Hantera stress på jobbet: Jobbrelaterad stress är en av de vanligaste typerna av stress

Stress är någonting som troligtvis kommer påverka alla någon gång i livet. Stress kan definieras som en persons negativa och skadliga reaktion på att alltför stort tryck och krav har ställts på dem. Människor tenderar att känna sig stressade när de har för mycket ansvar, alldeles för mycket att göra eller när det känns som de saknar kontrollen över den situation de befinner sig i.

Hantera stress på jobbet

 

Att känna sig lite stressad då och då är normalt, men om stressen börjar påverka ens liv och välmående allt för mycket kan den i värsta fall leda till fysisk såväl som psykisk ohälsa. En av de vanligaste platserna att känna stress på är på jobbet. Enligt forskning påverkar stress omkring en av fem anställda och arbetsrelaterad stress ligger bakom en stor del av sjukskrivningarna. Den här texten tittar närmre på arbetsrelaterad stress, varför den uppstår och hur man hanterar stress på jobbet.

 

Att hantera stress på jobbet

Arbetsrelaterad stress är den typ av stress som skapas genom exempelvis motstridiga eller överbelastande krav på jobbet. Medan de flesta sorters jobb i regel innebär någon nivå av stress ibland så kan sann och ihållande jobbstress leda till skadliga känslomässiga och, eller fysiska reaktioner och tillstånd.

Stress är ofta relativt. Det innebär att det som en person tycker är stressande kan vara något som en annan person uppskattar att göra. Någon som känner sig bekväm med att tala offentligt brukar inte tycka att en presentation av en affärsidé är särskilt stressande till exempel. För någon som inte tycker om att tala offentligt kan dock själva tanken på en stor presentation frambringa reaktioner som sträcker sig från nervositet till panikattacker.

Många tror att stress per definition alltid är någonting negativt som alltid borde undvikas till varje pris. Det är dock en myt som inte är sann. Medan för mycket stress är ohälsosamt för ens fysiska och psykiska välmående så finns det faktiskt situationer där rimliga nivåer av stress (som hanteras på rätt sätt) kan vara positivt. Ett exempel är en närliggande deadline. Den kan beskrivas som en anledning till stress, men kan verka positiv för vissa och negativ för andra. Många människor tenderar nämligen att prestera bättre när de har begränsat med tid på sig, medan andra har svårt för att hantera pressen som en närliggande deadline utgör.

När man känner den sortens stress som orsakar ohälsosamma reaktioner är det viktigt att man gör någonting åt det. Ofta handlar det om att ändra på de faktorer och anledningar som orsakar själva stressen. Att hantera stress på jobbet är något som de flesta behöver göra ibland, för såväl sig själva som för sina anställda och medarbetare.

Olika anledningar till stress på jobbet och hur man hanterar dem

Att känna stress på jobbet är vanligt och ju tidigare man uppmärksammar det desto enklare är det att hantera den här typen av stress. Medan positiv stress som sagt kan verka motiverande för somliga ibland, så kan de anledningar till stress som presenteras i det här avsnittet ofta skada ens prestationsförmåga och arbetsmoral. I samband med varje orsak till den arbetsrelaterade stressen så presenteras också en potentiell lösning för hur stressen på jobbet kan hanteras.

Orealistiska deadlines och förväntningar

När det finns ett glapp mellan vad som är praktiskt möjligt och vad som förväntas av en kan man lätt känna sig stressad. En enda anställd kan endast göra en viss, begränsad mängd arbete och att förväntas utföra mer än vad man är kapabel till är inte bra för någon. Den här typen av situation kan upplevas som extremt stressig för en anställd, särskilt på grund av att det många gånger är den anställde som får bära skulden istället för att deadlines och förväntningar justeras för att vara mer realistiska.

Det är såklart möjligt att ingen är riktigt medveten om att förväntningarna är ställda för högt eller att en deadline är för tight. Att kommunicera sådana tankar och orosmoment till en överordnad arbetsledare eller chef kan därför vara ett viktigt första steg mot att hantera problemet. Det bästa är naturligtvis om den här situation blir känd innan den hinner övergå i ett faktiskt problem. Om man väntar med att ta upp det till efter att man redan passerat sin deadline kan det ibland verka som att man bara försöker ursäkta sig. Därför bör man ta upp sina bekymmer med chefen i ett så tidigt skede som möjligt och ha en öppen dialog om vad som behöver ändras nästa gång ifall man skulle misslyckas med att möta sin deadline.

Inga möjligheter till utveckling

Det kan vara väldigt frustrerande och stressande att hitta ett jobb som man trivs bra med och sedan upptäcka att det inte finns några möjligheter till utveckling och befordran. Det kan också vara utmanande om ens arbetsuppgifter är väldigt enkla och grundläggande och man inte känner någon mental stimulans. En annan faktor som kan bidra till stress i den här typen av situation på jobbet är om man räknat med en löneökning, vilken uteblir på grund av att man står still i karriären. Att veta dag ut och dag in att man inte kommer befordras oavsett hur hårt man än jobbar är en vanlig orsak till stress på jobbet.

