Vilka organisationsstrukturer finns?

I denna text kommer vi att svara på frågan ”vilka organisationsstrukturer finns?”.

I takt med att fler företag försöker hitta de bästa verktygen för att boosta motivation bland de anställda har organisationsstrukturer blivit mer rannsakade.

Det som innan verkade självklart, en centraliserad top down organisation utmanas nu av mer nytänkande organisationsstrukturer.

Vilka organisationsstrukturer finns

Det finns en mängd olika strukturer och många företag hittar egna sätt att bäst strukturera sitt arbete.

För att förklara hur olika organisationsstrukturer fungerar går vi igenom fyra vanliga som används i affärsvärlden.

Vilka organisationsstrukturer finns?

Det finns en mängd olika organisationsstrukturer och de flesta bygger på en centraliserad eller de-centraliserad ledning. De fyra vanligaste organisationsstrukturerna är: funktionell struktur, divisionsstruktur, horisontell struktur och matrisstruktur.

Funktionell struktur

Funktionsorganisation

Den funktionella strukturen är det som många ser som den klassiska. Den kallas också för den byråkratiska strukturen. Inom funktionell organisationsstruktur bryts företagets olika arbetsområden ned efter funktion. Det innebär att olika avdelningar skapas där varje avdelning är ansvarig för ett specifikt område. Detta ger upphov till det typiska företaget där ekonomiavdelningen sitter för sig och HR-avdelningen för sig. På många sätt gör detta att arbetet på företaget blir effektiviserat eftersom de anställda arbetar med precis det som de kan bäst. Å andra sidan kan den funktionella strukturen bli stel i längden, och tillåter inte företaget att utforska de anställdas fulla potential.

Divisionsstruktur

Divisionsorganisation land

Divisionsstruktur används främst av företag som utvecklar flera olika typer av produkter. För varje produkttyp eller produktlinje skapas en specifik division som arbetar helt och hållet med fokus på sin specifika produkt. Inom divisionen kan det finnas en mängd olika kompetenser och den blir som ett eget litet mini-företag inom organisationen. Divisionsstrukturen kan vara väldigt effektiv eftersom de anställda inte behöver vänta på några instruktioner ovanifrån, utan inom teamet kan arbeta fritt.

Horisontell struktur

Hierarkisk organisation exempel

Något som är särskilt vanligt bland mindre företag och start-ups är den horisontella strukturen. Den utmanar den klassiska företagsstrukturen som bygger på tydliga hierarkiska rollen. I den horisontella strukturen värderas varje anställd lika och den långa kedjan av instruktioner bryts. Den anställde tillåts ta mer initiativ och kan bli friare och mer kreativ i sin roll. Inom den horisontella strukturen finns ofta en specifik ledare, men resten av de anställda befinner sig alltså på samma våglängd.

Matrixstruktur

Matrisorganisation

En fjärde organisationstyp som används mer sällan är matrisstrukturen. Den bygger på att team rapporterar till flera chefer samtidigt, vilket gör att man inte behöver skapa en ny organisation varje gång man påbörjar nya projekt. Kommunikationen är öppen och tydlig inom matrisstrukturen och teamen kommunicerar med varandra och har god insikt i varandras arbete. På detta sätt främjas innovation och produktutveckling och alla på företaget är involverade i olika processer. Matrisstrukturenupplevs av många företagsledare som komplicerad och därför används den inte särskilt ofta. Man kan också organisera den på olika sätt. I en svag matrisstruktur har teamledaren en begränsad ledarroll. I en balanserad matriskultur har teamets ledare och företagets ledning delad auktoritet. I den sista formen, stark matrisstruktur, har teamets ledare absolut mest kontroll och bestämmanderätt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.