Pedagogiskt Ledarskap: Inriktar sig på att utbilda och undervisa

För att leda en grupp av människor till framgång och ett lyckat resultat krävs det mycket av dig som ledare. Det handlar inte bara om att ge dina medarbetare deras arbetsuppgifter och en deadline utan du behöver även uppmuntra, motivera, och stimulera dem. Som ledare behöver du skapa ordning och reda för att leda ditt team framåt och struktur för att se till att arbetet utförs på bästa möjliga sätt. Pedagogiskt ledarskap är en form av ledarstil som kan gynna dig i din karriär och ditt privatliv för att uppnå mer lyckade resultat tillsammans med dina medarbetare. Att utveckla sig själv och sin ledarstil är något som är lika viktigt för en erfaren ledare som för en nybliven och i den här artikeln kommer du få lära dig mer om hur du kan gå tillväga.

 

Pedagogiskt Ledarskap

Vad är Pedagogiskt Ledarskap?

Pedagogiskt ledarskap är en ledarstil som inriktar sig på att utbilda och undervisa. Precis som med pedagogik handlar det om att lära ut något som gör att man sedan kan uppnå ett bra resultat. Man vill som ledare motivera sina medarbetare till att bli bättre genom att ge dem stöd samtidigt som man lär dem nya arbetsmetoder och främjar deras positiva egenskaper. Även om pedagogiskt ledarskap länge har existerat i någon form så har det under senare decennier blivit allt mer vanligt att lära ut och använda sig utav inom exempelvis utbildning. Det har främst varit vanligt att rektorer och även lärare använder sig utav pedagogiskt ledarskap för att följa skolans läroplan och uppnå de mål som satts upp för skolan och eleverna.

 

Motivation och inspiration

Pedagogiken har ett stort fokus på att lära ut och motivera till kunskap för att utföra arbetsuppgifter och uppnå mål. Det är genom motivationen och inspirationen som en elev eller en anställd bättre kan utföra sin uppgift samtidigt som personen även lär sig något som kan göra nytta i framtiden. Pedagogik handlar även mycket om att vägleda någon till att göra bättre ifrån sig samtidigt som personen känner att den får det stöd som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt.

Ett pedagogiskt ledarskap kan täcka många områden på en arbetsplats där de tillsammans strävar mot samma mål, vanligtvis mål som definierats för hela organisationen eller verksamheten. Det är dessa riksmål man vill uppnå där ett pedagogiskt ledarskap hjälper till att styra medarbetarna mot ett lyckat resultat. Hur någon anammar och tolkar det pedagogiska ledarskapet kan dock variera från person till person, vilket vi går djupare in på senare.

 

Kritisk till information och konflikthantering

Pedagogiskt ledarskap innefattar många punkter som kan kännas rätt så självklara men svårare i praktiken. Det handlar exempelvis om att kunna bearbeta information kritiskt från olika källor under arbetets gång för att se till att rätt information hamnar på rätt plats. Beroende vilken typ av arbete du utför kan det hända att du behöver agera utifrån den information du får ta del av och sedan avgöra om det är något som påverkar ditt projekt eller verksamheten. Detta kan även innebära konflikthantering och att du behöver vara snabb på att identifiera när en konflikt är påväg att uppstå så att du kan göra ditt bästa för att förhindra att den uppstår eller förmildra omständigheterna.

Även kommunikation är ett viktigt område för en pedagogisk ledare då man som ledare behöver stötta sina medarbetare, främst genom kommunikation, men även genom att skapa en trygghet i arbetsmiljön och inom projektet. Dina medarbetare ska kunna känna sig bekväma med att komma till dig om de har ett problem samtidigt som du bör arbeta på att bli bättre på att identifiera när någon är i behov av hjälp. Det finns många olika tillvägagångssätt för att uppnå en bättre kommunikation på arbetsplatsen som vi tar upp senare i artikeln.

Utöver dessa egenskaper finns det andra logiska aspekter som är viktiga att ta hänsyn till när det kommer till ledarskapet vilket innefattar exempelvis tidsplanering, upprätta struktur, dokumentation, och utvärdering av de arbetsuppgifter som utförs. Detta kan generellt appliceras på alla ledarstilar och gäller även allmän arbetsmoral och etik. För att dina medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och för att projektet ska kunna uppnå sina mål så behöver du ha en tydlig tidsram för när särskilda mål ska uppnås, en struktur för hur de ska uppnås, och dokumentation och utvärdering under projektets gång för att kunna gå tillbaka och se hur det gick.

 

Hur kan man använda sig utav Pedagogiskt Ledarskap?

För att utveckla din egen ledarstil och anamma ett pedagogiskt ledarskap så kan du börja med att först utvärdera din nuvarande ledarstil. Det kan också vara värt att lista de positiva och negativa egenskaperna du vet att du själv har och utstrålar på din arbetsplats. Det är viktigt att vara ärlig mot dig själv så att du kan arbeta på att bli bättre och om det är svårt för dig att själv lista några egenskaper så kan det hjälpa att be dina medarbetare eller nära att göra det åt dig. En stor del av ledarskap handlar om att ta in information från de runt omkring dig för att förbättras och utvecklas, på samma sätt som du kommer att motivera dina medarbetare till att göra detsamma.

