Demokratiskt Ledarskap: Gör att alla blir delaktiga och ansvarstagande

Det finns idag många ledarstilar och ledarskap som kan gynna en verksamhet och leda den till en positiv förändring men det kan vara svårt att veta vilken ledarstil som passar just ens egna verksamhet. Ett demokratiskt ledarskap kan gynna många verksamheter eftersom att det tillåter att alla får vara delaktiga och fatta beslut, något som i sin tur höjer motivationen och engagemanget bland medarbetarna. Som ledare får du tillgång till en stor pool av åsikter och feedback vilket kan användas för att föra verksamheten i en positiv riktning men det är även viktigt att som ledare veta hur man ska låta alla vara delaktiga på samma nivå och sedan använda detta potentialet på ett sätt som gynnar alla.

 

Demokratiskt Ledarskap

Vad är ett Demokratiskt Ledarskap?

I ett demokratiskt ledarskap fokuserar man som ledare på att alla ska vara delaktiga och fatta beslut gemensamt till skillnad från att en enskild individ eller en grupp fattar alla beslut. Ett demokratiskt ledarskap gör att alla blir delaktiga och ansvarstagande samt får sina röster hörda. Det har visat sig ha en stor positiv påverkan på många verksamheter främst för att medarbetare blir mer delaktiga och därav även mer motiverade. Med hjälp av motivationen ökar prestationen och engagemanget inom hela verksamheten och personer som tidigare inte varit delaktiga kan få vara med och påverka beslut.

Inom ett demokratiskt ledarskap är alla medarbetare delaktiga från start till slut och inte bara vid särskilda tillfällen. Alla är delaktiga och man skapar även en strategi för hur beslut ska fattas när det blir många som ska vara med och påverka. Som demokratisk ledare blir det därför viktigt att se till att varje person får möjligheten att få påverka och vara delaktig. Som ledare gäller det också att motivera alla till att vara delaktiga så att de känner att de faktiskt kan göra en skillnad.

Det demokratiska ledarskapet har många fördelar för de flesta verksamheter där det behövs kommunikation och nya idéer för att föra verksamheten framåt. Det demokratiska ledarskapet skapar ett flöde av kommunikation och ett engagemang som gör att mycket förändring kan ske på kort tid. Vi som människor har också ofta ett behov av att få göra vår röst hörd och känner en stark motivation när vi kan göra en påverkan där vi arbetar, vilket gör att det demokratiska ledarskapet gynnar många och bär verksamheten mot en positiv förändring.

Det är viktigt att inte glömma att det demokratiska ledarskapet inte innebär att allt ansvar skiftar från ledaren till medarbetarna, utan att det är lika mycket ledarens ansvar som medarbetarnas att bära verksamheten framåt. Även om alla är delaktiga så har alla lika mycket ansvar och det ledaren gör är att styra åsikterna, besluten och feedbacken i rätt riktning som gynnar verksamheten. Det är alltså viktigt att ledaren lär sig att navigera genom alla åsikter och hanterar det på ett sätt som hjälper verksamheten och medarbetarna i slutändan.

 

Hur blir man en Demokratisk Ledare?

Att öppna för ett demokratiskt ledarskap för första gången inom en verksamhet kan innebära en stor förändring för många. Både för ledaren och för medarbetarna kan det bli en omställning som innebär att man kan behöva anpassa sig.

 

Verksamheten i nuet

Som demokratisk ledare är det viktigt att först ta en titt på verksamheten man arbetar på. Vad är det för struktur just nu och hur fattas besluten. Hur delaktiga är alla medarbetare och hur behandlas deras åsikter. Genom att se sig omkring och skapa sig en bild av verksamheten, hur information tas upp och hur besluten fattas kan ledaren få en insikt i vilka förändringar som kan behöva ske.

Du som demokratisk ledare börjar med att notera hur det ser ut inom verksamheten just nu, exempelvis genom att skapa ett flödesschema över hur information färdas och vilka beslut som tidigare fattats och av vilka nyckelpersoner. När du nu har en tydlig bild av hur det ser ut så kan du börja utvärdera var det kan behöva ske en förändring och förbättring. Får alla sina röster hörda? Om inte, när kan de få den möjligheten? För att alla ska kunna bli delaktiga så behövs en struktur som också underlättar för både dig som ledare och dina medarbetare att få dela med sig av sina åsikter och få fatta beslut.

 

En strategi för att hantera beslut och feedback

Vidare behöver du som demokratisk ledare skapa en strategi för hur beslut ska fattas i fortsättningen och när medarbetare ska få möjligheten att ge sin feedback. Det är viktigt att det finns en struktur för detta så att alla känner att de har samma chans för att kunna påverka verksamheten och få sin röst hörd. Orsaken till att det demokratiska ledarskapet fungerar är för att alla är delaktiga samtidigt vilket innebär att det exempelvis inte går att privat kontakta ledaren och försöka få igenom ett beslut på egen hand, där andra inte får chansen att delta. Syftet med det demokratiska ledarskapet är att alla är med och fattar beslut från start till slut och vid samma tillfälle, så att ingen lämnas utanför eller får särskild behandling.

