Transformativt Ledarskap: Tillit och respekt mellan ledare & anställda

Det är viktigt att välja en ledarskapsstil som passar ens personlighet, men också som passar den givna situationen, företaget och de anställda. Transformativt ledarskap är en ledarskapsstil som kan inspirera till och frambringa positiv förändring hos de som följer den transformella ledaren. En sådan ledare tenderar att vara energisk, entusiastisk och passionerad. Den transformella ledaren brukar var väldigt närvarande i de processer som de styr över, och inte bara för att leda arbetet utan också för att kunna bistå med den hjälp och stöd de anställda behöver för att lyckas med sina uppgifter. Den här texten tittar närmre på det transformella ledarskapet, vad specifikt som karaktäriserar en sådan ledare, hur man kan utveckla ett transformativt ledarskap samt fördelar och nackdelar med det.

 

Transformellt Ledarskap

Vad är Transformativt Ledarskap?

Det transformella ledarskapet som koncept och ledarskapsmodell introducerades först av ledarskapsexperten James MacGregor Burns 1978 i hans bok ”Ledarskap”. Enligt honom går det att urskilja ett transformativt ledarskap när ledare och dess ”följare” hjälper varandra att utvecklas och avancera till högre nivåer av moral och motivation. Genom sin starka vision och personlighet har den transformella ledaren förmågan att inspirera sina följare till att förändra sina förväntningar, uppfattningar, drivkrafter och skapa en vilja att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål.

Efter James MacGregor Burns kom forskaren Bernard M. Bass att expandera och utveckla Burns ursprungliga idéer och skapade vad som numera kallas för ”Bass teori om transformellt ledarskap”. Enligt Bass kan det transformella ledarskapet definieras baseras på den inverkan det har på dess följare. En transformell ledare har lätt för att vinna sina anställdas respekt och förtroende. Några exempel på transformellt ledarskap är:

  • Att anpassa företagets identitet och intressen efter de anställdas
  • Att flera personer, det vill säga ledare och anställda, tillsammans sätter gemensamma mål
  • Att identifiera områden som behöver förändras och skapa en motsvarande vision
  • Att ge de anställda en hög nivå av autonomi över sina roller och ansvarsområden

 

Vad karaktäriserar en transformell ledare?

Transformella ledare syftar till att skapa en positiv förändring i sin omgivning och hos sina medarbetare. Ledaren har en tendens att stärka de anställdas moral, prestation och motivation. De inspirerar till transformation genom ett tydligt och meningsfullt syfte som drivkraft och har förmågan att skapa en organisationskultur som bygger på tillit och innovation. Här följer beskrivningar av några av de mest typiska karaktärsdragen för en transformell ledare.

Håller egot i styr

Det är lätt hänt att ens ego tar över när man befinner sig en maktposition. I ett transformativt ledarskap kan ledaren dock kontrollera sitt ego och inte låta det styra eller gå ut över företaget och dess anställda. Genom att hålla egot i styr kan den transformella ledaren sätta organisationens intressen framför sina egna.

Självkontroll

Transformella ledare behöver i regel inte särskilt mycket styrning från andra utan är bra på att hantera sig själva. De är också väldigt motiverade och kan använda den här motivationen till att leda företaget i rätt riktning. De här ledarna gör det de älskar, och deras värderingar går hand i hand med företagets grundvärderingar.

En förmåga att ta de rätta riskerna

Förmågan att beräkna olika risker och välja de rätta riskerna är ett centralt karaktärsdrag hos en transformell ledare. De litar på sin instinkt och magkänsla, och använder sig av den kunskap och intelligens som deras anställda bidrar med för att fatta välgrundade beslut. En transformell ledares team ligger precis bakom dem och är alltid villiga att göra den efterforskning som är krävs för att utvärdera en situation på ett lämpligt sätt. Ledaren efterfrågar helt enkelt input från sitt team för att fatta riskabla beslut som syftar till att skapa tillväxt, till skillnad från exempelvis den auktoritära ledaren.

