Vilka är Intressenter i ett projekt?

När ett nytt projekt startas är det mycket vanligt att inleda arbetet med en diskussion om intressenter.

Intressentmodellen används för att identifiera vilka individer och organisationer som har ett intresse av att se projektet bedrivas eller färdigställas.

Denna inledande diskussion är inte nödvändigtvis den enda av sitt slag som kommer att hållas under projektet eftersom antalet intressenter kan förändras under projektets gång, alternativt att fler intressenter identifieras allt eftersom projektet fortskrider.

Vilka är intressenter i ett projekt

I den här artikeln ges exempel på vilka intressenter som kan finnas i ett projekt och hur dessa kan kategoriseras.

 

Vilka är intressenter i ett projekt?

Beroende på vilken typ av projekt det är kommer intressenterna att skilja sig åt. Det är dock vanligt att ett projekt har intressenterna projektledare, arbetslag, företagsledning, företagets ägare, kunder, leverantörer och eventuellt relevanta myndigheter. Med andra ord är det inte nödvändigtvis enbart anställa vid företaget som anses vara intressenter.

Olika sorters intressenter

Först och främst brukar man särskilja interna intressenter från externa sådana. Gemensamt för dem alla är dock att de på ett eller annat sätt kan påverka projektets resultat, eller har ett intresse av att projektet genomförs på ett visst sätt. Naturligtvis kan dessa intentioner skilja sig åt mellan intressenterna och i vissa fall vara helt motsatta. I dessa situationer gäller det för projektledaren att hantera allas intressen.

En modell som ofta används för att prioritera olika intressenter är att gruppera dem i någon av fyra olika grupper i enlighet med Mendelows matris. För att gruppera dem besvaras frågorna ”Hur mycket inflytande har intressenten i projektet?” och ”Hur hög prioritet har projektet för denna intressent?”. Genom att besvara båda frågorna för varje intressent med antingen ”hög” eller ”låg”, kan samtliga intressenter grupperas utefter hur viktiga de är.

Mendelows matris

På matrisens vertikala axel visas inflytande och på den horisontella axeln visas intresse. I utrymmet mellan axlarna finns fyra rutor som beskriver hur varje intressentgrupp bör hanteras. De personer som är mest intresserade och dessutom har stort inflytande återfinns högst upp till höger i matrisen. Dessa är nyckelpersoner som måste hållas informerade, delta aktivt i beslut och generellt hållas nöjda genom hela projektet. Exempel på dessa personer är projektledaren och arbetslaget. Under denna ruta, för intressenter med stort intresse men inte särskilt stort inflytande, placeras de intressenter som bör hållas informerade men inte tillägnas alltför mycket tid. Detta kan vara till exempel personer som ska utnyttja resultatet av ett projekt, som kunder.

Högst upp till vänster i matrisen återfinns den intressentgrupp som har stort inflytande men lågt intresse. Detta kan till exempel vara VD, som naturligtvis vill se projektet röra sig framåt men samtidigt inte har tid att engagera sig fullständigt i detta. Dessa intressenter bör enbart hållas nöjda. Slutligen finns rutan längst ned till vänster, där intressenter med både lågt inflytande och lågt intresse befinner sig. Detta kan vara exempelvis övriga anställda. Enligt matrisen bör minsta möjliga engagemang tillägnas dessa intressenter.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.