Empatiskt Ledarskap: Fokus empati och förståelse

Som ledare och medarbetare har vi idag en allt större press på oss inom arbetslivet vilket kan leda till att vi stänger av känslor och empati för andra. Det kan verka som att man som ledare ska vara kall och endast fokusera på arbetet när man är runt sina medarbetare vilket kan skapa en känslolös miljö. Vi har idag ett högre tempo, högre krav, och längre arbetsdagar vilket gör att vi tappar förståelsen för andra som i sin tur blir till vår nackdel. Med ett empatiskt ledarskap arbetar du som ledare på att utveckla din empati och förmåga att se saker från andra perspektiv för att utifrån det fatta bättre beslut. Det handlar om att motivera sina medarbetare genom att förstå vad de behöver för att i helhet skapa en bättre och mer effektiv verksamhet.

 

Empatiskt Ledarskap

Vad är Empatiskt Ledarskap?

För att utveckla din empatiska förmåga behöver du först förstå vad empati är. Ett empatiskt ledarskap har ett fokus och en inriktning på just empati och förståelse. Det handlar om att vi arbetar på att sätta oss in i någon annans situation, försöker förstå varför de beter sig som de gör, och med hjälp av medkänsla försöka hjälpa den andra personen. Vi vill vara ett stöd för någon annan som kan behöva det så att det kan ske en förändring eller en förbättring som i sin tur gynnar både medarbetare, ledare, och verksamheten.

Att ha empati som ledare kan vara en otroligt användbar egenskap, speciellt i dagens dynamiska miljöer där vi dagligen möter olika människor och situationer. Att vara empatisk innebär att man förstår och erkänner andra personers känslor och ser saker från deras perspektiv. En sådan egenskap blir fördelaktig hos både ledare och medarbetare eftersom att som ledare kan du bättre leda andra om du förstår dem. Om du kan förstå någon annan så vet du också hur du kan bättre motivera personen och skapa de förutsättningar som personen behöver för att arbeta mer effektivt. På samma sätt kan en medarbetare utföra ett arbete bättre om den förstår meningen med det och hur det kan gynna en själv och verksamheten.

Det blir också en viktig egenskap eftersom den hjälper oss att identifiera och analysera både våra egna och andras känslor. Vi blir inte så blinda för andras beteenden och handlingar utan kan aktivt tänka ”Varför gjorde personen så?” och ”Jag förstår varför han eller hon gjorde på det viset”. Med dessa tankebanor blir det lättare för oss att agera på ett sätt som i sin tur skapar en mer positiv miljö.

Idag har många utvecklat ett beteende där vi tänker att andra personer löser sina egna problem och att man inte lägger sig i. Vi försöker dölja våra känslor eller undvika att erkänna om vi har ett problem eller behöver hjälp av någon. Detta skapar negativa spiraler där vi förminskar oss själva och istället får kämpa mer med att försöka ta oss ur det negativa på egen hand. Att erkänna att vi behöver hjälp eller se att någon annan är i behov av hjälp där vi kan vara ett stöd kan gå en lång väg.

Som människor har vi även ett behov av samhörighet och relationer men vår arbetskultur har på de flesta platser utvecklats till en kall och dyster miljö. Att uttrycka känslor, problem, eller blanda in sitt privatliv är något många undviker men som ledare är det viktigt att förstå att dessa saker påverkar arbetslivet också. Det är inte lätt att komma innanför dörren på kontoret och stänga av sina känslor från privatlivet och endast fokusera på arbetsuppgifterna. Därför handlar det om att identifiera dessa beteenden och aktivt arbeta på en lösning.

 

Ett långsiktigt tänkande

Ett empatiskt ledarskap har ett långsiktigt fokus. Eftersom att man arbetar med sin förståelse för andra och att se situationer från andra perspektiv så skapar man också en förutsättning för att undvika liknande situationer i framtiden. Man arbetar också med att hjälpa någon så att även den personen mår bättre och kan prestera bättre i framtiden. Att undvika förståelse för andra och istället lösa problem med kortsiktiga lösningar gör att man inte skapar en bättre förutsättning för framtiden eftersom att risken att igen hamna i en negativ spiral är stor. Nyckeln till effektiva ledarstilar har i många fall haft en grund i att tänka långsiktigt, inte kortsiktigt, vilket även är viktigt för ett empatiskt ledarskap. Det är också vanligt att ett problem inte har en kortsiktig lösning utan snarare en långsiktig lösning där man arbetar på att exempelvis förändra någons beteende.

