Affärsmodell: Hur en affärsverksamhet är tänkt att bedrivas

Affärsmodell är ett begrepp som alla företagare, entreprenörer, ekonomer, jurister eller i övrigt engagerade personer förr eller senare kommer att komma i kontakt med.

Språkligt sett så syftar det helt enkelt den modell, eller de olika sätt, som en verksamhet planerar att skapa värde och göra det tillgängligt för sin målgrupp.

På ett ekonomiskt plan handlar det därför om hur ett företag planerar att vara värdeskapande. Men i en bredare kontext så används uttrycket affärsmodell helt enkelt för att beskriva vad en verksamhet sysslar med.

Affärsmodell

Anledningen att det är viktigt att faktiskt ha en formaliserad affärsmodell är att den ofta är en viktig aspekt när det kommer till intressenter, myndigheter och även allmänhetens förtroende för verksamheten. I många fall anses det helt enkelt att en tydlig, logisk och rationell affärsmodell är ett måste om man vill att verksamheten ska framstå som seriös. På samma sätt så anses en bristfällig affärsmodell vara ett tecken på en verksamhet som inte kommer att bli vare sig gynnsam eller långlivad.

I ett modernt hänseende så skiftar affärsmodeller i väldigt stor utsträckning beroende såväl vilken sorts verksamhet som drivs som det faktiska syftet med verksamheten. Det anses även numera vara ganska vedertaget att såväl globaliseringen som det allt mer rigorösa företagsrelaterade regleringarna har kommit att ställa allt högre krav på seriösa affärsmodeller.

Låt oss därför ta en närmare titt på vad en affärsmodell faktiskt är, vilken funktion de fyller och dess eventuella begränsningar.

 

Vad är en Affärsmodell?

På ett intuitivt plan så förstår de flesta av oss vad en affärsmodell är. Det vill säga en modell, mall eller beskrivning över hur en viss affärsverksamhet är tänkt att bedrivas. Och det var även i stor utsträckning sant fram tills dess att oerhört storskaliga verksamheter blir allt mer vanliga under 1900-talet.

Numera är det även vanligt att prata om så kallade flytande affärsmodeller, då det under 2000-talet kom att bli avsevärt mycket mer vanligt att företag kom att fokusera på andra saker än sina kärnområden. Det finns många olika sätt att visualisera en affärsmodell. Detta beror på att en affärsmodell kan struktureras som allt i från ett flödesschema till en pedagogisk promemoria. Men de områden som man fokuserar på är ofta desamma.

Målgrupper och kundsegment

Målgrupper

Generellt sett så brukar det anses nödvändigt att definiera en viss grupp som ens tjänst eller produkt är tänkt att tilltala. Detta kan handla om endera personer eller andra verksamheter. På senare tid har det blivit allt mer vanligt att målgrupper är förhållandevis bred eller löst definierad. Men att ha en åtminstone övergripande idé om vem som man vill nå ut till är en bra idé.

Kärnförmågor

Kärnförmågor

Detta uttryckt används för att sammanfatta de aspekt som särskiljer en viss verksamhet från de övriga som är verksamma på samma marknad. Det ses som en av de mest avgörande faktorerna när det kommer till ett företags konkurrenskraft. Eftersom det är dessa förmågor som kommer att användas för att skapa värde är det av stor vikt att de är tydligt definierade och på samma, eller högre, nivå som eventuella konkurrenter.

Kundrelationer

Kunder

Det är knappast en hemlighet att kunder är avgörande för en verksamhet. Men det är minst lika viktigt att säkerställa att man förhåller sig till kunderna på ett sätt som både lockar nya kunder och behåller befintliga. Därför är det en bra idé att noggrant överväga hur man på bästa sätt etablerar ett långsiktigt förhållande med sin målgrupp.

Principer för värdeskapande

Värdeskapande

Inom affärsverksamhet så sätts värdeskapande ofta i första rummet. Och även om det på senare tid blivit allt mer viktigt med samhälls- och miljöansvar samt goodwill, så är värdeskapande fortfarande en central del i möjligheten att med någon nivå av ekonomisk framgång driva verksamheten. Ofta så gör man en övergripande analys gällande teoretisk kostnad, nytta och värde gällande det som man planerar att tillhandahålla. Tanken är att intressenter ska kunna förstå hur de faktiskt får mervärde från en viss produkt eller tjänst.

Intäktsmodell

Intäkter

Detta är en övergripande modell som på många sätt knyter ihop säcken gällande målgrupp, kärnförmågor och värdeskapande. Tanken är att den på ett tydligt sätt ska beskriva vad som ska generera intäkter, vad värdet i produkten eller tjänsten är, hur man planerar att hantera prissättning och vilka målgrupperna är. Många anser att intäktsmodellen är en av de viktigaste delarna i affärsmodellen.

