Ledarskap: Att få en grupp människor att sträva mot samma mål och riktning

Ett ledarskap innefattar många olika områden och kräver ofta många olika egenskaper.

En ledare som är bra i ett sammanhang behöver dock inte vara lika uppskattad eller effektiv i andra.

Att leda är inte heller alltid något som du valt själv, det kan vara så att du hamnat i den rollen på grund av situationen och olika omständigheter.

Men helt klart är det att ett bra ledarskap är grunden för en framgångsrik organisation med glada, nöjda medarbetare.

 

Ledarskap

Vad är Ledarskap?

Att leda innebär att få en grupp människor att sträva mot samma mål och riktning.

Det handlar även om att lyssna, vägleda och inspirera sina medarbetare, och se till att de har verktyg som krävs för att uppnå en bra prestation.

Men det finns många olika sätt att leda på.

De flesta av oss är nog bekanta med den typen av chef som övervakar och pekar med hela handen på vad som måste göras. Hen sitter på sitt kontor och förväntar sig hårt arbete av sina underordnade, men kanske inte alltid drar sitt eget strå till stacken.

Men det finns även ledare som arbetar på ett helt andra sätt och som är mer inriktade på samarbete och jämlikhet. Vilken typ av ledarskap man tar sig an kan ha med personlighet att göra, men även okunskap och rädsla kan bidra till att man tar sig an chefsrollen på ett sätt som kanske inte är optimalt för vare sig verksamheten eller personalen.

 

Vad utmärker en bra ledare från en dålig?

Ett dåligt ledarskap får ofta betydligt mer uppmärksamhet än ett bra. Detta beror på att det dåliga ledarskapet skapar så många problem ute i organisationen.

Men när allt fungerar och flyter på, då har man ingen anledning att ifrågasätta något och därmed kanske man inte uppmärksammar de goda insatserna på samma sätt.

Men tydliga tecken på hur ledarskapet fungerar kan man hitta ute bland medarbetarna.

Det är nämligen dessa individer som kan tala om för oss hur de upplever sin arbetsmiljö och arbetsbelastning exempelvis.

  • Är den generella uppfattningen att man blir sedd och hörd?
  • Hur fungerar kommunikationen, finns det en öppenhet och ärlighet inom organisationen?
  • Får du feedback och återkoppling på det du gör på arbetsplatsen?

Dessa är några av de frågor man kan ställa för att få vissa svar på hur ledarskapet egentligen ser ut.

 

Tecken på gott ledarskap

Motiverar och inspirerar

En god ledare måste kunna inspirera sina medarbetare och sälja in den vision som alla sedan ska acceptera och följa mot det gemensamma målet.

Du måste ha förmågan att visualisera och att överföra din vision eller organisationens vision till de anställda.

Motivationen hos medarbetarna har stora samband med hur ledarskapet uppfattas, om ledarskapet är svagt och saknar många punkter kommer även motivationen till att göra ett bra arbete påverkas.

 

Delegerar och tar beslut

För att en organisation skall fungera på bästa sätt är det viktigt att rätt person arbetar med rätt uppgift.

Det är ledarens roll att lära känna sina medarbetares egenskaper och kompetens, för att sedan kunna delegera ut arbetsuppgifter som stämmer väl överens med respektive individs förutsättningar och erfarenhet.

När ledaren besitter denna förmåga kommer allt arbete att bli mer effektivt och dessutom bidra till att medarbetarna känner sig tillfreds med sina uppgifter. När ledaren inte har lärt känna sin personal och inte klarar av att delegera på rätt sätt kommer resultaten att påverkas negativt och hela verksamheten blir ineffektiv.

På vilket sätt du tar beslut är också en indikator på vilken typ av ledare du är.

Beslutsfattningen kan dock se olika ut beroende på vilken situation det handlar om. Ibland är det nödvändigt med ett snabbt beslut där medarbetarna kanske inte kan vara inkluderade. Men många gånger tjänar man på att inkludera personalen innan slutgiltigt beslut tas.

