Vilka är grupprocessens faser?

Alla har någon gång i livet varit i en grupp och upplevt olika känslor kring dessa sammanhang.

Många gånger känns det nervöst och man kanske inte vågar vara sig själv fullt ut.

Till slut, då individerna i gruppen lärt känna varandra, brukar man dock känna att man kommer in i gruppen och blir mer bekväm.

Vilka är Grupprocessens faser

Denna artikel ämnar besvara hur en grupp blir till och vilka som är grupprocessens faser.

Vad går en grupp igenom och varför beter sig en grupp på ett visst sätt vid en viss tidpunkt?

Vilka är grupprocessens faser?

Grupprocessens faser gås igenom under den period det krävs för att en grupp ska svetsas samman till att känna samhörighet och kunna arbeta tillsammans. Faserna är tillhörighetsfasen, oppositions fasen, tillitsfasen och arbetsfasen. Dessa faser har olika skeden och processer som i slutändan bidrar till att bilda gruppen.

Fas 1. Tillhörighet- och trygghetsfasen

I detta stadie beter sig deltagarna artigt, blygt och lite trevande. Det är vanligt att fundera över gruppen och vad som kommer att förväntas. Man anstränger sig för att anpassa sig till det man tror omgivningen önskar. Man kanske inte vågar vara helt öppen med det man känner eller tycker. Den personen som hörs mest får mest uppmärksamhet, eftersom inga roller gjorts tydliga än. I denna fas skapas en känsla av tillhörighet mellan gruppmedlemmarna och rutiner skapas gällande hur man samspelar med varandra.

Fas 2. Oppositions- och konfliktfasen

Denna fas präglas om en maktkamp då alla roller i gruppen tillsätts. Hur lyssnar man till varandra och vilka hörs och syns mest? Här försöker vissa övertyga varandra om sina åsikter och gruppmedlemmarna vågar vara mer ärliga. Under denna fas frigör sig gruppen från sitt beroende och börjar ifrågasätta vissa saker. Här är målet att gruppen ska utveckla en gemensam kultur. Vad är gruppens syfte? Vilka ska göra vad och vad finns det för värderingar i gruppen? Detta kan leda till konflikter som gruppen måste lära sig att hantera.

Fas 3. Tillit- och strukturfasen

I denna fas har gruppen passerat konfliktstadiet och relationerna börjar bli mer tillitsfulla. Gruppmedlemmarna känner sig tryggare och säkrare på varandra vilket är positivt för gruppsammanhållningen. Nu kan gruppen utvecklas och bli mer självgående. Gruppmedlemmarna blir mer motiverade att samarbeta samt är mer intresserade, effektiva och produktiva. Man förstår att man behöver varandra och detta gör att man trivs bättre. Målet med denna fas är att finjustera rollerna. Man förstår att man jobbar som ett team och är således mer uppgiftsorienterad. Gruppen blir duktig på att pusha varandra.

Fas 4. Arbets- och produktivitetsfasen

I denna fas är samarbetet det mest utmärkande. Gruppen slösar ingen energi på konflikt utan använder den till arbetet och de uppgifter som ska göras. Alla har sina roller och det råder en öppen kommunikation. Här har gruppmedlemmarna bildat ett förtroende till varandra vilket gynnar arbetet. Ledaren är mer en resurs i denna fas eftersom medlemmarna har fått en större trygghet och kan agera självständigt mot gruppens uppsatta mål. Konflikter ses mer som gemensamma problem och är därför utvecklande snarare än att de drar gruppen bakåt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.