Värdebaserat Ledarskap: Bygger på värderingar mellan ledare och medarbetare

Ledare spelar en viktig roll inom ett företag. De styr över företagets struktur och rutiner och har ett ansvar att leda, inspirera och motivera sina anställda. Ett värdebaserat ledarskap är en form av ledarskapsstil som syftar till att skapa en gemensam uppsättning värderingar hos alla anställda, vilket förbättrar deras sammanhållning och arbetsvilja. Vetskapen om att ens ledare har samma grundvärderingar som en själv kan ofta leda till att man som anställd känner sig mer engagerad och motiverad att följa ledarens instruktioner vilket ökar sannolikheten för att man uppnår företagets målsättningar. Värdebaserade ledare har många gånger unika karaktärsdrag och andra egenskaper som gör att de står ut från andra sorters ledare. Den här texten tittar närmre på värdebaserat ledarskap och ledare, förklarar varför det kan vara viktigt för en organisation, samt utreder dess potentiella för- och nackdelar för ett företag.

 

Värdebaserat Ledarskap

Vad är Värdebaserat Ledarskap?

Ett värdebaserat ledarskap är en ledarskapsstil som bygger på de värderingar som dels själva ledaren och dels de anställda har. Den här stilen av ledarskap grundar sig i idén om att människor lättare motiverar sig själva när de inkorporerar och internaliserar sina personliga värderingar i de dagliga rutinerna. Företag vars verksamhet, struktur och aktiviteter följer en gemensam uppsättning värden och värderingar, brukar bestå av medarbetare som är mer troliga att trivas med varandra och arbeta produktivt tillsammans. Det leder i sin tur till mer produktiva företag.

Forskning har visat att värdebaserat ledarskap är mest effektivt när företagets värderingar verkligen efterlevs av ledarteamet i deras attityder, inställningar, beteenden och beslutsfattande. Det demonstrerar nämligen deras inneboende engagemang för sina värderingar på ett verkligt och observerbart sätt och uppmuntrar hela organisationen och dess anställda att göra val för att internalisera och agera utifrån dessa värden. Som en konsekvens fungerar dessa gemensamma värderingar som en moralisk kompass som sätter människor i främsta rummet framför processer, hjälper till vid problemlösning och styr beslutsfattandet om vad som är rätt att göra även om det kanske inte är det enklaste att göra.

 

Vad gör det värdebaserade ledarskapet?

När ett företag byter från en annan ledarskapsstil till ett värdebaserat ledarskap brukar deras produktivitet och prestationsnivå stiga genom att företagets riktning blir tydligare, en starkare organisationskultur skapas, medarbetarna blir duktigare och företaget möter fler möjligheter. Dessa fyra effekter av värdebaserat ledarskap beskrivs nedan.

 

Det värdebaserade ledarskapet ger de anställda en tydligare riktning

Det värdebaserade ledarskapet sätter en riktning för hela organisationen. Det sker genom att företagets värderingar lägger grunden för en gemensam plan som guidar de anställda på alla nivåer. Den här typen av ledarskap bidrar med både meningsfullhet och syfte för de anställda, cheferna, intressenterna såväl som för företaget i sin helhet. På så sätt får samtliga medarbetare en chans att reflektera över värderingarna i varje beslut som tas.

 

Skapar en proaktiv företagskultur

Genom sunda, vårdande och lämpliga värderingar kan företaget skapa en organisationskultur som verkar proaktivt, på så sätt att den skapar en atmosfär och arbetsplats som tar hand om de anställda. Det ökar också själva värdet på företaget utåt sett från intressenternas och kundernas perspektiv. Företaget kan då använda sitt inflytande från de stöttande intressenterna och kunderna till att nå sina mål.

 

Stärkta och duktigare medarbetare

Ett värdebaserat ledarskap hjälper också till att förbättra medarbetarna genom att man i ett sådant ledarskap tenderar att investera mer i utbildning och utveckling av de anställda. Det stärker också medarbetarna genom att utveckla nya ledare och uppmana andra ledare till att följa samma värdebaserad riktning. Det värdebaserade ledarskapet syftar till att skapa en högre trivsel för de anställda och samtidigt förbättra de anställdas och chefernas effektivitet.

