Hållbart Ledarskap: Skapa harmonisk arbetsmiljö där negativ stress förebyggs

Vi lever i en alltmer fartfylld och dynamisk värld där jakten på en trygg och harmonisk arbetsmiljö blir en större och större prioritet för många som söker en ny arbetsplats. Som ledare och även medarbetare är det viktigt att arbeta mot att minimera och förebygga stress samt arbeta på de egenskaper som kan förbättra våra resultat. Hållbart ledarskap inriktar sig på att göra just detta. Genom att använda sig av nyttiga verktyg som tillåter dig att bli mer effektiv och hållbar i längden kan du skapa en bättre miljö för både dig själv och de runtomkring.

 

Hållbart Ledarskap

Vad är Hållbart Ledarskap?

Ett hållbart ledarskap syftar mot att uppnå en harmonisk arbetsmiljö där negativ stress och press förebyggs genom förbättrad kommunikation, feedback, positivitet. En hållbar ledare fokuserar just på att vara hållbar och skapa en hållbar arbetsmiljö vilket innebär att man som leder mår bra samtidigt som man ser till att ens medarbetare mår bra och kan prestera i längden. Istället för att fokusera på etapper och kortsiktiga mål så siktar man på långsiktiga mål och stadig effektivitet i längden som underlättar i många yrken och på många arbetsplatser där medarbetare brukar bli utslitna.

 

God förebild

En ledare som förespråkar ett hållbart ledarskap har ett stort fokus på att vara en god förebild. Det handlar om att använda sig utav olika verktyg och tekniker som hjälper ledaren att bli en bättre person och skapa en trygg arbetsmiljö. Samtidigt kan andra på arbetsplatsen lära sig utav dessa verktyg och även de bli bättre medarbetare som med hjälp av samarbete kan ha ett bra fokus på verksamhetens mål och uppnå goda resultat.

 

Bemöta frågor och problem

Den hållbara ledaren lär sig att bemöta frågor och problem på ett bättre sätt som hjälper ledaren både personligen men som självklart även skapar en tryggare arbetsmiljö. Ledaren blir snabbare på att identifiera konflikter och förebygga stress så att ett team kan växa och bli starkare istället för att brytas ner. Genom att förhindra att stress uppstår så kan ledaren istället fokusera på utvecklingen inom gruppen.

 

Fokus på kommunikation

Inom hållbart ledarskap är det ett stort fokus på kommunikation vilket går hand i hand med de mål som man sätter upp för sin verksamhet eller det projekt man arbetar med. Kommunikationen syftar mot att förtydliga mål och planer för hur dessa mål ska uppnås, ge stöd och support till medarbetare under tiden, samt skapa en delaktighet som förbättrar effektiviteten. Detta stärker verksamheten som en helhet vilket även ger bättre resultat i längden, vilket är målet med ett hållbart ledarskap. Därför kommer du märka att ett hållbart ledarskap i många fall handlar om att skapa en trygg arbetsmiljö där man på ett bra och tydligt sätt skiljer på arbete och privatliv. Det är idag många personer som tar med sig arbetet hem på grund av att man känner stress och inte hinner färdigt med det man behöver göra vilket kan skapa ångest och i sin tur minskar effektiviteten. Ett hållbart ledarskap hjälper därför dig som ledare att identifiera sådana situationer så att inte dessa beteenden behöver uppstå och att det blir en balans mellan arbete och privatlivet.

 

Hur kan man använda sig utav Hållbart Ledarskap?

Om du känner att ett hållbart ledarskap är något som skulle passa dig och din arbetsplats så är det lätt att redan börja lära sig använda de verktyg och redskap som hållbart ledarskap innefattar. Som det tidigare nämnts är ett stort fokus på kommunikation och att skapa en stressfri arbetsmiljö där medarbetare känner ett sammanhang och en trygghet.

Hållbar arbetsplats

En central del i hållbart ledarskap handlar om att du som ledare arbetar med de förutsättningar som krävs för att skapa en hållbar arbetsmiljö. Man pratar ofta om att som ledare behöver man skapa en hållbar arbetsmiljö för andra men det är också viktigt att ledaren själv har en hållbar arbetsmiljö. Detta reflekterar tillbaka på organisationen som helhet där ledaren behöver stöd och redskap för att själv kunna bli en hållbar ledare. En organisation och högre chefer som stöttar ledaren i det som behövs för att både ledaren och organisationen utvecklas är en viktig punkt för att lyckas.

 

Reflektion

Därför är ett av de första stegen för att kunna anamma ett hållbart ledarskap att analysera dig själv som ledare. Detta är en vanlig metod som passar när man som person vill utveckla sig själv och lära sig nya kunskaper som kan hjälpa både på arbetsplatsen och i privatlivet. Skapa en minneskarta över dig själv som ledare och även medarbetare där du listar dina positiva egenskaper samt de saker du tror att du kan behöva förbättra. Genom att reflektera över dig själv som person och ledare kan du snabbt identifiera dina styrkor och svagheter som kommer till nytta när du ska tillämpa ett hållbart ledarskap.