Kan fatta de tuffa besluten

Att vara en ledare är inte alla gånger en enkel match. Man måste ofta ta svåra och tuffa beslut, där ansvaret i slutändan ligger på en själv oavsett om man tar emot input och råd från andra personer. Transformella ledare undviker dock inte ansvaret när det kommer till att fatta dessa svåra beslut. De tar sina beslut med ett tydligt fokus på organisationens värderingar, vision och mål.

Kan läsa av de anställdas känslor

En transformell ledare delar och förstår sig på hela organisationens kollektiva medvetenhet. Det gör dem särskilt bra på att anpassa sig efter sina anställdas känslor och ger dem en tydlig uppfattning om vilka åtgärder de bör vidta för att framkalla önskade åtgärder från de anställda. De kan fatta beslut som stimulerar tillväxt och också skapa en delad vision för organisationen som alla anställda känner sig dragna till och som en del av.

Inspirerande

Människor söker ofta efter att bli och känna sig inspirerade och de transformella ledarna är några av de mest inspirerande personerna inom ett företag. Deras inspirationsstil är inte bara begränsad till att formellt erkänna att en anställt har utfört ett bra jobb, utan de behandlar varje anställd som en uppskattad person och tar sig tid att förstå vad som motiverar dem.

Nytänkande och mottaglig

Transformation och förändring kan sällan ske om själva ledaren inte är öppen eller mottaglig för nya idéer. Transformella ledare förstår att nyckeln till framgång är att använda sig av ett helt team och att tillväxt och utveckling bara sker i ett företag som har en öppen kultur som är mottaglig för nytänkande och innovativa idéer från alla nivåer.

Anpassningsbar

Den transformella ledaren vet att det är otroligt viktigt att kontinuerligt anpassa sig efter saker så som förändrade marknadsförhållanden för att företaget ska kunna utvecklas och växa. Ledaren är alltid villig att anpassa sig till nya situationer och söker ständigt efter nya, kreativa sätt att svara på den dynamiska affärsmiljön. Den transformella ledaren är proaktiv och förebyggande i sin approach till ledarskap. De leder genom risktagande och spelar en aktiv roll i att få företaget att växa.

Leder med en vision

Transformella ledare sätter en realistisk och uppnåelig vision för organisationen. De kommunicerar sedan den visionen effektivt och tydligt till alla anställda, och inspirerar också till en känsla av engagemang och syfte. Genom att få varje person att knyta an till den gemensamma visionen kan transformella ledare vägleda organisationen i den riktning de vill.

 

Så blir man en transformell ledare

Baserat på James MacGregor Burns och Bernard M. Bass teorier kring transformellt ledarskap följer här en beskrivning av de fyra steg som utvecklar ens ledarskap och som kan göra en till en transformell ledare:

  1. Skapa en inspirerande vision för framtiden
  2. Motivera människor (de anställda) till att acceptera visionen för att jobba mot den
  3. Hantera arbetet och led de anställda mot att uppnå visionen
  4. Bygg ännu starkare relationer till de anställda som baseras på tillit

 

1. Skapa en inspirerande vision

Människor behöver en tilltalande och övertygande anledning att följa ens ledning och det är därför man behöver skapa och kommunicera en inspirerande framtidssyn. Det är ledarens vision som i praktiken skapar ett grundläggande syfte för samtliga anställda inom företaget att komma till jobbet och genomföra sina arbetsuppgifter. Man utvecklar en tilltalande vision dels genom att förstå de anställdas värderingar, dels genom att förstå företagets kapacitet och resurser, samt dels genom att analysera företagets miljö och välja den bästa vägen framåt inom den.

