Transformerande Ledarskap: Får sina anställda att utveckla sig själva

Det är ingen hemlighet att ett effektivt och bra ledarskap kan vara den avgörande faktorn mellan ett framgångsrikt och ett mindre framgångsrikt företag. Det många inte brukar tänka på dock är vilken typ av ledarskapsstil som har störst och mest positiv inverkan på ett särskilt företag. Det kan ibland krävas en ordentlig ansträngning för att ta reda på vilket ledarskap som passar bäst. Den här texten fokuserar på vad som kallas för ett transformerande ledarskap. Det är en ledarskapsstil där ledarna uppmuntrar, inspirerar och motiverar sina anställda till att vara en del av innovativa och kreativa förändringar. I ett företag som styrs genom ett transformerande ledarskap är alla medarbetare en viktig del av arbetet med att forma organisationen och få företaget i fråga att växa.

 

Transformerande Ledarskap

När man lär sig mer om transformerande ledare kan det verka som en relativt sällsynt typ av ledare. Det finns dock ett gäng olika ledare som de allra känner flesta till. De har utmärkt sig starkt genom sitt transformerande ledarskap och har påverkat världen på olika sätt. Några av dessa ledare är till exempel Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Abraham Lincoln och Martin Luther King. Företag som har blomstrat under ett transformerande ledarskap inkluderar många av de mest kända namnen idag, inklusive Apple, Microsoft och Google.

 

Vad är Transformerande Ledarskap?

Det transformerande ledarskapet kallas också för ett utvecklande ledarskap. Det beror på att den här typen av ledarskap ofta innebär att ledaren får sina anställda att utveckla sig själva, både på ett professionellt och personligt plan, och att ändra sina perspektiv. Det ultimata syftet med ett transformerande ledarskap är att skapa förändringar inom en organisation och framför allt brukar det handla om att förändra just de anställda. Man vill nämligen ändra hur medarbetarna ser på företaget i fråga och på sina jobbroller, och få dem till att bli än mer engagerade i sina uppgifter.

Det transformerande ledarskapet är en modell inom ledarskap som används inom flera olika områden så som politik, utbildning, underhållning, finans, teknologi samt andra sektorer och industrier. När man ser till personer som har utmärkt sig som bra transformerande ledare är det ofta personer som har lyckats göra någon slags skillnad, oavsett om det är inom en organisation eller i ett land. Det är den typen av människor som inte är rädda för att ta sig an stora utmaningar och sammanföra olika människor för att tillsammans göra skillnad.

Den transformerande approachen till ledarskap handlar som sagt mycket om att engagera och motivera sina följare, vilka är de anställda inom ett företag, till att vara med och forma företaget och dess utveckling. Det inkluderar många gånger att etablera ett gemensamt och meningsfullt syfte för organisationen eller de berörda individerna. Syftet är ofta rotat i organisationens vision och uppdragsbeskrivning, vilka är två saker som ledare ofta använder sig av för för att definiera sina målsättningar. Visionen beskriver den bild av hur man ser på företaget i framtiden och vart man vill befinna sig längre fram, medan uppdragsbeskrivningen istället förklarar anledningarna till företagets existens. En tydlig vision och uppdrag är nödvändigt och i princip inga företag kan klara sig utan dessa två dokument.

Faktum är att en verkligt transformerande ledare kan komma in i ett kämpande eller stillastående företag, analysera omständigheterna och formulera nödvändiga förbättringar nästan omedelbart. Han eller hon kan då vägleda organisationen i att definiera eller omdefiniera dess kärnvärden på ett sätt som förenar medarbetarna i ett gemensamt arbete. På den mest grundläggande nivån används transformerande ledarskap för att inspirera anställda att se framåt med fokus på det större och viktiga, och fungera som en enhet med ett gemensamt mål i sikte. Det är inte förrän en ledare kan utföra dessa steg som en framgångsrik transformation av företaget kan börja ta form.

