Självkänsla och Självförtroende: Vad betyder det och vad är skillnaden?

Att må bra och trivas med sig själv är viktigt för att man ska kunna göra sitt bästa, på jobbet så väl som i privatlivet och i sina relationer. Vissa dagar mår man bättre än vad man gör andra dagar, vilket är helt normalt. De dagar då man behöver kämpa lite extra så kan man ofta vara onödigt hård mot sig själv, vilket skapar en negativ loop för ens välmående. Ju hårdare man är mot sig själv, desto sämre mår man såklart. Därför så är det viktigt att man är snäll mot sig själv och tar hand om sitt eget välmående. Först då kan självkänslan stiga och självförtroendet hamna på topp.

Självkänsla och självförtroende

 

Några saker som man kan göra för att må så bra som möjligt är till exempel att inte låta småsaker och andras attityd ta över hela ens humör, lita på sig själv och sin förmåga, vara medveten om vilka tankar som kommer och går, acceptera att besvikelser händer då och då och inte låta rädsla stå i vägen. Människor som har en hög självkänsla och ett starkt självförtroende tenderar att må bättre, vara lyckligare och vara mer framgångsrika. Det är inte alltid så enkelt att skilja på självkänsla och självförtroende, eftersom att de här två begreppen är hyfsat lika. Den här texten reder ut vad de två begreppen är, hur man kan identifiera en låg självkänsla samt vad man konkret kan göra för att stärka sig själv och boosta sitt eget självförtroende.

Vad är Självkänsla?

Inom psykologin så används begreppet självkänsla för att beskriva en persons övergripande känsla av det egna värdet, det vill säga hur mycket man uppskattar och tycker om sig själv. Det inkluderar en mängd olika faktorer, så som hur man uppfattar sig själv, sitt utseende, sin tro, sina känslor och sitt beteende. Hur låg eller hög självkänsla som man har kan vara en avgörande faktor när det kommer till ens motivation och framgång genom hela livet.

En låg självkänsla kan lätt hålla tillbaka en från att nå framgång på arbetet eller i skolan, eftersom att man då inte vågar tro eller lita på att man faktiskt har det som krävs för att lyckas. När man istället har en stark och hälsosam självkänsla så kan det hjälpa en att nå de målsättningar som man har satt upp för sig själv, eftersom att man då navigerar igenom livet med en positiv och säker attityd, och man tror på sig själv. Man vågar njuta av allt det som livet och världen har att erbjuda.

Historiskt sett så har självkänsla varit något som många psykologer och filosofer intresserat sig för och tagit fram många olika teorier för. Självkänsla spelar till exempel en viktig roll i Abraham Maslows kända behovstrappa. I den teorin så porträtteras självkänsla som en av människans mest grundläggande motivationer. Enligt Maslow och hans teori så behöver en person bli stärkt både från andra människor runt omkring och inombords i form av självrespekt. Båda de behoven måste helt enkelt vara fyllda för att en person ska kunna växa som person och för att kunna uppnå självförverkligande. Det är viktigt att hålla koll på skillnaden mellan självkänsla och självförmåga. Självförmåga är ett begrepp som istället handlar om hur väl som man tror att man själv kommer att klara av framtida uppgifter, förmågor och prestation.

Låg eller hög självkänsla

Det finns en rad yttre och inre faktorer som kan påverka ens självkänsla. Vanliga faktorer är exempelvis det inre tänkandet, ens ålder, potentiella sjukdomar, funktionshinder eller andra fysiska begränsningar samt ens jobb och arbetsroll. Därtill så kan de genetiska faktorer som bidrar till att forma en människas personlighet också spela in och påverka ens självkänsla, även om det oftast är människans upplevelser och erfarenheter som väger tyngst och som påverkar självkänslan som mest. Personer som ofta får ta emot negativ kritik från familj, vänner eller medarbetare löper generellt en högre risk att uppleva en låg självkänsla.

Tecken på en hög och hälsosam självkänsla

Att avgöra om någon annan har en låg eller hög självkänsla är inte alltid så lätt. Det brukar dock gå att avgöra om man själv känner en hälsosam nivå av självkänsla eller inte. Man har troligtvis en hög självkänsla om man till exempel tenderar att:

 • Undvika att grubbla på negativa upplevelser och erfarenheter från det förflutna
 • Uttrycka sina behov
 • Känna sig självsäker
 • Ha en positiv syn på livet i allmänhet
 • Våga säga ”nej” när man känner för det
 • Kunna se sina egna styrkor och svagheter och acceptera dem

Tecken på låg självkänsla

Om man inser att man brukar uppleva följande problem som orsakas av en låg självkänsla så kan man behöva arbeta mer med hur man uppfattar sig själv för att stärka självkänslan:

 • Man tror att andra är bättre än en själv
 • Man har svårt för att uttrycka sina behov
 • Man fokuserar på sina svagheter
 • Man ofta upplever känslor så som skam, depression eller ångest
 • Man har generellt sett en negativ syn på livet i allmänhet
 • Man känner en intensiv rädsla för att misslyckas
 • Man har svårt för att acceptera positiv feedback
 • Man har svårt för att säga ”nej”
 • Man ofta sätter andras behov framför sina egna
 • Man kämpar med sitt självförtroende

Vad är Självförtroende?

