Vad är ett Programskede?

I denna text kommer vi att gå igenom vad ett programskede är och hur det påverkar byggprocessen.

Programskedet förkommer tidigt i förloppet och beskriver de mål och krav som ställs på byggnaden.

Dessa har redan börjat ta form under byggprocessens förstudie, men det är under programskedet som de verkligen definieras.

Vad är ett Programskede

I många falls finns också specifika krav från den som äger marken eller byggherren själv, och dessa ska också formuleras i programskedet.

Målet med denna text är att ge information om programskedet som en del i byggprocessen.

Vad är ett programskede?

Ett programskede är den fas i byggprocessen då de krav som ställs på byggnaden preciseras. Man bör även formulera vilka mål som byggnaden ämnar uppnå. Ofta kan dessa mål vara kopplade till klimatsmart byggande. Programskedet innehåller också framtagning av en upphandling.

Kunskapsunderlag gås igenom och tas fram

Det första som händer i programskedet är att kunskapsunderlag och kommunens detalj- och översiktsplan ska granskas. Ofta har kommunen också mer övergripande planer på hur gröna byggnader bör utformas eller hur vissa tekniska system ser ut. All denna information ska samlas in och ses över för att man ska kunna skapa ett så tydligt program som möjligt för sitt projekt. Ibland räcker det inte med den information man samlat ihop under förstudien, utan man kan behöva leta upp ännu mer kunskapsunderlag för att kunna göra en samlad bedömning och ett tydligt program.

Ekologiska aspekter tas i beaktning

En del som blir allt viktigare är att ha i åtanke är det klimatavtryck som byggnaden kommer att bidra med. Det finns många olika sätt att bygga grönt och ta hänsyn till de ekosystem och arter som redan befinner sig på byggplatsen. Genom att specificera detta i programmet blir det enklare att sätta upp realistiska mål för byggnaden. Byggsektorn står för en enorm mängd koldioxidutsläpp, något som många kommuner och aktörer försöka arbeta för att förhindra. Man kan i programmet formulera sig så att byggprocessen blir mer miljövänlig.

Skapa en upphandling med tydliga mål och krav

I programskedet ska man också formulera en upphandling för den typ av entreprenad man valt. Här är det extra viktigt att man är tydlig och formulerar sig korrekt. Om man har satt upp en tydlig målbild exempelvis med ett ekologiskt och klimatsmart fokus så måste detta vara tydligt definierat i upphandlingen som går ut till byggföretagen. Man bör sätta upp tydliga krav som är omöjliga att missförstå och genom detta öka chansen för att byggprocessen blir framgångsrik. Tydliga mål och krav innebär att man behöver vara specifik och gärna sätta upp mätbara mål. Detta kan exempelvis innebära att man kräver att 50% av den betong som används ska vara återvunnen.

Vissa byggnader har särskilda regler

Under programskedet behöver man också ha koll på att vissa typer av byggnader, exempelvis skolor, har särskilda regler för hur och var de får utformas. Ofta behöver dessa byggnader närhet till ett grönområde eller en viss procentandel planerad och anlagd utomhusmiljö. Genom att noggrant ha koll på vilka regler som gäller för den specifika byggnad som planeras undviker man problem längre fram i processen.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.