Vad krävs för att en byggnad ska få tas i bruk?

I denna text kommer vi att beskriva vad som krävs för att en byggnad ska få tas i bruk.

Hela byggprocessen kan vara långvarig och allt förstå när byggnaden är klar är inte så enkelt som man kan tro.

För att byggnaden ska anses som färdigställd behöver ett slutbesked gå ut, och detta sker endast då vissa krav uppfyllts.

Vad krävs för att en byggnad ska få tas i bruk

I vissa fall kan byggnadsnämnden ge tillstånd för byggnaden att tas i bruk innan slutbesked lämnats, men detta är ovanligt.

Målet med denna text är att beskriva vad som avgör när en byggnad faktiskt är färdig och kan börja användas.

Vad krävs för att en byggnad ska få tas i bruk?

För att en byggnad ska få tas i bruk krävs ett slutbesked från byggnadsnämnden. Byggherren måste kunna bevisa att de krav som ställts på byggnaden är uppfyllda för att slutbeskedet ska lämnas, och byggnadsnämnden bör inte se någon anledning att göra extra kontroller eller tillsyn av byggnaden.

Byggprocessen – inleds med startbesked och avlutas med slutbesked

Byggprocessen inleds alltid genom att byggnadsnämnden ger startbesked till uppförandet. Startbeskedet fungerar som ett slags godkännande av byggnaden och det underlag som presenterats. För att byggnaden ska anses som färdigställd och vara färdig att tas i bruk behöver denna process avslutas med ett slutbesked. Alla de startbesked som lämnas av byggnadsnämnden måste få ett slutbesked för att räknas som avslutade. Det är oftast byggherrens eget ansvar att meddela byggnadsnämnden i god tid när byggarbetet börjar lida mot sitt slut. Om detta görs för sent kan hela processen med slutbesked bli långvarig och byggnaden stå tom under en tid.

Slutbesked – vad är det?

Ett slutbesked är ett skriftligt utlåtande som säger att en byggprocess är avslutad och godkänd. På detta sätt fungerar slutbeskedet både som en bekräftelse på att de krav som ställts på byggprocessen blivit uppfyllda och som ett godkännande för användning. Byggnadsnämnden bedömer om slutbesked kan ges utifrån det underlag som de tilldelats från byggherren själv, och om detta skulle vara bristfälligt eller felaktigt är det byggherren som har det fulla ansvaret. Om något oegentligt skulle framkomma efter att slutbesked getts kan byggnadsnämnden fortfarande kan ingripa och kräva tillsyn av byggnaden.

Slutbeskedet kan ges vid dessa förutsättningar

För att slutbesked ska kunna lämnas behöver vissa krav eller förutsättningar vara uppfyllda. Det absolut tydligaste och viktigaste kravet är att byggherren kan bevisa att byggnaden uppfyller alla de krav som gäller. Dessa krav finns specificerade i bygglovet, startbeskedet och kontrollplanen och det ska alltså kunna bevisas genom kontroll att de blivit förverkligade. I vissa fall kräver boverket en klimatdeklaration, och om en sådan krävs ska byggherren också kunna bevisa att denna är inlämnad. En sista förutsättning för att slutbesked ska lämnas är att byggnadsnämnden tycker att allt verkar och ser riktigt ut. Om det finns misstankar om fel eller brister kan byggnadsnämnden kräva en tillsyn, och i detta fall ges inget slutbesked förrän denna är avslutad.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.