Det är därför viktigt att du skapar en strategi för hur informationen och feedback ska behandlas och när beslut ska fattas, genom att exempelvis skapa en tidsplan samt en struktur för när och hur beslut ska fattas. Det kan exempelvis innebära att det sker ett möte veckovis där alla samlas och får dela med sig av de åsikter de har, vilket sedan tas vidare till ett månadsmöte där beslut fattas när alla är delaktiga. All feedback bör även följas upp och de beslut som fattas ska dokumenteras noggrant så att det blir tydligt när ett beslut fattades.

 

Egenskaper hos den demokratiska ledaren

Att bli en demokratisk ledare innebär att du som person även behöver utvärdera dina bästa egenskaper och vilka förändringar du möjligtvis behöver göra för att bli en bättre ledare. Den demokratiska ledaren behöver vara tydlig med när beslut ska fattas och ser till att inkludera alla i detta tillfälle. Ledaren är också trygg och självsäker i sig själv vilket är viktigt för att våga släppa kontrollen och låta andra vara med och fatta beslut, ledaren har tillit till både sig själv och sitt team. Det kan vara svårt att släppa kontrollen och låta alla få bestämma fritt, särskilt om man får en känsla av att det går i fel riktning. Det är därför det är viktigt för ledaren att motivera och engagera medarbetarna så att även de gör det som är bäst för verksamheten som helhet.

Som demokratisk ledare är det viktigt att kunna identifiera vilka känslor och vilken motivation som ligger bakom de beslut som andra medarbetare vill fatta, att ha en förståelse för sina medarbetare är otroligt viktigt och som ledare behöver man kunna se saker och ting från andra perspektiv. Om du som ledare exempelvis känner att något är otydligt eller har svårt att förstå varför vissa medarbetare vill fatta beslut som går emot din åsikt så kan det vara bra att låta dessa medarbetare få uttrycka sin åsikt till fullo. Eftersom att alla medarbetare har egna erfarenheter och arbetsuppgifter så är det viktigt som ledare att lita på att deras åsikt har en grund.

 

Ett hälsosamt diskussionsklimat inom verksamheten

Att skapa ett klimat som är hälsosamt för verksamheten blir nästa viktiga steg för dig som demokratisk ledare. Det gäller att utbilda dina medarbetare och ge dem de verktyg de behöver för att kunna fatta beslut och kunna uttrycka sig. Det kan i många fall vara svårt att uttrycka sina egna åsikter eftersom man har en rädsla för att man tycker fel eller att ens åsikt inte spelar någon roll. Som demokratisk ledare skapar man därför en atmosfär inom verksamheten där det blir tryggt för alla att få uttrycka sig och ge sin feedback. Allas åsikt har lika mycket värde och när ett beslut ska fattas så är det också viktigt att alla får rätten att delta. För att förbättra diskussionsklimatet inom verksamheten så kan det vara värt att utbilda sina medarbetare och lägga ner resurser på exempelvis kommunikationstekniker och hur man blir en bättre vältalare. Att samtidigt skapa en struktur som underlättar för alla att uttrycka sig är också viktigt, genom att exempelvis ge alla chansen att få tala under ett möte och inte hoppa över någon.

 

Fördelar med demokratiskt ledarskap

Det demokratiska ledarskapet kommer med många fördelar som kan gynna en verksamhet och även om det har många fördelar så är det viktigt att man som ledare implementerar ledarskapet på rätt sätt för att kunna utnyttja dessa fördelar.

Det finns många som anser att det demokratiska ledarskapet föredras av de flesta på arbetsplatsen eftersom att det bidrar till en positiv attityd bland alla anställda. Detta är främst för att alla får delta och får sin röst hörd vilket också gör att man känner sig mer delaktig och att man kan göra en skillnad. Som medarbetare känner man att man har en påverkan på verksamheten och kan göra en förändring om det behövs.

Förutom att delaktigheten ökar så ökar också ansvarstagandet. Eftersom att fler personer får chansen att göra en förändring så innebär det att medarbetare också får en känsla av att de har mer ansvar. En demokratisk ledare är väldigt duktig på att få medarbetarnas röst hörda och dela ut de arbetsuppgifter som passar varje medarbetare. Ledaren har också en förmåga för att se vem som kan ta mer ansvar och kan få fler arbetsuppgifter. På så sätt känner medarbetarna sig mer delaktiga och motivationen ökar.

En annan stark fördel med ett demokratiskt ledarskap är att det öppnar för nya dörrar och möjligheter som innan kanske inte hade dykt upp, eftersom att alla personer inte fått sina röster hörda. Inom en verksamhet med många anställda så kan det bli svårt att låta alla få vara delaktiga vilket gör att man kan missa potential. När man förbiser vissa personer så kan det i själva verket vara så att man missar potential som kan gynna verksamheten. Genom att låta alla vara delaktiga så öppnar man för den möjligheten att alla kan bidra med något som kan göra en positiv förändring hos verksamheten.

