Vilka är Marknadsföringsmixens fyra P?

I denna text kommer vi att gå igenom och förklara marknadsföringsmixens fyra P.

Dessa fyra faktorer är nycklar till en lyckad marknadsföring av en produkt och kan användas som ett vägledande verktyg för företag.

Dessa fyra P:n samverkar med varandra och påverkar varandra, men kan analyseras individuellt för att ge en övergripande bild av marknadsföringsmixen.

Vilka är Marknadsföringsmixens fyra p

Marknadsföringen påverkas också starkt av interna faktorer på företaget och externa faktorer på marknaden.

Målet med denna text är att ge en övergripande bild av de fyra P:na och hur de fungerar.

Vilka är marknadsföringsmixens fyra P?

Marknadsföringsmixens fyra P är: Product, place, price och promotion. Dessa fyra delar bidrar till marknadsmixen och den övergripande framgången hos en specifik produkt eller tjänst. Idén om marknadsföringsmix har funnits sedan 50-talet och utvecklas fortfarande ständigt.

Product

Det första P:et handlar om själva produkten. I bästa fall ska produkten i sig själv vara så attraktiv på marknaden att den fyller ett behov. Om detta inte är möjligt kan produkten ibland skapa ett behov genom sin egen existens. Produkter har också en livscykel som behöver tas i beaktning för att man på bästa sätt ska kunna utnyttja deras potential. Det innebär att man håller koll på produkten och hur den utvecklas över tid. De absolut mest framgångsrika produkterna är de som är innovativa och därför är först på plats. Det innebär att produkten under en tid befinner sig på marknaden utan några som helst konkurrenter och alltså är den enda i sitt slag.

Place

Nästa del av marknadsföringsmixens fyra P:n är plats. Vilken geografisk plats som produkten ska erbjudas på spelar en stor roll för hur framgångsrik den blir. Självklart är målet att produkten ska hamna på en plats där det finns en stor kundgrupp som kan vara intresserade av den. Man kan också inkludera sådant som att placera produkten i ett specifikt sammanhang som i en reklam eller en film i denna del av marknadsföringsmixen. I dessa fall är plats tätt sammanflätad med reklam.

Price

Produktens prissättning är en annan viktig del av marknadsföringsmixen. Prissättning är svårt, och det finns många olika strategier och tankar om vad som är framgångsrik prissättning. Det är viktigt att produkten prissätts på ett sätt som matchar dess upplevda värde. Samtidigt måste priset också ta hänsyn till de kostnader som ett företag har kopplat till produkten. Dessa kostnader kan handla om själva produktionen, marknadsföringen och behöver också ta hänsyn till priset på liknande produkter. Man använder ofta priset i marknadsföringssyfte och kan reglera det i perioder. Om man exempelvis vill dra mycket uppmärksamhet och köpkraft till en produkt kan man tillfälligt sänka priset. När tillräckligt många har intresserat sig för produkten kan man förhoppningsvis höja priset utan att riskera förlora för många kunder.

Promotion

Den sista P:et i marknadsföringsmixen handlar om reklam och PR. Genom reklam och marknadsföring kan man övertyga kunder om varför en produkt är värd ett visst pris och på så vis se till att produkten köps. Det är vanligt att denna reklam riktas till den kundgrupp som produkten främst är tänkt för.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.