Informellt Ledarskap: Vägleda andra utan att officiellt ha ledarrollen

Vi möts idag av många olika människor i vårt arbetsliv där vi har i uppgift att samarbeta, kommunicera och leda. Ledarskap handlar om att motivera och stötta andra till utveckling och eftersom att vi alla är olika som personer så finns det också olika ledarskapsstilar som passar till detta. Även om vi kan bli utsedda till ledare eller chef och därigenom aktivt eller inaktivt välja en ledarskapsstil så kan man också bli en informell ledare. Informellt ledarskap sker naturligt och i många fall även undermedvetet när en person börjar styra och vägleda andra i exempelvis en projektgrupp utan att officiellt få ledarrollen.

Eftersom att det sker naturligt så är det också svårt att undvika att detta sker och istället finns det andra sätt som man kan hantera informellt ledarskap på om det uppstår. För den formella ledaren finns det även många fördelar med att samarbeta med den informella ledaren. Detta och mycket mer ska vi gå igenom i denna artikeln.

 

Informellt Ledarskap

Vad är Informellt Ledarskap?

Ett informellt ledarskap kan uppstå när som helst på en arbetsplats, vare sig det är i en projektgrupp, bland kollegor eller i en särskild avdelning. Det är naturligt för oss människor att dras till andra när vi känner att vi ser upp till dem, känner av att de har erfarenhet eller när de visar att de är kunniga. Dessa naturliga ledare blir på så sätt informella ledare när de inte officiellt fått ledar- eller chefsrollen. En informell ledare har inget ansvar för gruppen eller arbetet på samma sätt som den formella ledaren har.

En informell ledare formas utifrån miljön, omgivningen och de förutsättningar som andra personer i gruppen eller på arbetsplatsen skapar. Det kan exempelvis ske när personen har en naturlig pondus och utstrålning som gör att andra personer väljer att lyssna och inspireras av. Det kan också vara så att personen sedan tidigare har erfarenhet eller expertis om det man arbetar med vilket gör att andra i gruppen vill ta lärdom av den informella ledaren. Man blir mer lyhörd och väljer att följa samma spår som den här personen.

Det finns även andra situationer som gör att en informell ledare skapas vilket till exempel är att det finns brister hos den formella ledaren eller generellt inom verksamheten. Om den formella ledaren inte har tid att agera ledare, kommunicera med gruppen eller lyssna, så kan gruppen välja att vända sig till någon annan. Det kan även finnas brister inom verksamheten som påverkar den formella ledaren, som även om den försöker sitt bästa, tappar gruppens intresse när de vänder sig till någon annan som de känner att de kan få stöd av istället.

Förr eller senare finns det alltid en ledare inom en grupp, vare sig det är en formell eller informell ledare och vare sig om de har utsetts eller inte. Som människor har vi en naturlig instinkt att lyssna på eller följa andra som vi ser upp till, motiveras av eller kan ta lärdom av. Detta kan ske både medvetet och undermedvetet. Det är idag vanligt att man inom vissa verksamheter försöker motverka att informella ledare skapas då det kan finnas flera nackdelar och risker med detta och ett sätt att motverka att en informell ledare formas är att ge alla tydliga roller, positioner och arbetsuppgifter. Man tror att om alla vet exakt vad de ska göra så är risken för att någon blir en informell ledare liten. Det är dock naturligt att ledare formas i alla situationer och det blir därför oundvikligt i de flesta fallen även om det går att motverka till en viss del.

 

Intern kommunikation och ”småprat”

En informell ledare har en stor kontroll över den interna kommunikationen, något som också delvis kan identifieras som småprat. Den informella ledaren skapar goda kontakter och relationer med sina kollegor, på ett sätt lär den informella ledaren känna de andra och upprättar ett förhållande med dem som senare kan gynna den informella ledaren. Genom att ha en relation och förståelse för de andra blir det lättare för den informella ledaren att motivera och samarbeta med kollegorna. Detta kan vara positivt och skapa goda förutsättningar för hela gruppen att samarbeta och bli mer motiverade samt öka effektiviteten.

Detta kan övergå till något negativt när det exempelvis sker småprat eller till och med mobbning där en person lyckas vända de andra mot någon annan. Genom att använda sitt inflytande på ett negativt sätt kan den informella ledaren skapa konflikter och minska på motivationen utan att egentligen behöva ta något ansvar för det. Eftersom att den informella ledaren inte är utsedd till ledare så kan personens handlingar en längre tid gå obemärkta och ostraffade.

 

Samma normer och strategier som ledaren

Den informella ledaren kan bidra med många fördelar för gruppen och arbetet när personen delar samma normer och strategier som den utsedda ledaren. Den informella ledaren blir på ett sätt någon som de andra kan gå till och få stöd av eller hjälp när den utsedda ledaren inte är tillgänglig. De andra kollegorna kan också känna en trygghet i att be den informella ledaren av hjälp eftersom att man känner att man inte blir dömd på samma sätt som om man går till chefen eller projektledaren. Den informella ledaren blir som en mentor för de resterande gruppmedlemmarna vilket i sin tur kan styrka gruppen i sin helhet.