Medan självkänslan till största del handlar om hur man uppfattar sig själv som person, så handlar självförtroendet istället om hur man uppfattar sina kunskaper och förmågor. Det handlar om att acceptera och lita på sig själv, och att man känner att man har kontrollen över sitt eget liv. En person med starkt självförtroende är väl medveten om vilka ens styrkor såväl som en ens svagheter är och har generellt en mycket positivt uppfattning av sig själv. Man har därtill förmågan att sätta upp realistiska förväntningar och målsättningar för sig själv, man kommunicerar säkert och med pondus och man kan hantera kritik utan några större problem. En person som lider av dåligt självförtroende tenderar ofta att tvivla på sig själv, att vara passiv eller känna sig undergiven och har svårt för att lita både på sig själv och på personer i omgivningen. Man känner sig oälskad av andra människor och man är väldigt känslig för kritik eftersom att negativ kritik kan få en att må mycket dåligt. Ens självförtroende kan dock variera beroende på vilken typ av situation som man befinner sig i. Till exempel så kan man känna sig väldigt självsäker när det kommer till den akademiska biten av ens liv så som i skolan, medan man saknar självförtroende i sina relationer. Ens självförtroende är dock i realiteten sällan kopplat till hur bra eller dålig man faktiskt är på något utan har istället till största del att göra med ens egen uppfattning. Uppfattningen beror på hur man tänker om sig själv och dessa tankar kan ofta vara bristfälliga och felaktiga.

Boosta självförtroendet

Ett dåligt självförtroende kan till exempel bero på olika erfarenheter som man har varit med om i sitt liv, så som att växa upp i en familj eller i en miljö som har varit väldigt kritisk eller inte särskilt stöttande, eller att skiljas från vänner och familj vid en tidig ålder, att döma sig själv allt för hårt eller att ofta vara rädd för att man ska misslyckas med det som man håller på med. Om man upplever att man vanligtvis har dåligt självförtroende så kan man prova med något av följande knep för att förbättra självförtroendet.

Sluta att jämföra sig själv med andra människor

Oavsett om man tenderar att jämföra sitt utseende med andra människors utseende på sociala medier eller om man brukar jämföra sin lön med kompisarnas löner, så är den här typen av jämförelser aldrig särskilt hälsosamma eller bra för självförtroendet. Det finns flera studier som har visat att det finns en direkt koppling mellan avundsjuka och hur man mår och hur mycket man tycker om sig själv. Människor som jämför sig själv med andra upplever mer avundsjuka, och ju mer avundsjuka man känner desto sämre tycker man om sig själv. I längden så kan det skapa en negativ cykel som kan vara svår att bryta. Man bör därför vara uppmärksam på när man börjar jämföra sin inkomst, rikedom, ägodelar, kunskaper, prestationer och egenskaper med andras. Att tänka att andra människor är bättre än en själv kommer att urholka självförtroendet i det långa loppet. När man inser att man börjar tänka dessa tankarna och jämföra sig själv med andra så bör man påminna sig själv om att det inte är hjälpsamt på något sätt, och att alla människor kör sitt eget race och att livet inte är en tävling.

Ta hand om sin kropp och sitt fysiska välmående

Det är ofta svårt att må bra i sig själv om man inte tar hand om sin kropp. Att slarva med sömn, ha en allt för ohälsosam diet och kosthållning och att inte motionera tillräckligt mycket kommer att ha en negativ inverkan på ens välmående och därmed också på ens självförtroende. Särskilt fysisk aktivitet har visat sig vara effektivt för att boosta självförtroendet, eftersom att regelbunden motion förbättrar ens kroppsuppfattning vilket i sin tur gör att man känner sig mer säker i sig själv. Man bör därför göra egenvård till en prioritet i livet.

Öva på att känna mer själv-medkänsla

Att känna medkänsla för sig själv innebär att man behandlar sig själv med kärlek och vänlighet när man till exempel råkar begå ett misstag eller upplever någon form av bakslag. Att vara hård mot sig själv kommer inte att motivera en till att göra bättre ifrån sig utan istället visar studier att det har den rakt motsatta effekten. Att visa mer medkänsla och kärlek för sig själv har visat sig leda till ett mer konsekvent starkt självförtroende. Att tänka ”alla gör fel då och då” istället för ”jag är så dum, nu har jag förstört allting” kan vara avgörande för hur man mår och därtill hjälpa en att behålla självförtroendet även när någonting inte går som planerat. Man bör helt enkelt prata till sig själv på samma sätt som man hade pratat till en kär vän eller familjemedlem, och påminna sig om att ingen är perfekt och då och då till och med skratta lite åt sig själv.