Efter att du gjort en reflektion över dig själv kan du börja med att reflektera över din arbetsplats eller ditt projekt. Vad är det för fokus du vill att dina medarbetare ska ha och är det realistiskt. Går det att uppnå de mål ni har satt upp eller kan de utvecklas. Kan du skapa en bättre struktur för hur dessa mål kan uppnås och vilket stöd kan du erbjuda dina medarbetare för att uppnå dessa mål.

Detta är en viktig del i början när du tränar upp dig till att bli en hållbar ledare men det är även ett användbart redskap senare. Att regelbundet reflektera över sig själv, sina medarbetare, och sin arbetsplats för att se vad som kan förbättras är till stor nytta för både dig och din verksamhet.

 

Minimera stress

Ett viktigt redskap som krävs för att kunna anamma ett hållbart ledarskap är förmågan att kunna förebygga och minimera stress. Detta gäller både för dig som ledare personligen men även för dina medarbetare och generellt på arbetsplatsen. För att skapa en hållbar arbetsmiljö med kollegor som inte blir utslitna eller utbrända behöver du säkerställa att miljön de arbetar i inte triggar onödig och negativ stress.

För att förebygga stress för dig själv och ditt team finns det flera verktyg som du kan använda dig utav. Som ledare kan du börja med att utforma en struktur för dina medarbetare, din avdelning, eller ditt projekt. Det som ni arbetar med behöver ha ett tydligt mål och även en väg till hur ni ska uppnå dessa mål. Stress kan oftast förekomma när man inte vet vad man ska göra eller när man känner sig vilse och har en pressande deadline. Genom att sätta upp tydliga mål med en rimlig tidsram kan du underlätta för ditt team så att de känner sig trygga i att de vet vad de ska göra och när det ska vara gjort.

Samtidigt som det är viktigt att sätta tydliga mål och riktlinjer för vad som ska göras så behöver det också finnas möjlighet till att alltid få hjälp och stöd om man fortfarande är osäker på vad man ska göra. En medarbetare behöver känna sig trygg med att hon eller han kan komma till dig som är ledare och be om hjälp och support när något är otydligt. Detta skapar en trygg atmosfär och arbetsmiljö samtidigt som det kan öka delaktigheten bland teamet. När man känner att man kan få den feedback man behöver så kan man även snabbt återgå till sin uppgift och fortsätta sträva efter de mål som satts upp för projektet eller verksamheten.

Du som ledare eller chef kan också ta nytta av liknande verktyg för att själv förebygga och minimera stress på arbetsplatsen. Som ledare kan man uppleva mycket press och ansvar, särskilt när man har hand om ett stort projekt, ett team, eller en hel avdelning. Som ledare måste du leva som du lär vilket innebär att om du vill hjälpa dina medarbetare att må bättre och minimera deras stress så ska du göra samma för dig själv. Desto bättre du mår psykiskt och fysiskt, desto bättre kan du prestera för dina medarbetare. Detta betyder att du kan skapa kortsiktiga och långsiktiga mål för dig själv och dina arbetsuppgifter och även arbetar på andra egenskaper som dina medarbetare kan ta hjälp av, som att exempelvis vara en god lyssnare. Om dina medarbetare ska kunna känna sig bekväma med att komma till dig och be om hjälp så behöver du också visa att du är tillgänglig och är en aktiv lyssnare.

För att försäkra dig om att din arbetsplats skapar en trygghet för dig och dina medarbetare så kan det även vara bra med att lämna lite flexibilitet till att exempelvis låta alla ta några korta pauser under dagen. Om man arbetar på en arbetsplats där man konstant sitter i grupp eller behöver fokusera sig på sina arbetsuppgifter så kan det vara bra att byta miljö och tillåta en paus där man till exempel går utomhus eller till ett fikarum. Som ledare kan det även vara nyttigt att boka in ett möte i veckan där ni alla träffas på en alla plats och inte pratar om ert arbete utan om andra saker i livet så att du kan skapa bättre relationer på arbetsplatsen.

 

Dokumentation och rapporter

Ett viktigt och användbart verktyg inom alla verksamheter är dokumentation och rapportering av hur det går för dig och dina medarbetare. Detta är något som ofta nämns men som senare glöms bort när det gäller. För att försäkra dig om att du skapar en hållbar och trygg arbetsmiljö behöver du dokumentera vilken utveckling som sker inom verksamheten och ditt team. Detta görs på bästa sätt genom att dokumentera viktiga moment som möten, diskussioner, leverans av resultat och uppföljning. Beroende på vilken arbetsplats och vilket yrke du har så kan det variera när just detta sker men det viktiga är att ta med det som har en påverkan på dig, dina medarbetare, ditt projekt, och din verksamhet. Detta är sådant som sedan kan analyseras.

När man för dokumentation så noterar man vad som har planerat, vad som senare har skett och varför, och hur resultatet blev. På så sätt kan man mäta effektiviteten och se var man kan göra förbättringar. Det kan vara svårt att börja med dokumentation när ingen dokumentation har gjorts tidigare och därför är en nyckel att ta med det som nämns mellan dig och dina medarbetare. Om det finns dokumentation sedan tidigare så kan det vara väldigt användbart att ta fram den och se hur det har gått i tidigare projekt och vilka resultat man har fått. Detta kan hjälpa dig som ledare att direkt se var förbättringar inom verksamheten kan göras.

