CSR: Hur du arbetar socialt, miljömässigt, ekonomiskt & etiskt hållbart

CSR är en förkortning för engelskans Corporate Social Responsibility. Det brukar översättas till Företagens ansvarstagande i samhället. Hur företag verkar och opererar har ofta en betydande inverkan på människorna i det landet där företaget är aktivt men också världen över. Det gäller inte bara genom de produkter och tjänster eller arbetstillfällen och jobb som ett företag erbjuder utan har också att göra med hur deras arbetsvillkor ser ut och hur de arbetar med mänskliga rättigheter, hälsa, miljö, innovation, utbildning och utveckling.

Corporate Social Responsibility csr

 

Därför är det viktigt att företag utreder och förstår både sina positiva och negativa effekter på samhället, omvärlden och miljön. På så sätt ser man också till att man är förberedd och kan agera förebyggande för att förhindra att negativa effekter och konsekvenser uppkommer och snabbare kan hantera problematiska situationer som uppstår.

Det gäller naturligtvis längs ett företags hela värdekedja, från utvinning, inköp och användning av råvaror till att kunden använder produkten eller tjänsten. Att leva upp till de standarder som, i alla fall i teorin, garanterar att detta efterföljs är inom framför allt företagsvärlden känt som CSR. Statliga institutioner och myndigheter, samt konsumenterna, spelar viktiga roller genom att stötta, uppmuntra och motivera företag till att bedriva sin verksamhet mer ansvarsfullt. Olika politiska och internationella ramverk och riktlinjer agerar också stöttande för CSR, till exempel de globala hållbarhetsmålen och FNs riktlinjer för mänskliga rättigheter.

 

Vad är CSR – Corporate Social Responsibility?

CSR, Corporate Social Responsibility, brukar kort definieras som ”företags ansvar för deras påverkan på samhället”. Enkelt beskrivet så kan företag ta sitt ansvar genom att integrera sociala, miljömässiga, etiska, konsumentrelaterade frågor och mänskliga rättigheter i sin affärsplan, strategi och verksamhet. Statliga myndigheter agerar stöttande genom att ta fram policys för dels frivilliga åtgärder och dels för obligatoriska regleringar och lagstiftning.

 

Ansvaret är uppdelat i fyra delar

CSR är uppdelat i fyra olika områden. Dessa områden är:

 1. Sociala
 2. Miljömässiga
 3. Ekonomiska
 4. Etiska åtaganden

Alla fyra områden är lika viktiga och för att ett företag ska anses uppfylla CSR-kraven så måste företaget ta ansvar inom varje område.

 

CSR sociala

Socialt ansvarstagande

I ett företags sociala ansvar så ingår både internt och externt ansvarstagande. Internt så måste företaget i fråga garantera att företagets anställda arbetar i en trivsam och bra arbetsmiljö, både ur ett psykologiskt och ett fysiskt perspektiv. Det kan företaget främst göra genom att ansvara för att det råder en hälsosam och logisk balans på arbetsplatsen mellan exempelvis

 • Kön
 • Etnicitet
 • Åldrar
 • Religioner

 

Man brukar säga att balansen, eller blandningen, på arbetsplatsen i de allra flesta fall bör representera eller spegla den blandning som råder ute i samhället generellt.

Genom att utgå ifrån att olika människor har olika bakgrunder, förstår och talar olika språk, har olika traditioner och seder och att en del har funktionshinder gör att man undviker att någon någonsin känner sig diskriminerad på sitt jobb. När det kommer till det externa ansvarstagandet så riktas uppmärksamheten istället utåt mot företagets kunder. Ingen kund ska heller behöva känna sig diskriminerad. Det är också viktigt att företaget agerar för att ha en positiv inverkan på det samhälle som det verkar i, genom olika sorters aktiviteter som visar på ett positivt samhällsengagemang.

Ett företag kan till exempel uppmuntra sina medarbetare till att på betald arbetstid delta i olika volontärprojekt i samhället, eller anställa personer som annars har det tufft att få jobb så som personer med en funktionsnedsättning. Ett externt, socialt ansvarstagande kan också innefatta donationer som företaget gör till olika välgörande ändamål och organisationer.

