Vad finns det för olika Organisationsformer?

Företag kan organiseras på en mängd olika sätt, och vad som fungerar bäst för verksamheten är inte alltid helt lätt att förstå.

Det finns många organisationsformen som erbjuder fördelar och nackdelar för olika verksamheter, och innan man bestämmer sig för en specifik organisationsform kan det vara bra att ha lite bakgrund till de vanligaste.

I denna text kommer vi därför att beskriva några vanliga organisationsformer och gå igenom hur de är uppbyggda och för vilken typ av företag de passar.

Målet med texten är att skapa en tydlig bild av olika organisationsformer och dess fördelar.

Vad finns det för olika organisationsformer

Vad finns det för olika organisationsformer?

Det finns en mängd olika organisationsformer och det som särskiljer dem är ofta den hierarkiska strukturen eller hur arbetet är fokuserat. Några av de vanligaste organisationsformerna är: Hierarkisk struktur, funktionsorganisation, produktorganisation, horisontell organisation och team-baserad organisation.

Hierarkisk struktur

Den absolut vanligaste organisationsformen är den hierarkiska. Den är klassiskt pyramidformad och leds från toppen och nedåt. Det finns tydliga ledare inom den hierarkiska strukturen och varje anställd vet vem den svarar till. Denna struktur skapar tydliga arbetsroller och gör det enkelt att förstå vem man svarar till och vad man ansvarar för. Däremot kan den hierarkiska strukturen göra att anställda blir för fokuserade på sin egen avdelning och glömmer företaget i stort samt att arbetet kan saktas ned på grund av byråkratiska problem inom företaget. Den hierarkiska strukturen passar bäst på större företag.

Funktionsorganisation

Funktionsorganisationen är även den mycket vanlig och innebär att man inom organisationen har fördelat arbetet och aktiviteter på olika avdelningar. Dessa är specialiserade på sitt specifika område och svarar för just detta. Det gör att arbetsfördelningen blir mycket tydlig och att alla vet vem som gör vad. Funktionsorganisation och hierarkisk struktur förekommer ofta tillsammans.

Produktorganisation

För företag som tillverkar olika typer av produkter eller levererar specifika tjänster kan produktorganisationen vara bra. Denna typ av organisation är utvecklad för att på bästa sätt tjäna produktens utveckling och baseras på arbetslag med olika kompetenser. Till skillnad från hos funktionsorganisationen samarbetar flera olika anställda från olika avdelningar inom produktorganisationen och utbyter därmed också information och kunskap.

Horisontell organisation

Den horisontella organisationen står i kontrast till den hierarkiska strukturen och innebär att man inte rangordnar de anställda efter ansvarsgrad. I stället befinner sig alla på samma våglängd och svarar mot samma chef. Denna organisationstyp är mycket vanlig bland mindre företag eller nystartade verksamheter. Vissa företag som har få mellanled kan fortsatt ha en horisontell organisation även då man vuxit sig stora. En fördel med denna organisation är att de anställda får mycket ansvar, kreativitet och möjlighet att utvecklas. Däremot kan det vara svårt att hålla koll på ansvar inom den horisontella organisationen.

Team-baserad organisation

En organisationsform som blir allt vanligare är den team-baserade organisationen. Denna organisation bygger på att de anställda samverkar i arbetslag, så kallade teams där de tillsammans arbetar mot specifika mål. Den team-baserade organisationen bryter ner hierarkin och låter de anställda växa i sina roller eftersom deras expertis blir mycket värdefull inom det specifika teamet.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.