Auktoritärt Ledarskap: Ledarskapsstil där det finns en tydlig ”boss”

Det finns olika slags ledarskapsstilar. Den ledarskapsstil som en ledare har avgör hur personen interagerar med sina chefskollegor, sina anställda och många gånger också hur företaget är strukturerat och uppbyggt. Ett auktoritärt ledarskap är en slags ledarskapsstil som ofta karaktäriseras av en individuell kontroll över alla stora beslut som tas, med väldigt lite input från andra människor och medarbetare. Auktoritära ledare tar ofta beslut baserat på deras egna idéer och uppfattningar och är inte särskilt intresserad av råd och förslag från andra.

Precis som andra ledarskapsstilar så har det auktoritära ledarskapet både fördelar och nackdelar. Medan de som förlitar sig starkt på en auktoritär ledarskapsstil ibland kan uppfattas som väldigt bossiga och nästan lite diktator-lika, så kan den här mängden av kontroll som auktoriteten ofta innebär också vara användbar i vissa typer av situationer. När och var det auktoritära ledarskapet lämpar sig bäst kan bero på flera olika faktorer så som situationen, typ av uppgift som en grupp arbetar med och gruppmedlemmarna eller de anställdas personligheter. Den här texten tittar närmre på det auktoritära ledarskapet, vad som karaktäriserar det, fördelar och nackdelar samt vad man ska tänka på för att lyckas som en auktoritär ledare.

 

Auktoritärt Ledarskap

Vad är Auktoritärt Ledarskap?

Auktoritärt ledarskap kan beskriva vilken typ av situation som helst där en ledare håller fast vid så mycket makt och auktoritet som möjligt. Ibland kallas det auktoritära ledarskapet för tvingande eller diktatoriskt, eftersom att den auktoritära ledaren tenderar att behålla all den beslutsfattande makten och ta viktiga beslut själv om saker så som företagets procedurer, uppgifter, metoder, policies, strukturer, belöningar och bestraffningar. De flesta auktoritära ledares avsikt brukar vara att behålla kontrollen och de kräver vanligtvis obestridlig lydnad och efterlevnad av sina underordnade anställda. Den som inte följer den givna ordningen, instruktionen eller strukturen kommer sannolikt att hotas med eller utsättas för någon form av bestraffning. Dessutom har auktoritära ledare visat sig vara betydligt mer benägna till att använda sig av en rad både öppna och dolda manipulerande och skrämmande beteenden och taktiker för att försöka säkerställa efterlevnad av deras önskemål.

En av de potentiella konsekvenserna av auktoritärt ledarskap har visat sig vara en ökad stress bland de anställda. Det gäller framför allt de anställda som arbetar för ett företag som är intolerant mot misstag, som förväntar sig blind lydnad och efterlevnad och som driver produktion och prestation genom en stark förväntan på hårt och snabbt arbetande anställda. Därtill har auktoritärt ledarskap visat sig kunna leda till ett missbruk av makt. Flera olika studier har kunnat visa att auktoritära ledare tenderar att vara emotionellt frånkopplade och därför oförmögna att känna empati för sina anställda.

 

Vad karaktäriserar det Auktoritära Ledarskapet?

Man brukar säga att den auktoritära ledarskapsstilen vilar på tre stycken grundpelare. De här grundpelarna definierar inte bara den roll som den auktoritära ledaren har, utan beskriver också hur ett auktoritärt ledarskap bör implementeras. De tre grundpelarna, eller karaktärsdragen, är:

1. Beslut tas av den högsta ledaren utan någon delaktighet eller input från ledarens underordnade

Ett auktoritärt ledarskap går hand i hand med en organisationsstruktur som koncentrerar en klar majoritet av makten inom företaget hos en enda individ. Den här auktoritära modellen utgår från att de underordnade anställda är borttagna från all form av beslutsfattande, och en tilltro till att ledaren kan fatta alla beslut på egen hand. Beroende på hur pass auktoritär ledaren är i realiteten kan ledaren i viss grad involvera de underordnade i beslutsfattandet för rådgivning, men det är inte särskilt karaktäristiskt för ett auktoritärt ledarskap.