Distributionskanaler

Distribution

Ofta tas det för givet hur en viss tjänst eller produkt kommer att distribueras. Detta kan bero på att den som planerar att lansera sin verksamhet själv är en del av målgruppen, vilket gör att man i viss utsträckning blir hemmabild. Men det lönar sig ofta att spendera lite extra tid på att systematiskt och strukturerat titta på vilka distributionskanaler som är relevanta och mest effektiva.

Kostnadsstruktur

Kostnader

Idén bakom en kostnadsstruktur är att den ska beskriva de ekonomiska följderna av att tillämpa affärsmodellen. Ofta så tittar man på värdeskapande i förhållande till omkostnader, samt vilka olika intäktsströmmar, eller segment, som kommer att tillföra pengar till verksamheten.

Viktigt att tänka på är affärsmodell som koncept är oerhört flexibelt. Därför är de ovan nämnda delarna vare sig helt och hållet uttömmande eller ens nödvändiga. Hur omfattande och komplex en affärsmodell faktiskt är beror ofta på hur pass komplicerad en viss verksamhet faktiskt är. Det är inte heller ovanligt att affärsmodellen revideras med tiden för att bättra motsvara den riktning som verksamheten har kommit att utvecklas i. Men vad som ofta är avgörande är att affärsmodellen är tillräckligt heltäckande och representativt för vad man vill uppnå.

 

Fördelar med en Affärsmodell

Affärsmodeller fyller ett flertal funktioner. Och nyttan med dem varierar i stor utsträckning beroende vilket perspektiv man väljer att se det hela från. För de som är delaktiga i att lansera verksamheten så säkerställer en tydlig affärsmodell att alla förstår och är medvetna om de övergripande ambitionerna. Det sätter även en tydlig målbild för verksamhetens framtida arbetssätt. För intressenter, investerare och finansiärer så är en affärsmodell däremot ofta ett tecken på verksamhetens seriositet.

  1. Synliggör hur verksamheten planerar att drivas.
  2. Ger ett intryck av seriositet som ofta är viktigt när det kommer till att skapa förtroende hos såväl kunder som investerare.
  3. Gör det enklare att kontrollera huruvida man lever upp till de egna ambitionerna.
  4. Skapar insikt avseende eventuella hinder, möjligheter och tillfällen.

 

Då affärsmodeller fyller ett så pass stort antal funktioner, såväl informella som formella, är det inte alltid en möjlighet att sätta fingret på exakt vilken skillnad de faktiskt gör. Vad man ofta kan vara säker på är att de blir viktigare i förhållande till antalet personer som är inblandade i verksamheten. För ett enmansföretag är det inte alltid lika viktigt med en konkretiserad affärsmodell. Men även i sådana fall kan de komma att bli avgörande om man behöver säkerställa utomstående finansiering.

Synliggör ambitioner och förväntningar

När ett flertal personer är inblandade i lanseringen av en verksamhet så är det ofta viktigt att säkerställa så att alla inblandade är medvetna om vad man faktiskt planerar att genomföra. En affärsmodell är ett perfekt sätt att på ett tydligt sätt presentera för alla inblandade vad man egentligen planerar att göra och varför man ser att det finns en efterfrågan på produkten eller tjänsten i fråga.

Hjälper till att hålla fokus för verksamheten

Då en affärsmodell kräver att man strategiskt, systematiskt och på ett logiskt sätt skapar ett sorts flödesschema för hela verksamheten så blir det per automatik en sorts vägkarta. En stor fördel är att man får möjligheten att återkoppla till den och säkerställa att man faktiskt utför det som man har tänkt att göra.

Skapar förtroende och bättre förutsättningar för extern finansiering

Om man behöver engagera utomstående investerare så är det ofta i princip ett måste att ha en tydlig och tillgänglig affärsmodell. Anledningen är att det skapar förtroende för verksamheten och visar att den faktiskt är ekonomiskt gångbar. I en verklighet som i stor utsträckning styrs av ekonomiska förutsättningar blir en tydlig affärsmodell därför ofta ett måste.

 

Hur gör man en Affärsmodell?

Det finns faktiskt inga specifika riktlinjer när det kommer till att skapa en affärsmodell. Medan vissa väljer att primärt strukturera dem som ett visuellt flödesschema, så väljer andra att framställa dem i formen av ett skriftligt dokument. Vad man däremot är överens om är att en affärsmodell alltid ska vara fristående i den mån att dess nytta inte är avhängig övriga dokument. Numera är det oerhört vanligt att man låter inspireras av befintliga affärsmodeller. Därför är det i många fall mer gynnsamt att titta på befintliga modeller.

Franchise

Idag är det väldigt vanligt att bedriva verksamhet i form av franchise. Vad det åsyftar är att man helt enkelt upprättar ett avtal med en befintlig aktör, och säkrar rätten att använda deras varumärke och därefter bedriva verksamhet utifrån deras befintliga modell. Det brukar anses vara en av de mer framgångsrika affärsmodell då det innebär att man lanserar en verksamhet som bygger på en redan beprövad modell.