 

Makt och ansvar

En informell ledare har egentligen ingen makt eller ansvar eftersom att personen inte officiellt blivit tilldelad ledarrollen. Det betyder dock inte att personen inte har makt eftersom att han eller hon fortfarande kan använda sitt inflytande till att styra och ställa. Detta kan vara både positivt och negativt och det är därför det är viktigt att den informella ledaren har samma vision som den formella ledaren. När det uppstår problem eller konflikter så kan det bli svårt att hålla den informella ledaren ansvarig då det kan bli svårt att spåra vad personen faktiskt har gjort. Som formell ledare är det därför viktigt att identifiera den informella ledaren och skapa de förutsättningar som gynnar båda.

 

Hur skapas ett Informellt Ledarskap?

Ett informellt ledarskap formas naturligt och är i princip oundvikligt. Det finns många olika faktorer som kan bidra till att en miljö eller förutsättning för ett informellt ledarskap skapas. När en formell ledare utses så är det viktigt att den personen snabbt tar kommando och utför det arbete som han eller hon ska göra som ledare. Det handlar om att motivera, vägleda och inspirera sina medarbetare och föra projektet eller utvecklingen av verksamheten framåt. När detta inte sker på rätt sätt, så kan en miljö för en informell ledare främjas. En informell ledare känner av bristerna och vill hjälpa till att stötta den formella ledaren i sitt ledarskap.

När verksamheten generellt har brister så kan det också bli lättare för en informell ledare att formas. En person som exempelvis känner av att hans eller hennes kollegor behöver mer stöd och hjälp kan sträcka ut en hand och ge sitt stöd när den formella ledaren eller verksamheten i sin helhet inte kan. Detta kan vara något positivt för den formella ledaren som kan vara i behov av stöd för att andra problem sker i verksamheten och det inte finns tillräckligt med tid att vara där för sina kollegor.

En informell ledare kan också ta plats utan att det finns några bidragande faktorer. Det kan snarare vara så att någon vill ha mer makt eller inflytande på sin arbetsplats och väljer att ta mer plats. Detta kan vara både positivt och negativt, beroende på om personen delar samma bild som den formella ledaren eller verksamheten. Om personen är ute efter att stötta och effektivisera verksamheten och samtidigt själv tjäna något på det, exempelvis mer erfarenhet eller chansen att få en befordran, så kan det gynna den formella ledaren. På så sätt kan båda samarbeta för att utvecklingen ska gå framåt samtidigt som den informella ledaren visar att han eller hon arbetar hårt och effektivt.

Om den här personen dock inte delar samma vision som den formella ledaren eller verksamheten så kan det uppstå problem. Eftersom att den informella ledaren har en hel del kontroll över den interna kommunikationen så kan det till exempel bli så att han eller hon pratar illa om andra i gruppen, undviker sina arbetsuppgifter eller använder sitt inflytande för att skylla på andra när det blir något fel. Den negativa informella ledaren kan också baktala den formella ledaren så att den personen tappar sin trovärdighet och påverkan, vilket till slut också kan göra att gruppen faller isär.

 

Vad är fördelen med Informellt Ledarskap?

Ett informellt ledarskap kan vara till stor fördel för både den utsedda ledaren och dig själv personligen som är en projektdeltagare. För en utsedd ledare kan det vara en fördel när du identifierar att gruppen eller ditt team naturligt även följer någon annan. Detta kan bero på att personen utstrålar erfarenhet, expertis eller helt enkelt självsäkerhet. Om du som utsedd ledare inte identifierar några problem med situationen, som att exempelvis gruppen slutar lyssna på dig helt och hållet och endast börjar lyssna på den informella ledaren, då kan du istället ta till dig den informella ledaren för att bli starkare.

Du som formell ledare kan samarbeta med den informella ledaren för att motivera och effektivisera er grupp. Det är viktigt att du ser att den informella ledaren har samma vision och moral som du så att det blir jämlikt inom gruppen. Fördelen med den informella ledaren kommer bli att han eller hon kommer hjälpa dig att stötta gruppen och möjligtvis fylla i de luckor och brister som kan uppstå när en grupp eller ett team exempelvis är för stort, inte träffas ofta eller arbetar utifrån olika platser. Vi arbetar idag mycket flexibelt och från avlägsna platser vilket kan skapa distans bland gruppmedlemmarna och för projektet. Om du exempelvis leder en större grupp som befinner sig på olika platser och kontor så kan det vara till stor fördel att samarbeta med en informell ledare på de olika platserna så att när du inte är där fysiskt kan den informella ledaren fortsätta att vägleda teamet utifrån dina strategier.

