Etiskt Ledarskap: Styrs av respekt för etiska värderingar

Genom åren har olika stora ledare världen över demonstrerat ett oetiskt ledarskap som hamnat på tidningarnas förstasidor. Ett sådant exempel är när det uppdagades att bilföretaget Volkswagen fuskade med sina utsläppssiffror. Den typen av situation visar vad som kan hända när personerna i toppen av en organisation gör dåliga etiska val. Sådan negativ publicitet och uppmärksamhet är inte bra för något företag och istället är ett etiskt ledarskap avgörande dess framgång. Principerna för etiskt ledarskap inkluderar ärlighet, rättvisa, respekt, gemenskap och integritet. En etisk ledare höjer ribban och inspirerar sina anställda till att göra detsamma. Genom att sätta sina etiska värderingar i första rummet gör de det rätta, vid den rätta tidpunkten och för de rätta anledningarna. Den här texten tittar närmre på det etiska ledarskapet, dess grundläggande principer och varför den här typen av ledarskap är så himla viktigt. Den undersöker också hur man kan stärka sitt eget etiska ledarskap.

 

Etiskt Ledarskap

Vad är ett Etiskt ledarskap?

Som arbetsgivare finns det en klar och tydlig skillnad mellan att bara vara en chef och att vara en faktisk ledare. Medan en chef befaller så vägleder, coachar och inspirerar en ledare. Skillnaden mellan dessa två roller ligger framför allt i hur man får sina anställda att känna och hur man ser på sin relation till dem. En bra ledare ser det som sitt eget ansvar att inspirera och ta väl hand om sina anställda för att hjälpa dem att förbättras och utvecklas.

Ett etiskt ledarskap kan definieras som ett ledarskap som styrs av respekt för etiska värderingar och åsikter, och för andras värdighet och rättigheter.

Det handlar främst om moralisk utveckling och ett värdigt beteende. Den här stilen av ledarskap kan medföra ett betydligt mervärde för de företagen som applicerar det i styrningen av organisationen. Det beror på att de etiska ledarna inspirerar och motiverar de anställda till att leva upp till företagets grundläggande värderingar och förväntningar. Studier har visat att ett etiskt ledarskap tenderar att leda till nöjdare medarbetare och lägre omsättning av anställda.

De etiska ledarna visar alltid upp ett etiskt och lämpligt beteende i alla delar av deras arbete och roll, samt i deras privatliv. Det gör dem till och med när det inte nödvändigt vis är observerbart av de anställda. Att lägga stor vikt vid ens etiska värderingar i ens ledarskap kan vara obekvämt och svårt ibland, till exempel som när man behöver avskeda en anställd som inte följer företagets etik. Etiska ledare vet alltid hur man gör rätt för sig. Visserligen kan det ibland vara svårt att definiera exakt vad ”rätt” är. En ledare som är etiskt styrd är dock inte rädd för att göra vad de verkligen tror är rätt även om det är obekvämt, inte särskilt populärt eller inte direkt lönsamt. Att behålla en stark integritet är en avgörande aspekt av ett etiskt ledarskap.

 

Vad är Etiskt ledarskap?

De som utöver det etiska ledarskapet och de som har studerat det menar att den här ledarskapsstilen vilar på fem stycken grundprinciper, nämligen ärlighet, rättvisa, respekt, gemenskap och integritet.

 

Ärlighet

Ett oärligt beteende är en form av att ljuga eller på något sätt ge felaktig framställning av verkligheten. Ett ärligt beteende hos ett företags ledare skapar en atmosfär och organisationskultur som bygger på misstro och kan leda till att de anställda betraktar de ledande cheferna eller arbetsgivarna som opålitliga. Människor tenderar att förlora tron ​​på oärligt ledarskap och därför är det viktigt för etiska ledare att bete sig och kommunicera så ärligt som möjligt.

