Hur ser Byggprocessen ut?

I denna artikel kommer vi att besvara frågan ”hur ser byggprocessen ut?”.

Byggprocessen är komplex och kan delas upp i flera olika delar.

Denna uppdelning ser ofta olika ut beroende på vem som utfört den.

Vissa aktörer lägger mer fokus på projekteringen medan andra lägger fokus på själva uppförandet av byggnaden.

Hur ser byggprocessen ut

I denna text kommer vi ta upp byggprocessen i fem delar och beskriva varje del kortfattat för att skapa en förståelse för hur den går till.

Målet med texten är att ge dig som läser kunskap om byggprocessens utseende och uppbyggnad.

Hur ser byggprocessen ut?

Byggprocessen kan delas upp på olika sätt, men enkelt kan man dela upp den i fem delar: förstudie, program, projektering, produktion och förvaltning. Det är under produktionen som själva byggnaden uppförs och under uppföljningen som den tas i bruk.

Förstudie

Den första delen av byggprocessen består främst av studier och planering. Under förstudiens förlopp går man igenom sådant som rör byggnadens syfte, funktion och dess tekniska egenskaper. Dessutom behöver man hitta en lämplig plats för uppförandet och se till att legala förutsättningar finns på plats. Byggherren ansvarar för genomförandet av förstudien och i många fall slutar byggprocessen är med att projektet läggs ned. Om byggherren tycker att förstudien är lyckat väljer man att gå vidare med byggprocessen.

Program

Nästa steg är att ta fram ett program som specificerar vilka mål man har med byggnaden. I detta programskede ska också krav ingå för att man ska få en så bra bild av vad som krävs av projekteringen. Byggherren beslutar också om vilken typ av entreprenad som ska användas vid uppförandet och en upphandling tas sedan fram.

Projektering

I projekteringsskedet tas bygghandlingar fram, och dessa handlar om ritningar för byggnadens gestaltning och utformning. Ritningar som utförts av olika aktörer jämförs och sammanställs så att de möter alla de krav som ställs på byggnaden. När ritningarna är klara kan man söka bygglov och sedan följer en detaljering av bygghandlingarna inför produktionens start.

Produktion

Det steg som de allra flesta tänker på då de hör om byggprocessen är själva produktionen, alltså uppförandet, av byggnaden. Uppförandet sker ofta med hjälp av en byggfirma och byggherren är på plats under processen. Det är viktigt att projekteringsteamen och produktionsansvariga håller möten under produktionens gång så att man kontrollerar att allt efterföljs. När produktionen är slutförd sker en kontroll av byggnaden för att säkerställa att den överensstämmer med riktningar och aktuella lagar.

Förvaltning

Det sista steget i byggprocessen kommer efter det att byggnaden står klar. Efter att den godkänts och slutbesked har utfärdats kan byggnaden tas i bruk. Beroende på vad den ska användas till tar nu förvaltningen vid och byggnaden är klar. Det är viktigt att det sker uppföljning under tiden efter att byggprocessen avslutats så att man säkert kan fastställa att byggnaden uppfyller alla de krav som ställs.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.