 

CSR miljömässiga

Miljömässigt ansvarstagande

Tidsaxeln är en viktig faktor inom det här ansvarsområdet, eftersom att det gäller att företaget i fråga bedriver sin verksamhet på ett sätt som är långsiktigt hållbart utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. Det här området kan också delas upp i dels ett internt och dels ett externt ansvarstagande. Inom det interna ansvaret så kollar man på faktorer så som exempelvis val av produktionsmetoder och inköp och utvinning av råvaror, medan man inom det externa ansvaret fokuserar på företagets både direkta och indirekta påverkan på miljön och dess omgivning. Genom att ta det miljömässiga ansvaret så syftar företaget också till att säkerställa så att inte bara företaget utan också dess kunder och underleverantörer agerar utifrån en miljömässig medvetenhet och därmed:

 • Använder och nyttjar olika resurser effektivt och hållbart
 • Att inverkan på miljön är så liten som möjligt
 • Att företagets produkter inte är farliga eller skadliga för varken kunderna eller miljön
 • Att transporter sker miljövänligt
 • Att nödvändig klimatkompensation sker för samtliga aktiviteter, vilket inkluderar företagets, underleverantörernas och konsumenternas, för att på så vis minimera det ekologiska fotavtrycket för produkten eller tjänsten.

 

CSR Ekonomiska

Ekonomiskt ansvarstagande

Ett företags ekonomiska ansvarstagande går framför allt ut på att bedriva verksamheten på att sådant sätt att man kan säkerställa att den är lönsam. Om företaget har en lönsam verksamhet så innebär det nämligen oftast att den också är långsiktig. Ett företag som å andra sidan inte är långsiktigt kan heller inte ha en långvarig effekt eller i längden bidra till att förbättra ett samhälle. Förutom det så handlar det ekonomiska ansvaret också om företagets affärsetik, det vill säga hur det bedriver sina affärer och om etiska riktlinjer följs.
Det kan till exempel visa sig genom att företaget ställer krav på sina underleverantörer genom diverse riktlinjer, krav och policys som underleverantörerna har en skyldighet att följa, vilka garanterar att underleverantörernas anställda har schyssta och rimliga arbetsvillkor och arbetstider, att arbetsplatsen är säker och att de har möjlighet till facklig representation.

 

CSR Etiska

Etiskt ansvarstagande

Tidigare så bestod CSR oftast enbart av de tre nämnda områdena, det vill säga socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar, men idag inkluderar nästan alla det fjärde och sista ansvarsområdet vilket är det etiska. För att kunna uppfylla ansvaret inom det etiska området så krävs det oftast att företaget har olika kontrollmekanismer på plats för att på så sätt kunna säkerställa att företagets olika avdelningar och dimensioner arbetar och följer de olika etiska riktlinjer och värderingar som företaget själv har beslutet ska styra dess verksamheter och operationer på marknaden och i samhället.

 

ISO 26000

För att ett företag ska kunna visa att de följer CSR och tar ett socialt och hållbart ansvar för sin verksamhet så kan de använda sig av ISO-standarden 26000. Till skillnad från många andra ISO-standarder så innehåller den här standarden inga krav och på grund av det så kan företag heller inte certifiera sig mot den. Den här ISO-standarden kan användas av alla möjliga sorters företag så väl som organisationer och statliga institutioner, och är istället vägledande inom just socialt ansvarstagande och CSR. ISO 26000 är internationell precis som CSR, och innehåller:

 • Principer, policys och rutiner för att integrera och främja CSR i hela företaget inom den specifika branschen
 • Koncept, definitioner, frågeställningar och termer
 • Information om åtaganden och prestationer

 

ISO-standarden 26000 består av sju stycken huvudsakliga områden, eller principer, vilka är nära relaterade till ansvarsområdena inom CSR. Dessa principer bör ligga till grund för och i stort sett genomsyra alla delar, processer och operationer inom ett företags arbete:

 • Ansvarsskyldighet
 • Etiskt riktigt uppträdande och beteende
 • Transparens igenom hela företaget
 • Respekt för lagstiftningar
 • Respekt för företagets intressenter
 • Efterlevnad av internationella normer kring uppförande
 • Respekt för mänskliga rättigheter.

 

Varför är CSR viktigt?

Att det är viktigt att bry sig om mänskliga rättigheter och ekologisk hållbarhet är någonting som de flesta är medvetna om. Men det kan vara bra att titta lite närmre på och gå lite mer på djupet för att verkligen förstå på vilka sätt som CSR kan göra skillnad. Teorin och filosofin bakom CSR grundar sig i att alla organisationer och företag bär ett faktiskt ansvar gentemot både miljön och mot samhället.