Att tänka långsiktigt när man anammar ett empatiskt ledarskap handlar just om att sätta sig in i någon annans skor. Varför presterar inte din medarbetare som vanligt? Vad pågår i personens liv eller på arbetsplatsen som gör att man inte kan vara så effektiv som innan? Dessa tankebanor tar tid och att hitta svaret på frågan tar också tid. När du som ledare identifierat ett problem på arbetsplatsen så behöver du starta ett samtal med personen i fråga och samtidigt inte förvänta dig att du får ett svar eller en lösning direkt. Större problem kan kräva mer tid och förståelse där man också aktivt arbetar på en lösning tillsammans. Det viktiga är att ha den förståelsen att något inte står rätt till och att du är villig att ge det stöd som någon annan behöver för att rätta till problemet. Med din medkänsla behöver du uttrycka att ”Jag förstår hur och varför du känner som du gör och jag vill hjälpa dig”.

 

Att skilja på empati och sympati

En orsak till att empati ofta inte hamnar i rampljuset när man pratar om ledarskap beror på att man förvirrar begreppet med sympati. Att känna sympati för någon, vilket även det innebär att man har förståelse, handlar om medlidande och en känslomässig samhörighet till någon annan. När någon annan är ledsen så förstår man sorgen och känner av den också. När man har en empatisk förmåga så förstår man den andra personens känslor och kan sätta sig in i samma situation, utan att faktiskt anamma känslorna som personen upplever. Man skapar även en samhörighet eller koppling med personen på någon nivå för att sätta sig in i personens situation.

Det är viktigt att skilja på dessa begrepp och lära sig separera känslorna man kan uppleva när någon annan beskriver sina problem eller varför man mår som man mår. Det är detta som kan vara svårt när man först börjar med att arbeta på sin empatiska förmåga eftersom att man även behöver distansera sina egna känslor och vara opartisk. Det är lätt att direkt känna medlidande och därav vilja lösa problemet kortsiktigt för att man så gärna vill uppmuntra personen och gör dem glada men lösningen behöver vara långsiktig vilket ofta kräver mer arbete, diskussion, och stöd.

 

Hur använder man Empatiskt Ledarskap?

För att bli mer empatiska och förstående som både personer och ledare behöver vi börja med att ta ett medvetet steg tillbaka och analysera oss själva. När du än är redo för att utveckla dig själv som person och arbeta med de egenskaper som du har så behöver du utvärdera dig själv och ditt beteende. Som i många andra fall kan du börja med att lista bra egenskaper med dig själv och sådant som du tror att du behöver arbeta mer på. Under den här processen kan du också utvärdera hur du har hanterat exempelvis svåra situationer och problem inom verksamheten. Skriv ner steg för steg hur du hanterar komplikationer och hur du bemöter dina medarbetare.

 

Ett aktivt synsätt – vad ser du hos dina medarbetare?

Tänk sedan vidare på det du ser hos andra när ni möts eller går förbi varandra i hallen. Tänker du på att personen ler eller har en sorgsen blick? Ser du att någon går iväg ensam på rasten eller på lunchen? Det finns mycket i vårt fysiska beteende och våra uttryck som kan avslöja hur vi mår och om vi går igenom något svårt. Försök att använda alla dina sinnen för att läsa av personerna runt dig och utifrån det ta ett samtal med någon där du känner att det kan finnas besvär eller att stöd kan behövas.

När du har en bild av hur du agerar så behöver du ställa dig själv frågan, var jag empatisk nog? Hur kände den andra personen sig och varför agerade hon eller han på det sättet? Hade jag tillräckligt med förståelse för att agera så som jag gjorde? När du börjar anamma ett sådant tankesätt så kan du aktivt och medvetet öka din empatiska förmåga.

 

Empati och förståelse – inte bara sympati

För att bli mer empatisk behöver du göra mer än att bara känna sympati. Du behöver se saker och ting från den andres perspektiv, sätta dig i någons skor, och förstå deras beteende steg för steg. Du kan försöka hitta en koppling till dig själv så att du på någon nivå är i samma skor som den andra personen. Med en samhörighet kan du också börja ställa dig själv frågor som ”Hur hade jag gjort?” och ”Varför hade jag agerat på det sättet?” och applicera det på den andra personen. Detta är användbart om det är svårt för dig i början att känna empati och förståelse. Att försöka hitta något som du delar med den andra personen hjälper dig att skapa den kopplingen. Vad har ni gemensamt och vad har ni upplevt som är likt? Sök efter något där du kan relatera till personen på samma nivå för att sedan bygga vidare på den kopplingen och skapa en förståelse.

 

Att komma till insikt med andras beteenden

När din empatiska förmåga utvecklas så kommer du märka att det blir lättare att identifiera när något inte står rätt till. Det kan vara så att du märker att någon beter sig på ett annorlunda sätt, prestationen blir ineffektiv, eller att du ser negativa resultat inom verksamheten. Du kommer att bli snabbare på att identifiera hur du kan lösa ett sådant problem, genom att exempelvis starta ett samtal med någon om deras handlingar eller visa ditt stöd till någon som verkar må dåligt.