 

Vad är fördelen med Hållbart Ledarskap?

Ett hållbart ledarskap hjälper inte bara ledaren utan hela organisationen att skapa en hållbar arbetsmiljö. En hållbar arbetsmiljö leder till motiverade, hälsosamma, och inspirerade medarbetare. Detta leder i sin tur till goda resultat som gynnar hela arbetsplatsen. Att medarbetare mår bättre är en viktig del i hållbart ledarskap eftersom att man strävar mot att förhindra onödig stress och press.

Det finns flera yrken och arbetsplatser där det snabbt kan bli stressigt och man tappar fokus på de långsiktiga målen som verksamheten har. Fördelen med att anamma ett hållbart ledarskap inom en sådan organisation är just att man förebygger stress och ser till att medarbetare är motiverade i längden. På så sätt kan organisationen bli effektiv och uppnå de långsiktiga mål man har skapat samt förbättra de resultat man förväntar sig.

Detta uppnår man genom en bra kommunikation och en inriktning på mental hälsa. Genom att förebygga stress, göra sig tillgänglig för sina medarbetare, och skapa en balanserad kommunikation bland alla inom verksamheten kan man snabbt identifiera problem och konflikter som behöver lösas. Det blir också ett sätt att kunna mäta effektiviteten på vilket i sin tur kan hjälpa dig som ledare att försöka identifiera vilka förbättringar som kan göras för att få godare resultat inom verksamheten.

 

Risker med Hållbart Ledarskap

En viktig pelare för att uppnå ett hållbart ledarskap handlar om att minimera stress hos medarbetare genom att vara mer tillgänglig för att ge andra hjälp och support. Detta är ett viktigt verktyg men det kan även finnas brister i detta hos personer som till slut ger för mycket av sin tid till att stötta andra istället för att fokusera på sina egna arbetsuppgifter eller mål. Som ledare är det bra att vara en god lyssnare och vara ett bra stöd till dina medarbetare när det behövs men det är viktigt att sätta gränser för när detta kan ske så att du inte överbelastar dig själv. Sätt tidsramar och arbetsscheman som du också håller dig till så att du inte exempelvis skriver mail sent på kvällen när du är hemma eller svarar i telefonen när du är på semester.

Eftersom att hållbart ledarskap även syftar på att hålla i längden så är det viktigt att föra någon form av dokumentation och rapportering för att se till att de mål som sätts upp faktiskt uppnås. Det är även viktigt att mäta effektiviteten vilket vidare hjälper till att avgöra om några förändringar behöver göras inom verksamheten. När du som ledare anammar ett hållbart ledarskap är det även viktigt att lära ut dina verktyg och tekniker till dina medarbetare så att även de arbetar med samma förutsättningar. På så sätt kan ni tillsammans uppnå de mål som satts för verksamheten och utvecklas för att uppnå goda resultat. Om man väljer att inte dokumentera eller helt enkelt inte har tiden till det så kommer man snabbt märka att det blir svårt att avgöra vad som gick bra och vad som kunde ha gått bättre. Därav blir inte ledarskapet längre hållbart eftersom att man inte vet vad som går att förbättra.

 

Sammanfattning – Hållbart Ledarskap

Nya metoder och tekniker för ledarskap utvecklas hela tiden när vi kliver in i en alltmer dynamisk och internationell värld. Som ledare och även medarbetare letar vi hela tiden efter sätt som vi kan förbättra oss själva på och med ett hållbart ledarskap kan man uppnå just detta. Ett hållbart ledarskap hjälper dig och dina medarbetare att få ett bättre fokus på ert projekt med hjälp av olika verktyg och redskap. Med dessa minimerar och förebygger ni också onödig stress som påverkar verksamheten och era resultat negativt.

Som en hållbar ledare gäller det att inte bara reflektera över sina medarbetare och sitt projekt utan även sig själv. Som ledare behöver du leva som man lär vilket innebär att du själv visar att du arbetar på ett hållbart sätt och skapar de förutsättningar som behövs för både dig och dina medarbetare. Reflektion och vidare dokumentation på hur arbetet på arbetsplatsen sker, hur ni uppnår era mål, och vad ni kan förbättra blir en av de viktigaste verktygen du kommer behöva använda som en hållbar ledare.

Ett hållbart ledarskap kan anammas på de flesta arbetsplatser där man arbetar mot både kortsiktiga och långsiktiga mål och siktar på att förbättra resultaten över tid utan att slita ut sina medarbetare. En sådan arbetsplats lockar oftast många nya talanger som letar efter just en harmonisk och trygg arbetsmiljö där det är ett stort fokus på mål och samarbete. Om du vill komma igång med att bli en bättre och mer hållbar ledare redan idag så behöver du börja med att reflektera över dig själv som person och medarbetare för att sedan gå vidare med hur du kan använda dina styrkor till att skapa en hållbar arbetsmiljö.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.