Marknadsföringsmixen: 4 & 7 P:n för en effektiv marknadsföringsstrategi

Om man som företag inte har identifierat sin målgrupp- och marknad, samt inte lyckats lista ut exakt vad det är som de här personerna verkligen vill ha, så är risken stor att man kommer att misslyckas med att sälja sin produkt och kanske till och med misslyckas som företag.

Marknadsföringsmix som koncept och och som en modell har funnits i årtionden, och fanns således långt innan introduktionen av digitala medier och internet.

Marknadsföringsmixen

 

Med intåget av digitala och sociala medier, har det dock blivit allt svårare att förstå och analysera effektiviteten av sina kampanjer och dessutom hur väl varje marknadsföringskanal fungerar. Om man emellertid lyckas fånga upp sina konsumenter och kunder, och dessutom skapa sig en djup förståelse för de olika kanalerna inom marknadsföring så kan man istället gå med stor vinst.

Kortfattat så kan man beskriva en marknadsföringsmix som den samling konkurrensmedel som ett företag använder sig av för att marknadsföra sin produkt eller tjänst, där man gör strategiska val baserade på framför allt fyra stycken områden. Marknadsföringsmixen som koncept beskriver också produktens strategiska position på en marknad. Målet för företagen är att maximera sin marknadsföringsmix.

Till en början så användes marknadsföringsmixen för att modellera olika kanaler och marknadsföringsstrategier, och på så sätt ge investerare och företag inom marknadsföring insikt kring vilka av de kanalerna och strategierna som kunde leverera bäst resultat. För att kunna avgöra vilka områden som kunde förse dem med de bästa möjligheterna så utförde man regressionsanalyser på aggregerad data över en lång tidsaxel. Modellering med hjälp av marknadsföringsmixen tar hänsyn till ett flertal olika externa faktorer som kan komma att påverka mer långtgående trender, så som exempelvis konsumentbeteende, konkurrens, väder och naturkatastrofer.

På grund av att marknaderna och tillhörande landskap för marknadsföringen har blivit mycket mer komplexa idag så räcker det sällan att förlita sig enbart på en marknadsföringsmix för att till fullo förstå hur man kan optimera sin marknadsföring och effektivisera sina utgifter för denna. Andra populära modeller är gap-analys, boston-matrisen, ansoff-matrisen och aida-modellen.

 

Vad är Marknadsföringsmixen

Vad är en Marknadsföringsmix?

Ett företags marknadsföringsmix refererar till den kombination av handlingar och strategier som företaget använder sig av för att marknadsföra sitt varumärke, sin produkt eller sin tjänst. Från början bestod marknadsföringsmixen av fyra stycken P:

 • Pris
 • Produkt
 • Påverkan
 • Plats

(på engelska: Price, Product, Promotion, Place)

Dessa fyra variabler representerar de faktorer och arbete som ett företag bör fokusera på för att lyckas med sin marknadsföring.

Marknadsföringsmixen som koncept och modell kom till i mitten av 1900-talet när företag framför allt sålde produkter och när kundtjänst inte var lika vanligt förekommande eller en viktig del i att utveckla ett företags varumärke. På grund av detta så har antal P:n i modellen utökats från fyra till sju stycken allt eftersom att det blivit vanligare att företag säljer tjänster, och för att modellen också ska ta hänsyn till fler av de interna faktorerna som kan påverka marknadsföringen.

De tre extra P:na är:

 • Personal
 • Process
 • Påtaglighet (Påtagliga bevis)

(På engelska: People, Processes och Physical Evidence)

Det förekommer också att man lägger till ännu fler variabler som exempelvis Paketering och Politik.

För att marknadsföringsmixen ska fungera effektivt och ge en välgrundad och komplett analys av konkurrens- och marknadsföringsstrategier så är det rekommenderat idag att åtminstone inkludera de 7 P:na.

De 7 P:na hjälper företaget i fråga att gå igenom och att definiera kärnproblem som med hög sannolikhet påverkar marknadsföringen av dess produkter och tjänster. Här följer en sammanfattning av de sju P:na och en kort beskrivning av varje variabel:

 

Pris marknadsmixen

1. Pris

För att identifiera det rätta priset på en produkt eller tjänst så måste man först hitta balansen mellan det uppskattade värdet av varan, det vill säga det pris som kunden är villig att betala för den, och kostnaden för att producera den.

