Distribuerat Ledarskap: Främja utveckling och lärande med hjälp medarbetarna

Med allt fler nya ledarstilar och metoder för hur man kan leda en verksamhet till framgång så kan det bli svårt att veta vilken ledarstil som passar just en själv och den verksamheten man arbetar på. Om du befinner dig i en situation där det finns mycket resurser att nyttja och ett delat ansvar kan stärka er som en enhet så kan ett distribuerat ledarskap vara precis det du behöver.

Det distribuerade ledarskapet syftar på att utnyttja de resurser som finns inom en verksamhet och hos olika personer istället för att fokusera enbart på de som har en högre titel. Förbättringar och feedback kan hittas hos de flesta inom verksamheten och ansvaret för att skapa en positiv förändring ligger delat hos nyckelpersoner inom verksamheten. Med hjälp av det distribuerade ledarskapet skapar ledaren en uppfattning om de personer som kan bidra med styrka och engagemang för att skapa en förbättring för verksamheten.

 

Distribuerat Ledarskap

Vad är ett Distribuerat Ledarskap?

Ett distribuerat ledarskap har ett fokus på att främja utveckling och lärande med hjälp av flera individer inom en verksamhet. Istället för att fokus ligger på en person som har en ledartitel så identifierar den distribuerade ledaren flera nyckelpersoner som kan dela på ansvaret för att skapa en förändring.

Den distribuerade ledaren involverar flera personer och skapar också en miljö som gör att individer vågar bli mer delaktiga i processen. Istället för att fokus ligger på vilken titel någon har, något som i de flesta fall kan begränsa det potential som faktiskt finns inom en verksamhet, så fokuserar man på de sociala relationer som uppstår och finns inom verksamheten. Hur medarbetare kommunicerar och tillsammans arbetar för att skapa en positiv förbättring som gynnar alla.

Ledarskap kan ibland ses som en väldigt formell väg att gå, något som är baserat på en struktur och endast specifika möjligheter till hur något ska hanteras, men det finns även ett informellt ledarskap som är viktigt att identifiera. Den distribuerade ledaren identifierar just detta för att se hur ledarskap och utveckling inom verksamheten sker under ytan. Hur medarbetare arbetar tillsammans, löser problem och konflikter samt vilket potential som finns. Det handlar om att ha ett öga för att utnyttja de resurser som faktiskt finns inom verksamheten som man inte vanligtvis tänker på. Det är också viktigt att inte bara fokusera på de ord som sägs utan även de känslor och interaktioner som sker mellan olika personer inom verksamheten. Att hålla fast vid ett formellt ledarskap kan innebära att man sätter en mur runt det potential som är möjligt att uppnå och det är därför den distribuerade ledaren arbetar på att vidga dessa murar och se vad som finns att utnyttja i det informella ledarskapet.

Det distribuerade ledarskapet har som mål att fördela ansvaret inom en verksamheten för att skapa ett flöde av kreativitet och expertis vilket innebär att det kan gynna komplexa strukturer och organisationer där ledarskapet oftast hamnar på några få personer och därför begränsar kreativiteten och förbättringarna som kan ske för verksamheten.

 

Hur blir man en Distribuerad Ledare?

För att kunna anamma ett distribuerat ledarskap så är det viktigt att först ta en titt på verksamheten man arbetar på. Det distribuerade ledarskapet har många fördelar men hur dessa fördelar används kan bero på verksamheten och den industrin man befinner sig inom. Det distribuerade ledarskapet har visat sig ha stora positiva effekter på exempelvis komplexa strukturer som skolor och universitet, en plats där kunskap och expertis inom många olika ämnen och områden möts.

