra medlemmarna av gruppen ser till den här personen för motivation och inspiration. Även om det finns en formell chef kan de anställda se upp till sin kollega och informella chef, eftersom att de känner att den här personen delar deras värderingar, målsättningar och vision eller har den kunskap och erfarenhet som de själva behöver för att kunna förverkliga sina mål. En informell ledare kan också uppstå när den faktiska ledaren gör ett dåligt jobb eller misslyckas med att leda de anställda.

Det är viktigt att skilja på formella och informella ledare. Formella ledare har auktoritet samt vissa rättigheter och privilegier som den informella ledaren saknar. Man kan ta en situation där ett företags VD är den formella ledaren och en anställd är den informella ledaren som exempel. Den formella ledaren utövar makt över gruppen och har befogenhet att disciplinera och straffa felaktiga beteenden. Den formella ledarens auktoritet ger dem också rätten att belöna de anställda. Den informella ledaren, å andra sidan, kan inte formellt vidta åtgärder mot några medlemmar i gruppen och kan inte heller belöna sina kolleger. Den informella ledaren måste istället använda sig av en öppen kommunikation, en delad vision, vägledning och karisma.

 

Digitalt Ledarskap

21. Digitalt Ledarskap

Ett digitalt ledarskap utgörs av den strategiska användningen av ett företags digitala tillgångar för att uppnå sina affärsmål. Detta kan hanteras både organisatoriskt och på individnivå. En effektiv digital ledare är medveten om företagets målsättningar och vet hur deras ansvar stöder arbetet mot målen. På organisationsnivå kan den digitala ledaren till exempel vara ett helt företag som framgångsrikt har utnyttjat sina digitala tillgångar för att vinna och även upprätthålla en konkurrensfördel på marknaden. Den digitala ledaren utforskar ständigt hur digital teknik kan användas för att hjälpa deras verksamhet att bli mer lyhörd för kundernas behov och de allt mer föränderliga kraven på företagen. En framgångsrik digital ledare lägger stor vikt vid kommunikation, kreativitet och en villighet att utforska de olika sätten som ny teknik och digital information kan användas på för att hjälpa affärsprojekt.

Det är viktigt att förstå vad digital transformation betyder för att förstå rollen som digital ledare. I huvudsak innebär det användningen av ny, snabb och ofta föränderlig digital teknik som utvecklats för att lösa problem. Det digitala ledarskapet är viktigt för att det hjälper företagen att skapa arbetsflöden och affärsprocesser som gör det möjligt att rulla ut dessa nya tekniker, produkter och tjänster samtidigt som de ser till att befintliga äldre applikationer och IT-system upprätthålls.

 

Etiskt Ledarskap

22. Etiskt Ledarskap

Ett etiskt ledarskap är definierat som den ledarstil som uppvisar och främjar ”normativt lämpligt beteende genom personliga handlingar och relationer”. När man kokar ner det så innebär det att etiskt ledarskap är ett sätt att sätta människor i lednings- och ledarpositioner som kommer att främja och utgöra goda exempel på lämpligt, etiskt uppförande i sina handlingar och relationer på arbetsplatsen.

I affärsvärlden idag utgör etik och etiskt ledarskap en allt viktigare del av företagen, framför allt på grund av att det efterfrågas av kunderna och konsumenterna. Därför är det väldigt viktigt att förstå, utveckla och att prioritera ett etiskt ledarskap. En etisk ledare lägger stor vikt vid att leda andra människor utifrån etiska värderingar och att behandla alla människor lika. Det etiska ledarskapet handlar också mycket om att som ledare vara ärlig och transparent, så att kolleger, anställda och andra intressenter kan lita på en. Som en ledare är det ens ansvar att föregå med gott exempel och visa upp ett exemplariskt etiskt beteende. Integritet, moraliskt uppförande och etik är nyckelingredienser för ett bra ledarskap.

 

Distribuerat Ledarskap

23. Distribuerat Ledarskap

I ett distribuerat ledarskap delas ansvar och uppgifter mellan de personer som har de relevanta kunskaperna och kompetenserna, istället för att allt ansvar vilar på en enda persons axlar. På så sätt är den här ledarstilen inte avhängande av en enda persons expertis och kompetens. Det distribuerade ledarskapet är inte något nytt, men kallas ibland för delat eller delegerat ledarskap.

Det distribuerade ledarskapet vilar främst på följande tre principer:

 1. Det finns en tro ​​på ledarskapsteam, där tron ​​på förmågan och makten hos en person innebär en tro på allas förmåga och kraft inom teamet
 2. Att det finns ett ökat behov av distribuerat ledarskap framför allt på grund av att skolor och universitet blir allt mer komplexa att leda och förvalta
 3. Att det distribuerade ledarskapet skapar en pool av talang där morgondagens ledare kan utvecklas.

Genom ett distribuerat ledarskap blir organisatoriska förändringar och förbättringar ett kollektivt ansvar, istället för en persons uppgift. Ledarskapet är således en produkt av en interagerande grupp eller nätverk av experter, istället för en ledares handlingar. Det kan öppna upp ledarskapet för de personer som tidigare har stängts ute, och på så sätt göra det mer inkluderande.

 

Slutsats

Det finns uppenbarligen många olika ledarstilar att välja mellan. Det viktigaste är att man är så genuin och naturlig i sitt ledarskap som möjligt. En annan avgörande faktor för hur bra och omtyckt man är som ledare är att man kan anpassa sin ledarstil, så att man bättre kan möta de specifika krav och behov som ställs i varje given situation.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.