Acceptera att självtvivel förekommer och använd det

Människor har en tendens att skjuta upp saker av olika slag, så som att exempelvis bjuda någon på en dejt eller att ansöka om en befordran på jobbet, tills att man känner sig mer självsäker. Men ibland kan det bästa sättet att boosta sitt självförtroende istället vara att bara göra de sakerna som man känner sig nervös inför. Att öva på att möta de rädslor som man har som beror på ett dåligt självförtroende är bra, även om man oroar sig för att man kommer göra bort sig eller göra fel.

Man kan såklart fortfarande förbereda sig för de sakerna som gör en nervös, som att hålla ett viktigt tal eller något liknande, men man behöver inte vänta tills man känner sig 100 % förberedd eller självsäker. Att tvivla lite grann är nämligen helt normalt och kan i många fall till och med göra att man presterar ännu bättre. Studier har visat att atleter som accepterar och omfamnar ett visst självtvivel presterar bättre än de atleter som känner ett sig 100 % självsäkra.

Testa beteendemässiga experiment

När ens hjärna säger åt en att man inte har rätt att uttrycka sin åsikt på ett möte på jobbet, eller att man inte borde motionera för att man är för otränad så måste man aktivt påminna sig själv om att ens tankar inte alltid har rätt. Ibland är det bästa sättet för att hantera sådana negativa tankemönster att istället utmana dem. Därför bör man då och då, eller så ofta som man har lust till det, prova att göra dem sakerna som ens hjärna säger åt en att man inte klarar av. Man kan prova att säga till sig själv att det bara är ett experiment som man gör för skojs skull för att ta bort lite av allvaret kring situationen.

3 exempel på anledningar till dåligt självförtroende eller låg självkänsla

De faktorer som bidrar till ett dåligt självförtroende eller en låg självkänsla påverkar människor olika. Ens genetiska och kulturella bakgrund, barndom och andra omständigheter i livet spelar alla en roll men vilken roll och hur starkt var och en av faktorerna påverkar en persons självförtroende och självkänsla varierar. Det går inte att förändra det förflutna och det som man redan har varit med om, men det går att påverka de tankar och de förväntningar som man har idag och som kan komma att påverka och forma ens självkänsla i framtiden.

Gener och temperament

En del av det som formar en persons självförtroende är på sätt och vis inbyggt i hjärnan redan när man föds. Därför ska man aldrig klandra sig själv för mycket om det är så att man har en dålig självbild. Studier har visat att upp emot 25 till 50 procent av en persons personlighetsdrag man vara nedärvda. Vissa aspekter av en persons beteende kommer dock från ens temperament.

Erfarenheter och upplevelser

Det finns en mängd olika typer av individuella upplevelser som kan leda till att man känner sig väldigt osäker eller otrygg i sig själv, och ibland till och med värdelös. Trauma till exempel, så som fysisk eller psykisk misshandel, kan ha en betydande inverkan på hur högt man värdesätter sig själv. Hur man blev uppfostrad och vilken sorts förälder ens mamma eller pappa var under ens uppväxt kan påverka en hela livet. Att bli mobbad under uppväxten kan lämna bestående men för ens självkänsla och självförtroende när det kommer till saker så som intelligens, utseende och atletiska prestationer.

Världen omkring

En stor del av internet, media och sociala medier är designade för att få människor att känna att man saknar någonting, om det så gäller ens utseende eller ens tillhörigheter. Företag som vill sälja en specifik produkt brukar ofta börja med att introducera någon form av problem, det vill säga en defekt på ens kropp, utseende eller stil, varpå de sedan introducerar en lösning på problemet vilket för det mesta är den produkt som de vill sälja. Allt eftersom att de sociala medierna växer sig starkare och blir mer populära, desto lättare händer det att man blir djupt påverkad av de meddelanden som sänds ut. Det är väldigt lättillgängligt att bli avundsjuk på alla andras till synes perfekta liv och känna att ens eget liv inte har mycket att erbjuda i jämförelse.

Självkänsla och självförtroende i korthet

En stark självkänsla och ett gott självförtroende är ofta nyckelingredienser när det kommer till framgång och lycka. När man har en låg självkänsla kan man i kontrast många gånger känna sig besegrad och till och med deprimerad. Det kan också leda till att man tar dåliga beslut och att man inte vågar ta för sig, eller att man faller in i destruktiva mönster och förhållanden. Dåligt självförtroende innebär i praktiken ofta att man inte utnyttjar sin fulla potential, vilket är ett slöseri med tid. Att ha en överdrivet stark självkänsla och självförtroende kan å andra sidan vara väldigt oattraktivt och kan många gånger uppfattas som arrogant av andra människor.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.