 

Skapar nya möjligheter

Den här typen av ledarskap brukar inspirera både till samarbete och till innovation, genom en delad mening inom organisationen. Det expanderar affärsmöjligheter på samma sätt genom att attrahera nya kunder och intressenter som har samma värderingar.

 

Varför värdebaserat ledarskap spelar roll

En persons värderingar fungerar ofta katalyserande för dess beteende. Att basera kollektivt och individuellt beteende på värdebaserade mål istället för på kvantitativa prestationsmål fyller främst tre viktiga funktioner för ett företag, nämligen:

  • Det hjälper till att förhindra och undvika oönskade eller felaktiga beslut och beteenden som kan leda till negativa konsekvenser
  • Det hjälper alla inom företaget att hantera situationer där det inte finns en enda, svart-vit lösning eller alternativ
  • Det hjälper de anställda att bemöta människor som har motstridiga åsikter och värderingar på ett konstruktivt sätt.

 

När företagsägare, chefer och andra slags ledare aktivt förkroppsligar företagets positiva och sunda värderingar brukar de blir bättre på att:

  • Skapa meningsfulla relationer med många olika sorters intressenter och aktörer, och driva företaget till högre prestationsnivåer när de bygger och utvecklar interna talanger
  • Inspirera och engagera sina anställda och sina kolleger, genom att visa upp vad som är förväntat av teamet

Detta är några av anledningarna till varför ett värdebaserat ledarskap kan vara viktigt för ett företag. I en tid då företag uppmanas och förväntas att öka sina vinster och attrahera och behålla de bästa medarbetarna, är det nödvändigt att definiera och leva ut sina kärnvärderingar. Det finns nämligen en stark korrelation mellan individens (de anställdas) och organisationens framgång och att leva inom företagets ”värdesystem”.

Som ledare börjar det med att identifiera de egna personliga värderingarna. Det skapar en bättre och djupare självinsikt vilket är en viktig del av att jobba med och leda andra i ett värdebaserat företag. När man är medveten om sina egna kärnvärderingar, lever efter dem samt har en förståelse för andras värderingar är man bättre förberedd för att uppnå framgång på ett stärkande sätt. När man har kontakt med sina egna värderingar är det därtill viktigt att man kan definiera företagets så kallade värdesystem. Värdesystemet kan beskrivas som det interna ramverk och struktur som är uppbyggt av kärnvärderingarna och som vägleder alla relationer och aktiviteter inom företaget. Företag som investerar tid och ansträngning för att identifiera sina kärnvärderingar skapar som sagt en stabil organisationskultur, vilket resulterar i ökad trivsel, kundnöjdhet och ekonomisk lönsamhet. När ett företag är transparent på så sätt att deras grundläggande värderingar lyser igenom och använder dessa som en vägledande kompass brukar en tillitsfull atmosfär utvecklas bland medarbetarna. Det tjänar också till att förena de anställda kring ett gemensamt syfte och filosofi bakom hur man gör affärer.

 

En värdebaserad ledares viktigaste karaktärsdrag

Värdebaserade ledare har en del gemensamma egenskaper. De flesta har till exempel en stark förmåga till självreflektion, ett bra självförtroende, är ödmjuka och har en positiv inverkan på sin omgivning.

 

Självreflektion

En sann värdebaserad ledare tar sig tid varje dag till ett reflektera över sina senaste beslut och drivkrafter. Att göra det ger dem nämligen en möjlighet att utvärdera sina värderingar, identifiera sitt syfte och mening samt upptäcka vad som verkligen spelar roll för dem i rollen som ledare. Starka ledare har en vilja och motivation att bedöma sig själva inom dessa områden och göra det på ett objektivt sätt.

 

Självförtroende

De flesta typer av ledare har någon nivå av självförtroende, men de värdebaserade ledarna har en förmåga att tillsammans med ett starkt självförtroende också förstå att det finns andra ledare som faktiskt är bättre än dem. De är också väl medvetna om att de som ledare, precis som alla andra, kontinuerligt lär sig nya saker och utvecklas. Värdebaserade ledare känner till både sina styrkor och svagheter och tenderar att omge sig med personer som kompletterar deras färdigheter.