Istället för att bara titta på utveckling som en befordran eller ny jobbtitel så kan man be chefen om ett samtal där man ber om att få ta på sig mer ansvar. Det kan resultera i att man får hantera mer komplexa uppgifter och fortsätta lära sig nya saker. Om det är så att man definitivt är på jakt efter en befordran eller en löneökning kan det innebära att man har slut på alternativ på den nuvarande arbetsplatsen, och att det är dags att leta efter ett nytt jobb.

Konflikter

Det finns många sätt som konflikter kan uppstå på på en arbetsplats. Typiskt sätt uppstår konflikter som ett resultat av att det råder en kultur av skuldbeläggande på arbetsplatsen. I en sådan typ av arbetsmiljö är alla rädda för att misslyckas och bestraffas, vilket leder till att ingen vågar ta ansvar för ett misstag när det väl sker. Istället för att ta tillfället i akt och lära sig av sitt sina misstag så skyller de anställda på varandra. Det lägger en grogrund för fientlighet, konkurrens och osäkerhet vilket bidrar till en otrygg arbetsplats. En otrygg miljö kan göra att även de minsta och enklaste arbetsuppgifterna känns stressande.

Om det konstant råder konflikter på ens arbetsplats är det troligtvis en indikation på ett större problem. Att försöka lösa konflikterna med hjälp av HR är ofta den bästa och säkraste metoden, men om konflikterna fortsätter att uppstå kan det krävas en mer genomgående förändring av arbetsplatsen eller organisationskulturen. En del branscher är mer konkurrensbetonade än andra, vilket gör att konflikter kan vara svåra att undvika. Om så är fallet, och stressen är för mycket att hantera, kan det vara dags att byta bransch.

För mycket eller för lite arbete

Det är lätt att tro att det inte skulle kännas särskilt stressigt att ha för lite att göra, men det är inte alltid sant. Att inte ha några arbetsuppgifter att lösa kan göra att man har mycket extra tid att döda. Det kan göra att arbetsdagarna känns längre och att veta att man inte spenderar sin tid med något meningsfullt kan kännas stressande. Samtidigt kan det vara överväldigande att ha en alldeles för stor mängd arbetsuppgifter. Att jobba över eller jobba extra timmar kan gå ut över ens privatliv, vilket är en stressfaktor i sig självt som beskrivs i nästa stycke. Man bör helt enkelt alltid sträva efter att ha en jämn och balanserad mängd jobb.

Det bästa sättet för att för att hantera stress på jobbet i form av för mycket eller för lite att göra är vanligtvis att prata direkt med sin överordnade. En konversation angående att man har för lite jobb att göra brukar vara ett ganska enkelt och snabbt samtal. Man kan helt enkelt berätta för chefen att man känner att man har mer att erbjuda företaget och att man hoppas få lite mer ansvar. Ibland kan det resultera i att man istället får för mycket att göra! Att säga till sin chef att man känner sig överväldigad av mängden jobb kan vara en tuffare konversation att ha. Så länge chefen vet att man är pålitlig, arbetar hårt och har en bra arbetsmoral så brukar det vara okej att säga att man är stressad.

Balansen mellan jobb och privatliv

Studier har visat att en hälsosam balans mellan jobb och privatliv är något som många anställda värderar högt. 35% av de anställda skulle byta jobb om det tillät dem att arbeta hemifrån eller från valfri plats på fulltid, och ungefär hälften skulle byta jobb om det innebar flexibla arbetstider. När den här balansen mellan jobb och privatliv börjar skifta oh tippa över mot mera jobb än privatliv kan stressen snabbt börja öka. Långa arbetsdagar och mycket resande är sådana faktorer som lätt tippar över vågen.

Innan man erkänner sig besegrad av situationen bör man försöka optimera den tiden man spenderar på jobbet. Det kan man till exempel göra genom att sätta upp dagliga mål för sig själv, och blockera tid i sin kalender för specifika uppgifter eller aktiviteter. Istället för att se på de stora och skrämmande projekten i sin helhet kan det vara en bra idé att dela upp dem i mindre delar med sina egna delmål. Det är också viktigt att låta sig själva ta välbehövlig pauser då och då. Allt för många anställda är dåliga på att ta en paus när de känner sig stressade eller överväldigade av sina uppgifter eller arbetstider. Att ta en paus kan ofta leda till att man kommer tillbaka till sin uppgift med ett nytt, färskt perspektiv och ny energi.

Dåligt ledarskap

Dåliga chefer kommer i många olika former. De kan till exempel vara elaka, kontrollerande, manipulerande och dåliga på att visa uppskattning. Tyvärr är det så att de personer som innehar företagets chefspositioner inte alltid har de bästa metoderna eller egenskaperna för ett bra ledarskap. Det kan lätt göra varje dag känns stressig, speciellt om man behöver interagera med en sådan dålig chef ofta.

