Vad är organisatorisk struktur?

I denna text kommer vi att gå igenom organisatorisk struktur.

Företag eller organisationer kan vara uppbyggda på olika sätt, och det dagliga arbetet fungerar inte alltid likadant.

En organisatorisk struktur skapar tydlighet gällande hierarkier och rollfördelning och hjälper de som arbetar på företaget att förstå sina ansvarsområden.

Vad är organisatorisk struktur

En bra organisatorisk struktur ska leda informationsflödet på ett sömlöst sätt genom företaget eller organisationen, och på så sätt göra att processer fungerar smidigt.

Målet med denna text är att ge insikt i vad en organisatorisk struktur är och hur den bör fungera för att vara optimal.

Vad är organisatorisk struktur?

En organisatorisk struktur är en bestämd form för hur ansvarsfördelning, informationsflöden och instruktioner sker i en verksamhet. Den organisatoriska strukturen avgör hur de anställda ska hantera sina arbetsuppgifter, bestämmer vem de rapporterar till och hur de går till väga för att ta sig an nya projekt.

Flera olika typer av organisatoriska strukturer

Organisatoriska strukturer kommer i många olika former, och ofta är det företagets syfte, målbild och storlek som avgör vilken organisationstyp som är mest effektiv. Mindre företag kan vinna mycket på att ha en mer horisontell organisation där alla de anställda arbetar tillsammans och på samma nivå. Det gör att kommunikationen mellan olika avdelningar blir tydlig och alla kort ligger på bordet. För många innebär denna mer öppna och fria arbetskultur att de känner sig mer uppfyllda i sin roll och att de får större motivation.

En mer klassisk organisatorisk struktur styrs från en centraliserad ledning som alltid har sista ordet. Detta kan av vissa upplevas som stelt, men samtidigt skapar denna struktur mer klarhet mellan olika roller och tydliggör ansvar. Många tycker att det är skönt med tydligare hierarkier eftersom man förstår sina arbetsuppgifter bättre.

Organisatorisk struktur med tillväxtmöjligheter

Det är viktigt att valet av struktur säkerställer att företaget eller organisationen har möjlighet att växa. Det innebär att strukturen ska vara enkel att expandera och man ska enkelt kunna addera nya team, avdelningar eller rollen. Tillväxtmöjligheten bör även gälla de individer som arbetar på företaget. Många anställda värdesätter en arbetsplats där de upplever sig som prioriterade. Om man investerar i sina anställda får man ofta mångdubbelt tillbaka.

Använd strukturer för att definiera roller och lönenivåer

En annan sak som den organisatoriska strukturen bör hjälpa till med är att tydliggöra rollerna inom organisationen. Ibland kan det upplevas som otydligt vem som faktiskt ansvarar för vad, och när denna typ av förvirring uppstår riskeras att flera anställda gör samma arbetsuppgift. Detta är självklart ett enormt resursslöseri för företaget och därför ska strukturen tydlig definiera roller och ansvarsfördelning. En annan sak som organisatorisk struktur kan definiera är lönenivåer. Eftersom ett företag eller en organisation innefattar en mängd olika kompetenser och roller kan arbetsbördan se olika ut. Man bör se till att de anställda kompenseras på ett riktigt och rättvist sätt eftersom detta även är centralt för motivationen.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.