Att skapa en vision ingår i det strategiska arbetet som en ledare ansvarar för i ett företag. Att utveckla en sammanhängande och enhetlig affärsstrategi kräver ett hårt arbete och noggrann eftertanke. När man ska ta fram en vision för företaget är det alltid en bra idé att börja med att analysera den interna och externa miljön. Sedan kan man använda sig av olika slags verktyg som är särskilt framtagna för att hjälpa en att utveckla affärsstrategier. Strategin uttrycks sedan vanligtvis i en affärsplan, och summeras i en så kallad uppdragsbeskrivning.

 

2. Motivera människor (de anställda) till att acceptera visionen för att jobba mot den

Det är viktigt att man vädjar till de anställdas grundläggande värderingar och inspirerar de anställda med hjälp av en bild av vart man vill leda dem och varför. Det kan man göra med hjälp av så kallad ”business storytelling”, ett sätt att förmedla viktig information genom att sätta in berättelsen i en relevant kontext. Det kan hjälpa till att få de anställda att förstå de positiva konsekvenserna av ens vision. Sedan är det också viktigt att prata om och kommunicera visionen ofta och regelbundet. Det är bra att koppla den till de anställdas olika målsättningar och uppgifter, för att göra visionen mer konkret. Det gör det också lättare för de anställda att se hur de konkret bidrar till företagets vision.

Transformella ledare är också medvetna om att inget betydande kan ske om man inte ser till att uppmuntra, stötta och motivera de anställda. Därför bör man alltid se till att hålla koll på vad de anställdas drivkrafter och intressen är, och använda dessa för att inspirera de anställa till att alltid prestera sitt allra bästa.

 

3. Hantera arbetet och led de anställda mot att uppnå visionen

En vision har inget egenvärde i sig självt, utan måste omvandlas till handlingar för att göra någon nytta. Många ledare tenderar att göra misstaget att utveckla en vision, men sedan inte lägga ner det hårda och ofta vardagliga arbetet på att leverera visionen.

För att fullborda visionen måste man ofta kombinera effektiv projektledning med en stabil förändringsledning. Det hjälper en nämligen att skapa de förändringar som behövs för att uppnå visionen, men med det fulla stödet från de anställda. Det är viktigt att man kommunicerar tydligt vad allas roller och ansvar är och att man kopplar dessa direkt till ens planer och strategier. Alla bör vara medvetna om vad de förväntas göra och hur de kan mäta sina egna framsteg. Därefter sätter man upp både kortsiktiga och långsiktiga målsättningar för alla. De kortsiktiga målen är främst till för att hålla de anställda fortsatt motiverade, vilket är enklare när de känner att de gör framsteg.

En viktig aspekt av transformellt ledarskap är att alltid se till så att man är synlig för sina anställda. Det hjälper en också att hålla sig uppdaterad om dagliga aktiviteter och processer, och dessutom kan man snabbt svara på de anställdas frågor när dessa dyker upp.

 

4. Bygg ännu starkare relationer till de anställda som baseras på tillit

Som en transformell leder måste en majoritet av ens fokus alltid vara riktat mot människor, det vill säga mot ens anställda. Man måste anstränga sig i sitt ledarskap för att hjälpa dem att uppnå sina egna mål och drömmar. Ledarskap är en långsiktig process där man kontinuerligt behöver jobba för att bygga och vinna de anställdas tillit, förtroende och respekt. Att möta varje anställd individuellt är det bästa sättet för att verkligen förstå deras perspektiv, och sätta sig in i vad deras drömmar och mål är. Vad vill de kunna uppnå i sin arbetsroll och var ser de sig själva om fem år? Och hur kan man som deras ledare hjälpa dem att komma dit? Att vinna de anställdas tillit gör man genom att själv vara så öppen och ärlig som möjligt. Slutligen bör man alltid åsidosätta tid som är specifikt avsedd för att coacha sina anställda under arbetets gång. När man hjälper dem att hitta sina egna lösningar skapar man inte bara ett mer kompetent team, utan man stärker också de anställdas självkänsla och deras förtroende för ens ledarskap.

