VIRO-analys: Value, Rareness, Imitability och Organisation

Att förstå hur man kan använda sig av sin konkurrensfördel är ett viktigt steg att ta för alla företag.

VIRO-analysen kan användas som en metod för att arbeta med och identifiera dessa punkter.

VIRO-analysen skapar en grund för strategiska beslut inom företaget.

VIRO-analys

Den kan också användas för att öka kunskapen i företaget och göra det enklare att kommunicera ett bolags värde.

När man väl har en djup förståelse för det unika värdet, kan man börja planera hur företaget kan dra nytta av denna fördel och skapa en hållbar plan för framgång.

Vad är en VRIO-analys?

VIRO-analysen är en teknik för att utvärdera en organisations resurser så att man kan förstå de eventuella konkurrensfördelar som de ger.

VIRO står för Value (värde), Imitability (imiterbarhet), Rareness (sällsynthet) och Organization (organisation).

Dessa fyra kriterierna som man studerar i en VIRO-analys är markörer för att ta reda på det unika värdet av företaget.

VRIO-analys för att förstå sitt företag

Jay Barne utvecklade VIRO-analysen som ett sätt att mäta och förstå hur ett företags tillgångar tillsammans med andra organisatoriska faktorer, kan tänkas påverka ett företags styrkor och svagheter.

Fokus ligger på finansiella resurser, personal, materiella tillgångar och immateriella tillgångar som till exempel information, patent, kunskap etc.

Det finns analyser som är utåtriktade och då kallas makro-analyser och så finns det de som är inåtriktade och kallas mikro-analyser.

För att göra en VIRO-analys behöver man förstå de sammanhang som ett företag gör sina affärer i, men själva analysen i sig är inåtriktad.

Hur VIRO fungerar

I VIRO-modellen sätter man alla fyra punkter i relation till varandra för att få en helhetsbild av de tillgångar företaget har.

Det här gör det sedan enklare att förstå vilka strategiska val ett företag står inför, samtidigt som det effektivt kan hjälpa att få fram fördelar gentemot andra företag.

Vad betyder då varje del i VIRO-analysen och hur ska man tänka kring var och en av dem?

I den första punkten som kallas värde relaterar till de specifika behov som driver produkten/tjänsten verksamheten arbetar med och de möjligheter man tillhandahåller.

Det finns vissa frågor man bör ställa sig i denna första del:

Vilken specifik möjlighet ger företaget kunderna att dra nytta av?

Vilka värdefulla resurser ger man kunderna?

När man skapar värde för företaget är det viktigt att tänka på varför kunderna behöver tjänsten eller produkten och varför de väljer just detta företagets lösning framför andra.

Imiterbarhet

Imiterbarhet liknar sällsynthet men ifrågasätter konkurrenternas förmåga att imitera företagets lösning i sin egen affärsmodell.

Det man bör fråga sig är:

Vad är kostnaden för duplicering av företagets produkt/tjänst?

Finns det något liknande på marknaden just nu?

För att skapa en stark konkurrensfördel är det mycket viktigt att utvärdera imiterbarheten.

Om man till exempel har fastställt värdet och sällsyntheten, men det verkar lätt att duplicera så skulle konkurrenterna lätta kunna dra nytta av det.

Detta betyder att det bara kommer att fungera som en kortvarig konkurrensfördel.

Imiterbarhet är betraktad som en nyckelfråga, då forskning har visat att innovativa bolag som kan utveckla tillgångar som är väldigt svåra att efterlikna, ofta kan skaffa sig mycket långsiktiga konkurrensfördelar.

Sällsynthet

Sällsyntheten har att göra med tillgängligheten av företagets resurser och hur tillgängliga de är för dess konkurrenter.

Några uppmanande frågor för det här avsnittet kan vara:

Vilka sällsynta resurser har företaget till förfogande?

Vilka unika möjligheter tillhandahåller företaget?

Vilken del av produkten/tjänsten har lågt utbud och hög efterfrågan?

Sällsynthet är viktigt eftersom det skapar ett lovande framgångsrecept när det blandas med värde.

Organisation

I den här delen tittar man närmare på hur effektivt och duktigt företaget är på att hantera sina tillgångar.

Bolag som är duktiga på att organisera sig kring sina tillgångar kan ofta skapa långsiktiga konkurrensfördelar.

Genom att titta på dessa fyra kriterier kan man prioritera rätt när det kommer till tilldelning av affärsresurser för att framhäva företagets unika värde.

