Hur är en Organisation uppbyggd?

I denna text kommer vi att gå igenom hur en organisation är uppbyggd samt hur denna process ser ut.

Det finns en mängd olika sätt att strukturera en organisation, och exakt hur den slutgiltiga strukturen blir varierar mellan olika företag.

Vanligen bygger man upp sin organisation runt själva affärsverksamheten och försöker hitta sätt att maximera sin vinst och företagets positiva drivkrafter.

Hur är en organisation uppbyggd

För att skapa tydlighet kring hur en organisation byggs upp kan man gå igenom hur själva sammansättningen av organisationsstrukturen går till.

Målet med denna text är att bringa klarhet i organisationers uppbyggnad och tillväxt.

Hur är en organisation uppbyggd?

En organisation kan vara uppbyggd på en mängd olika sätt och enligt olika principer. Ibland har man en mer horisontell uppbyggnad inom organisationen, och i andra fall en mer hierarkisk ordning. Gemensamt för alla organisationers uppbyggnad är en vilja att skapa en så effektiv och framgångsrik organisation som möjligt.

Tydligt syfte

Då man bygger upp en organisation bör man alltid börja med sitt syfte. Man kan fråga sig själv varför man ens planerar att bygga upp organisationen och vad man hoppas uppnå. När flera personer med liknande intressen och målbilder möts skapas förutsättningar för en organisation. Dock kommer dessa mål se lite olika ut mellan de olika individerna och man bör tillsammans formulera ett exakt syfte som alla kommer överens om innan man bestämmer vad organisationen ska syssla med. Genom att hålla ett eller flera möten där organisationens syfte och mål fastställs på ett sätt som är tydligt och accepterat av alla kan man sedan gå vidare till själva uppbyggandet.

Tydliga roller

När syftet är tydligt behöver man fundera på vad som krävs för att nå ända fram. Ofta behövs flera roller för att leda organisationens arbete och genom att sätta upp tydliga roller kan man fastslå hur många personer som behövs, och vad var och en bör göra. Rollerna ska vara tydligt definierade och ha tydliga ansvarsområden.

Hitta individer som passar

Nästa steg är att hitta individer som passar till respektive skapad roll. Detta kan vara en individ som tagit del vid det initiala uppstratsmötet, men ibland behöver man också leta efter personer externt. Själva processen för att tilldela rollerna kan se ut på en mängd olika sätt, men man bör hålla sig till samma metod och vara konsekvent. Om det är svårt att fördela rollerna bör man så långt det är möjligt försöka hitta bra lösningar. Exempelvis kan en roll delas i två om man märker att ansvarsområdena är mycket omfattande.

Sätt i gång med arbetet

När organisationen är definierad kan man sätta i gång med de projekt man vill ta sig an. Det är viktigt att välja projekt med omsorg eftersom individerna som bygger upp organisationen behöver känna sig involverade och intresserade av att projekten ska lyckas.

Skapa tydliga och strategiska mål

Under organisationens löpande arbete bör man hela tiden skapa nya målbilder och tillsammans definiera nya strategier. En organisation som vill växa och bli framgångsrik behöver hela tiden vara redo för förändring och nya tankesätt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.