 

Rättvisa

Etiska ledare bryr sig också mycket om att saker och ting ska vara rättvisa. Den här typen av ledare prioriterar att behandla alla precis lika och lägger stor vikt vid att rättvisa ska vara en central aspekt av deras beslutsfattande. De lovar sig själva att aldrig favorisera eller särbehandla någon, förutom när en specifik situation kräver det för att förhindra orättvisa av något slag.

 

Respekt

Etiska ledare förmedlar en känsla av respekt till sina anställda och kolleger och tar alla människors inneboende värde i beaktning och ser det som en självklarhet. Respekt innebär att man lyssnar lyhört på dem man möter och på så sätt bekräftar deras värde. En etisk ledare agerar också många gånger som en slags mentor för att hjälpa de anställda att bli medvetna om sina egna syften, värden och behov. På så sätt höjs den etiska kvalitén inom hela organisationen.

 

Gemenskap

Etiska ledare agerar med altruism. De prioriterar sina underordnades välbefinnande högt och deltar aktivt i olika stärkande aktiviteter så som teambuilding och mentorsprogram. Det innebär att de etiska ledarna hjälper till att skapa en starkare gemenskap inom en organisation. De här ledarna har medarbetarnas såväl som själva företagets bästa intressen i åtanke hela tiden.

 

Integritet

Integriteten handlar om att de etiska ledarna har en stark och stabil moral. De uppvisar sina goda värderingar för sin omgivning genom sitt eget beteende. Ledare som agerar med en stark integritet kan stärka hela organisationen genom att attrahera begåvade och etiska medarbetare. Det beror på att de flesta människor föredrar att arbeta för ledare som har en stark integritet.

 

Varför det är viktigt med ett etiskt ledarskap?

Ett etiskt ledarskap är en ledningsstil som fungerar för alla typer av organisationer och företag. Här följer en beskrivning av de främsta fördelarna som ett föredrag kan dra nytta av om det använder sig av ett sådant ledarskap:

 

En positiv organisationskultur

De anställdas moral stärks när de arbetar under en etisk ledare och känner sig mer passionerade för själva arbetet när de arbetar för någon de respekterar och ser upp till. Ett etiskt ledarskap har förmågan att inspirera dem som jobbar i organisationen till att göra sitt allra bästa.

 

Förbättrat varumärke

Ledarna av ett företag är företagets ansikte utåt. Därför är det viktigt att de visar upp ett ledarskap att se upp till, och därmed det bästa som ens varumärke har att erbjuda.

 

Förhindrar skandaler av olika slag

Etiska ledare skapar ingen dålig publicitet för ett företag. Skandaler kan annars vara skadligt för ett företag och dess ansikte utåt, och kan leda till att kunderna bojkottar en och vänder sig till ens konkurrenter.

 

Lojalitet

Det är troligare att både de anställda och kunderna väljer att vara lojala mot ett företag som anställer etiska ledare.

 

Förbättrat känslomässigt välmående

Stress på jobbet kan dra ner de anställdas produktivitet. En etisk chef tenderar att sprida ett lugn bland sina medarbetare.

 

Vad kan skapa ett etiskt misslyckande?

Innan man börjar studera hur man kan bli en etisk ledare är det bra att först titta på vad som skulle kunna leda en mot ett etiskt misslyckande. Ledarskapsexperter menar att det finns ett gäng faktorer som kan leda ett företag mot en sådan situation. Ofta hänger dessa faktorer ihop med varandra, och de går att dela upp i två olika grupper. På en individnivå kan saker så som brist på självkontroll eller att ignorera gränsdragningar i form av företagets värderingar eller sociala koder inom branschen skapa ett etiskt misslyckande. På en företagsnivå kan saker så som brist på förebilder, brist på ansvar samt brist på etablerade rutiner och metoder leda ett etiskt misslyckande.