Det kan också lyfta fram interna resurser och fördelar som annars skulle vara svåra att känna igen.

Det hjälper också till att lyfta fram de viktigaste faktorerna för att skapa och bibehålla en konkurrensfördel gentemot liknande företag.

Fördelar och begränsningar med VIRO

Att använda en VIRO-analys är ett mycket effektivt verktyg när man vill analysera den konkurrensfördel företaget har jämfört med resten av marknaden.

Det har också flera andra fördelar som nämnts tidigare.

Självklart finns även begränsningar med denna form av analys.

Till exempel kan det unika värdet av produkten eller tjänsten som företaget erbjuder inte förutsägas på lång sikt.

Det är också bara fördelaktigt att använda för företag som är etablerade och som har funnits under en längre tid.

Man tittar även endast på de resurser och förmågor företaget redan har och räknar inte med yttre möjligheter.

Exempel på insikter som kan komma från en VIRO-analys

Vanligtvis gör man en VIRO-analys utefter en tabell där man listar tillgångar och besvarar de fyra frågorna med ja eller nej.

Beroende på hur man svarar på frågorna får man sedan olika slutsatser.

Det handlar om konkurrensmässig nackdel, konkurrensmässig jämlikhet, kortsiktig konkurrensfördel, outnyttjad konkurrensfördel och långsiktig konkurrensfördel.

Dessa fem resultat hjälper sedan företaget att identifiera värdefulla tillgångar som är sällsynta och svåra att imitera.

Samtidigt kan man också se hur organiserad verksamheten är för att dra nytta av dem.

Detta hjälper företaget att identifiera sin kärnkompetens.

Man kan hitta resurser som inte tillför något värde för bolaget och fundera på vad man kan göra med det.

Man kan också hitta värdefulla tillgångar men samtidigt inse att konkurrenterna bör kunna imitera dessa tillgångar relativt enkelt.

Ett annat resultat kan vara att man hittar en konkurrensfördel som man behöver agera mer kraftfullt på.

Vem gör VIRO-analysen?

Erfarna personer som arbetar med affärsstrategier kan göra en väl genomförd VIRO-analys.

Det är viktigt att det finns djupgående förståelse för hur bolaget fungerar i detalj för att analysen ska bli framgångsrik.

Ofta används VIRO av externa aktörer för att utvärdera ett bolag, då tittar man vanligtvis på vilka tillgångar företaget själva väljer att lyfta fram.

Man gör då också en jämförelse med andra liknande bolag.

Duktiga analytiker kan göra en sådan VIRO-modell ganska snabbt utifrån god kunskap om marknaden och liknande bolag.

En VIRO-analys kan också vara ett steg i en analytikers förberedelser inför ett möte med ledningen av företaget.

VIRO-analys och SWOT-analys

Att använda SWOT-analys

Det finns flera likheter mellan VIRO-analysen och SWOT-analysen.

Båda är mycket användbara för strategisk planering i alla skeden och ger ett stort värde till organisationer och företag.

SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot).

Dessa två metoder skiljer sig på följande punkter:

SWOT ser internt på styrkor och svagheter och externt på möjligheter och hot.

VIRO fokuserar strikt på interna mätvärden och resurser som påverkar konkurrensfördelen.

SWOT hjälper till att bedöma framtida möjligheter.

VIRO fokuserar mest på den närmaste framtiden.

SWOT är också en enklare, mer lättillgänglig analys medan VIRO kräver nyanserad förståelse för företaget.

Sammanfattning

VIRO-ramverket står för Value, Rareness, Imitability och Organization.

Det är ett utmärkt strategiskt planeringsverktyg att använda för alla etablerade företag.

Genom att göra en VIRO-analys får man en djupare förståelse för företagets konkurrensfördel och hur man kan förbättra denna del av verksamheten.

Dock krävs en djup förståelse för verksamheten, samt erfarenhet i affärsstrategi och kunnighet i att analysera företag för att få ut det mesta av VIRO-analysen.

Den viktigaste delen av de fyra olika kriterierna skulle man kunna säga är imiterbarheten.

Om ett företag har en unik och uppskattad tjänst, produkt eller ett koncept som är svårt för konkurrenter att imitera, är det mycket lättare att skaffa sig långsiktiga konkurrensfördelar.

VIRO hjälper företag att förstå hur de kan använda sig av sina konkurrensfördelar på bästa sätt.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.