Vad menas med Kommunikationsmodellen?

Kommunikation handlar om att påverka.

Detta kan låta någorlunda drastiskt, men faktum är att även det mest obetydliga småprat kan härledas till en vilja att skapa en reaktion hos mottagaren.

Kommunikation innebär således att man försöker optimera sannolikheten att mottagarens reaktion blir så lik den man avsett som möjligt. Det finns en mängd olika teorier som syftar till att förklara denna process.

I den här artikeln ges en överblick av en modell som speglar av de mest vanliga teorierna.

Vad menas med Kommunikationsmodellen

Vad menas med Kommunikationsmodellen?

Kommunikationsmodellen är en teori av Osgood-Schramm som beskriver hur all kommunikation följer ett mönster. Det är en av de mest populärt refererade modellerna inom kommunikationsteori eftersom den är enkel att följa, samtidigt som den är applicerbar i vardagliga sammanhang. Den innehåller fem steg; avsändare, meddelande, kanal, mottagare samt feedback.

De fem stegen i Kommunikationsmodellen

I stora drag innebär Kommunikationsmodellen att avsändaren genererar en idé eller tanke, som sedan i verbalt eller icke-verbalt format görs om till ett meddelande. Därefter väljer avsändaren kanal, vilket kan vara en konversation, men också email, telefonsamtal, Whatsapp eller vad som helst som överför meddelandet från avsändaren. Detta når sedan mottagaren, vars uppgift är att tolka meddelandet. Mottagaren ger sedan sin respons på detta meddelande genom feedback, vilken också kan vara antingen verbal eller icke-verbal. Syftet med detta sista steg är att bekräfta att mottagaren har förstått meddelandet på det sätt avsändaren avsett. Notera här att eftersom Kommunikationsmodellen är dynamisk, skiftar den form genom att personen som är avsändare blir mottagare efter att processen genomförts, och vice versa. Det är alltså en modell som bygger på att båda parter är intresserade av att kommunicera med varandra.

Kommunikationsmodellens fyra principer

Kommunikationsmodellen beskriver hur människor interagerar med varandra, framför allt genom tal och skrift, och bygger på fyra principer:

  1. Cirkulär kommunikation: modellen beskrivs ofta som en loop, eftersom både avsändaren och mottagaren båda kan ta emot och sända meddelanden.
  2. Jämlik kommunikation: i de allra flesta fall är kommunikationen ömsesidig, vilket innebär att både avsändaren och mottagaren har samma förmåga att paketera sina meddelanden på valfritt sätt.
  3. Tolkning är en fundamental del av all kommunikation.
  4. Alla meddelanden kräver kodning, avkodning och tolkning. Kodning sker genom att avsändaren väljer ett sätt att formulera sitt meddelande, medan avkodning är hur mottagaren tar emot meddelandet och gör det förståeligt, vilket i sin tur påverkar dennes tolkning av meddelandet.

En av fördelarna med denna kommunikationsmodell är att den beskriver hur feedback fungerar. I många andra modeller visas kommunikation som en envägs-process, utan att ta hänsyn till dialog. Detta gör att de upplevs som mindre verklighetsförankrade modeller. En annan fördel med Kommunikationsmodellen är att den tydliggör att kommunikation är ett komplext ämne. Vidare tar den höjd för missuppfattningar i kodningen, avkodningen och tolkningen av ett meddelande, vilket gör det möjligt att använda modellen för att analysera en konversation och identifiera ursprunget till missuppfattningen. På så sätt är den användbar i alla möjliga sammanhang, från diskussioner på arbetsplatsen till privata konversationer med familjen.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.