Vad är intressenter i ett företag?

Ett företag är beroende av en mängd olika aktörer för att existera.

Det är omöjligt att bedriva någon form av verksamhet utan att vara kopplad till omvärlden.

På 1980-talet presenterades begreppet intressenter och intressentteori av ekonomen R. Edward Freeman i samband med att denne släppte en bok om ämnet.

Vad är intressenter i ett företag

Intressentmodellen motsäger teorin av Milton Friedman som annars dominerat 1900-talet, vilken säger att ett företags syfte är att skapa värde för sina aktieägare.

Trots att Friedmans teori fortfarande är populär på 2000-talet, har Freemans teori om intressenter seglat upp som ett värdigt komplement eller till och med alternativ i vissa kretsar.

 

Vad är intressenter i ett företag?

Intressenter är alla individer, organisationer och aktörer som har någon form av intresse av företagets verksamhet, samt både påverkas av och kan påverka verksamheten. Detta kan vara exempelvis interna intressenter som anställda eller ledningsgruppen, eller externa intressenter som kunder, leverantörer eller myndigheter.

Olika typer av intressenter

Förutom interna och externa intressenter är det även vanligt att göra en indelning efter deras möjlighet att influera företaget. Aktiva intressenter är engagerade i företagets verksamhet eller i företagets projekt, medan passiva intressenter eventuellt inte engagerar sig. Exempel på aktiva intressenter är anställa, medan passiva är myndigheter. Myndigheter engagerar sig oftast inte aktivt i företagets verksamhet om detta förhåller sig till lagar och regler.

Ibland särskiljs också direkta från indirekta intressenter. Direkta intressenter är sådana som har en direkt relation med företaget, exempelvis en leverantör, medan en indirekt sådan brukar vara en intressent till en intressent, såsom en av kundens kunder.

För att ytterligare tydliggöra vilken sorts intressent det handlar om går det att markera vilken typ av intresse denne har. Man brukar särskilja mellan intressen som kommer från eller till företagets eller projektets kärna. Ett intresse som är inåtgående kan vara exempelvis om en aktieägare begär att företaget ska vara lönsamt och generera vinst, medan ett intresse som är utåtgående kan vara att företaget begär resurser från exempelvis en leverantör. Det enklaste sättet att grafiskt beskriva detta är genom att visa med pilar från vilket håll en begäran kommer.

Intressentmodellens användbarhet

Det är vanligt att använda intressentmodellen i sammanhang när en organisation vill försäkra sig om att ha tagit hänsyn till alla involverade aktörer när det gäller någon typ av förändring. Detta kan vara ett internt projekt, som en byggnation av en ny fabrik, produktion av en ny vara, eller en organisatorisk förändring. Det kan också vara i sammanhang när det gäller projekt som har mer externt ursprung, som när ny lagstiftning införs. Sammanfattningsvis är intressentmodellen en mycket användbar modell, vilket återspeglas i dess popularitet, framförallt på grund av att den involverar fler aktörer än aktieägare. I dagens samhälle existerar företag av många fler anledningar än enbart att generera vinst till sina ägare, vilket intressentmodellen reflekterar. Således ger den en mer verklighetstrogen bild av företagets verksamhet.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.