Tillitsbaserat Ledarskap: Bygga tillit mellan olika hierarkier

Ett tillitsbaserat ledarskap innebär att de anställda har en grundläggande tillit till sin eller sina chefer. Detta är en central del för att kunna skapa ett effektivt arbete och har på senare tid blivit ett mycket hett ämne då man tittat på sätt att öka produktiviteten på en arbetsplats.

Forskning inom arbetspsykologi visar att tillitsbaserat ledarskap inte bara ökar produktiviteten hos de anställda, utan kommer med en mängd andra positiva delar som bättre kommunikation och större tillfredsställelse på arbetsplatsen. I Sverige använde man sig under åren 2016-2020 av en statlig Tillitsdelegation vars syfte var att underlätta implementation av tillitsbaserat ledarskap bland statliga myndigheter.

Grundprincipen bakom tillitsbaserat ledarskap innebär att genom att bygga tillit mellan olika hierarkier på ett företag kan man öka produktivitet och initiativförmåga. För att skapa denna typ av ledarskap behöver man minska detaljstyrning och öka kommunikationen mellan olika delar på företaget.

Tillitsbaserat ledarskap

Därför är tillit viktigt

Tillit är en grundpelare i människors upplevda trygghet och för att säkerställa att en anställd upplever sig lyssnad på och känner sig säker i sin roll behövs ett tillitsbaserat ledarskap. Det är viktigt att till en början se till att chefer och ledare på företaget förstår att deras egen framgång till största delen hänger på de anställdas moral och faktiska arbete. Det mest framgångsrika arbetet sker när det finns en ömsesidig tillit mellan de anställda och cheferna, och därför bör denna tillit vara något alla chefer strävar efter.

 

Förr byggde man ofta upp ledarskap kring makt men denna idé har mer och mer fasats ut till förmån för det tillitsbaserade ledarskapet. Genom att använda tillit för att säkerställa att man tillsammans med sitt team arbetar mot ett gemensamt mål kan man få mycket bättre resultat. Inom ett företag behöver det finnas en tillit som går två vägar, alltså tillit från ledaren till de anställda och från de anställda till ledaren. Denna tillit kan också se ut på lite olika sätt.

Strategisk tillit

Den strategiska tilliten bygger på att man inom företaget och dess olika projekt har en gemensam målbild. Denna målbild måste vara delad av alla för att bli framgångsrik. De som inte accepterar eller tror på företagets strategiska plan kommer inte arbeta aktivt för att upprätthålla den.

Personlig tillit

Den personliga tilliten innebär att de individer som arbetar inom företaget och dess projekt har personliga relationer som bygger på tillit mellan dem och deras arbetssätt. Den personliga tilliten är mycket viktig eftersom det ofta är den som skapar starkast band mellan de anställda och som upplevs som den starkaste tilliten för individen.

 

Tillit till organisationen

Det är också mycket viktigt att alla som arbetar på företaget har en tillit till organisationen i stort. Man ska känna sig som en del av organisationen och aktivt arbeta för att upprätthålla, utveckla och förbättra denna. Om organisationen inte klarar av att bygga upp en tillit kan det leda till att de anställda helt enkelt inte upplever sitt arbete som meningsfullt.

Det tillitsbaserade ledarskapets tre centrala element

För att som ledare skapa tillit behöver man först och främst skapa sig en god kännedom om de anställdas arbete och arbetssätt. Om man inte förstår vad de anställda gör eller hur de arbetar är det svårt att på ett trovärdigt sätt leda arbetet. Efter att man observerat och skapat sig en bild av hur de anställda arbetar följer den mycket viktiga delen att bygga upp tillit mellan sig själv och sitt team. En ledare som inte har vunnit de anställdas tillit kan ha mycket svårt att få igenom konstruktiv feedback angående ett arbetssätt, helt enkelt eftersom de anställda upplever att denne inte förstår deras arbetssätt. Genom att ha god kännedom om tillitens tre centrala element kan man som ledare bygga upp ett stabilt och tillitsbaserat ledarskap.

Positiva relationer

En mycket stor del i huruvida en chef lyckas implementera tillitsbaserat ledarskap ligger i hur denne klarar av att bygga upp positiva relationer. Man har upptäckt en stark korrelation mellan positiv relationsbyggnad och starkt ledarskap och detta är därför en mycket central del. En positiv relation mellan en chef och de anställda kan byggas på olika sätt men mycket viktigt är att de anställda känner att de blir hörda. Att avsätta tid och resurser till intern feedback är därför ett effektivt sätt att bygga upp ett tillitsbaserat ledarskap. Det är dessutom vanligt att det uppstår interna konflikter inom teamet, och här behöver ledaren vara snabb på bollen för att dessa inte ska växa sig så stora att de blir ohanterliga. En god konflikthantering kan stärka ett team och göra att de arbetar ännu bättre än innan. Självklart ska en chef inte bara lyssna på kritik och feedback och anpassa arbetet efter de anställdas kommentarer, men genom att väga dessa mot faktiska finansiella resultat kan man skapa positiva relationer till och inom sitt team.