 

Fyra aspekter av Transformerande Ledarskap

Den moderna idén bakom transfererande ledarskap är baserat på fyra stycken grundläggande aspekter, vilka först beskrevs av ledarskapsexperten Bernard A. Bass år 1985 och kallas för de fyra i:na. Bass menade att dessa fyra aspekter som alla börjar med bokstaven i bygger upp en transformerande ledare, och att de är avgörande för att en ledare ska kunna inspirera, värna om och utveckla sina följare (anställda):

 • Idealiserat inflytande
 • Intellektuell stimulering
 • Inspirerande motivation
 • Individualiserat coachande

 

De fyra i:na används för att skapa en öppen, kommunikativ och diverse företagskultur, som tillåter de anställda att öppet dela med sig av sina tankar och idéer. På så sätt verkar det transformerande ledarskapet också stärkande på en individuell nivå. Transformerande ledare beskrivs ofta som mentorer eller förebilder eftersom de leder med ett gott exempel, och jobbar för en arbetsmiljö där innovativt tänkande går hand i hand med företagets värderingar och målsättningar.

 

1. Idealiserat tänkande

Den här aspekten har att göra med hur den transformerande ledaren utövar sitt inflytande över gruppen, det vill säga de anställda. De här ledarna är ofta djupt respekterade av sitt team på grund av att de själva lever upp till de krav som de ställer på sina medarbetare. De förser de anställda med en tydlig vision och en känsla av tillhörighet. Det uppmuntrar de anställda till att stödja företagets långsiktiga målsättningar och fungerar som en effektiv drivkraft för att också uppfylla sina egna målsättningar.

 

2. Intellektuell stimulering

Transformerande ledare är som sagt bra på att skapa en öppen, bekväm och divers arbetsmiljö, inom vilken de kan uppmuntra de anställda till att tänka och skapa innovativt för att forma nytänkande idéer för företaget men också för sig själva. De söker andra vägar till mål som skiljer sig från normen och pushar öppet andra till att utmana sina egna och företagets övertygelser och värderingar. Det är just därför som den här ledarskapsstilen ofta kan spela en så pass viktig roll i förändringsarbete och strategisk planering.

 

3. Inspirerande motivation

Transformerande ledare spelar en viktig roll i att förbättra företagets prestationsnivåer. Det gör dem genom att stärka de anställdas arbetsmoral genom olika motiverande tekniker och fungera som en inspirationskälla. De ledare har inga problem med att kommunicera sina höga förväntningar på enskilda anhängare och motivera dem på en individuell nivå för att få deras stöd och engagemang för ett gemensamt ändamål. När individen är engagerad i företaget verkar det stärkande och uppmuntrande i sig självt för att arbeta hårdare för att nå dess mål.

 

4. Individualiserat coachande

Transformerande ledare jobbar aktivt för att skapa en stöttande arbetsmiljö, där de enskilda individernas skillnader respekteras och firas. Ledaren känner var och en av sina medarbetare på en individuell nivå och lyssnar gärna till deras behov eller oro. De agerar som mentorer och coacher och jobbar för att utveckla, stärka och inspirera dem till att åstadkomma mer och bättre.

 

En transformerande ledares karaktärsdrag

Transformerande ledare är ofta sådana personer som anses kunna sammanföra en hel organisation och få alla att förstå det gemensamma syftet och motivera på ett sätt som skapar en organisationskultur inriktad på framgång. Den här typen av ledare besitter ofta alla eller några av följande egenskaper:

 • Är en visionär
 • Är fokuserad på teams istället för individer
 • Engagerande
 • Inspirerande
 • Inkluderande
 • Emotionellt intelligent
 • Samarbetsvillig

Ledare som har dessa egenskaper och förmågor brukar också vara karismatiska och empatiska. På ett personligt plan har dem ofta starka moraliska värderingar och de strävar ständigt efter att sätta sina team av anställda framför sina egna intressen. De tänker sällan på den makt de besitter eller på hur deras handlingar kan gynna dem själva personligen.