 

Produkt marknadsföringsmixen

2. Produkt

Produkten måste leva upp till kundens förväntningar och lösa kundens problem eller mätta kundens behov. Hur utmärker produkten sig jämfört med konkurrenternas?

 

Påverkan marknadsföringsmixen

3. Påverkan

Här gäller det att identifiera rätt kanal och teknik för ens marknadsföringsstrategi för att nå ut till sin målmarknad. Idag finns det fler alternativ än någonsin att välja mellan, vilket gör valet av rätt kanal ännu viktigare.

 

Plats

4. Plats

Den här variabeln avser var och hur försäljningen av produkten eller tjänsten sker. Det är viktigt att se till så att kunden snabbt och enkelt får upp ögonen för varan, men det är lika viktigt att det är enkelt för kunden att köpa och konsumera den.

 

Personal

5. Personal

Den här variabeln, den första interna variabeln som kom till som ett tillägg till de första fyra P:na, refererar till personalen på företaget och deras expertis, kunskap, servicenivå och handlingsfrihet.

 

Process

6. Process

Under den här variabeln så tittar man på hur produktions- och leveransprocessen ser ut och i vilka steg som den sker.

 

Pålitlighet

7. Påtaglighet

Påtagligheten refererar till faktiska/påtagliga bevis (tidigare fysiska bevis) innan ett eventuellt köp av företagets produkt eller tjänst som har levt upp till förväntningarna. Exempelvis, är det lättare att känna tillit till en revisor som har städat skrivbord och struktur på sina pärmar jämfört om personen i fråga själv utstrålar slarvighet och oordning.

 

Marknadsföringsmixens 4 P – ursprungsmodellen

De fyra P:na utgör grunden i den ursprungliga modellen av konceptet marknadsföringsmix. Hur varje P, eller variabel, ser ut varierar mellan olika typer av företag och också mellan olika typer av marknadsföringsstrategier. Vilken roll varje variabel spelar skiljer sig därför åt. Det viktiga när man tar fram sin unika strategi för att marknadsföra ens produkt eller tjänst är att vet hur man kan och bör hantera varje P för att sedan kunna tillämpa det i sin marknadsföring.

 

4p pris

4 P – Pris

Den här variabeln refererar till priset på varan eller tjänsten. Priset i marknadsföringsmixen handlar om vilket värde som är satt på en viss produkt eller tjänst, det så kallade uppfattade värdet. Priset beror på en många olika faktorer, så som produktionskostnad, vilket segment av marknaden som är aktuell, marknadens eller konsumenternas förmåga att betala och hur utbud och efterfrågan ser ut.

En produkt eller tjänst som har rätt pris löper högre chans att bli såld än en vara som är felaktigt prissatt. Målkunderna måste helt enkelt tycka att produkten eller tjänst är lika mycket värd det priset som de är villiga att betala. Därför är det viktigt att hitta den gyllene balansen mellan produktens eller tjänstens uppfattade värde med kostnaderna för att producera den. Prissättningen har förändrats över tiden, allt eftersom att konkurrerande låga priser har blivit allt vanligare med den digitala marknadsföringen på internet.

Om kunden inte gillar det satta priset så är det ofta enkelt att söka vidare på internet och hitta en likvärdig produkt för ett lägre pris. En och samma vara kan ha flera olika prissättningsstrategier, som alla är knutna till den generella affärsplanen. Priset på en vara kan också användas för att särskilja eller förbättra bilden eller intrycket av varan i konsumenternas ögon.

 

4p produkt

4 P – Produkt

Den här variabeln refererar till den faktiskt produkten, eller tjänsten i vissa fall. Marknadsföringsstrategin och arbetet med att sälja börjar med själva produkten. Ens produkt eller tjänst måste kunna leva upp till en viss, given nivå för att kunna tillfredsställa kunden och den måste helt enkelt kunna lösa ett problem eller mätta ett behov hos kunden. Om produkten eller tjänsten inte lever upp till kraven så spelar det egentligen ingen roll hur bra man än jobbar med de andra tre variablerna i marknadsföringsmixen, eftersom att ingen vill köpa en dålig produkt.