På detta sätt känner de att de får vara delaktiga och insatta i vad som händer och sker i verksamheten.

 

God självbild

Du märker ganska snabbt om en person har en god och till största delen positiv självbild eller inte.

Den goda självbilden är avgörande för hur stabil och trygg du kan vara i din ledande roll och i livet i övrigt. Ju bättre självbild desto tryggare ledare.

Detta beror på att när man känner sig nöjd med sig själv och litar på de egenskaper och erfarenheter man besitter, kommer detta att leda till att man blir mindre stressad och orolig i svåra situationer.

Ett bra ledarskap är alltså nästan alltid kopplat till en god självbild och självkänsla.

En dålig självbild kan leda till att man drar sig undan och inte är socialt aktiv. Man blir lätt stressad och får svårt att hantera akuta situationer. Det kan även blir problem när det kommer till beslutsfattning, eftersom man inte är trygg i sin roll.

 

Arbetar med återkoppling

För att varje medarbetare skall känna sig uppskattad och veta att det de gör faktiskt gör skillnad i organisationen, måste man som ledare arbeta med feedback och återkoppling.

En bra ledare inser värdet av den positiva feedbacken och arbetar aktivt med detta i det dagliga arbetet. Det kan handla om feedback där och då i stunden när någon gör något bra eller kommer med en bra idé. Men det kan även handla om att sätta sig ned med varje medarbetare och ta upp de punkter som är positiva med deras insatser.

Den negativa återkopplingen kan man många gånger utelämna då detta oftast inte leder till något bra i slutändan. Det är alltid bättre att fokusera på det som är positivt om inte det negativa är så pass allvarligt att det skapar stora problem i verksamheten. I dessa fall måste man ta tag i problemet och ge konstruktiv återkoppling för att inte göra problemet ännu värre.

Den dålige ledaren fokuserar mer på den konstruktiva negativa återkopplingen och tror att medarbetaren behöver höra detta för att bli bättre på sitt jobb. Men sanningen är den att även om du som chef skulle ta upp nio stycken positiva saker med individens insats och en negativ, skulle personen i fråga ändå främst fokusera på det negativa som sagts. Just därför vinner man många gånger mer på att förbise mindre problem och istället höja medarbetarens motivation med positivitet.

 

Konflikthanterar

Den gode ledaren låter inte en konflikt eskalera eller gro till den punkt att konflikten påverkar övriga medarbetare eller organisationens resultat. Det är enormt viktigt att lära sig konflikthantering som chef, om man inte redan besitter sådana typer av egenskaper eller erfarenhet.

Ett bra sätt för att sätta sig in mer i hur och varför konflikter kan uppstå på en arbetsplats, är att studera gruppdynamik. Många gånger uppstår nämligen dessa konflikter i samband med grupparbeten eller så kallat teamwork. Kanske har en grupp individer satts samman utefter varje persons kompetens, för att utföra en viss uppgift. Men när arbetet väl skall börja handlar det mer om maktkamper och alla olika personligheter som helt plötsligt skall samarbeta. Om du som ledare då redan har en förkunskap om alla de olika faser en grupp går igenom och har läst på om hur man kan ta sig an vissa typer av konflikter kommer du ha det betydligt enklare att lösa problemet.

Den dålige ledaren ser inte konflikterna eller blundar för dessa. Hen har heller inte förmågan att aktivt förbygga konflikter på olika sätt. Eller så ser hen konflikterna men gör ingen insats för att hejda.

 

Kommunicerar och lyssnar aktivt

När du har rollen som chef och har ansvaret för ett antal medarbetare måste du inse vikten av bra kommunikation. Detta betyder inte endast att du ska vara tydlig och konkret när du talar med dina anställda, du ska även arbeta med att lyssna aktivt.