 

2. Ledaren bestämmer över alla policies och processer

Det auktoritära ledarskapet involverar ofta en stor mängd detaljstyrning från ledarens sida. Den här ledarskapsstilen ger inte de anställda särskilt mycket utrymme för att själva räkna ut hur de ska gå tillväga för att nå företagets mål. Istället ritar den auktoritära ledaren ut exakt hur olika procedurer och processer ska gå till, och detta är någonting som samtliga medarbetare måste följa. På så sätt skapar det auktoritära ledarskapet ett slags ramverk som ofta är väldigt tydligt för de anställda att arbeta inom, och ledaren har på så vis också en vägledande och handledande roll.

 

3. De underordnade anställda är övervakade och handledda av ledaren

Ledarens roll är att säkerställa att de anställda följer sina direktiv och instruktioner effektivt till punkt och pricka. Till skillnad från i andra typer av organisationsstrukturer och ledarskapsstilar så lämnar den auktoritära ledaren i regel inte en process förrän processen är avslutad. Istället stannar ledaren kvar och är därtill ofta involverad i arbetsuppgifterna. Den här sortens övervakning av de anställda gör det möjligt för den auktoritäre ledaren att använda sig av ett belönings- och bestraffningssystem, vilket är en central del av ett auktoritärt ledarskap. Ledaren håller en ständig koll på att de anställda jobbar i riktning mot företagets vision och mål.

 

I grund och botten bygger ett auktoritärt ledarskap på två stycken aspekter, nämligen makt och effektivitet. Makten ligger som sagt i ledarens händer, som skyddas av en etablerad och tydlig hierarkisk struktur. Strukturen är förutbestämd och garanterar därför att alla inom företaget är väl medvetna om sin plats och roll. Dessutom ämnar den här typen av ledarskap alltid till att förbättra och garantera företagets effektivitet. Genom att etablera utstuderade procedurer, ta bort osäkerheten i beslutsfattande och genomdriva strikt tillsyn är målet att öka produktiviteten.

 

 

Ett företag med Auktoritärt Ledarskap i praktiken

Eftersom den auktoritära ledarskapsstilen är så pass strukturerad så innebär det att den också fungerar på ett väldigt strukturerat sätt. För att det auktoritära ledarskapet ska fungera så krävs det dock till och med att själva ramverket eller strukturen för ledarskapet är perfekt etablerat och att det efterlevs. Om så inte är fallet eller om man saknar en viktig komponent av sitt ledarskap kan ett auktoritärt ledarskap istället leda till fler nackdelar än fördelar och skapa fler problem än vad det löser.

Om man undersöker det auktoritära ledarskapet i praktiken närmre kan man bryta ner det i fyra stycken delar. De här fyra delarna sägs vara avgörande för att ledarskapet ska ge önskat resultat. De fyra delarna fungerar också som fyra stycken efterföljande steg som man bör följa för att etablera den auktoritära strukturen inom ett företag. Det beror på att man ofta behöver hantera den första delen innan man kan gå vidare till nästa.

 

Den första delen involverar etableringen av en vision och mål. Under ett auktoritärt ledarskap sätter ledaren en gemensam vision och målsättning för hela organisationen. Det skiljer sig från ett demokratiskt ledarskap, där flera olika aktörer ofta är delaktiga i den här processen. En auktoritär ledare måste därför kunna kommunicera sin vision till de anställda, och det måste ske klart och tydligt eftersom att de anställda måste förstå den för att kunna jobba mot den.

 

Efter att vision och målsättningarna är etablerade och kommunicerade så tar ledaren fram en detaljerad karta och plan för hur visionen och målen ska nås, och säkerställer att de anställda vet vad de ska göra. Den auktoritära ledaren är ansvarig för att utveckla den struktur som resten av företaget kan rätta sig efter, vilken syftar till att få saker och ting gjorda så effektivt som möjligt. Ledaren måste kunna förutse problem innan de hinner uppstå och skapa säkra procedurer som minimerar risker.

 

Den tredje delen handlar om att ledaren övervakar arbetet mot visionen och målsättningar, genom att också säkerställa att alla bidrar med sitt lass. Det är helt enkelt ledarens ansvar att se till så att de anställda gör vad de ska och att de följer de etablerade procedurerna.

