Vad menas med Organisationsstruktur?

I denna artikel kommer vi att gå igenom vad man pratar om då man pratar om organisationsstruktur.

Det finns flera olika typer av organisationsstrukturer och alla har olika fördelar och nackdelar.

Organisationsstrukturen bestämmer hur den hierarkiska ordningen ser ut på ett företag, men även hur information levereras.

Vad menas med organisationsstruktur

Dessutom ger en organisationsstruktur tydlig information om vem som ska göra vad.

Målet med denna text är att skapa förståelse kring begreppet organisationsstruktur och gå igenom hur olika strukturer kan se ut.

Vad menas med organisationsstruktur?

En organisationsstruktur beskriver hur olika aktiviteter är organiserade på ett företag. Inom alla organisationsstrukturer arbetar man mot företagets specifika mål, men detta arbete kan vara strukturerat på olika sätt. Organisationsstrukturen bestämmer hur hierarkin ser ut, samt hur information delas.

Centraliserad organisationsstruktur

I en centraliserad organisationsstruktur, som är den mer klassiska formen av organisationsstruktur finns en tydlig hierarkisk ordning. Företaget leds från en central punkt och alla beslut utgår från denna och färdas sedan nedåt i den hierarkiska ordningen. Inom militären används en centraliserad organisationsstruktur där det är mycket tydligt vem som har vilken roll, och vem man svarar till. Det centraliserade organisationsstrukturen styrs alltså från toppen och nedåt, vilket gör att företagsledningen har mycket kontroll. Detta kan på många sätt vara positivt, men i vissa fall bidrar det till långsamma informationskedjor där arbetet blir lidande.

De-centraliserad organisationsstruktur

Den de-centraliserade organisationsstrukturen blir allt vanligare, och särskilt hos mindre företag eller nystartade kreativa bolag är den vanlig. Inom denna organisationsstruktur finns det ofta hierarkier precis som i den centraliserade, men skillnaden är att dessa inte alltid behöver ta del i allt beslutsfattande eller alla informationskedjor. Vanligt är att man inom den de-centraliserade organisationen arbetar i teams som innefattar flera olika roller och kompetenser. Teamet kan då arbeta relativt fritt och behöver inte invänta instruktioner eller beslut från ovanstående chefer.

Fördelar med organisationsstruktur

En tydlig organisationsstruktur hjälper ett företag att behålla kontroll över verksamheten. Det blir också enklare att skilja på olika roller och bestämma vem som har ansvar för vad, och hur de anställda bör kompenseras för det arbete de utför. När en organisationsstruktur funkar effektivt hjälper den företaget att arbeta effektivt och snabbt. Strukturen ska hjälpa företaget att växa och lyckas i längden. En bra struktur hjälper också de anställda att förstå sina roller vilket gör att arbetet blir både tydligare och enklare. Den ska också tydliggöra hur en anställd kan agera för att klättra inom organisationen och utveckla sin potential till fullo.

Vilken är den bästa organisationsstrukturen?

En perfekt organisationsstruktur finns inte, utan alla olika sätt har sina fördelar och nackdelar. Man behöver ofta läsa på ordentligt om vilka olika strukturer som finns och för vilka företag de visat sig framgångsrika och sedan implementera den metod som verkar bäst. Att införa en ny struktur på ett redan existerande företag kan vara svårt eftersom de anställda är vana vid att ha det på ett visst sätt. Det gäller därför att ha gjort ordentliga efterforskningar innan man bestämmer sig för en specifik organisatorisk struktur.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.