Vad är en Platt organisation?

Är du i skedet att starta ett nytt företag eller en ny organisation?

Då är det viktigt att bestämma vilken typ av organisation det ska vara.

Denna artikel kommer förklara vad en platt organisation är och varför det kan vara av intresse att använda sig av denna typ av struktur.

Vad är en platt organisation

Innebörden av en platt organisation kommer att förklaras och relevant information kommer presenteras.

Till exempel går vi igenom hur strukturen är uppbyggd och formad samt hur relationerna mellan personalen fungerar.

En välfungerande organisationsstruktur är viktigt för alla typer av verksamheter.

Vad är en platt organisation?

En platt organisation är ett vanligt sätt att strukturera sin verksamhet på för många företag. I en platt organisation finns det endast en eller ett fåtal chefer vilket innebär att makten är mera jämnt fördelad. Medarbetarna tar alltså del av de viktiga processerna.

Hur fungerar en platt organisation?

På grund av färre nivåer av ledarskap som är involverade i beslutsfattande processer så hamnar beslut hos de medarbetare som har kompetens. Den platta organisationen kan ha en central samordnande del, men makten är spridd över medarbetarna. I denna typ av organisation är tydlighet av största vikt eftersom det annars finns risk att medarbetarnas arbetsroller blir otydliga.

I den platta organisationen är arbetsledningen mer flexibel vilket gör att information och kommunikation är lättillgänglig för alla anställda. Det finns inte ett lika stort behov av delegering och de anställda arbetar självständigt och har fler befogenheter. Det gäller att medarbetarna trivs bra med frihet under ansvar.

Viss kritik har getts mot denna organisationsform eftersom det är svårt för större företag att organisera sig på detta sätt. När ansvaret blir otydligt inom organisationen kan den upplevas som mindre tydlig och konkret jämfört med andra strukturer. Företag kan dock gynnas av en platt organisation genom att det är billigare att anställa färre chefer. Detta kräver dock att företaget måste vara redo att ge sina anställda mer makt och självständighet. Om företaget av någon anledning inte kan det, är den platta organisationsformen inte något att rekommendera. Företaget måste se till att ledningen är beredd att ha mycket kontakt med medarbetarna och att ledningen finns där för att hjälpa personalen. Detta kräver att det måste finnas tillräckliga kommunikationskanaler.

För vilka passar en platt organisation?

Det är vanligt att mindre företag eller organisationer använder sig av en platt struktur. Företag som använder sig av denna struktur måste ha en konkret affärsplan med tydliga strategier och målsättningar för att strukturen ska vara funktionell. I en platt organisation kan nya idéer uppmärksammas lättare eftersom de inte behöver passera igenom flera beslutsfattare. Genom att idéer uppmärksammas lättare finns det möjlighet att upptäcka förslag som man annars kunnat gå minste om och som kan vara vinstdrivande för verksamheten.

Utan hierarkiska lager går det snabbare att nå sina kunder och därmed hela marknaden snabbt och effektivt. På detta sätt är en platt organisation väldigt positiv för de verksamheter som vill arbeta sömlöst och ha god kontakt till sin kundbas. Genom färre ledarroller får de anställda dessutom mer ansvar och möjlighet att driva organisationen framåt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.