Marknadsanalys modell: Dess fördelar och exempel på modeller

För att bättre förstå den marknad ens företag agerar på kan man göra en marknadsanalys. Det innebär att man mäter olika parametrar för att förstå hur marknadsläget är, hur kunderna agerar samt hur konkurrensen ser ut. Det finns en mängd olika modeller man kan använda sig av då man utför en marknadsanalys, och de fungerar olika beroende på situation, syfte och företag. Grunden i en marknadsanalys är att förstå sina kunder och den marknad man befinner sig på. Genom att lära känna sin kundgrupp kan man ta bättre beslut angående företagets verksamhet och lyckas bättre med sina produkter.

Marknadsanalys modell

Vad är en marknadsanalys?

En marknadsanalys är en kvalitativ och kvantitativ analys av marknaden. Det innebär att man rannsakar alla de parametrar som påverkar hur ett företag och dess produkter presterar. För att på ett bra sätt kunna utföra denna typ av analys behöver man först och främst ha ett bra analysverktyg, och det är här modeller kommer in. Det finns flera olika modeller för att mäta och förstå en marknad och de fungerar på lite olika sätt.

Fördelar med att utföra en marknadsanalys

Marknadsanalyser kan gynna företag på en mängd olika sätt. Den hjälper företaget att lära känna sin marknad och bättre förstå sin kundgrupp. Detta leder till att man kan utveckla produkter som är mer intressanta för marknaden och som står starka mot konkurrerande produkter. Dessutom kan en marknadsanalys förutspå framtida trender och hjälpa företag att ta välinformerade beslut. En stor anledning till att man väljer att utföra en marknadsanalys är för att skilja de goda investeringarna från de sämre. Företag tar ofta fram strategiska planer och mål för hur deras verksamhet ska bedrivas på bästa sätt och en marknadsanalys kan med fördel vara en del av dessa. Man bygger helt enkelt upp sin strategi efter marknadens önskemål och kan på det sättet maximera sina chanser till god vinst.

Några vanliga marknadsanalysmodeller

Det finns en mängd analysverktyg för att genomföra marknadsanalyser och det är mycket viktigt att man har god koll på dessa. Valet av analysmodell bör vara helt och hållet baserat på verksamhetens utseende och uppbyggnad samt på målet man vill uppnå med sin analys. Genom att titta på några av de vanligaste marknadsanalysmodellerna kan man få en god uppfattning av vad som kan fungera för ens verksamhet.

SWOT-analys

En SWOT-analys är ett verktyg för marknadsanalys som riktar sig både inåt, mot företagets styrkor och svagheter, och utåt, mot marknaden. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. De första två delarna handlar om företagets styrkor och svagheter, medan de andra två handlar om marknaden. Styrkor och svagheter inom företaget kan exempelvis vara företagets varumärke, geografiska läge, relation till industrin och de anställda. Möjligheter och hot på marknaden kan vara efterfrågan, politiskt klimat, kostnad för råmaterial etcetera. En SWOT-analys kan genomföras vid en mängd olika tillfällen, men det vanligaste är att man använder den för att identifiera en konkurrensfördel. Man kan alltså använda analysmodellen för att förstå vad man bör göra för att bättra på sin företagsstrategi och vara relevant i relation till konkurrenterna. Firmor som arbetar med marknadsföring hjälper ofta sina kunder genom att initialt utföra en SWOT-analys.

PESTLE-analys

En PESTLE-analys tittar precis som SWOT-analysen på externa faktorer, men den går lite mer på djupet när det kommer till dessa. PESTLE-analysen går dessutom inte in på de interna faktorerna inom själva företaget. PESTLE akronymen beskriver de ämnen som gås igenom i analysen och denna står för Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environment. Alla dessa delar kan påverka hur en produkt presterar på sin marknad. Modellen använder de sex kategorierna för att svara på frågor om produkten och hur den kommer att prestera på marknaden. Genom att besvara dessa frågor kan man få tillgång till mycket information om i vilken kategori produkten är stark och i vilken den är mer osäker. På detta sätt kan man ta bättre och mer informerade beslut angående sina produkter. PESTLE-analysen är också intressant för att utvärdera framtida produkter eller en marknad man är osäker på. Den används ofta tillsammans med andra marknadsanalysmodeller såsom SWOT-analysen.