God kunskap kring relevanta ämnen

Det säger kanske sig självt, men en bra ledare behöver förstå sig på vad de anställda arbetar med. Om ledaren saknar kunskap om relevanta ämnen är det mycket vanligt att de anställdas tillit också svajar eftersom de helt enkelt inte tror på att deras chef förstår vad de arbetar med. Det är mycket vanligt att man som ledare hamnar på en position där man ska leda ett teams arbete utan att riktigt förstå de tekniska aspekterna av det faktiska arbetet. Då behöver man avsätta tid till att sätta sig in ordentligt i ämnet för att bygga upp en trovärdig ledarposition och för att på ett bra sätt kunna ta beslut. För att ytterligare stärka relationen till de anställda kan man använda deras kunskap för att lära sig. Ett exempel på detta är att avsätta ett kort veckomöte där de anställda får ge feedback och insikt i sin dagliga verksamhet så att ledaren bättre kan förstå hur denna ser ut.

Ett konsekvent arbetssätt

Att ha ett konsekvent arbetssätt är A och O då man vill bygga ett tillitsbaserat ledarskap. En ledare som ofta byter stil och attityd är svårt att följa och de anställda kan bli förvirrade och känna sig osäkra på hur de ska bete sig och hur de bäst bör arbeta om arbetssättet är oklart. Som ledare bör man därför se till att man verkar som en förebild för de anställda och utgör ett bra exempel. En chef som är investerad i ett projekt och arbetar intensivt för att få det att lyckas kommer att motivera sina anställda att göra detsamma. Därför kan man inte bara leda som chef, man måste även lägga ner tid och arbete som bevisar att man är motiverad till att skapa en lyckad utgång för de gemensamma projekten.

Åtta delar i tillitsbaserat ledarskap

Utöver de tre centrala elementen finns åtta delar som bör ingå i tillitsbaserat ledarskap för att det ska bli framgångsrikt i den dagliga verksamheten. Dessa delar utgör en bas som man i rollen som ledare kan utgå ifrån för att bygga upp sitt ledarskap. Det är ingen enkelt sak att bygga upp tillitsbaserat ledarskap och det bästa är att börja så tidigt som möjligt. Genom att utgå från dessa åtta delar kan man öka chanserna att ledarskapet blir lyckat direkt.

1. Förmåga

Ledare behöver bygga upp en tillit kring sin egen förmåga för att de anställda ska lita på dem. Genom att visa upp och skapa en trygghet kring att man faktiskt arbetar på ett konstruktivt och bra sätt kommer de anställda kännas sig trygga med sin ledare. Dessa förmågor bör också vara riktade mot att hjälpa de anställda att växa i sina egna roller och leda dem till att nå sina mål.

2. Tydlighet

En bra ledare behöver vara tydlig, både när det kommer till arbetssätt och instruktioner. Detta innebär också att det måste finnas en transparens mellan ledarskapet och arbetet. Man bör se till att de anställda förstår vad som förväntas av dem så att de både vet vad de ska göra, och förstår att de andra i teamet räknar med att de gör jobbet.

3. Engagemang

Engagemang är centralt när det kommer till tillitsbaserat ledarskap, för hur ska de anställda kunna lita på en process om inte ledaren själv gör det? Här behöver man som ledare visa att man är investerad i projektet, processen och sina anställda. En engagerad ledare skapar ett engagerat team och på detta sätt kan också projektet bli mer lyckat.

4. Visa tillit till andra

Det är enkelt att som ledare ta på sig för mycket ansvar och glömma bort att man har ett helt team som kan och vill arbeta med projektet. Att delegera är inte att vara elak mot sina anställda, utan det är också ett sätt att bygga tillit. En person som upplever att den blivit tilldelad ett förtroende kommer att känna sig mer peppad att faktiskt visa sin förmåga. De anställda vill känna att deras chef litar på dem och de behöver också få eget ansvar inom projekten för att detta ska fungera.

5. Ge tillgång till resurser

Det är viktigt att en ledare kan hjälpa de anställda om de fastnar i processen eller om det plötsligt saknas resurser för att utveckla projektet. Därför behöver en bra ledare hela tiden vara beredd på att lägga om planen och styra sina kollegor i rätt riktning. Även om man delegerat arbetsuppgifter behöver de anställda känna att de kan få hjälp av sin ledare då de fastnar. Genom att vara ständigt uppdaterad om projektet och ha planer för alternativa vägar kan man undvika att teamet kör fast.

6. Hantera egocentrism

Inom ett team finns en mängd individer som arbetar mot ett gemensamt mål, men samtidigt också mot individuella mål. Detta är oundvikligt och en del av den mänskliga naturen. En bra ledare vet detta och försöker inte trycka ner de anställdas personliga mål, utan istället hantera dessa och stärka dem i en riktigt som är positiv för teamet och projektet.

7. Stöd

En av de absolut viktigaste delarna i tillitsbaserat ledarskap är att kunna verka som ett stöd för teamet. De anställda måste veta att de kan lita på att teamledaren kommer att hjälpa dem när de fastnar eller när de behöver hjälp. Genom att ge teamet förtroende att arbeta på egen hand, men alltid finnas kvar i bakgrunden om det behöver stöd upplevs man som en seriös och pålitlig ledare.