Som en del av ett team har den transformerande ledaren en naturlig förmåga att förstå människor, definiera varje teammedlems mål och ambitioner och föra alla samman för att göra skillnad. De är visionära i sitt eget sätt att tänka och har en kommunikationsförmåga som gör det möjligt för dem att inte bara formulera sina tankar tydligt utan göra det på ett sätt som är inspirerande för andra. Den här typen av ledare kan därtill skapa en positiv arbetskultur för sina anställda. Det kräver att de samlar rätt grupp människor i ett team och skapar en arbetsmiljö byggd på samarbete. I en sådan miljö är alla fria att uttrycka sina tankar och åsikter och kan känna sig säkra när de delar med sig av kreativa och innovativa idéer som kan gynna organisationen. Den transformerande ledaren är alltid fokuserad på att göra organisationen så bra som möjligt. Det inkluderar att be om feedback, samla idéer och se till att varje person i laget känner sig inkluderad, hörd och uppskattad. De flesta transformerande ledarna finns på de verkställande nivåerna i företagen eftersom de måste vara i en ansvarsposition för att kunna påverka.

 

Så skapar man ett transformerande ledarskap på arbetsplatsen

Med tanke på alla de fördelar som ett transformerande ledarskap kan innebära för ett företag är det inte särskilt förvånande att många arbetsgivare och chefer inspireras till att utöva ett sådant ledarskap och inkorporera dess värden i sitt dagliga arbete. Många experter och akademiker menar dock att det inte är riktigt så enkelt som att bara välja att bli en transformerande ledare. Medan många tror att de grundläggande egenskaperna hos en transformationsledare som karisma och empati är sådana som människor antingen är födda med eller inte, så finns det vissa transformerande ledaregenskaper som man kan lära sig genom hårt arbete och en önskan om att förbättra ett företag. För att utforska transformationsledarskap kan man följa nedan beskrivna tips.

 

1. Utveckla den egna förmågan att leda

Innan man kan börja göra förändringar av ens team eller ens företag är det viktigt att först utvärdera sitt eget ledarskap. Framgångsrika transformerande ledare är således empatiska, karismatiska och inspirerande. Det sägs som sagt att det inte går att lära sig dessa egenskaper, men här följer tips på hur man kan gå tillväga för att utveckla dem.

 • Empati: Det är bra att ta sig tid med varje medarbetare för att lära känna dem på ett mer personligt plan och i en kontext som är bredare än just bara deras roll inom företaget. Man kan fråga dem om deras bakgrund, personliga mål och även om de känner någon särskild oro eller rädsla i relation till jobbet. En sådan konversation kan ge en mer information om hur ens anställda till exempel skulle reagera när de ställs inför en större förändring, hur man bäst ger dem feedback eller vilken typ av motivation som är mest effektiv. Att lära känna de anställda lite bättre på ett personligt plan gör åtminstone att det blir enklare att sätta sig in i deras situationer, vilket är en nödvändig faktor för att veta hur man bäst inspirerar dem som ledare.
 • Karisma: För att förbättra ens karisma är viktigt att vara närvarande i varje situation, neutralisera negativa tankar, klä sig tilltalande, använda sig av kroppsspråk med mera.
 • Inspiration: En central aspekt av att bli en inspirerande ledare är att möta varje situation med företagets bästa i åtanke och att låta det lysa igenom för de som iakttar en. Ledare som har förmågan att göra det utvecklar naturligt en högre nivå av tillit och förtroende bland de anställda. Det gör att de som leds känner sig tryggare när de väljer att följa ledaren som inspirerar dem.

 

2. Skapa en lämplig organisationskultur

Ett företags organisationskultur blir en allt viktigare och viktigare aspekt av de anställdas upplevelse på jobbet. På grund av det tenderar arbetsgivare numera att lägga ner mer tid och energi på att skapa en arbetsmiljö som deras anställda kan njuta av med förmåner och evenemang. De gör man i ett försök att få varje individ att känna sig uppskattad av företaget och därmed motiverad till att arbeta hårdare. Att se på organisationskultur ur ett transformerande ledarskapsperspektiv är också viktigt. Det är nämligen inte bara viktigt att se till att ens team känner sig uppskattat och respekterat, utan de som vill använda transformationsmetoder måste också ta sig tid att säkerställa att arbetsmiljön är en som uppmuntrar till samarbete, innovation och kommunikation. Att etablera var och en av dessa tre faktorer hjälper till att skapa den kollektiva entusiasmen i ett team som är nödvändig för en framgångsrik transformation.