 

Så blir man en etisk ledare

Det finns olika vägar att gå för att bli en mer etisk ledare. En del människor har en medfödd förmåga att leda andra människor, och en del människor har redan väldigt starka etiska värderingar som kommer göra det enklare att bli en etisk ledare. Här följer en stegvis beskrivning i sex delar av hur man kan gå tillväga för att träna upp sitt ledarskap i syfte att bli en bättre etisk ledare.

 

1. Definiera företagets värderingar

Som ledare inom ett företag förväntar sig de anställda att man ska föregå med ett gott exempel. För att kunna göra det måste man dock först vara väl medveten om företagets grundläggande värderingar, och känna en stark koppling till dem. Det är nämligen först då som man kan inkorporera dessa värderingar i sitt dagliga arbete och ledarskap, och på så sätt internalisera dem. De företag som betraktas som de mest etiska företagen i världen brukar vara fast beslutna om att upprätthålla de högsta standarderna för ansvar och integritet, och att alla från toppcheferna till de anställda agerar i linje med företagets kärnvärden. Ett företag behöver tydliga riktlinjer för det beteende som det förväntar sig av sina medarbetare. Dessa riktlinjer kommer vanligtvis från företagets uppdragsbeskrivning och vision. Som ledare måste man kommunicera dessa riktlinjer tydligt till de anställda. När människor förstår varför etiskt beteende är viktigt kommer de mer sannolikt att uppträda därefter.

 

2. Var medveten om de egna värderingarna

En bra ledare grundar sin ledarstil och sitt arbetssätt både i företagets grundläggande värderingar och i de egna värderingarna. Förhoppningsvis går dessa två dessutom hand i hand. För att ta reda på om det här gäller för en själv och ens eget ledarskap kan man ställa följande frågor till sig själv:

  • Vilka slags beteenden är riktigt viktiga för mitt företag?
  • Vilka specifika värden och egenskaper beundrar jag hos andra ledare? Identifierar jag mig själv med dessa värden?
  • Skulle jag stå fast vid mina värderingar om det innebar att jag inte var lika konkurrensstark längre jämfört med andra ledare och företag?

 

3. Skapa en etisk arbetsmiljö

När man känner sig säker på företagets och på de egna värderingarna kan man börja skapa den rätta miljön, organisationskulturen och atmosfären för sina anställda och för hela företaget. Det bästa och mest effektiva sättet för att göra detta på är i regel att vara en bra förebild som andra kan se upp till. På så sätt föregår man med ett gott exempel och förhoppningsvis följer andra efter och en så kallad kedjeeffekt av etiskt beteende skapas.

Om ens företag till exempel värderar ärlighet högst så ska man vara noga med att visa det genom att vara transparent med alla omkring en. Om ens företag istället värdesätter yttrandefrihet så kan man lägga fokus på att låta de anställda kommunicera sina idéer öppet och så fritt och ofta som möjligt. Därtill är det viktigt att de anställda känner till konsekvenserna av beteenden som inte lever upp till företagets värderingar, eller som bryter mot reglerna om etiskt beteende. Dessa konsekvenser behöver inte vara direkt bestraffande men de bör påminna om det slags beteende som man förväntar sig av de anställda. Positiva konsekvenser är också viktiga och därför kan man med fördel belöna anställda som regelbundet agerar enligt företagets värderingar.

 

4. Identifiera etiska dilemman

Man ställs ofta inför svåra beslut på jobbet, men alla etiska dilemman är inte så tydliga och uppenbara alla gånger. Därför är det bra att veta hur man känner igen ett etiskt dilemma, så att man snabbt kan hantera det när det uppstår:

  • Identifiera de situationer som verkar triggande: Vissa särskilda situationer så om att rekrytera, avskeda, befordra och räkna ut de anställdas bonusar kan ofta skapa etiska dilemman. Därför är det speciellt vid sådana tillfällen som man som ledare bör vara extra uppmärksam.
  • Lyssna på magkänslan: Ens samvete och magkänsla brukar vara bra på att meddela när något inte stämmer, vilket skapar en intern känsla av oro. Om en viss situation gör en obekväm eller verkar strida mot en av ens kärnvärden eller övertygelser bör man stanna upp och tänka igenom saker rationellt innan man fortsätter.

