Sympati och Empati: Vad är skillnaden?

Att kunna känna närhet med andra är viktigt för alla människor.

Människan är i grunden en social varelse och ensamhet kan i längden vara skadligt.

För att vila och utveckla oss själva är det dock också viktigt att skapa egentid och stunder där man bara tänker på sig själv.

Sympati och empati

Talesättet att man behöver känna sig själv för att känna andra är inte taget ur luften.

I relationer och möten med andra människor tolkar man andras signaler, berättelser och kroppsspråk.

På samma sätt blir man själv tolkad av andra.

Hur man tolkar andra beror delvis på vilken inställning man har till personen, om man känner sympati eller antipati.

För att bygga starkare relationer och fungera med andra människor är det viktigt att man dessutom utvecklar en empati.

Den här texten handlar om begreppen sympati och empati, vad de betyder och skillnaden mellan de två begreppen.

Vad är sympati och empati?

empati och Sympati

Både sympati och empati är viktiga egenskaper i sociala relationer.

Sympati handlar om att man bryr sig om andra människor och blir påverkad av hur de mår och lever.

Empati går djupare och är förmågan att leva sig in i en annan persons situation.

Varför är sympati viktigt?

Med sympati ställer man sig positiv till människor omkring sig.

Det kan jämföras med antipati, där man istället reagerar negativt på omgivningen.

Det är viktigt att tänka på att sympati handlar om sina egna känslor.

Det handlar om känslor som man själv känner när man träffar eller ser någon annan person.

De känslorna är viktiga för att fungera som person eftersom de ger incitament och kraft att behandla andra med respekt och intresse.

Sympati är en positiv känsla och det betyder att man också mår bra själv.

I detta ligger dock också ett problem.

Sympatin påverkar nämligen inte den andra personen.

Sympati hjälper oftast inte någon annan än en själv

Det är viktigt att förstå att sympati inte handlar om den andra personen.

Det är inte garanterat att personen man känner sympati med påverkas positivt av ens sympati.

Det är såklart positivt att man har en sympatisk inställning, men det hjälper inte så mycket om man inte förstår den andra personens situation.

Det kan till och med bli negativt om människor behandlar en med för mycket sympati, istället för att ge relevant feedback, kritik och stöd.

Att vara sympatisk handlar inte bara om att bry sig om andra, utan också om att få andra att bry sig om en själv.

När man uppfattas som en sympatisk person kan det öppna många dörrar och det blir lättare att få kontakt med människor.

Motsatsen gäller när man uppfattas som en antipatisk person.

Varför är empati viktigt?

Med empati menas att en person uppfattar och förstår en annans känslor och beteenden, men har ingenting att göra med ens uppfattning om personen i fråga.

Detta innebär alltså att man kan känna empati för en människa som man inte tycker om.

För att exemplifiera detta kan man tänka på följande scenario.

Om man föreställer sig att en person (1) som går utomhus i en stad och blir rånad på sin plånbok av en annan person (2), är det sannolikt att person 1 inte har mycket till övers för person 2.

Det visar sig att person 2 rånade person 1 på grund av att person 2 inte äger någonting – ingen mat, inga pengar, inget boende och inga kläder förutom de på kroppen – och ämnar använda pengarna i plånboken till att köpa mat.

Även om person 1 inte tycker om person 2, kanske denne har viss förståelse för varför person 2 valde att agera som han eller hon gjorde.

Detta exempel är naturligtvis draget till sin spets, men påvisar varför empati är viktigt, även för en själv.

Empati kan ha flera betydelser

Man kan dela upp empati i olika begrepp som kognitiv empati, emotionell empati och medkänsla.

Den kognitiva empatin handlar om tankarna, att man förstår vad en annan person tänker.

Det är viktigt när man försöker hitta samsyn inom ett samtal eller arbete.

Människor kan vara överens men tänka i olika banor, med olika logik.

Om man kan sätta sig in i hur den andra personen tänker blir det enklare att reda ut om man är på väg åt samma håll eller motsatt.

Den emotionella empatin handlar om känslorna, om att förstå hur andra känner sig i en viss situation.

Här kan man förutse hur någon ska reagera på en åtgärd.

Medkänsla är en blandning av empati och sympati, där man känner något positivt för personen och samtidigt kan sätta in sig i dennes verklighet.

Både sympati och empati behövs

Det är viktigt att notera att såväl sympati som empati är värdefulla egenskaper som dock kan komma till sin rätt i olika sammanhang.

Sympati kanske gör att man vill hjälpa någon, den ger impulsen att man själv kan vara viktig för den personen.

Men om man inte förstår personens tankar, livsmönster och känslor kan det bli väldigt fel.

Det finns många exempel på när föräldrar, lärare eller politiker har gjort insatser som inte fungerar, trots att de har gjort sitt bästa för att hjälpa andra.

Det kan vara värt att fundera över hur man själv hade velat bli bemött i olika situationer.

På så sätt kan man få viss guidning vad gäller ens agerande gentemot andra.

Vad är en empatisk ledare?

En empatisk ledare kan fungera som en ambassadör.

En sådan ledare uppmuntrar till förståelse och dialog mellan medarbetarna.

För att vara en ambassadör är det viktigt att själv vara en förebild.

Det kan handla om att bestämma sig för att förstå hur individerna och teamen på arbetsplatsen fungerar i olika situationer.

Här behöver det inte alltid handla om sympati.

Ledaren är inte nödvändigtvis positiv till allt som händer och behöver inte alltid känna sympati, men genom att förstå orsaker och strukturer blir det enklare att påverka dem.

Hur blir man en empatisk ledare?

För att kunna vara en ambassadör krävs förtroende från ledningen, ägare eller styrelse.

Det förtroendet måste finnas även om de inte förstår allting som händer.

Ledare som lyckas med sin empatiska utveckling märker ofta att organisationen börjar leva och blomstra.

Både medgångar och motgångar blir något spännande att ta hand om tillsammans med sina kollegor och medarbetare.

Man upplever att nya steg tas tillsammans och där samarbete blir centralt.

I en sådan organisation lär man sig både om sig själv och andra.

Den insikt och kunskap man får ökar nyfikenheten och lyhördheten.

Samtal blir produktiva och inte något som stannar av processen.

Att söka efter empati

Det är inte naturligt för alla att vara empatiska.

Att vara empatisk är en process där man bestämmer sig för att försöka förstå och lyssna.

På vägen kan det uppstå missförstånd och felaktigheter och därför måste det finnas respekt och förtroende mellan parterna.

Att bli empatisk innebär mycket sökande.

När man förstår mer av hur människor omkring sig agerar och tänker blir situationen annorlunda.

I bästa fall kommer man närmare varandra och känner mer sympati för sina kollegor och medarbetare.

Sammanfattning

Ibland blandas begreppen sympati och empati ihop.

De hänger ihop ibland, men inte alltid.

När man blir mer empatisk och förstår sin omgivning leder det ofta till att relationerna blir bättre.

Men det behöver inte betyda att man gillar varandra mer.

För att vara en ledare i en modern och föränderlig organisation krävs det empati.

Empatin hjälper ledaren att förstå vilka följder det blir av olika beslut.

En empatisk ledare kan skapa en organisation som blir mer öppen, effektiv och villig att samarbeta.

Samtidigt ser man tydligare delar som inte fungerar och som måste förändras.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.