Coachande Ledarskap: Fokus på medarbetarna egna styrkor

Vi arbetar idag i miljöer och under omständigheter där vi är vara vid konstant kontakt med andra människor. Vi kan idag förvänta oss ett svar från en kollega, vår chef eller en kund inom några minuter vilket har gjort att vi befinner oss i dynamiska miljöer där mycket kan förändras under en kort period. Som ledare blir det därför viktigt att vi är anpassningsbara och skapar förutsättningar för att våra medarbetare och vårt team kan arbeta självgående. Istället för att ge lösningar på problem direkt i handen så siktar det coachande ledarskapet på att motivera och engagera medarbetare till att på egen hand utveckla sin förmåga till att kunna hantera problem.

 

Coachande Ledarskap

Vad är ett Coachande Ledarskap?

Coachande ledarskap har växt mycket i popularitet de senaste åren. Det är ett stort steg från att vara en ledare som ger direkta order och lösningar till att istället ge stöd till medarbetare så att de på egen hand kan hitta lösningar på sina problem. Man arbetar på att skapa en lärandekultur och ett team som individuellt använder sina egna styrkor och kunskap för att arbeta fram en lösning på sina problem. Det medarbetarna behöver från sin ledare är stöd, återkoppling och feedback så att de vet hur de kan förbättra sig och förändra sig i framtiden för att snabbare och mer effektivt hitta en lösning.

Som coachande ledare arbetar man på sina egenskaper och på att förbättra sin förmåga för att kunna identifiera vad för hjälp och stöd andra medarbetare är i behov av. Detta innebär att ledaren skiftar ansvaret från sig själv till sina medarbetare vilket i sin tur lättar på trycket för hela verksamheten. Under lång tid har ledare varit de med allt ansvar vilket har skapat stress och ångest. Detta har gjort att många presterat sämre eller till slut behövt sluta sina jobb för att ta en paus. Genom att skapa en lärandekultur där man istället motiverar och engagerar sina medarbetare till att ta eget ansvar och på egen hand hitta lösningar på de problem som uppstår så minskar pressen på ledaren. Den coachande ledaren kan istället fokusera på andra viktiga aspekter av projektet eller arbetet.

Den coachande ledaren har ett fokus på att motivera och hjälpa sina medarbetare att växa. Genom att ge medarbetarna stöd så kan de utveckla sina kompetenser som i framtiden gör dem mer värdefulla. Coachande ledarskap siktar också mot att skapa ett välfungerande och självgående team. När den coachande ledaren bygger upp en lärandekultur så kommer medarbetarna till slut att utveckla sina egna förmågor som gör att de är mer än kapabla till att hantera olika situationer och problem på egen hand. Med hjälp av stöd från ledaren bygger de upp sin självkänsla och självinsikt så att de kan hitta lösningar själva. Ledaren får på så sätt även mer tid till att fokusera på andra viktiga aspekter inom projektet eller verksamheten som exempelvis kundkontakt.

 

Hur blir man en Coachande Ledare?

För att kunna vara en coachande ledare så behöver man utveckla en del av sina egna egenskaper och förmågor till att förstå andra människor. Det är något som är viktigt i alla former av ledarstilar men särskilt för att kunna anamma coachande ledarskap så behöver man ha empati och förståelse för sina medarbetare. Du behöver kunna se situationer och människor från olika vinklar och sätta dig in i deras situation för att se hur du på bästa sätt kan ge ditt stöd.

Det första du behöver göra är att se över de relationer du har med dina medarbetare. Hur väl känner du dem egentligen och hur kommunicerar ni? Som coachande ledare behöver du ha god kunskap om dina medarbetare och deras beteenden, samt en stark och flödande kommunikation. Dina medarbetare behöver känna att de kan komma till dig för att få stöd och hjälp så om detta är något som du känner redan finns så är du på god start. Om det dock är så att dina medarbetare inte har den här tillförlitligheten eller bekvämligheten med dig så behöver du först arbeta på att stärka dessa relationer och kommunikationen med medarbetarna.

En bra början är att skapa en plan för hur detta kan förbättras inom ditt team. Din plan ska täcka hur kommunikationen ska gå tillväga, vilka mål som finns och hur de ska uppnås. Ta sedan upp det med dina medarbetare öppet och förklara att en förändring ska ske. Förklara även varför förändringen ska ske och hur du strävar efter att det ska få en positiv effekt på verksamheten och det arbete ni utför. Lägg fokus på att era relationer ska stärkas och att dina medarbetare kan känna sig bekväma med att komma till dig när de behöver stöd.

 

4 steg för att komma igång

Som coachande ledare kan du fokusera på fyra steg. Börja med att tänka efter vad det är du vill uppnå. Detta innebär att identifiera vilka mål du har för dig själv, ditt team och din verksamhet. Du kan också sätta upp individuella mål för dina medarbetare. Målen ska vara realistiska och det kan därför vara bra att följa SMARTa mål strukturen; att målen är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, och Tidsatta. Nästa steg blir att utvärdera hur det ser ut inom din verksamhet och för ditt projekt just nu. Skapa dig en bild av nutiden och vad det är som sker runt omkring dig. Detta kommer göra det lättare att förstå vad som kan behöva förändras eller förbättras.