Det är viktigt att identifiera de aspekter med ens produkt eller tjänst som gör den unik eller bättre än konkurrenternas likvärdiga vara, för att sedan kunna kommunicera den informationen till ens målmarknad. Detta är än viktigare idag och en del av utmaningen med den digitala marknadsföringen, eftersom att kunden många gånger på mindre än ett ögonblick kan hitta en mängd alternativ till ens produkt.

 

4p påverkan

4 P – Påverkan

Den här variabeln refererar till alla de aktiviteter och operationer som man behöver utföra för att göra produkten eller varan känd för målmarknaden och kunderna. Det här kan inkludera reklam, pressmeddelanden, incitament, tävlingar, direkt marknadsföring och priser. Påverkan är den variabel av de fyra P:na i marknadsföringsmixen som en majoritet av alla företag brukar lägga större delen av sitt fokus på. Den inkluderar alla möjliga kanaler och tekniker inom reklam och marknadsföring som går att använda för att nå ut med och i längden kunna sälja sin produkt eller tjänst på marknaden.

Mängden av olika kanaler och alternativ för ens marknadsföring är idag fler än de någonsin har varit förut. I tillägg till de mer traditionella kanalerna så som TV, radio, skyltar och direktreklam så erbjuder de digitala kanalerna marknadsföring på och via sociala medier, sökannonser, podcast, influensers och e-post. Men det stora utbudet av kanaler gör det också viktigare att verkligen identifiera rätt strategi och kanal för ens företag och produkt eller tjänst.

När det kommer till marknadsföring så är nämligen kvalitet viktigare än kvantitet, i motsats till vad många tror. Det är alltså viktigare att identifiera rätt kanal och lansera en bra kampanj där än att ha tillgång till så många kanaler som möjligt. Vilken kanal som är rätt hänger ofta ihop med vilken ens målmarknad är och hur denna ser ut. Därför måste man helt enkelt börja med att identifiera de personerna som ingår i ens unika målmarknad.

 

4p plats

4 P – Plats

Den här variabeln refererar till plats för den faktiska försäljningen av produkten eller tjänsten. Det

är viktigt att se till att kunden får upp ögonen för varan och att det sedan är enkelt att köpa den. Många företag betalar höga summor pengar för att få tillgång till den ultimata platsen för försäljningen av ens vara. Av alla fyra variabler i marknadsföringsmixen så är det faktiskt den här, Plats, som har påverkats och förändrats mest på grund av internet. Förr så var strategierna för distribution och försäljning kärnan i företagets framgång.

Kunderna handlade främst från lokala affärer. Idag ser det annorlunda ut, och de flesta gör sina köp av produkter eller tjänster från platser och företag som de aldrig besöker personligen. Hur kunden får tillgång till varan kan vara helt avgörande för hur marknadsföringen för den varan bör se ut. Hur långt bort kunden bor kan avgöra hur lokal eller inte en marknadsföringskampanj ska vara.

 

För- och nackdelar med Marknadsföringsmixen

Marknadsföringsmix som ett koncept eller som en modell kan till exempel användas för att sätta upp realistiska målsättningar för ens företag eller för att göra en analys av konkurrensen som råder på marknaden. Alla variabler i ett företags marknadsföringsmix påverkar varandra och tillsammans så utgör de grunden för företagets affärsplan.

Om marknadsföringsmixen används på rätt sätt så kan resultatet bli lyckat och generera vinst. För att analysen ska gå rätt till så krävs det dock att man har en god förståelse, har genomfört en gedigen marknadsundersökning samt konsultation med många olika grupper, från kunder och användare till underleverantörer och producenter.

Många menar att marknadsföringsmixen som modell för att ta fram företagets marknadsföringsstrategi var mer användbar och effektiv förr, när landskapet för reklam och kampanjer såg annorlunda ut jämfört med idag med betydligt färre alternativ och kanaler att välja mellan. Men beroende på hur man använder sig av modellen så kan marknadsföringsmixen innebära både fördelar och nackdelar för dess användare.