8. Respekt

Sist men inte minst behöver ett tillitsbaserat ledarskap vara byggt på respekt. Team består av en mängd individer och på ett personligt plan är man olika och har olika åsikter. Att som ledare visa respekt då alla individer i teamet uttrycker sina idéer är mycket viktigt, vare sig man håller med eller inte. På så vis skapar man även ett respektbaserat arbetssätt inom teamet och lägger grunden för en positiv atmosfär.

Fördelar med tillitsbaserat ledarskap

Det finns en mängd fördelar med tillitsbaserat ledarskap vilket är anledningen till att det blir allt mer vanligt för företag att lägga resurser på att bygga tillit. Tillit är i slutändan positivt både för de anställda och för ledaren eftersom produktiviteten ökar samtidigt som de anställda känner sig nöjdare i sin roll.

Skapar produktivitet

Motivation är en viktig beståndsdel i ett företags arbete och utan motivation kommer man inte särskilt långt. Genom att de anställda upplever tillit både till och från sin chef kommer motivation bli en naturlig följd av detta. Motivation gör att man är mer benägen att ta initiativ, arbetar hårdare och aktivt arbetar för att nå ett mål. För många anställda är kontroll över sitt eget arbete en central del för att man ska kunna vara produktiv, till och med till den grad att många hade gett upp en löneförhöjning till fördel för att vara mindre styrda i sitt arbete. Detta ger en tydlig bild av hur viktig motivationen är för produktiviteten och hur detaljstyrning från en chef kan vara direkt skadligt för verksamheten.

Gör de anställda nöjdare

Utöver att produktiviteten och därmed lönsamheten ökar blir det anställda också nöjdare när de upplever att det finns en ömsesidig tillit mellan dem och deras chef. Genom att skapa en arbetsplats där de anställda upplever att deras bästa är i fokus kommer de känna sig mer sedda och nöjdare på sin arbetsplats. Det finns en mängd studier som styrker detta, och nöjdare anställda tenderar att arbeta mer produktivt och dessutom stanna längre på arbetsplatsen eftersom de upplever sig som en del av företaget.

Säkerställer kommunikation

En stor fördel med tillitsbaserat ledarskap är att det bygger en stabil kommunikation. En anställd som känner tillit till sin chef vågar fråga saker, kommentera processen och rapportera då saker och ting inte funkar som det ska. Detta är mycket viktigt eftersom kommunikation är något av det absolut mest vitala på en arbetsplats. Om det finns brister i kommunikationen kan idéer förloras, brister och problem gå oupptäckta och konflikter uppstå.

Risker med tillitsbaserat ledarskap

Förutom de positiva delar som kommer med tillitsbaserat ledarskap finns även en del risker då man inför detta på en arbetsplats. Fördelarna överväger dock nackdelarna i stort, men att känna till riskerna är ett mycket effektivt sätt att kunna undvika dem.

Måste upprätthållas löpande

Tillit byggs inte upp över en dag och behöver hela tiden upprätthållas för att vara effektivt. Detta kan vara mycket svårt för en chef att klara av eftersom jobbet också innebär att ibland skapa negativitet inom sitt eget team. Exempelvis kan en chef behöva avskeda en person i teamet, vilket ofta gör att tilliten skadas markant för de individer som återstår i teamet. Det är ett stort ansvar att som chef både behöva leda och samtidigt ha de anställdas tillit då denna typ av obekväma och svåra beslut måste tas i arbetet. Att löpande upprätthålla tilliten kräver mycket tid, resurser och energi från ledaren, något som självklart är mycket krävande.

Riskerar att tas för givet

Tillit kan dessutom tas för givet, något som kan leda till negativa konsekvenser för företaget. Ett ledarskap som bygger på nära kontakt med de anställda innebär ibland att det uppstår förvirring kring hierarkier. De anställda kan då tycka att deras åsikt är minst lika viktig som någon annans och därför måste lyssnas på. Här kan det bli mycket svårt för en chef som försöker inbringa tillit i sitt team att sätta ner foten och säga nej till en idé till förmån för en annan. Det riskerar att skapa osämja och konkurrens inom gruppen och denna typ av ledarskap kan göra att de anställda säger ifrån eller helt enkelt vägrar arbeta med en uppgift det inte tycker om. Här behöver man hitta en balans mellan tillit och relationsbygge inom gruppen, och ledarskapet över gruppen.

Sammanfattning tillitsbaserat ledarskap

Ett tillitsbaserat ledarskap har stora fördelar för ett team om det utvecklas och används på ett effektivt sätt. Genom att implementera denna typ av arbetssätt kan man säkerställa att arbetet blir så effektivt och bra som möjligt. Det är dock viktigt att man är försiktig och har koll på både för- och nackdelar med ledarskapsstilen innan man påbörjar en implementering. Om man lyckas skapa ett välfungerande arbetssätt där det tillitsbaserade ledarskapet hjälper och lyfter de anställda och deras idéer kan man vinna mycket på detta.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.