 

Den fjärde delen besår av att den auktoritära ledaren antingen bestraffar eller belönar de anställda för sina insatser under processens gång. De medarbetare som trivs bäst med att jobba under ett auktoritärt ledarskap är de som vanligtvis motiveras av ett belöningssystem. Samtidigt drivs de av en rädsla för bestraffning. De anställda behöver någonting att jobba mot, till exempel en bonus för att ha slutfört en uppgift i förtid, och känna en rädsla för att deras insats ska utvärderas och bedömas som undermålig. Vid ineffektivt beteende eller olydnad måste ledaren ha sätt att straffa den underordnade på. Tanken är dock att enbart hotet om straff ska hjälpa till att begränsa faktiska misslyckanden och motivera underordnade till att arbeta hårt.

 

Fördelar och nackdelar med Auktoritärt Ledarskap

Ett auktoritärt ledarskap lämpar sig olika bra för olika typer av företag och individer. I en del situationer kan auktoritära ledare bidra med en ökad effektivitet och lönsamhet, medan de i andra situationer kan skapa en stressad och nedtryckt personalstyrka.

 

Fördelar med ett Auktoritärt Ledarskap

Det auktoritära ledarskapet klingar ofta negativt i mångas öron. Det kan definitivt också vara negativt, särskilt när det överanvänds eller appliceras på fel sorts individer eller situationer. Den här typen av ledarskap kan dock lämpa sig bra när exempelvis viktiga beslut behöver fattas väldigt snabbt utan att konsultera en större mängd personer. Vissa typer av projekt kräver ett tydligt och starkt ledarskap för att saker och ting ska bli gjorda både snabbt och bra. När den auktoritära ledaren är den mest kunniga och erfarna personen i projektet kan det innebära att den här ledarskapsstilen leder till välgrundade beslut och utföranden. Den auktoritära ledarskapsstilen kan vara användbar på grund av följande anledningar:

 

Skapar en riktning att förhålla sig till

Ett auktoritärt ledarskap kan ofta vara särskilt lämpligt i mindre grupper där ett tydligt ledarskap saknas. I ett sådant läge kan den auktoritära ledaren ta kommando över gruppen, delegera uppgifter till gruppens medlemmar och etablera strikta deadlines för när uppgifterna och projektet i fråga måste vara klart. Den här typen av projekt tenderar att fungera bättre när det bara är en enda person som får rollen som ledare. Genom att utse tydliga roller är det mer troligt att gruppen lyckas slutföra projektet i tid och att alla bidrar lika mycket till arbetet.

 

Minskar på pressen

Den här typen av ledarskap kan också visa sig användbar i situationer där en stor mängd press är involverad. I situationer som är särskilt stressiga kan medarbetare eller gruppmedlemmar ofta föredra en auktoritär ledarskapsstil framför andra stilar. Då kan nämligen medarbetarna fokusera på sina egna, specifika uppgifter utan att oroa sig för att behöva ta stora, komplexa beslut. Det ger också medarbetarna utrymme för att bli väldigt duktiga och specialiserade på en specifik sak eller område, vilket i slutändan gynnar hela gruppen eller organisationen.

 

Skapar en struktur

Tillverknings- och byggindustrin kan också gynnas av ett auktoritärt ledarskap. I de här situationerna är det nämligen alltid viktigt att varje medarbetare är väl medveten om sina egna uppgifter, sina deadlines och vet vilka regler som måste följas. Auktoritära ledare lämpar sig väl för dessa situationer eftersom de säkerställer att projekten slutförs i tid, samtidigt som de kan övervaka att medarbetarna följer alla säkerhetsregler så att olycksfall och skador förhindras.

 

 

Nackdelar med Auktoritärt Ledarskap

Det finns situationer där ett auktoritärt ledarskap kan vara särskilt problematiskt. Människor som missbrukar den här sortens ledarskapsstil uppfattas ofta som kontrollerande och alldeles för strikta och bossiga av sina kolleger och underordnade. Det kan lätt leda till ett missnöje bland de anställda och en bitter inställning till ledaren. De kan känna att de inte har någonting att säga till om, vilket kan bli särskilt problematiskt när kompetenta och kunniga medlemmar av ett team känner att deras kunskap och bidrag till arbetet undermineras. Några vanliga problem med auktoritärt ledarskap är:

 

Avskräcker medarbetare från att ge input

Eftersom auktoritära ledare fattar beslut utan att rådfråga gruppen kan de anställda ogilla att de inte får bidra med sina egna idéer, och också känna att de inte vågar. Forskare har också funnit att auktoritärt ledarskap ofta resulterar i brist på kreativa lösningar på problem eftersom att ledaren tenderar att förbise den kunskap och expertis som de anställda kan bidra med till situationen. Det kan i slutändan hindra gruppen från att prestera.