 

Överse verksamhetens och projektets mål

Det första du sedan kan göra på din arbetsplats är att se över vilka översiktliga mål du vill uppnå. Finns det mål som kommer högre uppifrån, från en chef eller styrelse? Finns det mål som ska uppnås på din avdelning eller för ditt projekt? Lista dessa mål och se sedan över om de är tydliga nog för både dig och dina medarbetare att förstå. Som en pedagogisk ledare är det viktigt att du själv har en översikt över vad det faktiskt är som ska uppnås och hur det ska uppnås. På så sätt blir det lättare för dig att vägleda och motivera dina medarbetare till att uppnå dessa mål. Om du själv känner att målen är otydliga eller inte går att uppnå så blir det även svårt att leda ditt team framåt. Dina medarbetare kommer även känna av din osäkerhet vilket kan leda till att de själva blir osäkra eller förvirrade i sina arbetsuppgifter.

Mål som du eller någon annan satt för ditt projekt eller i din verksamhet kan alltid utvecklas så tänk på att om det är något som är oklart så är det viktigt att ta upp det direkt för att förtydliga vad det är för mål som ska uppnås och hur ni ska gå tillväga. Som en pedagogisk ledare ska du öppet arbeta med målfrågor och visa att det går bra för dina medarbetare att komma till dig om de behöver något förtydligande. En värdefull aktivitet på arbetsplatsen är att samla dina medarbetare dagligen eller veckovis för ett möte där man går igenom projektet eller de arbetsuppgifter man har för att visa stöd och support. Om du under den här processen identifierar brister i verksamhetens mål så kan det vara värt att ta upp detta inför styrelsen eller din närmsta chef och arbeta in nya mål som fokuserar just på pedagogik.

 

Skapa en trygg arbetsmiljö

Vidare behöver du som ledare också värna om dina medarbetare och ditt team. Inom pedagogiskt ledarskap pratar man mycket om personalomsorg, motivation, och stöd. Som en pedagogisk ledare behöver du stötta dina medarbetare vilket även innebär att du ska kunna identifiera om de har några besvär eller behöver hjälp. Det kan vara svårt att se detta till en början då vi som människor ibland väljer att dölja våra känslor och behov, det kan kännas jobbigt att be om hjälp. Du som ledare behöver visa att du ger dina medarbetare det stöd som de behöver och de ska även kunna känna sig trygga i att komma och be dig om hjälp. Ett sätt för dig att visa detta är att exempelvis börja med individuella samtal och gruppmöten där alla kan få sin röst hörd eller kan diskutera om det som pågår på arbetsplatsen. Under dessa möten ser du till att alla får en möjlighet att prata utan att någon dömer. Om du känner att stämningen under fysiska möten blir pressad så kan du även uppmuntra dina medarbetare till att fylla i anonyma enkäter eller maila dig så att de inte behöver ta det personligen.

Detta innebär också att du skapar en trygg arbetsmiljö där alla känner sig säkra och bekväma i att vara sig själva och kunna uttrycka sig. Det kan vara svårt att veta exakt hur man kan skapa en sådan arbetsmiljö speciellt idag då vi har mycket dynamik på arbetsplatsen med exempelvis anställda som arbetar deltid, konsulter som kommer in för särskilda projekt och onlinemöten. I en miljö där mycket konstant förändras kan det vara ännu viktigare att skapa den trygga atmosfären som kan behövas för att få ett projekt att gå framåt.

Du som ledare kan börja med små steg där du exempelvis inkluderar dina medarbetare i viktiga delar av projektet som ni arbetar med, det kan vara ett möte, ett videosamtal eller ett besök med en kund. Vidare kan du samla alla för ett möte en gång i veckan där ni inte pratar om projektet, arbetsuppgifter eller verksamheten, utan om andra saker som fritid. Det finns många teambuilding aktiviteter som kan hjälpa till att stärka verksamheten och ditt team som inte går ut på att göra något som har med projekten att göra, utan snarare någon rolig aktivitet där man lär känna varandra mer personligen.

Det finns även många fysiska aspekter som man kan arbeta på för att skapa en trygg arbetsmiljö. Det kan exempelvis vara att placera arbetsborden på ett sätt som gör att dina medarbetare både kan arbeta avskilt men kan kommunicera med sina kollegor. Det kan även vara bra att ha särskilda mötesrum och konferensrum som fritt kan användas av dina medarbetare när de behöver gå in djupare på någon arbetsuppgift tillsammans med en eller flera kollegor. Att se till att alla mår fysiskt bra hjälper dina medarbetare att må bättre mentalt vilket är viktigt för att kunna utföra arbetet på bästa möjliga sätt.