 

Fördelar och nackdelar med transformellt ledarskap

Transformellt ledarskap är en ledarskapsstil som innebär ett nära samarbete mellan ledaren och de anställda för att identifiera och genomföra förändringar. Det används mycket i nystartade tech-företag som i Silicon Valley i USA. Det kan vara en drivkraft för tillväxt och framgång, särskilt om man rekryterar bra medarbetare och bygger en positiv företagskultur. Som med alla ledarskapsstilar betyder det inte nödvändigtvis att den här stilen kommer att fungera överallt. Det finns både fördelar och nackdelar med att anta ett transformellt ledarskap.

Fördelar med transformellt ledarskap

Det skapar ett öppet, ärligt och etiskt företag

Ärlighet och integritet är ofta grundläggande värderingar som en transformell ledare har. De lägger stor vikt vid att göra rätt uppgift av rätt anledning, och är på så sätt etiskt drivna och värdesätter autenticitet och transparens högt. Om ledaren deltar i uppbyggnaden av företagets organisationskultur kan dessa värderingar komma att genomsyra hela företaget.

 

Det sänker kostnader för omsättning av personal

En hög omsättning av personal är tidskrävande, frustrerande och kan därtill bli kostsamt. Det kan också leda till en minskad produktivitet hos de nuvarande anställda och påverka organisationskulturen negativt. Ett transformerande ledarskap har potentialen att omvända en sådan trend genom att ledarskapet skapar mer engagerade anställda som trivs bättre. Transformella ledare är därtill ofta väldigt karismatiska personer som har lätt för att få människor att känna sig uppskattade och respekterade, vilket är nyckelfaktorer för att behålla sin personal.

 

Det uppmuntrar till förändring

För att ett företag ska utvecklas måste det vara villigt att anpassa sig, förbättra sig och expandera över tid. Att anta ett transformativt ledarskap är perfekt för att få hela företaget ombord när man vill satsa på en sådan utvecklande vision.

 

Nackdelar med transformativt ledarskap

Det kan vara riskfyllt och störande

Transformella ledare använder som sagt ofta sin karisma för att agera som rollfigurer för sina anställda och för företaget som helhet. De är inte rädda för att ta risker, men om man går för långt i sitt risktagande kan ens handlingar skada ens team och organisation. Ständig förändring kan också störa och splittra företaget.

 

En ökad press på de anställda

Transformativt ledarskap fördelar organisationens ansvar över samtliga anställda istället för enbart på ledaren. Medan det ger de anställda mer autonomi så innebär det också mera press och en del anställda kan ibland känna sig överväldigade.

 

Det kan leda till utbrända medarbetare

I likhet med den föregående punkten så kan den ökade stressen och pressen på de anställda i längden leda till personliga problem. Om det krävs höga nivåer av produktivitet under en längre tidsperiod eller om man sätter allt för ambitiösa deadlines kan det snabbt leda till utbrända medarbetare.

 

Slutsats

Ett transformativt ledarskap bygger på tillit och respekt mellan ledare och anställda. Den transformella ledaren är duktig på att inspirera sina medarbetare till att göra sitt bästa och få dem att känna sig uppskattade och som en viktig del av företaget i fråga. Den här typen av ledare är ofta en engagerad, entusiastisk, driven, ambitiös och passionerad person och medarbetare. Att vara en transformell ledare innebär att man kan sätta sitt ego och egna intressen åt sidan för att prioritera hela företagets intressen, att man har en god självkontroll, är en duktig människokännare som kan läsa av de anställdas känslotillstånd och som är öppen för nytänkande idéer och förslag. För att lyckas som en transformell ledare är det viktigt att man fortsätter jobba på och utveckla sina ledarskapskunskaper och fokuserar på sin egen såväl som sina medarbetares personliga utveckling. Även om det transformella ledarskapet kan medföra många fördelar för ett företag är det viktigt att man håller koll så att de anställda inte får så pass mycket ansvar och autonomi att de känner sig överväldigade och i värsta fall bir utbrända.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.