Vidare behöver du se vad du behöver göra, alltså vilka valmöjligheter du har för att uppnå dina mål och göra en förändring. För att kunna uppnå ditt och ditt teams fulla potential behöver du agera och det är därför viktigt att identifiera vilka handlingar som skulle kunna leda till ett lyckat resultat och uppnådda mål. Slutligen behöver du realistiskt göra en bedömning på vad du kommer göra utifrån de förutsättningar som du har. Om du inte har de förutsättningar som krävs för att uppnå dina mål så måste någon annan förändring ske först. Som coachande ledare behöver du ha verktyg och hjälpmedel som gör det möjligt för dig att uppnå dina mål. Dessa kan variera beroende på vilken verksamhet du arbetar för eller inom vilken industri du befinner dig i. Det viktigaste är att du är anpassningsbar.

 

Egenskaper som en Coachande Ledare besitter

För att bli en coachande ledare kan du behöva utvärdera dig själv och dina beteenden. Det finns flera egenskaper som kan gynna dig mer som coachande ledare vilket innebär att det är viktigt att arbeta på dig själv som person också. Som coachande ledare behöver du ha empati och tålamod så att du kan skapa goda relationer med dina medarbetare. Genom att ha empati kommer du kunna skapa en förståelse för dina medarbetare så att du på ett bättre sätt kan ge dem det stöd de behöver. Eftersom att det coachande ledarskapet går ut på att ge stöd och feedback istället för snabba lösningar så är empati och ett öga för detaljer nyckeln.

Detta kan ta tid att bygga upp, både om du arbetar på dig själv och dina relationer med dina medarbetare. När du dock har utvecklat din egen förmåga för att effektivt identifiera vilken form av stöd din medarbetare behöver så kommer det bli lättare för dig att ge stöd till nya medarbetare också, även om ni inte har någon tidigare relation. Din erfarenhet och kunskap kommer att växa med tiden så länge du arbetar med att utveckla dina egna förmågor och de egenskaper som krävs för att vara en coachande ledare.

Vidare behöver du även bli mer anpassningsbar till olika situationer och människor. Du som coachande ledare behöver inte bara ha empati och förståelse för människor, utan även för problem och de olika situationer som kan uppstå. Du behöver kunna se problem från olika synvinklar för att på bästa sätt ge ditt stöd så att din medarbetare kan lösa problemet. Det kan kännas logiskt att bara säga till din medarbetare hur han eller hon ska lösa problemet, alltså ge facit i hand, men det är viktigt att ändra på ditt beteende för att istället skapa en lärandekultur där du motiverar din medarbetare på rätt sätt så att han eller hon på egen hand lär sig hur man kan lösa problemet. På så sätt vet personen även hur han eller hon ska gå tillväga i framtiden och kommer inte behöva störa dig.

 

Utveckla dina medarbetares förmågor också

När du som coachande ledare utvecklat dina egna förmågor att effektivt kunna läsa av andra människor och situationer så blir nästa steg att ge dina medarbetare stöd för att själva utveckla sina egna förmågor. Som coachande ledare så motiverar och engagerar du dina medarbetare till den punkt då deras egen skicklighet och kompetens utvecklas. Med hjälp av detta blir även dina medarbetare mer effektiva och engagerade så att de kan uppnå sitt fulla potential. Du som ledare behöver ha ett öga för detaljer och kunna läsa av dina medarbetares beteenden så att du får en förståelse för vad exakt det är som gör att de blir mer motiverade eller engagerade.

För att lägga mer fokus på att utveckla dina medarbetares förmågor så kan du sätta upp en strategi och plan där du följer deras utveckling. Notera deras mål och hur de presterar för att sedan följa upp med individuella samtal. Lär känna dina medarbetare så att du vet vad som kan motivera dem mer till att uppnå sitt fulla potential. Eftersom att alla människor är olika och arbetar på olika sätt så är det du som ledare som behöver vara anpassningsbar.

Som coachande ledare är det viktigt att inte glömma bort de dynamiska miljöer som även en medarbetare kan befinna sig i, vilket är varför du som ledare behöver vara anpassningsbar. Genom att skapa en förståelse för vad dina medarbetare gör och var de befinner sig, särskilt idag där vi arbetar mycket flexibla timmar och på olika platser, så kan du snabbare förutse om ett problem kan uppstå. Din strategi och plan för ditt ledarskap ska vara utformat på ett sådant sätt så att detta kan undvikas.

 

Vad är fördelen med ett Coachande Ledarskap?

Det finns flera orsaker till varför ett coachande ledarskap har blivit mer populärt de senaste åren och att efterfrågan på coachande ledare har ökat. Där det tidigare har funnits ledare som ger direkta order, svar och lösningar har det nu skapats ett behov för att få återkoppling, feedback och diskussion. Som coachande ledare har man ett fokus på att göra det möjligt för sina medarbetare att uppnå sitt fulla potential på egen hand. Inte helt på egen hand såklart, utan med stöd från ledaren, själva coachningen.