 

Fördelar Marknadsföringsmixen

En av de främsta fördelarna med marknadsföringsmixen som modell är att den tar en stor mängd externa faktorer i beaktning. Det gör modellen till ett effektivt verktyg och en startpunkt för när man börjar kartlägga sin marknadsföring och när man ska budgetera för den. Att den därtill, i det uppdaterade formatet med sju stycken P:n, även tar viktiga interna aspekter i beaktning gör marknadsföringsmixen till en hyfsat holistisk modell. Även om den idag inte skulle vara ultimat för att ge en komplett bild av marknaden så kan den vara bra på att belysa viktiga trender som företaget i fråga bör hålla koll på, vilka kan indikera i vilken riktning som företagets övergripande marknadsföringsstrategier bör sträva mot.

 

Nackdelar Marknadsföringsmixen

En av de största nackdelarna med marknadsföringsmixen som en modell idag är att den, särskilt i jämförelse med många andra modeller för marknadsanalys, inte kan fånga upp viktig information på individnivå. Detta är ofta ett problem eftersom att många marknadsförare är beroende av den sortens data för att kunna vässa sina kampanjer och göra de så pricksäkra som möjligt. Varje kanal av de många som finns idag kräver dessutom en specifik sorts kampanj. Medan marknadsföringsmixen som modell lutar sig på långvarig data, vilket var mycket användbart i det långsammare tempo som rådde förr, så saknar den helt enkelt förmågan att identifiera snabba förändringar vilket är fallet inom marknadsföringsvärlden idag.

 

Tips och råd

För att man ska få ut så mycket som möjligt när man använder sig av marknadsföringsmixen så finns det några olika tips, råd och rekommendationer som man kan följa:

 • Allokera inte alltför mycket tid eller del av marknadsföringsbudgeten på marknadsföringsmixen
 • Genomför en analys med hjälp av marknadsföringsmixen en till två gånger per år
 • Använd företagets egen personal för att utföra en analys med hjälp av marknadsföringsmixen
 • Använd framför allt marknadsföringsmixen som ett komplement, till exempel för att ta fram en grundläggande diagnos kring marknadstrenderna och för att forma strategier och budget för övrig marknadsföring.

 

När man går in på de olika P:na i modellen så kan det vara hjälpsamt att börja med att ställa följande frågor:

 1. Pris: Kan modellen för prissättning ändras på något sätt?
 2. Produkt: Hur kan produkten eller tjänsten utvecklas och förbättras?
 3. Påverkan: Vilka mediekanaler passar produkten och målmarknaden allra bäst?
 4. Plats: Finns det några nya alternativ för distribution och försäljning av produkten eller tjänsten som kan användas för att nå fler och nya kunder?
 5. Personal: Hur ser företagets personalstyrka ut och finns det några kunskapsgap som behöver fyllas?
 6. Process: Hur ser varans värdekedja ut och finns det några delar som har utrymme för förbättring?
 7. Påtaglighet: Hur kan kunderna lita på att varan lever upp till deras förväntningar innan de har köpt varan?

 

Marknadsföringsmixen – i korthet

Genom att analysera de 7 P:na i modellen marknadsföringsmix så kan ett företag skapa sig en viss förståelse för hur deras marknadsföringsstrategi bör se ut och hur stor budget som krävs. Men på grund av hur världen inom marknadsföring har förändrats så kan ett företag och deras marknadsförare inte förlita sig enbart på marknadsföringsmixen för att förstå sig på marknaden så bra som möjligt. Det beror på ett flertal olika faktorer.

När marknadsföringsmixen som koncept och modell togs fram riktades den främst mot försäljning av produkter. Appliceras modellen på försäljning av tjänster, som dessutom kan säljas online, blir det än mer komplicerat. Att marknadsföringsmixen använder sig av en relativt lång tidsaxel är problematiskt för att kunna följa och analysera de snabba och plötsliga förändringar som sker idag i utbudet på marknaden såväl som av kundernas behov.

Om man enbart använde sig av marknadsföringsmixen, skulle man gå miste om mycket viktig individ-baserad information om kunderna, som andra modeller är bättre på att fånga upp. Marknadsföringsmixen som modell fokuserar framför allt på företagets produkt, istället för på kunderna och modellen mister därmed ett viktigt kundfokus. Idag syftar marknadsföringsmixen framför allt till att på ett högre och bredare plan beskriva mer generella trender på marknaden, konsumentbeteenden och mediakonsumtion. Det kan i sin tur ligga till grund för vidare utveckling av kampanjbudgetering och -optimering.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.