Vad menas med Funktionsorganisation?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”Vad menas med funktionsorganisation?”.

När det kommer till organisering av en verksamhet finns det många olika vägar att gå.

Många lyfter fram funktionsorganisationen som ett effektivt verktyg att skapa tydliga kedjor och struktur.

En funktionsorganisation har sin grund i att företagets olika aktiviteter sorteras upp och struktureras så att rätt arbetsuppgifter hamnar på rätt avdelning.

Det gör att det blir tydligare vem som ska göra vad, samt att arbetet utförs av den mest kompetenta personalen.

När du läst klart texten kommer du ha bättre koll på vad som menas med funktionsorganisation.

Vad menas med Funktionsorganisation

Vad menas med funktionsorganisation?

En funktionsorganisation är en typ av verksamhetsorganisation som bygger på att aktiviteter lokaliseras och fördelas på de avdelningar där de hör hemma. Som ett enkelt exempel kan man ta att inom funktionsorganisation sysslar marknadsavdelningen med marknadsföring. Funktionsorganisation är idag den vanligaste organisationstypen för företag.

För denna typ av företag passar det

Trots att funktionsorganisation blivit så vanligt finns det vissa företag som kan vinna på att använda sig av andra organisationsformer. Eftersom funktionsorganisationen är så pass tydlig och enkel att följa passar den absolut bäst för större företag. Den hjälper till att skapa en överblick och en tydlig ansvarsfördelning. Företag som har mer nytta av att kunskapen på varje är rätt och riktig än att det finns en bredd i arbetet bör också använda sig av funktionsorganisation. För vissa mindre företag är det viktigt att flera olika kompetenser samverkar och utbyter kunskap, information och arbete och i dessa fall blir funktionsorganisationen för stel.

Fördelar med funktionsorganisations

En stor fördel med funktionsorganisation är att den skapar en tydlighet på företaget gällande ansvarsfördelning. Detta gör att de anställda på ett enkelt sätt förstår vem eller vilka som behöver se till att en viss uppgift levereras och när. Detta gör att arbetet blir mer effektivt, särskilt eftersom en avdelning kan lägga sitt fokus på ett specifikt område. Då ökar man sina färdigheter inom detta och blir snabbare och bättre för varje utfört arbete. Det är dessutom tydliga karriärvägar och enkelt att förstå hur man kan utvecklas inom en funktionsorganisation. Detta gör att motivationen blir tydlig. En annan viktig fördel är den tydliga hierarkin och beslutsfattningskedjan. Eftersom funktionsorganisationen är indelad i tydligt definierade avdelningar med tydlig hierarkisk struktur, vet man precis vem man bör lyssna till.

Nackdelar med funktionsorganisation

Det finns också många som menar att funktionsorganisationen är för snäv och gör att all kunskap lokaliseras och därför aldrig delas mellan de olika avdelningarna. Särskilt mindre företag kan ha väldigt svårt för funktionsorganisationen eftersom dessa ofta behöver flytta runt kompetenser och hela tiden ta hjälp av varandra i flera olika situationer. Funktionsorganisationen kan också upplevas som långsam eftersom varje avdelning behöver slutföra sitt arbete innan nästa kan ta vid. Det gör att produktionen kan gå trögt och leveranser kan bli sena när det blir stopp på ett ställe. Sist men inte minst kan det vara svårt att förstå vem som var ansvarig för vad då ett arbete är slutfört. Även om avdelningen har ett tydligt ansvar kan det vara svårt att identifiera vem som bär det individuella ansvaret.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.