Freemium

På senare tid har det blivit vanligt att företag erbjuder gratis produkter eller tjänster. Men då detta inom traditionell ekonomi inte anses vara en fullständig affärsmodell, så har man valt att komplettera gratisutbudet med alternativ som tillhandahålls till en kostnad. På så sätt hoppas man ofta att locka användare som med tiden väljer att betala för att ta del av ett utökad utbud.

Direkt- och återförsäljning

Att tillhandahåll varor och tjänster till konsumenter eller andra verksamheter är en av de mer traditionella affärsmodellerna. Dessa delas ofta in i de två breda kategorierna direktförsäljning och återförsäljning. Vad som skiljer dem åt är att man vid återförsäljning köper varor eller tjänster från andra verksamheter och säljare dem vidare. Direktförsäljning innebär däremot att man säljer egna varor eller tjänster.

Donationer

Särskilt bland personer som vill kringgå vad som upplevs vara allt för stort inflytande från storföretag har det blivit populärt med en donationsmodell. Genom att direkt kommunicera med intressenter och uppmuntra dem att betala i förhållande till upplevd nytta så är förhoppningen att man på sikt uppnår en självförsörjande verksamhet.

Värdeökning

Begreppet värdeökning kan i många fall låta väldigt diffust. Men vad det åsyftar är att man i samband med återförsäljning skapar mervärde för sina kunder. Detta kan ske genom att man agerar återförsäljare men i samband med försäljningen även erbjuder försäkringar eller särskilda garantier. På så sätt kan man få marknadsandelar och framstå som ett bättre val jämfört med konkurrenter.

Reklamfinansierad verksamhet

Det senaste decenniet har det åter igen blivit populärt att bedriva reklamfinansierad verksamhet. Detta är på många sätt en väldigt traditionell affärsmodell som har haft period av stor framgång men även stora svackor. Generellt anses den vara relativt sett osäker då den är beroende av att målgruppen är tillräckligt stor och köpvillig för att generera tillräckligt underlag.

Mellanhandsoptimering

De flesta köp- och säljkedjor har ett stort antal mellanhänder. Det kan handla om mäklare, agenter, representanter, distributörer och i princip allt man kan tänka sig. Genom att sålla bort överflödiga mellanhänder, ta egen kontroll över kanaler och fokusera på optimering så kan man ofta skapa väldigt stora besparingar. Därför har denna sorts optimerad verksamhet kommit att anses vara en nischad och fristående affärsmodell.

 

Är det alltid ett måste? – Gränserna för en affärsmodell

Då affärsmodell är ett begrepp som härstammar från traditionell ekonomisk teori så är det inte helt ovanligt att det på ideologisk grund kritiseras av personer som anser att vinstintresse inte nödvändigtvis är ett måste. Men om man förhåller sig till det ekonomiska systemet så som det är brukar kritiken snarare handla om att dåligt utförda affärsmodeller inte lever upp till förväntningarna. Inte sällan så kritiseras affärsmodeller för att vara alltid för oflexibla eller för att inte ta i åtanke den senaste tidens enorma omvälvningar till följd av globalisering och ett internationellt informationsflöde.

Genom att spendera extra mycket tid på utformningen av modellen så kan man däremot undvika många av de traditionella problemen. Vad man bör komma ihåg är däremot att en affärsmodell aldrig är bättre än förmågan att faktiskt implementera den. Och om man vid utformningen av modellen brister i sin förståelse av omvärlden så löper man stor risk att etablera orealistiska ambitioner.

 

Sammanfattning

Affärsmodellen är något av en stapelvara inom traditionell ekonomi och affärsverksamhet. Den tydliggör hur en verksamhet planerar att bedriva sin verksamhet i syfte att skapa mervärde och generera intäkter. Därför är det på många sätt en sorts övergripande plan för hur verksamheten faktiskt är tänkt att fungera.

I de flesta fall så berör affärsmodellen vilken tilltänkt målgrupp man har, hur man ska tillhandahålla produkter eller tjänster, hur man planerar att skapa mervärde och generera intäkter samt vilka omkostnader som finns. Men det exakta innehållet och faktiska utformningen av en affärsmodell varierar i väldigt stor utsträckning.

Detta gör att det inte finns en enhetlig idé om vilket innehåll en modell bör ha, eller ens hur den bör se ut. Många rekommenderar att man låter sig inspireras av befintliga modeller för att få ett bättre grepp om möjligheterna och begränsningarna med varje upplägg.

PerOla Hammar

PerOla Hammar

Per-Ola Hammar är skribent inom entreprenörskap och projektledning. Per-Ola har läst ekonomi på Karlstad Universitet och Högskolan i Skövde.