Vad menas med Byggprocessen?

I denna text kommer vi att besvara frågan ”vad menas med byggprocessen?”.

När en byggnad ska uppföras krävs en hel del saker.

Man behöver ha relevanta tillstånd, aktörer och planer på plats innan själva arbetet sätter i gång.

Sedan ska byggnaden produceras, det vill säga byggas.

Sist i byggprocessen kommer förvaltningen vilket är själva driften av den färdiga byggnaden.

Vad menas med byggprocessen

Byggprocessen är komplex och innehåller många steg och många aktörer, och målet med denna artikel är att ge en inblick i vad man faktiskt menar då man talar om byggprocessen.

Vad menas med byggprocessen?

Byggprocessen är den utveckling som sker under projektering, byggnation och förvaltning av en byggnad. Denna process kan beskrivas mer eller mindre ingående och har flera aktörer och intressenter. Genom att skapa en övergripande beskrivning av byggprocessen är det lättare att förstå vilka faktorer som spelar in.

Tre faser under byggprocessen: projektering, produktion och förvaltning

Byggprocessen kan delas upp i en mängd olika faser och dessa kan sedan analyseras på mer eller mindre detaljerad nivå. För att göra det enkelt kan man dela in byggprocessen i tre övergripande faser: projektering produktion och förvaltning.

Projekteringsfasen kan sägas vara allt det som sker innan själva byggnaden uppförs. Denna fas är oftast en av de längsta faserna och innebär att man gör en utredning av det faktiska behovet. För att en byggnad ska bli verklighet behöver det finnas ett behov och ett intresse för att den faktiskt ska byggas. En utredning fastslår hur säkert det är att byggnaden kan bli till. Nästa steg är att ta fram nödvändiga handlingar. Detta är både tekniska handlingar, som beskriver vilka tekniska detaljer som behöver ingå i projektet, och mer övergripande programhandlingar. Sedan tas bygghandlingar och ritningar fram och projektet kan gå över i nästa fas: produktionen.

Under produktionen sker arbetet i flera faser. Det finns alltid flera olika aktörer närvarande på byggplatsen som kontrollerar att arbetet fortlöper på ett korrekt sätt. Under produktionen testas hållfasthet och teknik löpande för att byggnaden ska uppnå den standard som krävs.

När byggnaden står färdig kommer själva förvaltningsfasen. Nu är byggnaden redo att tas i bruk för det syfte den designats för. Om byggnaden är ett bostadshus kan hyresgästerna nu flytta in och företaget som äger byggnaden påbörja sin förvaltning. Man behöver hela tiden följa upp och kontrollera byggnaden, och detta bör särskilt ske kort efter produktionen. Byggnaden måste hålla vissa krav och om något fel skett vid produktionen ska detta åtgärdas så snabbt som möjligt.

Dessa aktörer medverkar

För att bättre förstå byggprocessen behöver man ha koll på vilka aktörer som befinner sig i den. Ofta är kommunen delaktig i processen. Denna har kontroll över sådant som startdatum för projektet och när det beräknas vara klart. Kommunen arbetar i samråd med byggherren. Byggherren är den person som är ansvarig för hela processen. Denna person behöver hålla koll på alla andra aktörer i processen och dessutom kontrollera att arbetet utförs korrekt i förhållande till de lagar och regler som finns. Boverket är en annan aktör som är närvarande i processen. Det är från Boverket man kan få information om regler och normer som gäller vid uppförandet av en viss byggnad.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.