Strategisk gruppanalys

En strategisk gruppanalys är en modell för marknadsanalys som fokuserar på hur ett företag fungerar och agerar i relation till sina konkurrenter. Verktyget används för att förstå ens egen position på marknaden, och vilka konkurrenter som befinner sig i samma grupp som en själv, det vill säga som har liknande strategier. Inom en strategisk gruppanalys klumpar man ihop flera företag tillsammans i grupper och analyserar hur de presterar på marknaden. Genom att göra detta kan man identifiera sin egen strategi i relation till sina konkurrenters och förstå vad man kan förändra för att bli mer konkurrenskraftig på marknaden och ta fram nycklar för framgång.

Porter’s five forces

Denna typ av marknadsanalysmodell är ett sätt att mäta konkurrens på den marknad man befinner sig. Modellen använder sig av fem krafter: nya företag, köpare, leverantörer, substitut och konkurrens. Enligt modellens skapare, Michael Porter, är det dessa krafter som avgör hur konkurrenskraftigt ett företag kan bli på sin marknad. Nya företag innebär hur troligt det är att det kommer in en ny aktör på marknaden som vill sälja liknande produkter eller tjänster. Kategorin köpare beskriver hur mycket makt köparna har och hur de förvaltar denna i relation till produkten. Leverantörer beskriver på samma sätt leverantörernas makt på den specifika marknaden. Kategorin substitut kan vara svårdefinierad eftersom den handlar om hur troligt det är att köpare vänder sig till andra, alternativa, produkter. Här behöver företag ha fantasiförmåga för att förstå hur deras köpare tänker och vilken typ av produkt som skulle kunna fungera som ett substitut. Sist analyseras också konkurrensen som befinner sig på marknaden. Här ser man till vilka konkurrenter som finns och på vilket sätt marknaden växer.

Porter’s five forces används oftast av företag som vill analysera sin egen konkurrenskraft. Den kan vara ett bra analysverktyg då man funderar på att gå in på en helt ny marknad men i förväg vill analysera hur lyckat ett inträde förväntas bli. Om man identifierar en stark kraft på marknaden från ett konkurrerande företag behöver detta inte vara en dålig sak. Man kan fortfarande lansera sin produkt, men se det som att man har ett försprång. Porter’s five forces hjälper företag att bättre förstå och hantera sin marknad.

Vilken modell bör man välja?

Det finns ingen rätt modell eller en modell som på alla sätt och vis är bättre än en annan, och en marknadsanalys kan utföras på flera sätt än som ovan presenterats. En stor fördel är att blanda flera av dessa modeller för att få en bredare analys och på detta sätt förstå sin marknad på bästa sätt. Eftersom SWOT-analysen ser till de interna krafterna hos ett företag och inte bara de externa kan den vara ett bra analysverktyg för att bättre förstå sin inre konkurrenskraft. En gruppanalys ger å andra sidan en god inblick i hur konkurrensen ser ut och kan hjälpa en att ta strategiska beslut baserat på detta. Att utföra flera olika marknadsanalyser med hjälp av flera olika modeller är en bra väg till en effektiv överblick.

Sammanfattning marknadsanalysmodell

En marknadsanalysmodell är ett mycket bra verktyg för att förstå sin marknad och sitt företag och den kan vara oumbärlig för att ta välinformerade strategiska beslut och lägga upp planer för sina produktlanseringar. Efter att man genomfört sin marknadsanalys är det mycket viktigt att man lägger tid på att faktiskt analysera sitt resultat och implementera detta i sin företagsstrategi. På detta sätt kan man ligga steget före sin marknad och se faktiska resultat.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.