 

Ödmjukhet

En bra ledare vet vem de är och var de kommer ifrån. Ödmjukhet när det kommer till ledare handlar om att man i sig självt vet om att man inte är annorlunda eller värd mer än de man arbetar med eller styr över. De här ledarna känner och tycker att alla de anställda bidrar med precis lika mycket värde till företaget som de själva gör. Ödmjuka ledare gör vad som krävs för att lyfta upp sina anställda och säkerställer att de har det de behöver för att kunna göra ett bra jobb.

 

Ett positivt inflytande

Genom att exemplifiera företagets kärnvärden i sina handlingar och i sitt arbete så stöder de värdebaserade ledarna sina anställda. De fungerar som ett föredöme inom företaget för hur en bra och omtänksam ledare ser ut. Andra medarbetare och anställda försöker ofta efterlikna den värdebaserade ledaren när de ställs inför en uppgift, vilket förbättrar kvalitén på allt arbete inom företaget.

 

Fördelar och nackdelar med ett värdebaserat ledarskap

De flesta trivs väldigt bra under ett värdebaserat ledarskap. Hur bra företaget drivs med hjälp av den här typen av ledarskap varierar dock och det beror på vilken ledarskapsstil som de anställda och företaget i fråga faktiskt är i behov av.

 

Fördelar med den här ledarskapsstilen

Här är några av de vanligaste fördelarna som ett värdebaserat ledarskap kan innebära för ett företag:

Förbättrad kommunikation

Ett värdebaserat ledarskap kan förbättra kommunikationen inom ett företag genom att det anpassar företagets värdegrund med de anställdas värderingar. Med hjälp av den anpassningen skapas en mer öppen atmosfär där anställda, managers och chefer kan kommunicera fritt med varandra om såväl vardagliga som mer känsliga ämnen. Alla blir helt enkelt mer öppna med sina tankar, känslor och åsikter. Det tenderar också att förbättra kommunikationen med externa aktörer, genom att gapet mellan företaget och dess kunder till exempel minskar. Värdebaserade ledare är nämligen ofta öppna och ärliga med sina värderingar vilket attraherar kunder med samma värdegrund.

 

Starkare relationer

Eftersom ett värdebaserat företag ser till de anställdas behov på ett sätt som andra företag inte tenderar att göra, så känner de anställda sig i regel mer respekterade, förstådda och uppskattade. Det gör i sin tur att de känner sig mer bekväma på jobbet och det leder vidare till att en tillit snabbare kan byggas upp mellan de anställda och ledarna inom företaget. På så sätt stärks kopplingen mellan samtliga medarbetare. När konsumenterna bevittnar den här starka kopplingen brukar de också ha lättare för att lita på företaget i fråga. Allt eftersom att relationerna mellan de anställda stärks gör relationen mellan kunderna och företaget det med.

 

Ökad produktivitet

När ledare och deras team lär sig mer om vad de faktiskt har gemensamt brukar tilliten växa ännu mer. Den här känslan av gemenskap brukar göra att de anställda känner sig mer nöjda och tillfreds med sina roller, vilket i sin tur ökar deras produktivitet. En ökad produktivitet sipprar också ner från toppen av organisationen när chefer inför en ny uppsättning värden för sina arbetsledare. Arbetsledarna inser att de stämmer överens med deras egna värderingar vilket gör dem till bättre ledare. De delar i sin tur sina värderingar med sina team. Samtliga medarbetare delar samma värderingar vilket får de anställda att känna sig mer bekväma och arbeta hårdare för organisationen.

 

Hjälper till att uppfylla mål

Värdebaserat ledarskap skapar som sagt en gemenskap mellan samtliga medarbetare, från toppen till botten av organisationen. Med en gemensam värdegrund arbetar de anställda mer engagerat och effektivt och kan på så sätt uppnå olika mål snabbare. När man känner en starkare koppling till företaget man jobbar för känner man i regel också en starkare motivation till att hjälpa företaget lyckas.

