Hur bygger man ett bra team?

Ett effektivt team är en av de mest värdefulla investeringarna en organisation eller ett företag kan göra.

Men att bygga bra team är ett jobb som kräver planering, tålamod och inte minst förståelse för de processer som pågår i gruppen.

Det krävs att alla i gruppen är väl medvetna om sin uppgift, presterar på topp och trivs tillsammans på jobbet.

Hur bygger man ett bra team

Man måste få till en bra gruppdynamik och lägga tid på att låta medlemmarna lära känna varandra för att skapa tillit och förtroende i teamet.

Om man sedan lägger till i stark arbetsplatskultur, varsam konflikthantering och kontinuerlig utvärdering så har man alla förutsättningar att skapa ett vinnande team.

Hur bygger man ett bra team?

Om man strävar mot samma mål, och helheten är större än summan av delarna, det är då det är ett team i ordets rätta bemärkelse.

För att stärka teamet och uppnå målen måste man också ha en hög grad av tillit till varandra, och ta gemensamt ansvar för att målen nås.

Så fungerar ett högpresterande team

För att ett team ska fungera optimalt behöver man ha både ett relationsfokus och ett uppgiftsfokus samtidigt.

Det finns också ett antal parametrar som särskiljer högpresterande team från andra.

Bra team har en tydlig vision om vart de är på väg och vad de ska uppnå.

De är entusiastiska över visionen, har skapat den tillsammans och kan påverka den.

De agerar utifrån tydligt definierade prioriteringar.

Högpresterande team har också tydliga mått på framgång och får feedback kring hur de presterar.

De upprätthåller en öppen och positiv kommunikation mellan varandra.

De är också duktiga på att hantera konflikter framgångsrikt.

Slutligen har bra team tydligt definierade roller och arbetsprocedurer, samt fattar beslut när det behövs och där behovet uppstår.

Gemensamma mål

Att känna gemenskap och tillhörighet är en av människans starkaste drivkrafter.

När man lyckas locka fram den känslan i ett team ger det ett engagemang som gör teamet oslagbart.

Den som är chef ansvarar för att måla upp en vision för medarbetarna, det är viktigt att vara konsekvent med vad som gäller framöver.

När man sedan bryter ner visionen i tydliga och mätbara mål för företaget, gruppen och personen kommer det att motivera och ge struktur till medarbetarna.

Med tydliga mål blir det tydligt vad som förväntas av alla medarbetare.

Tydliga roller

Team utan tydliga rollbeskrivningar brukar läcka energi.

Till exempel blir det lätt tjafs om vem som ska göra vad, viktiga saker ha en tendens att falla mellan stolarna och det är större risk för dubbelarbete.

Det kan vara svårt att sätta tydliga ansvarsområden i ett team samt kräva en hel del mod.

Men när man har gjort klart och tydligt för alla vad som gäller kan fokus istället läggas på rätt saker.

På så sätt flyter samarbetet på mycket bättre och alla gör det dom ska för att uppnå det gemensamma målet.

För att få bästa möjliga förutsättningar bör man skriva ner ansvarsområden, mandat och arbetsuppgifter för varje person i teamet.

Det gör det sedan enklare att följa upp och förändra när mål och medarbetare utvecklas.

En blandning av styrkor och kompetenser

För att få ett framgångsrikt team behöver man personer med olika erfarenheter och styrkor som kan arbeta tillsammans.

Man kan ta ett fotbollslag som exempel; även om Zlatan är otroligt bra, så blir det inte bra med ett lag bestående av 11 Zlatan.

Man behöver människor som har olika personligheter och kompetenser som kan komplettera varandra och vara ömsesidigt beroende av varandra.

Gruppen bör vara lagom stor, i en grupp med fler än 9 personer bildas ofta undergrupper.

Forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar på att förmågan att samarbeta med personer som är annorlunda än en själv är en av de viktigaste delarna i att maximera gruppens prestation.

Kommunicera mera

Ett framgångsrikt team behöver en stark gemenskap.

Stark gemenskap byggs förstås upp genom att kommunicera.

Som ledare behöver man vara lyhörd för vad som händer i gruppen och på arbetsplatsen.

Man måste lyssna på vad medarbetarna vill och försöka möta dem.

Kanske kan man göra någonting för medarbetarna för att de ska må lite bättre på jobbet.

Till exempel kan det vara att ge teamet större frihet när det kommer till att bestämma hur man vill lägga upp arbetet.

Konflikter kommer också alltid uppstå i teamet vid någon tidpunkt.

Det viktiga då är att hantera dem direkt.

Man kan också arbeta med förebyggande konflikthantering för att sänka risken för större konflikter.

Kom ihåg att konflikter inte alltid behöver vara negativa och att det kan leda till något positivt för teamet om det hanteras väl.

Kännetecken för dysfunktionella team

Att vara medveten om sin unika teamsammansättning och att ha tydliga prioriteringar är viktiga framgångsfaktorer för ett team.

Men det är också viktigt att vara autentiska och se saker för vad de verkligen är.

Alla team har mer eller mindre dysfunktionella beteenden och mönster som alla kan hanteras och mötas så länge man vågar göra just det.

Ett team behöver en genuin tillit till varandra, därefter kan man bygga upp och arbeta tillsammans mot ett specifikt mål.

Med brister i tilliten får man dock aldrig de resultat man strävat mot.

I ett klimat med brist på äkta tillit agerar man mer utifrån sitt eget perspektiv och arbete.

Man vågar inte ge feedback till andra i teamet.

I denna arbetsmiljö tappar man också verkligt engagemang.

Brist på engagemang i sin tur gör att man inte ställs till svars, vilket gör att man enkelt kommer undan med låg standard.

Sammanfattning

Att bygga ett framgångsrikt team är ett arbete som består av flera nivåer.

Man behöver arbeta med dynamiken i gruppen samtidigt som man arbetar med att sätta upp visioner och mål, samt en tydlig uppdelning av uppgifter.

Arbeta med att skapa tillit i gruppen, lär känna varandra som personer, både svagheter och styrkor.

Det är också viktigt att ge feedback och återkoppla med jämna mellanrum.

Fokus bör också ligga på prestationer och kollektiva resultat, man får ej glömma att fira det man tillsammans har åstadkommit.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.