Det första man bör göra är att försöka identifiera exakt vad det är som inte fungerar i relationen med chefen. Det kan till exempel vara bristande kommunikation, att man själv eller chefen har missuppfattat sin roll eller att ens personligheter helt enkelt inte klickar. Man kan prova att samtala med chefen för att se hur man kan gå tillväga för att lösa situationen. Om man känner att det inte leder någon vart kan det vara läge att ta hjälp av HR eller försöka byta avdelning. Beroende på hur dålig chefen faktiskt är eller vad det specifika problemet är så kan det dock vara viktigt att företages ledarskap får reda på att personen i fråga inte gör ett bra jobb.

Dålig kommunikation

Det finns några olika situationer som är relaterade till kommunikation som kan uppstå på en arbetsplats och orsaka stress på jobbet. Exempel på dessa är:

  • Företagets ledarskap genomföra ofta förändringar men är dåliga på att kommunicera de förändringarna neråt i den hierarkiska pyramiden till de anställda
  • Mellancheferna är dåliga på att kommunicera till sina underordnade arbetsledare
  • Det råder en generell brist på kommunikation inom företaget

Medan dessa olika situationer skapar olika sorters problem så har de alla att göra med bristfällig kommunikation. Att befinna sig i en situation på jobbet där man inte vet vad som pågår eller vad ens egen roll är, oavsett ämne, kan skapa förvirring, misstag och leda till att man känner stress.

Det kan ofta kännas svårt att lösa den här sortens problem. Det är viktigt att man förmedlar sina åsikter till de personer som kritiken rör, så att man går till botten med kommunikationsproblematiken. Mann kan också prata med sina medarbetare och kolleger för att ta reda på om de har samma uppfattning om kommunikationen inom företaget.

Hög omsättning av personal

En del arbetsplatser och företag har svårare än andra att behålla sina anställda en längre tid. Om det känns som att ens anställda ofta kommer och går, och man behöver lägga mycket tid på att ständigt lära upp de nyanställda, kan det göra att man känner en stark känsla av stress. Chefer och managers blir stressade av belastningen på deras budget när nyanställning måste ske så ofta, och de anställda som stannar kvar känner sig stressade av att kollegerna ständigt byts ut. Att jobba på ett projekt med ett team kan vara vara uttröttande och stressande om hela teamet inte är kvar eller är utbytt veckan efter.

Det grundläggande problemet med hög omsättning av personal har ofta att göra med cheferna. Anledningarna till att de anställda konsekvent väljer att lämna företaget är ofta faktorer som kontrolleras av cheferna högre upp inom organisationen. Som chef eller arbetsledare finns det några olika saker man kan göra för att sänka omsättningen av personal och minska den associerade stressen som de anställda känner:

  • När man genomför rekryteringar är det viktigt att man förklarar exakt vad jobbpositionen kräver och vad som förväntas av en
  • Utvärdera regelbundet lönerna, kompensationerna och fördelarna som ges till de anställda, och se till att de är konkurrenskraftiga jämfört med de andra aktörerna på marknaden
  • Prata med de anställda för att bättre förstå deras behov
  • Skapa en positiv arbetsmiljö och organisationskultur att trivas i

Många av de faktorer som leder till stress som har beskrivits hittills kan leda till att de anställda vill säga upp sig. Därför bör man försöka se till att undvika att de situationerna och faktorerna uppstår alls.

Den fysiska arbetsmiljön

Ibland kan problemet som skapar stress på jobbet vara enkelt och tydligt, som när den fysiska arbetsmiljön bidrar till stress. Det kan till exempel handla om att man jobbar i ett öppet kontorslandskap och knappt kan höra sina egna tankar. Eller så är kontoret för varmt, eller skrivaren ständigt trasig. Även de mest triviala faktorerna kan leda till att man känner sig onödigt stressad, men å andra sidan är dessa saker ofta enkla att rätta till. Dessutom vet cheferna ofta inte ens om att problemet existerar eftersom att de inte vistas på samma plats.

Slutsats

Många situationer och faktorer i livet kan leda till att man känner sig stressad, så som ens finansiella situation, ens relationer och ens jobb. Jobbrelaterad stress är faktiskt en av de vanligaste typerna av stress, och ligger bakom väldigt många sjukskrivningar. Därför är det viktigt att alltid hantera stress på jobbet, innan det hinner bli ett riktigt stort problem. Stress på jobbet kan uppstå av olika anledningar, till exempel på grund av konflikter med kollegerna, dåliga chefer, bristande kommunikation, för mycket eller för lite att göra och för lite utveckling. Många känner sig också stressade när jobbet börjar gå ut för mycket över privatlivet, till exempel genom att man ofta behöver jobba över och hinner träffa vänner och familj mindre eller när man behöver ta med sig jobbet hem på kvällarna. Så länge stressen inte bidrar till någonting positivt så är det alltid något som bör hanteras, innan den hinner påverka ens psykiska eller fysiska välmående.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.