Det finns många sorters verksamheter som kan gynnas av ett demokratiskt ledarskap, särskilt där kreativitet och nya åsikter kan leda till positivitet och förändring. Eftersom att det demokratiska ledarskapet underlättar för alla att få uttrycka sig fritt och vara med och fatta beslut så öppnar det för ett nytt flöde av idéer och engagemang som tidigare kanske inte var möjligt. Om medarbetare inte känner att det finns någon belöning när de uttrycker sig så kan det bli så att man undviker att uttrycka sig överhuvudtaget. Om den demokratiska ledaren istället öppnar upp för ett flöde av fri kommunikation där alla får chansen att delta så skapar det ett potential för en positiv förändring.

 

Risker med demokratiskt ledarskap

Det demokratiska ledarskapet kommer med flera fördelar med det finns också en del risker som är viktiga att ha i åtanke som ledare. Eftersom att det demokratiska ledarskapet innebär att fler medarbetare ska vara delaktiga i viktiga beslut så kan det också bli svårt att fatta ett enhetligt beslut. När det blir för många inblandade och många olika röster som ska höras så är det ledarens uppgift att leda gruppen till ett beslut som gynnar alla, vilket kan bli svårt när alla tycker olika. Ledaren får arbeta på sin förmåga att ta hänsyn till allas åsikter samtidigt som beslut ska fattas som gynnar både medarbetarna och verksamheten. Som ledare vill man heller inte trampa någon på tårna men det är då viktigt att man i förväg kommer överens om hur beslut ska fattas, exempelvis genom att majoriteten bestämmer och vad som ska ske när det inte blir en majoritet och alla tycker olika.

Särskilt när det kommer till projekt som har korta och fasta tidsramar så kan det bli svårt att leda en grupp demokratiskt eftersom att det kan bli tufft att låta alla få vara deltagande och få sin röst hörd. Även här behöver ledaren skapa en strategi för att se till att majoriteten blir nöjda och att det gynnar verksamheten.

Det finns också vissa arbetsplatser och verksamheter där ett demokratiskt ledarskap kan bli svårt att applicera. Det är främst inom auktoritära industrier som exempelvis café- och restaurangbranschen där man har en tydlig ledare som fattar majoriteten av besluten och det sällan blir så att alla blir delaktiga när ett beslut ska fattas. Orsaken till att ett demokratiskt ledarskap blir svårt att implementera inom sådana industrier är för att det ofta finns en stor tidspress och en tidsram som behöver följas samtidigt som ledaren eller ledarna har en felaktig bild av sina medarbetare – att deras åsikt inte spelar någon roll när de fattar beslut och att det går snabbare om de fattar besluten på egen hand. Ett demokratiskt ledarskap har fortfarande stora fördelar för alla industrier men att implementera ledarskapet kan bli svårare.

Som demokratisk ledare är det även viktigt att se till att alla faktiskt är delaktiga. Det kan hända att man ger en bild av att alla har en möjlighet att få göra skillnad men om man som ledare faktiskt inte applicerar det i slutändan så kan många komma att bli besvikna. Om man exempelvis låter alla få säga sitt under ett möte men sedan inte tar hänsyn till vad som sagts så blir det demokratiska ledarskapet inte applicerbart i slutändan. Som demokratisk ledare behöver man därför ta åt sig av den feedback som man får av de andra medarbetarna och använda den informationen för att göra en förändring.

 

Sammanfattning

Det demokratiska ledarskapet kan leda till många fördelar för både de anställda och hela verksamheten som väljer att applicera den nya strukturen. Att alla är delaktiga och får chansen att få sin röst hörd skapar ett engagemang och en motivation vilket i sin tur gynnar verksamheten. Man säger att när medarbetarna mår bra så mår även verksamheten bra.

För att bli en demokratisk ledare så är det viktigt att skapa en struktur för verksamheten som underlättar för att alla kan vara delaktiga samt känner att de har rätt att få dela med sig av sin åsikt. Som demokratisk ledare behöver man också utveckla ett par egenskaper hos sig själv, som att exempelvis bli bättre på att förstå andras åsikter och perspektiv. Som demokratisk ledare är det även viktigt att känna att man kan släppa kontrollen och lita på sina medarbetare när det kommer till att fatta beslut som i slutändan ska gynna verksamheten.

Det finns flera olika industrier och verksamheter som kan ta nytta av det demokratiska ledarskapet, särskilt där kreativitet är viktigt och ett flöde av kommunikation kan skapa en positiv förändring för verksamheten. Det kan bli svårt att implementera ledarskapet inom verksamheter där det finns en strikt tidsram och tydliga ledarroller som är svåra att rubba. Att ha ett demokratiskt ledarskap innebär att alla ska vara delaktiga från start till slut så om det redan finns en tidspress och en svårighet att få alla att vara delaktiga så kan det bli svårt att implementera ledarskapet till fullo. Istället kan det leda till att det blir en risk för verksamheten när medarbetarna märker att bara vissa får fatta beslut och dela med sig av sina åsikter.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.