Hur är en bra ledare?

Bra ledarskap är A och O för en organisations framgång.

Däremot är det inte enkelt att sätta en specifik definition för vad gott ledarskap är.

Det finns dock olika sorters ledarskapsbeteenden som är genomgående för de egenskaper som bra ledare har och beteenden som återkommer hos ledare i de flesta framgångsrika företagen.

hur är en bra ledare

Ledarskapsbeteendena är indelade i stödjande ledarskap, resultatfokuserande, effektivt problemlösande och perspektivsökande ledarskap.

Det som är viktigt i alla ledarskap är att kunna kommunicera, att motivera medarbetare och att lära känna sitt team.

Hur är en bra ledare?

En bra ledare leder sin arbetsgrupp framåt genom att ha en positiv attityd, vara en bra förebild för teamet, sätta visioner och mål för teamet samt motivera och lära känna sina medarbetare.

Man ska kunna inspirera och skapa engagemang samt vara öppen för kritik och kunna ta feedback på ett konstruktivt sätt.

Att vara ledare kan vara utmanande

Det är inte alltid lätt att leda ett team eller ett företag, man måste ständigt vara redo och flexibel nog att möta alla de olika utmaningar som kan dyka upp på vägen.

Alla chefer och ledare arbetar med människor, och att arbeta med människor innebär spännande utmaningar i sig.

Man ska kunna skapa en miljö för att samarbeta med varandra mot ett gemensamt mål.

Många av ledarskapets utmaningar handlar också om att hantera olika sorters kontaktytor som kräver olika saker.

Sedan arbetar många ledare mot en styrelse som ställer krav på det som chefen ska leverera.

Dessutom handlar mycket om kundkontakt och att skapa nöja kunder och goda kontakter.

Att kunna representera sina medarbetare inför kunder eller en styrelse kräver en stor tillit.

Man behöver också stå upp för beslut som styrelsen har fattat och på ett övertygande sätt presentera dessa för medarbetare och kunder.

De olika sätten att leda

Stödjande ledarskap går ut på att ledaren tar in och förstår medarbetarnas situationer och känslor.

Med denna insikt kan ledaren sedan bygga upp ett förtroende hos sina anställda, inspirera till handling och stötta medarbetarna i deras dagliga utmaningar.

En stödjande ledare ser också till att involvera sig själva i gruppens arbete, förebygger konflikter och uppmuntrar till effektivt samarbete.

Resultatfokuserande ledarskap betyder att man betonar vikten av effektivitet, produktivitet och prioriterar det arbete som levererar högst värde för organisationen.

Effektivt problemlösande i ledarskapet innebär att man samlar in, analyserar och överväger beslut innan man tar itu med ett problem.

Ett perspektivsökande ledarskap väger in olika aspekter i problemlösningen.

Man tar hänsyn till medarbetares åsikter såväl som externa intressenter och baserar sina beslut på en analys av tillgänglig information.

En ledares främsta kännetecken

Bra ledarskap är en sammanställning av flera olika förmågor och värderingar.

Självinsikt och mod är viktiga grundegenskaper för en ledare, dessa gör att man kan utvecklas och lära sig mer om sin roll.

Andra kännetecken för en bra ledare är följande: God kommunikativ förmåga, stor tillit till sin egen förmåga, en ambition att förändra sitt och andras beteende till det bättre och en balanserad vardag.

Att behålla gott mod

Flexibilitet och viljan att lära sig är avgörande för att lyckas som ledare.

Om man ska leda andra är det också viktigt att ha en positiv attityd, då negativa människor ofta skapar negativ stress omkring sig.

Om man tränar i att vara optimistisk och försöker att göra det bästa av varje situation, kommer det till slut bli mycket lättare att motivera andra att göra sitt bästa.

Det handlar också om att hantera stressen, då det alltid kommer att finnas stunder då det är svårt att behålla gott mod.

Det finns olika verktyg och förhållningssätt man kan öva på att använda sig av för att inte bli för påverkad av stressiga situationer.

Detta hjälper inte bara i ledarskapet utan är också bra för det egna måendet.

Självförtroendet är allt

Människor med självförtroende är ofta inspirerande och när man som ledare tror på sig själv och på sina medarbetare, kommer dessa att känna sig både motiverade och tryggare i sitt arbete.

Ett sätt att bli mer självsäker på är att påminna sig själv om saker man redan har åstadkommit.

Man kan till exempel göra en stolthetslista med tre saker som man är stolt över och placera någonstans där man ofta blir påmind.

Kommunikation

Forskning visar att många chefer lägger 75–90 % av sin tid på operativ verksamhet och 25–10 % ägnas åt att leda.

Den viktigaste uppgiften för den som är ledare är att se till att andra lyckas.

För att det ska hända behöver man ofta arbeta på kommunikationen.

Det gäller att lära sig hur man kommunicerar tydligt och effektivt.

Det kan vara bra att lära sig hur personerna man arbetar med fungerar i olika situationer för att på så sätt få bättre förutsättningar i ledarrollen.

Genom att kommunicera rätt kan man visa att man är uppmärksam på sina medarbetare och vill att de ska vara informerade och engagerade i arbetet.

Förväntningar och spelregler

Det är viktigt att vara tydlig med vad man förväntar sig av sina medarbetare, samt att fråga dem vad de förväntar sig.

När man sedan har satt tydliga ramar för samarbetet kan man lägga allt krut på rätt saker.

Om teamet fungerar bra kan man låta dem sätta spelreglerna själva.

Om man själv skapar spelregler är det alltid bra att vara tydlig och konsekvent.

Alla kommer kanske inte gilla det från start.

Men bra ledare är inte alltid omtyckta av alla.

En ledares jobb är att se till det som är långsiktigt bra för grupp, organisation och individ.

Sammanfattning

Att vara en bra ledare kräver en hel del olika färdigheter och alla kan inte vara duktiga på allt.

Därför är det viktigt att som ledare kunna ha självinsikt och veta vad man är bra på och vad man skulle kunna jobba på för att förbättra.

En bra ledare är i slutändan någon som bryr sig om både medarbetare och resultat.

Genom att vara engagerad och kommunicera med alla inblandade kan man skapa en god arbetsmiljö där både individ och företag utvecklas och frodas.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.