 

Nackdelar med värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap passar som sagt inte alla företag och ledare. Här är några nackdelar som kan uppstå om man applicerar den här typen av ledarskap i fel situation eller företag:

  • Värdebaserat ledarskap är en holistisk och inkluderande ledarstil som ibland kan kräva en omstrukturering och förändrad organisationskultur. På grund av det kan mer storskaliga initiativ för att införa ett värdebaserat ledarskap kräva mycket tid, resurser och tålamod för att lyckas.
  • Att fokusera på att skapa en gemensam och vägledande värdegrund inom företaget istället för att satsa på en robust affärsstrategi kan verka enklare, men så är ofta inte fallet i verkligheten.
  • Att mäta prestation i relation till värde kan visa sig vara en svår och ibland också kostsam process.

 

Så sprider man värdegrunden inom företaget

Ett företags sunda värderingar kan främja dess kunder och anställda såväl som leverantörer och andra aktörer. Företag med en stabil och säker värdegrund som drivs på ett bra sätt har också förmågan att attrahera och behålla de bästa talangerna. Men för att värderingarna och värdegrunden i ett värdebaserat företag ska ha en positiv effekt i praktiken så måste de först bli en självklar och naturlig del av själva organisationen. Här följer tips på hur man kan gå tillväga för att sprida och internalisera värdegrunden hos de anställda.

 

Gör värdegrunden tydlig så att alla kan förstå och relatera till den

Ibland kan det vara så att värdegrunden har skrivits av till exempel en extern konsult, och är då ofta inte formulerad på ett sätt som är tillgängligt för samtliga medarbetare. Ett företags värdegrund, precis som dess vision och uppdragsbeskrivning, måste vara formulerad på ett sätt som gör det möjligt för chefer såväl som anställda att relatera till den. Man bör använda konkret språk och undvika att använda allt för abstrakta beskrivningar, eftersom att dessa tenderar att sakna tyngd och faktisk innebörd.

 

Generalisera inte

Mer än ofta formuleras värderingar och värdegrunder på ett sätt som gör de till generaliserade koncept vilka kan tolkas på olika sätt av olika aktörer och personer. Om man vill att de anställda verkligen ska internalisera ens värderingar måste man formulera värderingarna på ett sätt som gör dem till konkreta principer vilka lätt går att omvandla till handling.

 

Gör värderingarna till en obligatorisk del av jobbrollerna

En del företag har gått så pass långt att de är villiga att anställa och avskeda människor baserat på om de lever upp till företagets värdegrund eller inte, oberoende av hur väl de sköter sina vanliga arbetsuppgifter. Det sänder ett tydligt budskap om att företaget tar sina värderingar och det värdebaserade ledarskapet på allvar.

 

Använd rekryteringsprocessen för att hitta medarbetarna som har liknande värderingar

För varje värdering som ingår i företagets värdegrund bör man komma på specifika frågor att ställa under anställningsintervjun, för att ta reda på om kandidaten är lämplig i förhållande till företagets grundvärden. Lita på magkänslan. Om en av företagets grundvärderingar till exempel är ödmjukhet ska man inte anställa en egocentrisk individ som visar tecken på arrogans, genom att övertyga sig själva om att personen kommer bidra till företaget. Förr eller senare kommer den personen att utgöra en negativ kraft på den organisationskultur man försöker etablera.

 

Slutsats

Ett värdebaserat ledarskap kan gynna många företag. Den här typen av ledarskap bygger på öppenhet, tillit och samarbete. Ett värdebaserat lett företag tenderar att ha höga prestations- och produktionsnivåer och kan därtill medföra en rad andra fördelar. Ett förbättrat beslutsfattande är ett exempel på en sådan fördel, då ledarna i allmänhet fattar bättre beslut när deras beslut grundar sig i företagets värdegrund och vision. De jobbar för företagets bästa och väljer de alternativ som passar bäst för de anställda och för kollegerna.

När värdegrunden är internaliserad i företaget och i de anställda resulterar det ofta i en stark och stabil organisationskultur som är trivsam att arbete inom. De anställda gör bra ifrån sig, det blir lättare att rekrytera och behålla nya talanger och förtroendet för företaget ökar bland företagets kunder och samarbetspartners. Beroende på hur företaget såg ut innan kan en omorganisation till ett värdebaserat ledarskap ibland dock innebära betydande och resurskrävande förändringar.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.