 • Samarbete: Transformerande ledarskap bygger på idén om att alla medarbetare borde jobba tillsammans mot ett stort, gemensamt mål inom företaget. Därför är det viktigt att ledarna jobbar för att skapa en miljö som främjar samarbete och kunskapsutbyte. Det spelar ingen roll om det innebär att arbeta i större grupper på projekt som är tydligt knutna till uppnåendet av det gemensamma målet, eller säkerställa att medarbetarna kan se hur deras egna dagliga arbete bidrar till företagets större mål.
 • Innovation: För det mesta dyker de mest kreativa och nytänkande idéerna upp bland de anställda inom ens företag som spenderar som mest tid med produkten eller tjänsten i fråga varje dag. Anta den transformerande ledarskapsstilen genom att se till så att arbetsmiljön och organisationskulturen uppmuntrar de anställda till att tänka utanför lådan och att dela med sig av förbättringsförslag och idéer. Det är också en bra idé att visa att det är okej att begå misstag eller att erbjuda de anställda vissa incitament för att locka fram än mer innovation.
 • Kommunikation: Säkerställ att varje medlem av teamet inte bara känner sig bekväm nog för att yttra sina åsikter och dela med sig av innovativa förslag, utan att de också känner att de definitivt kommer bli hörda och respekterade. Det börjar med ledaren, då ledarens uppgift är att etablera ett öppet flöde av kommunikation med de anställda.

 

3. Öva på att identifiera och sprida kärnvärderingarna

Den första och ofta även den mest betydelsefulla effekten en transformerande ledare kan ha är att definiera och förtydliga ett företags grundläggande kärnvärderingar. En grym transformerande ledare kan komma in i ett nytt företag, identifiera vad som inte fungerar optimalt och snabbt komma på lämpliga idéer, strategier och rekommendationer för en lösning. För att börja bygga dessa färdigheter bör blivande transformerande ledare helt enkelt börja bekanta sig med denna typ av process.

Det gör man genom att först identifiera visionen och uppdraget för organisationen och sedan dra slutsatser för att avgöra om dessa värden stöds av varje division inom företaget. Om de stöds kan man försöka identifiera vilka strategier de andra cheferna använder för att lyckas med detta. Man kan betrakta dessa ledare som potentiella tränare och mentorer och arbeta för att spegla deras ledarstil. Om företagets olika delar och divisioner inte stöder företagets grundvärderingar i praktiken bör man överväga hur man kan samla organisationen för att nå de gemensamma målen. Även om det kan vara viktigt att vara försiktig med att störa ett företags hierarkiska struktur är det viktigt att komma ihåg att transformerande ledare inte väntar på att förändring ska ske utan de skapar den själva.

 

Slutsats

En transformerande ledare är innovativ, empatisk, karismatisk, kommunikativ, inspirerande och kan samarbeta med en mängd olika sorters människor och medarbetare. Den här typen av ledare kan engagera de anställda och uppmuntra dem till att bli en integral del av ens företag. På så sätt spelar de transformerande ledarna en viktig roll i till exempel ett företags förändringsarbete, eftersom att de gör arbetet och övergången smidigare. När de anställda känner sig mer engagerade och uppskattade jobbar de hårdare samtidigt som de trivs bättre i sina roller. Då leder det transformerande ledarskapet i slutändan till en starkare och mer positiv organisationskultur, och även en högre produktivitet.

Vera Kristen

Vera Kristen

Vera är Content Editor på Projektledning.se. Hon är utbildad inom projektledning, reklam och PR med en examen från Stockholms Universitet. Vera har arbetat som projektledare på flera företag.