Vilka 5 trappsteg finns i Maslows behovstrappa?

I denna text kommer vi att gå igenom Maslows behovstrappa och de fem stegen som ingår.

Maslows behovstrappa är ett intressant verktyg som används inom motivationsteori.

Enligt trappan finns det fem behov hos människor, och innan de grundläggande behoven är uppfyllda blir man inte intresserad av de ovanstående.

Vilka 5 trappsteg finns i Maslows behovstrappa?

Behovstrappan menas kunna förklara varför vissa människor är mer motiverade än andra beroende på deras personliga situation.

Målet med texten är att ge kunskap om Maslows behovstrappa och de olika steg som ingår.

Vilka 5 trappsteg finns i Maslows behovstrappa?

De fem trappstegen i Maslows behovstrappa är: Fysiologi, trygghet, gemenskap, självkänsla och självförverkligande. De första tre behoven bygger på basala behov, och en känsla av säkerhet och vänskap medan de två sista bygger på självkänsla och en förmåga att förverkliga sina mål.

Fysiologi

Det första och mest basala behovet i Maslows behovstrappa är fysiologi. Dessa behov handlar om sådant som människor behöver för att överleva. De främsta delarna inom nivå 1 är mat, vatten och syre. Om en människa saknar någon av dessa tre eller har brist av någon kommer detta ta upp all tankekraft och därför inte göra att personen prioriterar något av behoven på nivå 2–5.

Trygghet

När de fysiologiska behoven är uppfyllda är nästa sak som människan behöver trygghet. Trygghet är allt från stabilitet till att ha ett hem och en trygg punkt i vardagen. I det samhälle vi lever i är trygghet också definierat av pengar. Om man har dåligt med pengar kan det innebära en osäker tillvaro och bristande trygghet. Vanor, vardag och rutiner ingår också i denna del av behovstrappan eftersom dessa delar bidrar till och hjälper oss att känna trygghet.

Gemenskap

Människor är sociala varelser och utan en känsla av gemenskap i form av meningsfulla relationer är det svårt att utvecklas. Därför består nivå 3 i behovstrappan av gemenskap. Gemenskap kan uppnås på flera olika sätt, genom vänskap eller kärleksrelationer. För många innebär gemenskap också att skapa familj genom att skaffa barn eftersom detta gör att man ingår i en cykel som är större än en själv.

Självkänsla

När de mer grundläggande behoven är uppfyllda börjar man röra sig mer mot det som är av intresse för den egna personen. Genom de relationer som man skapat börjar man se sig själv genom andras ögon och ett behov av att känna sig meningsfull och uppskattad som person föds. Man vill upplevas som kompetent och intressant. När behoven i nivå 4 är uppfyllda kan man uppleva att man får bra självförtroende men också att man får en ökad självrespekt.

Självförverkligande

Det högsta och sista behovet i Maslows behovstrappa är det som kallas självförverkligande. När man uppnått en nivå där man har god självkännedom men även respekt för sin egen person uppstår ett behov av att uppnå något. Ofta innebär detta någon typ av mål eller självförverkligande som leder till att man tycker sig ha åstadkommit något stort. Självförverkligande är ett behov som befinner sig i ständig förändring under livets gång, och ens personliga mål förändras i takt med att man utvecklas.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.