Gör en analys av din verksamhet och den vision och mål som ni arbetar mot. Ser du en dynamik i det ni strävar efter? Finns det stora variationer på hur ni kan uppnå dessa mål? Då kan ett distribuerat ledarskap vara något för er verksamhet. Ta vidare en titt på hur ni arbetar med dessa mål just nu. Är det en mindre grupp eller en ensam ledare eller tar ni hjälp av flera andra medarbetare när det behövs? Vilka brister finns det i hur ni arbetar just nu? Det distribuerade ledarskapet syftar på att använda det potential som finns hos alla inom verksamheten så att expertis kan delas samtidigt som ansvaret sprids ut. Om din verksamhet passar den här mallen så kan ett distribuerat ledarskap vara precis det ni behöver.

 

Egenskaper hos en distribuerad ledare

Vidare så behöver du utveckla dig själv och dina egenskaper för att bli en bättre distribuerad ledare. Det finns flera egenskaper som gynnar en distribuerad ledare som exempelvis förståelse, kommunikation och tillit. Du behöver ha förståelse för dina medarbetare för att kunna göra en bedömning av hur du och verksamheten kan ha nytta av deras potential. Lär känna dina medarbetare, deras intressen och vilken kunskap de besitter. Även om de har en särskild roll eller titel så behöver det inte betyda att de inte även kan vara bra på andra saker. Ta nytta av deras expertis och kunskap för att gynna er verksamhet.

Förbättra även din kommunikationsförmåga, på så sätt kan du bli bättre på att förstå dina medarbetare samt få en bättre förståelse för hur ni kan lösa problem inom verksamheten. När det är dags att göra ett förbättringsarbete så kommer din kommunikationsförmåga spela stor roll över hur och vad som kan komma att förbättras. Lyssna på dina medarbetare och kollegor samtidigt som du leder gruppen mot en positiv förändring.

Det är även viktigt att du arbetar på den tillit som dina medarbetare känner till dig. Tänk över hur andra ser dig inom verksamheten, om det exempelvis är på grund av den rollen eller titeln du har eller ditt beteende. Hur andra ser dig inom verksamheten och som ledare blir viktigt för när du ska leda andra framåt, särskilt om du vill att de ska känna tillit till dig. När du sedan distribuerar ledarskapet så kommer du känna av hur viktigt det är att ni har tillit till varandra eftersom att du tilldelar dem ett stort ansvar. Dina medarbetare kommer ha en förståelse för varför du har gett dem ansvaret och även en respekt som gör att de kommer att sträva efter att uppnå sitt potential.

 

En grupp av ledare

Det distribuerade ledarskapet syftar mot att skapa en grupp av ledare, ett team, istället för att fokus och uppmärksamheten hamnar på den individuella ledaren. Detta skapar en större delaktighet för att göra en förändring inom verksamheten vilket också skapar en starkare dynamik. Det är viktigt att de som får ansvaret om ledarskapet fortfarande har kunskap och expertis inom de nyckelområden som verksamheten behöver.

Det finns tre idéer som verksamheten och den nuvarande ledaren behöver besitta för att kunna utveckla strukturen för ett distribuerat ledarskap. Det första handlar om att ha tron på att ledarskapet kan styras av ett team av ledare, en tro på att alla kan leda och att alla kan uppnå någon nivå av potential när de får möjligheten och rätt motivation. Det andra handlar om att ha en förståelse för att det är svårt att vara en ensam ledare, särskilt inom komplexa strukturer. Då gynnas strukturen mer av att ha flera ledare som delar sin kunskap och expertis. Den sista handlar om att skapa en ny grupp av människor som blir morgondagens ledare. Istället för att ansvaret ligger på individen så läggs det på flera andra personer som i framtiden kan växa till att bli verksamhetens ledare.

Det finns också tre koncept som är viktiga att förstå när ett distribuerat ledarskap ska implementeras. Det första konceptet är att det distribuerade ledarskapet är ett resultat av en interagerande grupp av människor – ett nätverk av ledare, istället för en ensam person. När man anammar det distribuerade ledarskapet så behöver det fortfarande finnas en struktur för hur ledarskapet ska utföras av flera personer samtidigt. Det ska heller inte falla tillbaka på en individ om något problem uppstår.