Det viktiga är att du börjar med din egen magkänsla och instinkt för att se vad som sker runt omkring dig. Detta kommer hjälpa dig med att komma till insikt till varför andra beter sig på det sättet som de gör. I många fall är en handling en reaktion på någon annan handling och om du märker av en negativ spiral hos en medarbetare så kommer du med hjälp av empati snabbare kunna identifiera detta. Du kan då göra något åt situationen och visa att du som ledare erbjuder ditt stöd och långsiktiga lösningar.

 

Vad är fördelen med Empatiskt Ledarskap?

Empati och förmågan att förstå andra är en effektiv och användbar egenskap både inom ledarskap och andra områden så som marknadsföring eller försäljning. Förmågan att sätta sig in i någon annans situation, förstå deras tankebanor och analysera deras beteenden gör det möjligt att lättare hantera konversationer och situationer med den här personen. Som ledare vill vi motivera våra medarbetare så hur kan vi motivera någon om vi inte vet hur den personen tänker eller känner? När du förbättrar din empatiska förmåga skapar du bättre förutsättningar både för dig själv och dina medarbetare.

Att utveckla sin empatiska ledarförmåga gör det också möjligt för dig som ledare att sätta dig i någon annans skor och utifrån det agera på ett sätt som gynnar er båda. Om du har identifierat brister inom din verksamhet eller projektgrupp så behöver du ta ett steg bakåt och analysera problemet. Har bristerna uppstått på grund av externa eller interna problem? Om det är ett problem hos en eller flera personer runt omkring dig, varför har det uppstått? När du får en förståelse för varför något har skett och varför dina medarbetare agerat på det sättet som de gjorde så blir det lättare att vara ett stöd och hjälpa andra så att en förbättring kan ske.

 

Risker med Empatiskt Ledarskap

Även om empati kan vara ett starkt verktyg för oss som ledare så är det viktigt att förstå hur empati också kan skapa brister hos oss och andra. Det är viktigt att använda sin empati på ett objektivt sätt och inte låta empatin ta över våra känslor så att vi missbedömer en situation och agerar utifrån en första instinkt. Det finns många som kritiserat användandet av för mycket empati i arbetslivet då det kan göra oss blinda för vad som egentligen är rätt och fel och i många fall ökar också vår sympati för andra vilket kan göra att vi blir partiska.

När vi är empatiska så är det viktigt att ha ett fokus på att förstå och känna det som någon annan upplever, men inte att bli partiska. Vi kan inte välja sida utifrån att vi tycker synd om någon eller ge någon särskild behandling på grund av det vi känner för dem. Det är även viktigt att vårt fokus fortfarande ligger på att skapa en harmonisk arbetsmiljö och frambringa de förutsättningar som hjälper våra medarbetare när de behöver hjälp. Detta är något som vi konstant möter som människor, vare sig det är i arbetslivet eller i privatlivet, så hamnar vi i situationer där vi riskerar att behandla människor på olika sätt utifrån det vi vet och känner för dem. Som ledare behöver vi alltid vara kritiska och objektiva så att vi undviker att hamna i sådana situationer. Detta är något som man alltid kan träna och bli bättre på.

 

Sammanfattning

Empati och förståelse för andra är egenskaper som är värdefulla för oss alla, vare sig det är inom arbetslivet eller i privatlivet. Att sätta sig in i någon annans skor och se saker från andra perspektiv hjälper oss förstå varför saker och ting sker som de sker. När vi hamnar i situationer där vi inte förstår andras aktioner kan vi bli förvirrade och ifrågasätta både oss själva och andra.

Att utveckla sin empatiska förmåga som ledare kan vara till stor fördel för både dig själv och din verksamhet. För att kunna motivera dina medarbetare så hjälper det att förstå dem och se saker och ting från deras perspektiv. Om du har identifierat brister inom din verksamhet eller din projektgrupp och ser även att orsakerna verkar vara interna så gäller det att se varför det har skett och hur du kan påverka omgivningen för att göra en förbättring. Som ledare har du en uppgift att skapa goda förutsättningar för att dina medarbetare ska må bra och när du även förstår varför de inte mår bra så kan du göra något åt det.

Det är viktigt att skilja på empati och sympati. När du har förståelse för någon behöver du fortfarande agera opartiskt och inte välja sida utifrån dina känslor och om du känner sympati för någon. Detta är en av riskerna med att anamma ett för empatiskt ledarskap om du inte kan skilja på de känslor som uppstår inom dig när du sätter dig i någon annans skor. Ta ett steg tillbaka och försök att se på situationen på ett objektivt sätt så att du inte riskerar att skapa problem.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.