En stor fördel till att den coachande ledaren motiverar sina medarbetare att på egen hand hitta en lösning på sina problem är att medarbetarna lär sig hur de effektivt kan ta vara på sina egna egenskaper, styrkor och tillgångar. Med stöd från ledaren lär de sig att arbeta individuellt vilket i sin tur kommer stärka de på arbetsplatsen. Detta kommer även att göra att ledaren inte behöver hjälpa till och ge lösningar till alla medarbetare hela tiden utan kan lägga sitt fokus på något annat. Det coachande ledarskapet gör alltså så att ledaren sparar tid samtidigt som medarbetarna utvecklar sina egna förmågor att arbeta effektivt på egen hand. Det är viktigt att förstå vilken stor fördel detta kan vara för hela verksamheten eftersom att en hel del tid och resurser kan läggas på annat istället.

Mycket visar också på att medarbetare blir mer engagerade och motiverade när de leds av en coachande ledare. Eftersom att den coachande ledaren fokuserar mer på att ge stöd, återkoppling och feedback, vilket i sin tur startar ett flöde av kommunikation, så kan relationen mellan medarbetaren och ledaren förstärkas.

En annan fördel med coachande ledarskap är att det har visat sig effektivt på dynamiska arbetsplatser där det exempelvis sker mycket förändringar, nya personer kommer in och ut, och nya situationer uppstår dagligen. En ledare som har utvecklat sin coachande förmåga kan lätt anpassa sig till nya situationer och människor vilket gör att man kan arbeta mer effektivt i dynamiska miljöer.

 

Risker med ett Coachande Ledarskap

Det coachande ledarskapet är en informell ledarstil som kan användas till fördel av många. Det kan dock finnas verksamheter där en annan ledarstil kan vara bättre lämpad. Det coachande ledarskapet har ett fokus på att medarbetare med hjälp av stöd ska försöka lösa sina egna problem istället för att få lösningar rakt i handen. I verksamheter och situationer där det ofta finns tidspress kan coachande ledarskap bli knepigt eftersom att man förväntar sig en lösning direkt. Coachande ledarskap skulle fortfarande kunna användas effektivt men det är då viktigt att den coachande ledaren har lång erfarenhet och kunskap om ledarstilen samt goda relationer med sina medarbetare. Om ledaren känner sina medarbetare väl och vet hur de arbetar, så kan han eller hon ge det stöd som behövs för att medarbetaren snabbt ska hitta en lösning på egen hand.

Som coachande ledare behöver man också utveckla sina förmågor för att snabbt kunna identifiera hur en person fungerar så att man i sin tur kan identifiera hans eller hennes behov. En risk är att man missbedömer en person, antingen för att man själv ännu inte utvecklat sin förmåga att kunna läsa av en person eller för att den andra personen inte är öppen för att bli läst. Detta kan då skapa ett problem för den coachande ledaren som försöker ge sitt stöd men på fel sätt så att medarbetaren till slut ändå känner att han eller hon inte fick något stöd. Detta är en risk med alla ledarstilar och det är viktigt att förstå att det är du som ledare som behöver utveckla dina egna förmågor för att kunna hantera olika typer av personer och ge dem det stöd de är i behov av.

 

Sammanfattning

Det coachande ledarskapet kommer med många fördelar som kan gynna dig som ledare samt ditt team och din verksamhet. Med ett fokus på att lära medarbetarna att använda sina egna styrkor till att lösa problem skapas ett mer välfungerande och självgående team. Medarbetarna har fortfarande ett förtroende för ledaren och vet att de kan komma till ledaren för att få stöd och återkoppling. De blir dock snabbare på att lösa sina problem på egen hand vilket gör att ledaren får mer tid som kan användas till annat.

Fördelen med det coachande ledarskapet är att ansvaret skiftar mellan medarbetarna och ledaren samt att ledaren motiverar och engagerar medarbetarna till att arbeta individuellt och självgående. Tid och resurser som ledaren hade behövt för att hjälpa varje medarbetare individuellt kan nu istället läggas någon annanstans inom verksamheten eller projektet.

Det är viktigt att den coachande ledaren arbetar på sina egna förmågor att kunna anpassa sig och ge stöd till sina medarbetare så att det skapas ett starkt kommunikationsflöde. En risk med det coachande ledarskapet är att man läser en situation på fel sätt och istället för att ett problem löser sig så blir det större problem. Med mer erfarenhet och kunskap så kan den coachande ledaren förbättra och stärka sina egna förmågor till att undvika att detta sker.

Caroline Hasl

Caroline Hasl

Caroline Hasel är skribent inom projektledning, kommunikation och ledarskap. Caroline har en examen inom företagsekonomi Högskolan i Borås samt en master's degree från Luleå Tekniska Universitet.