Vidare så ska gränserna för ledarskapsaktiviteter öppnas upp allt mer för andra som tidigare varit utestängda. Att låta nya individer och grupper delta i de aktiviteter som kan påverka och förändra verksamheten är kritiskt för ett distribuerat ledarskap. Slutligen så behöver det distribuerade ledarskapet underlätta för att expertis distribueras över hela organisationen istället för att endast kontrolleras av en mindre grupp människor. På så sätt skapar man även de förutsättningar för att andra kan bli bättre ledare och ta mer ansvar inom verksamheten i framtiden.

Det distribuerade ledarskapet går alltså hand i hand med viktiga koncept som även andra ledarstilar innefattar. Det som skiljer det distribuerade ledarskapet från de andra är att fokus på ansvaret samt tilliten man har till andra inom verksamheten. Detta innebär att det inte är en ledarskapsstruktur som kan implementeras över en dag eller inom vilket verksamhet som helst, utan det behöver finnas en grund att stå på. Om den här grunden inte finns inom verksamheten än, så är det viktigt att först bygga upp den. Det innebär att skapa det förutsättningar som det distribuerade ledarskapet kräver, såsom rätt kommunikation och förståelse samt en tillit mellan medarbetarna och de nuvarande ledarna.

 

Fördelar med att vara en distribuerad ledare

Det finns många fördelar med att anamma ett distribuerat ledarskap. En stor fördel med det distribuerade ledarskapet är att samtidigt som ansvaret fördelas på flera olika personer, så delas också kunskap och lärdomar. Syftet med ledarskapet är att alla som deltar i aktiviteter inom förbättringsarbetet för verksamheten också gör sin påverkan. Detta innebär att istället för att fokus läggs på en person med titel, så delas kunskap och lärdomar som vidare kan leda till förbättringar för verksamheten mellan alla som har något att bidra med.

Eftersom att ansvar och även kunskap delas så betyder det också att press och stress på den ursprungliga ledaren eller personen med titel lättar. Vi lever idag i en värld där vi både medvetet och omedvetet tar oss an för mycket ansvar för att lösa konflikter och göra förbättringar runt omkring oss. Därför är ett distribuerat ledarskap något som kan hjälpa ledaren att ta hjälp av de resurser som finns i närheten. Inom en skola kan rektorn arbeta nära med lärarna samtidigt som lärarna kan arbeta nära med eleverna. Allas åsikter och tankar kan komma till nytta och det är viktigt att den distribuerade ledaren vet hur man navigerar genom alla dessa konversationer och den feedback man får. Det ska leda till förbättringar och förändringar för verksamheten och i slutändan gynna alla.

En annan fördel med ett distribuerat ledarskap är att det öppnar dörrarna för många nya ledare som tidigare inte har fått möjligheten att delta i aktiviteter som kan påverka verksamheten. Personer som innan inte fått den chansen kan nu visa vad de har att erbjuda och det potential de kan leva upp till. Detta tänjer på gränserna som strikta strukturer tidigare haft där bara ett antal få personer haft makten och bestämt allt inom verksamheten. När nya personer får möjligheten att få sina röster hörda kan det skapa engagemang och motivation inom arbetsgruppen samt skapa ett flöde av kreativitet, nya idéer och expertis som kan gynna verksamhetens utveckling.

Det distribuerade ledarskapet gynnar också komplexa verksamheter eftersom att dessa verksamheter oftast har ensamma ledare som får kämpa med många olika problem samtidigt. Komplexa verksamheter kan få en stor fördel av ett distribuerat ledarskap så att inte en eller ett fåtal ensamma ledare får besvär med att försöka styra och leda den dynamiska verksamheten. En verksamhet som arbetar med flera olika områden och därav även kräver expertis inom olika områden kan bli svår att hantera för en ensam ledare som får bära allt ansvar. Det distribuerade ledarskapet underlättar för denna ledaren samt skapar en miljö där nya ledare kan formas som hjälper verksamheten med sina kunskaper och sin expertis.