 

5. Hantera etiska dilemman

Att identifiera ett etiskt dilemma är en sak, men ofta kan det vara betydligt svårare att faktiskt veta hur man ska hantera en sådan situation. När man sedan vet vad man borde göra kan det därtill vara minst lika svårt att få det gjort. Som ledare kan man hantera ett etiskt dilemma på flera olika sätt:

  • Förbered i förväg: Att visualisera teoretiska scenarier och situationer kan hjälpa en att möta de känslor som brukar uppstå och att avgöra vad man bör göra i verkligheten. Vid en eventuell krissituation har man i regel kort tid på sig att ta ett beslut så därför kan det vara bra att öva först. Man kan också göra den här sortens övningar med sina anställda, så att de blir bättre förberedda på att identifiera och hantera sina egna etiska dilemman.
  • Gör alltid ordentliga utredningar: När det är möjligt bör man alltid ta sig ordentligt med tid för att utreda en situation som leder till ett etiskt dilemma. På så sätt kan man bedöma vem som bär ansvaret och om de verkligen har betett sig på ett oetiskt sätt eller på ett sätt som strider mot företagets värderingar, innan man bestämmer en eventuell bestraffning. På så sätt behöver man inte oroa sig för att bestraffa någon i onödan, vilket kan skada ens rykte som en etisk ledare.
  • Omvärdera besluten innan man agerar: Om man befinner sig i en svår situation och man inte är säker på hur man ska gå vidare och vad man ska göra kan man prova att ta ett beslut. Innan man agerar bör man fråga sig hur det hade känts om ens handlingar var offentliga för alla att se och bedöma. Om man inte hade kunnat stå till svars och känt sig stolt över ens beteende bör man omvärdera sitt beslut.
  • Be om råd: Att få input och feedback från andra kan hjälpa en att bedöma en särskild situation på ett mer rationellt och objektivt sätt. Det leder till ett bättre och säkrare beslutsfattande. Även de mest seniora ledarna ber om råd vid svåra beslut och situationer.

 

6. Var modig

Ibland kan det hända att man agerar utifrån ett beslut men undrar om man verkligen gjorde rätt. Även när man är säker på att man gjorde rätt kan det fortfarande få obehagliga konsekvenser. Ett exempel är när en ledare informerar en revisor om ”oregelbunden” redovisning i företaget. Den etiska ledaren vet att hon eller han varit ärlig och korrekt som anmält det men resultatet kan vara att vänner och kollegor förlorar sina jobb. Så man kan ibland känna sig obekväm som en etisk ledare, men dessa situationer kan lära en att lita på sig själv och sina instinkter. Om man lugnar sin oro och ser logiskt på situationen leder de etiska instinkterna en ofta i rätt riktning.

 

Slutsats

Att vara en etisk ledare kräver mod och ambitioner. Det kan nämligen ofta innebära att man gör rätt även när det inte är särskilt populärt bland de runt omkring. Ett etiskt ledarskap involverar företagsledare som uppvisar ett lämpligt beteende både på och utanför kontoret. Dessa ledare demonstrerar och internaliserar sina egna och företagets goda värderingar genom sina ord och handlingar. Att visa integritet och göra vad som är rätt är kärnan i att vara en etisk ledare och på så sätt är den etiska ledaren en förebild för resten av företaget. För att bli en etisk ledare i praktiken bör man börja med att identifiera företagets kärnvärden såväl som ens egna och låta dessa lägga grunden för företagets organisationskultur. Genom att träna sig själv i att upptäcka etiska dilemman kan man sedan bestämma hur man bäst hanterar dem genom att helt utvärdera situationen och be om råd vid behov. Att föregå med gott exempel är viktigt så att man inspirerar de runt omkring en att göra detsamma.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.