Mätbara mål: Fördelen med att definiera ett mätbart mål

Mål är något alla människor sätter upp för flera olika delar av sina liv. Det kan vara något man vill ha, någonstans man vill nå eller någon man vill bli. Det som identifierar ett mål är att det är en önskan man strävar efter att uppnå uppnå, men som man ofta på något sätt behöver arbeta för att komma fram till. Mål är oftast en inre önskan och att uppnå ett mål kan kännas helt fantastiskt. Trots detta är det svårt att nå sina mål, och många människor kommer snabbt till en punkt där de helt enkelt accepterar att vissa mål inte går att nå.

Matbara mal

 

Mätbara mål är en typ av metod för uppsättning av mål som gör att man kan öka sina chanser att faktiskt nå dit man vill. Man behöver arbeta mot ett mål och inte bara vänta på att något ska hända och genom att hålla koll på sin utveckling och sitt arbete genom mätning kan man öka sina chanser att lyckas.

 

Fördelar med mätbara mål

En mätbar målsättning gör att man har mer kontroll över det man vill uppnå. Det hjälper individer och team att nå dit de vill och skapar ett arbetssätt att följa för att lyckas med detta. Genom det arbetssättet kan man utöver att nå sina mål också uppnå en hel del andra positiva resultat. God målsättningsstrategi skapar ett större självförtroende, bättre verktyg för att utvärdera styrkor och svagheter samt tvingar en att prioritera mellan olika uppgifter. Människor som är bra på att sätta upp tydliga mål upplever sig dessutom ha mer kontroll över sina liv, något som skapar positiva känslor och genererar trygghet i vardagen.

Utmaningar och hinder att akta sig för

Att sätta upp mål är ingen enkel sak och det gäller att förstå utmaningarna som kan komma då man försöker skapa mätbara mål. Det kan kännas enkelt att säga vad man vill uppnå, men att skapa en strategi och att hålla sig till en plan är svårare. Dessutom tar det lång tid att nå dit man vill, något som för många upplevs som mycket frustrerande. Genom att se till att man har en tydlig måluppsättning för sig själv eller sitt team och avsätter tid och energi till detta ökar man sina chanser att nå dit man vill. Man måste dock vara redo att arbeta för det. De bästa målen är dock ofta de man behöver jobba hårt för att uppnå.

SMART-målsättning

När man börjar arbeta med mätbara mål kan man använda sig av en modell som kallas SMART-målsättning. Denna kan tjäna som en bra grund för att bättre förstå sina mål och komma i gång med sitt arbete mot dem. Inom företagsvärlden använder man sig ofta av detta arbetssätt just eftersom det visat sig vara så effektivt. Tanken med denna modell är att de mål man sätter upp ska passa in i modellen för att vara smarta. Om de fungerar inom alla kategorier har man större möjlighet att uppnå målet.

Specifikt

Den första delen i modellen är att målet bör vara specifikt. Detta innebär att målet ska vara tydligt formulerat och inte innehålla för många eller för luddiga detaljer. Dessutom får målet inte vara för brett eftersom det då finns utrymme för missförstånd och alternativa tolkningar. Målet bör dessutom innehålla tydlig information om vem som ska göra vad för att kunna klassas som specifikt. På detta sätt blir det enklare att mäta om man aktivt arbetar för att uppnå målet och under tiden anpassa och effektivisera sitt arbetssätt.

Mätbart

Den kanske viktigaste delen inom SMART-modellen är att målet måste vara mätbart. Ofta är mål luddigt formulerade i form av önskningar eller förhoppningar. Dessa kan kännas i princip omöjliga att kvantifiera, men för att kunna lyckas skapa mätbara mål behöver man göra just detta. Genom att försöka hitta sätt att koka ner sina mål till siffror kan man enklare kontrollera dem, vilket är mycket viktigt för att veta hur arbetet går samt när man faktiskt har nått målet. Om man exempelvis inom ett företag har satt upp ett mål som säger att man önskar öka sina försäljningar, så kan detta vara ett ganska svårt mål att nå. Säger man i stället att man vill öka sina försäljningar med 10% har man tydliga siffror att förhålla sig till och får en tydlig bild av när målet är nått.

Uppnåeligt

A:et i SMART-modellen står för achievable och syftar till att målen ska vara realistiska. Något som många individer och företag måste påminna sig om är att sätta upp mål som faktiskt är uppnåeliga. Det är lätt att man blir överambitiös och vill nå långt med en gång, men detta är helt enkelt inte realistiskt. Om man sätter upp mål som är allt för svåruppnåeliga kan man räkna med att det blir lika svårt att uppnå dem. Detta kan leda till negativitet och att man helt enkelt ger upp snarare än arbetar för att nå målet. När man sätter upp mål bör man alltså ta ett steg tillbaka och fundera över om målet faktiskt är möjligt att nå med tanke på andra arbetsuppgifter och tids- eller resursbegränsningar.

Relevant

Mål bör vara relevanta, och vad som menas med detta är att målet ska tjäna ett specifikt syfte. Att nå mål är en energi- och resurskrävande process och man ska därför inte sätta upp mål bara för skojs skull. Om målet är en del av ett teams arbete på ett företag bör man se till att målet har relevans för organisationen och linjerar med dess strategiska mål och värderingar. När man har identifierat relevansen bör man också skriva in denna på ett tydligt sätt i målet så att man hela tiden kan påminna sig om varför man vill nå målet. Detta är en del som ofta glöms bort, och det är väldigt olyckligt eftersom det kan leda till att man arbetar hårt till ingen nytta.

Tidsbestämt

Det är också viktigt att målet får begränsat med tid, alltså en deadline som man behöver förhålla sig till. Utan en deadline vet man inte hur hårt man behöver arbeta eftersom man helt enkelt inte vet när målet bör vara uppnått. Tidsbestämda mål är enklare att mäta och mer framgångsrika eftersom alla som arbetar mot målet vet när tiden är ute och därför kan förhålla sig till detta. Denna mätbarhet gör målbilden tydligare och enklare att förhålla sig till, något som är mycket viktigt särskilt för ett team med flera individer som arbetar mot ett kollektivt mål.

Utför regelbundna mätningar

När man satt upp sitt mål enligt SMART-modellen har man ett tydligt och mätbart mål framför sig. Då börjar själva arbetet och detta bör också vara noggrant kontrollerat och registrerat över tid. Bara för att man satt upp en deadline bör man inte vänta till denna dag innan man ser hur det går. Regelbundna mätningar gör att man dessutom får små segrar att fira under arbetets gång, och hjälper de som arbetar med målet att förstå att de hela tiden närmar sig och att deras slit ger resultat.

Sammanfattning mätbara mål

Alla, såväl individer och företag, sätter upp mål, men trots detta är det många som misslyckas med att uppnå dessa. Det beror främst på att man satt upp mål som helt enkelt inte går att definiera och kontrollera. Mätbara mål utgör skillnaden mellan de mål som lyckas och de som misslyckas. Oberoende av målets syfte är ouppnådda mål något som känns tråkigt för alla och som kan leda till känslor av negativitet och uppgivenhet. Genom att använda sig av SMART-modellen kan man med relativt enkla medel skapa tydliga och framgångsrika mål som kontinuerligt går att mäta och därför kan bli mer framgångsrika.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.