 

Risker med distribuerat ledarskap

Det kan uppstå en del risker med ett distribuerat ledarskap och orsaken till detta är att det är viktigt att bibehålla kontroll samtidigt som man vidgar vyerna från det formella ledarskapet. Eftersom att det distribuerade ledarskapet försöker gå ifrån den formella strukturen där endast ledaren och de med titlar har hand om ledarskapet så är det viktigt att inte låta det informella ta över allt för mycket.

När kreativitet och ett friare ansvar tar sin form inom verksamheten så behöver den distribuerade ledaren fortfarande känna att han eller hon har kontroll över den utvecklingen som sker. Det distribuerade ledarskapet handlar inte om att kasta ansvaret åt alla olika håll och se vart det fastnar utan det är ledaren som behöver identifiera det potential som finns inom verksamheten och sedan fortsätta leda när ansvaret delas upp. Även om medarbetarna känner att de är delaktiga och kan bidra med sin feedback och sina åsikter så behöver en ledare fortfarande styra hur det ska sättas i plan för att faktiskt kunna göra en skillnad för verksamheten.

En ledare som vill använda sig utav de metoder och tekniker som det distribuerade ledarskapet innebär behöver därför förbättra egenskaper hos sig själv först så att han eller hon fortfarande är kapabel till att fördela ansvaret och de uppgifter som ska hjälpa verksamheten. Den distribuerade ledaren behöver också arbeta på sin intuition, förmåga att förstå och tolka olika personer samt skapa en tillit hos sina medarbetare. Brister på dessa egenskaper hos en ledare som vill använda sig utav det distribuerade ledarskapet kan skapa risker för ledarskapet i sin helhet som i sin tur också kan vara en risk för verksamheten. Det är viktigt att ledaren vet hur han eller hon ska hantera olika personer som får det delade ansvaret och samtidigt kan navigera sig genom den kreativitet som alla dessa individer kan komma att skapa tillsammans.

 

Sammanfattning

Ett distribuerat ledarskap syftar mot att dela ansvaret och utnyttja det potential och de resurser som kan finnas överallt inom en verksamhet. Särskilt inom komplexa strukturer där en individ ensam agerar ledare kan ett distribuerat ledarskap ha stora fördelar när ansvaret fördelas. Det gynnar också verksamheten när nya individer får sin röst hörd och kan dela med sig av sin kunskap och expertis, något som också gör att expertisen delas genom hela organisationen. På så sätt skapas förutsättningar för att andra individer kan förbättra sig och en dag även dem bli ledare.

Även om det distribuerade ledarskapet har sina fördelar där många informella metoder används så är det viktigt att bibehålla det formella ledarskapet för att inte låta ansvaret falla platt när ett problem uppstår. När man låter kreativiteten flöda fritt bland många olika människor så behöver det fortfarande finnas struktur och ett ledande framåt, som håller alla på plats. Syftet med det distribuerade ledarskapet är inte att ansvaret försvinner, utan att det hamnar hos individer som har potential och expertis inom särskilda områden och som kan gynna verksamheten.

Det distribuerade ledarskapet kan passa till alla olika verksamheter men det har haft stora fördelar hos just komplexa strukturer där det tidigare funnits ensamma ledare. Komplexa strukturer innebär ofta att verksamheten arbetar mot många olika områden vilket innebär att även ledaren behöver besitta kunskap och expertis inom alla dessa områden, något som kan vara otroligt tufft och nästan omöjligt för vissa. Att då fördela ansvaret och låta olika individer med olika kompetenser leda exempelvis ett förbättringsarbete inom verksamheten kan göra att trycket på den ensamma ledaren släpper. Man utnyttjar även de resurser och den kompetens som kan finnas utspridd inom verksamheten.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.