 

Egenskaper för pedagogiskt ledarskap

Det finns flera egenskaper som du som pedagogisk ledare bör anamma för att bättre leda din grupp framåt. Du behöver bland annat ha förmågan att lyssna, stötta, styra och motivera. Detta ska gå hand i hand med de mål och arbetsuppgifter som finns för projektet. Om du går in i en ledarroll för första gången eller med lite erfarenhet så kan det kännas skrämmande att ta hand om andra medarbetare eller en större grupp. Det kan kännas ännu mer skrämmande att behöva leda dessa till stora mål och framgång. Som det tidigare nämnts i den här artikeln är det därför värt att först utvärdera dig själv som person, vilken personlighet du har, och hur du kan utveckla din ledarstil. Utifrån de egenskaper du redan besitter bör du komma en bit på vägen för att förstå vad du behöver förbättra för att kunna leda en grupp framåt. Ta dig tid på att arbeta på dig själv och på samma sätt som att gruppaktiviteter är viktiga för att stärka en grupp så finns det aktiviteter du kan göra på egen hand för att stärka dig själv som individ.

 

Vad är fördelen med Pedagogiskt Ledarskap?

Med hjälp av pedagogiskt ledarskap kan du som ledare motivera din personal, dina anställda, och dina kollegor. Det hjälper dig att stimulera dina medarbetare till att göra sitt bästa och samtidigt utvecklas. Detta gör i sin tur att verksamheten utvecklas och kan nå bättre resultat. Pedagogiskt ledarskap är extra viktigt idag då vi lever i en dynamisk och föränderlig värld. Att snabbt kunna ta in ny kunskap och nya lärdomar blir användbart för ditt team och din verksamhet.

Att även utvärdera din egen ledarstil och utveckla den framåt kan hjälpa dig att bli en bättre medarbetare och stärka dig i din karriär. Det är inte ofta vi tar oss en titt i spegeln och funderar på vilka egenskaper vi besitter och hur vi kan förbättra dem. Som ledare är det viktigt att alltid ta in ny information och kritik från andra för att förbättra sig själv. Detta hjälper i sin tur dig i ditt arbete med att stötta andra för att exempelvis uppnå ett lyckat resultat inom ett projekt.

Pedagogiskt ledarskap har stora fördelar på de flesta arbetsplatser, särskilt där det hjälper att ge stöd och trygghet till dina medarbetare under hela projektets gång eller under arbetsprocessen. Det är därför pedagogiskt ledarskap ofta används inom utbildningsväsendet där det är viktigt att lära ut och utbilda de omkring sig för att uppnå de mål som finns för ett projekt eller verksamheten. Om du själv känner att det är svårt att anamma de egenskaper som pedagogiskt ledarskap kräver så kan det vara nyttigt att ta hjälp av någon i din närhet som har en liknande roll. Det kan även hjälpa att diskutera med de på din arbetsplats.

 

Risker med Pedagogiskt Ledarskap

Det kan ibland vara svårt att veta exakt vilken ledarstil som passar dig och din arbetsplats. Man kan fundera på vilken sorts ledarstil som passar bäst för att uppnå just de mål och projekt som finns i verksamheten och om då pedagogiskt ledarskap är den ledarstilen som är mest lämplig. För att ta reda på vilken form av ledarskap som passar så kan du börja med att utvärdera din arbetsplats och vidare det projekt som du ska ta dig an. Vilka mål fokuserar din arbetsplats på och vad vill man uppnå med projektet. Genom att rita upp en minneskarta med de mål som ska uppnås kan du sedan fortsätta med att notera vad som krävs för att uppnå dessa mål. Om du märker att de flesta målen kräver att dina medarbetare arbetar med stark motivation och behöver vägledning så kan pedagogiskt ledarskap vara precis den ledarstilen som du är ute efter.

Det kan självklart vara svårt att identifiera dessa punkter och ännu svårare att bestämma om pedagogiskt ledarskap kan vara det rätta för projektet eller verksamheten, därför kan det också vara nyttigt att granska dig själv och dina egenskaper. Om du har en personlighet som faller in i pedagogiskt ledarskap så kan det vara något som stärker dig och din ledarstil ännu mer. När du ser att de egenskaper du själv redan besitter går i samma riktning som pedagogiskt ledarskap så kan det bli extra användbart för dig att anamma. Det kan också vara så att din verksamhet redan har övergripande mål som har en inriktning mot just pedagogik och det kan då kännas naturligt och även fördelaktigt att använda sig utav pedagogiskt ledarskap.

 

Sammanfattning

Pedagogiskt ledarskap är en av de nyare ledarstilarna som det diskuterats och debatterats om de senaste decennierna även om någon form av pedagogiskt ledarskap redan funnits länge. Fokus ligger på att lära ut och motivera medarbetare, anställda, och kollegor till att uppnå de mål som finns i verksamheten eller inom ett projekt. Orsaken till att pedagogiskt ledarskap kan fungera bättre i vissa miljöer är för att stor vikt läggs på att ge stöd till medarbetare. Målet med pedagogiskt ledarskap är att få alla medarbetare att känna sig bekväma, trygga, och motiverade till att utföra det som projektet eller arbetsuppgifterna siktar mot att uppnå.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.