 

Skadar medarbetarnas moral

Ett auktoritärt ledarskap kan ibland gå ut över de anställdas självkänsla, arbetsmoral och trivsel. Människor tenderar nämligen att känna sig gladare och prestera bättre när de känner att de bidrar till företagets eller arbetsgruppens framtid.

 

Hur man lyckas med Auktoritärt Ledarskap?

Det auktoritära ledarskapet kan som sagt visa sig fördelaktigt och gynnsamt i vissa situationer, men också innebära problem i andra situationer. Om den auktoritära ledarskapsstilen tenderar att vara ens dominanta val av ledarskapsstil finns det en rad faktorer man bör beakta, vilka beskrivs i det här avsnittet.

 

Lyssna på medarbetarna

Även om det inte innebär att man kommer ändra sin egen ståndpunkt eller i slutändan implementera deras förslag, så är det viktigt att man lyssnar på medarbetarna. Det gör nämligen att medarbetarna känner att de kan uttrycka sina åsikter eller om de känner en eventuell oro inför någonting. Auktoritära ledare har annars en förmåga att få medarbetarna att känna sig ignorerade och ibland till och med avvisade. Att som ledare lyssna med ett öppet sinne kan få medarbetarna att känna att de är en viktig del av projektet, även om de i realiteten inte bidrar till beslutsfattandet.

 

Etablera tydliga regler

Om man ska kunna förvänta sig att de anställda ska följa ens regler måste man först säkerställa att riktlinjerna är tydligt utstakade och etablerade, samt att varje medarbetare är fullt medveten om dem.

 

Förse de anställda med de verktyg de behöver

När ens underordnade väl förstår reglerna måste man säkerställa att de faktiskt har den utbildning och de kompetenser som krävs för att utföra de uppgifter man ska delegera dem. Om de anställda behöver ett ytterligare stöd eller träning bör man förse dem meden utbildning och utveckling som krävs för att de ska kunna utföra uppgifterna på tillräckligt hög nivå.

 

Vara pålitlig

Inkonsekventa ledare kan snabbt förlora sina anställdas respekt. Man bör alltid fullfölja och efterleva de regler man själv har bestämt. Det är viktigt att etablera sig själv som en pålitlig och respektingivande ledare. Då är det också mer troligt att de anställda kommer lyssna på ens instruktioner och följa ens guidning, eftersom de litar på ens ledarskap.

 

Uppmärksamma framgångarna

Ens anställda kan snabbt mista sin motivation om de känner att de enbart och ständigt blir kritiserade när de gör misstag, men aldrig belönade när de gör framsteg. Därför bör man alltid se till att uppmärksamma de anställdas framgångar mer än vad man påpekar och klagar på deras misstag. Om man gör det lär de anställda dessutom reagera bättre och mer konstruktivt på ens tillsägningar och feedback i framtiden.

 

Slutsats

Auktoritärt ledarskap kan i sin enklaste form definieras som en ledarskapsstil där det finns en tydlig ”boss”, det vill säga en ensam ledare uppe på toppen av den hierarkiska maktpyramiden. Den auktoritära ledaren tenderar att inte dela med sig av sin makt och tar en majoritet av alla stora beslut själv och har kontroll över ansvarsfördelningen inom företaget. Medan ett auktoritärt ledarskap oftast anses vara en negativ form av ledarskap så kan ens ledarskap dock gynnas genom delar av det auktoritära ledarskapet. En auktoritär stil kan till exempel vara effektiv i situationer där ledaren är den mest kunniga medarbetaren, eller där tuffa beslut måste fattas väldigt fort. Istället för att slösa värdefull tid på att konsultera med mindre kunniga medarbetare kan den auktoritära experten ta beslut som i längden gynnar hela gruppen eller företaget.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.