När du lyssnar aktivt på någon är du helt fokuserad på den person som berättar något för dig. Du är intresserad, engagerad och även fokuserad på vad som sägs och hur du eventuellt skall återkoppla. Du svävar inte iväg i tankar som har med dig själv att göra och ditt kroppsspråk skall också visa att du är intresserad.

En god, engagerad och aktivt lyssnande ledare sitter inte med armarna i kors och tittar på klockan.

En god, engagerad och aktivt lyssnade ledare sitter rak i ryggen och inga armar eller ben i kors.

Fokus på personen framför dig.

 

Gruppdynamik

Att arbeta i team blir allt vanligare på de flesta arbetsplatser. Detta är inte alltid helt enkelt då det för det mesta är blandning av olika typer av människor och personligheter som ska samarbeta.

Enligt den välkända teorin inom grupputveckling FIRO-modellen går en grupp igenom tre faser. Dessa tre faser är; tillhöra-fasen, rollsöknings-fasen och samhörighets-fasen.

För att en grupps arbete skall bli gynnsamt och inte riskera att spåra ur krävs dock även ett bra ledarskap som står utanför gruppen.

Till att börja med är det ledarens roll att sätta rätt person med rätt kompetens i rätt grupp. Därefter måste du som ledaren även vara beredd på att hantera och hjälpa till med eventuella konflikter och maktkamper inom gruppen.

Om du är påläst kring gruppdynamik och alla dess roller kan du hjälpa gruppen att navigera genom det snåriga landskapet. Detta för att sedan landa i en väl fungerande grupp som insett vikten av att använda sig av varandras styrkor och som levererar goda resultat på grund av detta.

 

Teambuilding

Inom ledarskapet ingår även uppgiften att tillhandahålla teambuilding. Teambuilding innebär att man anordnar övningar och aktiviteter för att medarbetarna skall komma varandra närmre och få kunskap om varandras egenskaper och kompetens. När det kommer till nyligen sammansatta grupper är detta nästan ett måste. Om man använder sig av teambuilding kan man mycket snabbare nå stadiet där alla kommer överens och kan samarbeta. Detta istället för att behöva gå igenom energikrävande konflikter och missförstånd innan arbetet kan sätta igång.

Du som ledare kan själv gå utbildningar i teambuilding men du kan även söka efter lämpliga övningar via internet eller böcker. Men i många fall väljer man att anlita företag som är experter på detta.

 

Olika ledarstilar

Det finns olika sätt att leda på, den riktigt duktige och kompetente ledaren kan dock växla mellan de olika stilarna efter situation och behov.

De tre stilar som är vanligt förekommande inom ledarskapsteori är; auktoritär ledarstil, demokratisk ledarstil och delegerande ledarstil.

Auktoritärt Ledarskap

Auktoritär stil

Denna ledarstil skall inte förväxlas med ordet auktoritet. En auktoritär ledarstil innebär att du som ledare talar om för de anställda vad som behöver göras och på vilket sätt det ska genomföras. Ledaren tar beslut själv och får eller tar ingen input från någon annan i ledningen.

Denna typ av ledarskap blir dock allt mindre och mindre sällsynt i dagens moderna samhälle, och kanske speciellt i Sverige. Det auktoritära ledarskapet har en del begränsningar på så vis att medarbetarna ofta inte blir så motiverade i längden.

Ett auktoritärt ledarskap är dock mycket användbart och effektivt i vissa typer av situationer och verksamheter.

Då handlar det främst om pressade och stressiga situationer där det behövs klara direktiv och snabba beslut, exempelvis måste en räddningsledare vara auktoritär då en sådan situation är enormt pressad och det är människoliv inblandat.

Demokratiskt Ledarskap

Demokratisk stil

Att använda sig av en demokratisk ledarstil innebär att du inkluderar andra i dina beslut. Detta är den form av ledarstil som är mest populär i dagens moderna Sverige, eftersom medarbetarna känner att de har något att säga till om och får vara delaktiga.