Det händer även att informella ledare får titeln ”coach” när det känns tydligt att den informella ledaren på något sätt styr gruppen och projektdeltagarna kan komma till personen för motivation, stöd, och hjälp. Det är sedan upp till verksamheten eller den utsedda ledaren att bestämma om coachen ska ha mer ansvar än resterande gruppmedlemmar, vilket i sådana fall skulle göra att personen inte längre är en informell ledare då personen i fråga har någon form av ansvar eller uppgift som skiljer sig från de andras.

 

Risker med Informellt Ledarskap

När en miljö och omgivning främjar att en informell ledare skapas så kan det innebära att det finns brister inom verksamheten. Även om det är naturligt att en informell ledare skapas så kan det också vara ett tecken på att något är fel och detta kan vara värt att undersöka. Det som kan ske är att en person som inte är ute efter gruppens eller verksamhetens bästa, utan snarare sitt eget bästa, agerar informell ledare. Denna personen blir makthungrig och ser den påverkan den kan ha på de andra gruppmedlemmarna vilket i sin tur kan gynna personen i fråga.

En verksamhet eller arbetsplats som har brister kan skapa en miljö där en informell ledare lättare kan ta plats för att styra och ställa. Som det tidigare nämnts så kan det vara en fördel när någon blir en informell ledare men det är då viktigt att den personen delar den formella ledarens strategi och moral, alternativt verksamhetens strategi och moral. Om personen inte gör detta utan exempelvis är ute efter att på andras bekostnad gynna sig själv kan det uppstå problem. En informell ledare kan använda sin influens för att slippa göra särskilda arbetsuppgifter, skylla på andra och allmänt skapa en dålig stämning genom att prata illa om den formella ledaren eller verksamheten. Som formell ledare är det viktigt att ta kommando när detta sker och vidare utvärdera varför situationen uppstod.

Vidare kan även en informell ledare med god moral och etik ta plats men på grund av fel orsaker, som exempelvis brister i verksamheten eller hos den formella ledaren. Det kan vara så att den formella ledaren gör ett dåligt jobb i att leda gruppen och en annan person känner att någon annan måste börja styra gruppen åt rätt håll, eftersom den utsedda ledaren inte gör ett tillräckligt bra jobb. Detta är en naturlig instinkt hos många av oss att ta kommando när vi känner att ingen annan gör det.

Det kan även finnas brister i verksamheten när man exempelvis identifierar många andra problem som förseningar, problem med kommunikation och konflikter vilket gör att den utsedda ledaren inte kan ge den tid och energi som projektgruppen kräver. På så sätt växer den informella ledaren fram som ett stöd till den formella ledaren, man kan säga att projektet eller arbetet kräver fler ledare för att den utsedda ledaren inte klarar av det på egen hand. Om man identifierar en sådan situation så är det viktigt att hantera problemet vid roten vilket kan vara ända uppe i styrelsen, för att någon förändring ska kunna ske.

 

Sammanfattning

Informella ledare skapas naturligt överallt runt oss. Vi som människor har en tendens att lyssna mer på andra när de utstrålar en stark personlighet med mycket självsäkerhet eller erfarenhet. På en arbetsplats kan informella ledare formas på grund av många olika orsaker som att exempelvis bli ett stöd till den formella ledaren. Det kan också finnas brister inom verksamheten som gör att någon känner att man måste ta tag i situationen och göra något åt det och på så sätt bli en informell ledare. Det kan även finnas personliga orsaker till att man vill bli en informell ledare eftersom att det kan gynna oss inom arbetslivet och på arbetsplatsen.

Det finns flera fördelar med informella ledare då de kan agera stöd till den formella ledaren samt verksamheten i sin helhet. Personen blir som en coach eller mentor och andra kan känna sig trygga med att gå till personen för att få hjälp eller stöd. När mycket av dagens arbete också sker på distans och på olika platser så blir det även då naturligt att informella ledare växer fram på dessa olika platser när den formella ledaren inte är på plats.

Risken med informella ledare uppstår när de inte delar samma vision och moral som den formella ledaren eller använder sitt inflytande till att skapa problem eller komma undan med misstag. Som formell ledare är det viktigt att identifiera informella ledare och ge dem stöd eftersom det är oundvikligt att de uppstår. Det är istället bättre att använda den informella ledaren till sin fördel och styrka inom gruppen så att det inte uppstår konflikter eller problem.

Om det finns brister inom verksamheten som helhet så finns det stort utrymme för informella ledare att ta plats eftersom att instinkten för att hjälpa till eller att vara ett stöd blir stor. Även detta är oundvikligt och det är då viktigare att se över vilka dessa brister inom verksamheten är, varför de uppstod och vad man kan göra för att åtgärda dem.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.