I den demokratiska ledarstilen handlar det om att arbeta i lag där alla kan bidra med just sin expertis och kompetens. Ofta används detta ledarskap när ledningen inte har all information och kunskap som krävs utan delar av denna ligger ute bland medarbetarna.

Detta ledarskap är ofta mycket effektivt eftersom alla hjälps åt, och en person blir inte lämnad med allt ansvar även om huvudansvaret ligger på chefen i fråga.

När det kommer till att skapa motiverade medarbetare är den demokratiska ledarstilen optimal. När man blir inkluderad och uppskattad ökar nämligen motivationen.

Delegerande Ledarstil (Nivå 4)

Delegerande stil

Den delegerande ledaren är ansvarig för de beslut som tas men ger ändå medarbetarna chansen att själva ta besluten. Den delegerande ledarstilen kan användas när arbetskraften själva har möjlighet att analysera och avgöra vilka insatser som krävs. Här gäller det att ledaren delegerar ut rätt uppgift till rätt person, så att all kompetens kommer till sin fulla rätt.

Du kan använda den delegerande ledarstilen när du har ett stort förtroende för dina medarbetare. Den skall dock inte användas för att skylla ifrån sig ansvaret när något går snett.

 

Sammanfattning

Att leda ett företag eller en organisation kan låta enkelt för den oerfarnas öron. Verkligheten är att ledarskap består av många olika faktorer som bör samverka. En balanserad ledare överträffar en ledare som endast är bra på vissa moment men som brister på andra.

En ledares roll är att unifiera och få sina anställda att sträva efter samma mål och resultat. En bra ledare vet att vägen dit är genom att visa förståelse och lyssna samt att motivera och inspirera de anställda.

Hur en ledare är beror mycket på dennes personlighet och erfarenheter samt dennes kunskap inom aktuella områden. Även om många ledare delar samma ledarstil, uppstår ändå skiljaktigheter på grund av främst personlighet. En bra ledare är trygg i sig själv och har en sund självbild och en förmåga att projicera sina visioner.

 

Bra respektive dåligt ledarskap

En bra ledare uppmärksammas dock inte lika mycket som en dålig ledare. Ett dåligt ledarskap bidrar till konflikter och oönskade diskussioner. Ett bra ledarskap syns oftast på verksamhetens resultat samt på glada anställda med god arbetsmoral i ett sunt arbetsklimat.

Ett bra ledarskap vet värdet av att motivera sina anställda. Genom att lyssna aktivt och kunna skilja mellan bra och dåliga konflikter. En bra ledare vet också hur viktigt det är att delegera uppgifter till rätt person, exempelvis genom teambuilding eller till och med gällande beslutsfattningar.

 

Självbilden spelar roll

Som tidigare nämnt har en god självbild enormt mycket att göra med hur ledarskapet fungerar. En trygg ledare som känner sig själv, och gärna sina anställdas personligheter, kan lättare hantera stressfulla situationer eller i spända lägen där viktiga beslut måste tas. En lugn och trygg ledare kan även ha en positiv påverkan på olika uppgifters deadline och se till så att målen uppnås.

På ett företag eller en organisation är det av yttersta vikt att applicera feedback och återkoppling. Inte endast i syfte att hantera konflikter, utan även genom att ge beröm och uppskattning. De flesta människor behöver en klapp på axeln med jämna mellanrum och ska kunna känna att de kan komma till tals och diskutera erfarenheter, åsikter och framtidsplaner.

En bra ledare vet när det är dags att delegera uppgifter, när konflikter på en arbetsplats behöver en konfliktombudsman och hur viktigt teambuilding med bra gruppdynamik är för verksamheten och arbetsklimatet. När man talar om ett bra ledarskap kontra ett dåligt, är det oftast i dessa punkter där det finns stora skillnader.

Slutligen kan ett ledarskap oftast beskrivas av ledarens personlighet, vilken ledarstil denne använder och hur ledaren arbetar med aktivt lyssnande, feedback och återkoppling samt konflikthantering och delegering.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.