För företagen så kan CSR medföra viktiga förbättringar när det kommer till framför allt riskhantering, kostnadseffektivitet, kundrelationer, personalhantering, förmåga att utvecklas samt i det långa loppet en ökad vinst. För samhällen så kan CSR bidra till att hållbara värderingar läggs till grund för hur ett mer integrerat samhälle kan byggas, för att underlätta övergången till ett hållbart ekonomisk system. När företag blir allt mer hållbara och innovativa så bidrar det utan tvekan till en mer hållbar samhällsekonomi.

 

Fördelar med CSR och hållbarhetsarbete

När CSR kom till så var det till en viss del framför allt del av en större, generell trend kring hållbarhet. Det var nämligen trendigt för företag att visa att de aktivt arbetade med hållbarhet i sin verksamhet, något som ofta kunde leda till så kallad Greenwashing. Idag anses det många gånger inte längre vara trendigt, utan istället så anser många, inklusive företagsledarna själva, att det är ett företags direkta ansvar att ha en socialt och miljömässigt medveten strategi som ligger till grund för företagets kärnverksamhet.
Förutom att till exempel vilja tackla klimatförändringarna så kan det finnas en mängd andra orsaker, eller fördelar, som gör att fler och fler företag inkorporerar CSR och hållbarhet i sin verksamhet. Många företagsledare visar också starkt ledarskap genom ett tydligt ställningstagande för social och ekologisk hållbarhet.

För att företagens arbete med hållbarhet ska fungera och dessutom vara långsiktigt så krävs det att det är lönsamt. Lönsamheten med en grönare verksamhet är någonting som allt fler och fler företag får upp ögonen för. Ofta är det mycket mer attraktivt att investera i ett företag som är anpassat till och rustat för olika sorters klimatrelaterade och sociala risker och problem. Sådana företag skapar sig generellt också ett bättre rykte än de företag som inte inkorporerar hållbarhet i sin verksamhet, vilket kan göra att man blir konkurrenskraftigare på den marknaden som man är aktiv på. Dessa företag brukar ha kapitalkostnader som ligger cirka 20 procent lägre än genomsnittet, samt en högre kreditvärdighet eftersom att dessa företag många gånger gör riskanalyser som en del av hållbarhetsarbetet. Därtill så är marknaden och branschen inom hållbarhet ständigt på växande framfart, när fler konsumenter vill ändra sin livsstil.

Nedan följer en sammanfattande lista på de olika fördelar som kommer ur ett engagerat hållbarhetsarbete för företag så som CSR. Listan är uppdelad i två stycken delar, nämligen interna och externa fördelar.

 

Interna fördelar för företaget

 • Företagets kostnader och utgifter kan minska genom att man börjar använda och förbruka sina resurser på ett betydligt mer effektivt sätt. Till exempel så man man energieffektivisera sin verksamhet, analysera sin materialåtgång samt sin avfallshantering.
 • När man börjar tänka kring hållbarhet så innebär det ofta att man blir bättre på att planera för framtiden och en riskanalys hjälper till att vara förberedd på det värsta.
 • Tidsaxeln för alla typer av hållbarhetsarbete är långsiktighet och det är samtidigt viktigt att ha ett helhetsperspektiv över sin verksamhet. De två faktorerna hjälper till att lägga en långsiktig strategi, vilket i sin tur verkar för att ta mycket mer välgrundade beslut inom företaget och gör styrningen både enklare och mer effektiv.
 • Hållbarhetsarbete fokuserar mycket på framtiden och därmed skapas också ett öppnare och bättre innovationsklimat på företaget.
 • Att grunda sin affärsplan i hållbarhet kan förstärka den betydligt.

 

Externa fördelar

 • Utåt sett så skapar ett bättre rykte, vilket ofta kommer allt eftersom att hållbarhetsarbetet inom företaget ökar, också ett starkare varumärke. Det starkare varumärket i kombination med arbetet för hållbarhet kan i sin tur öka företagets trovärdighet och öka chansen till bättre affärer.
 • Företag som inkorporerar hållbarhet börjar locka till sig en ny typ av kunder, nämligen kunder som ställer högre krav och söker egenskaper så som exempelvis långsiktighet och trygghet.
 • Precis som man börjar locka till sig nya kunder så kan företaget också locka till sig andra företag och potentiella kollaboratörer och samarbetspartners. I sådana samarbeten så kan arbetet med hållbarhet komma att förstärkas ytterligare.
 • Utåt sett börjar det märkas att det råder en stark företagskultur, allt eftersom att medarbetarna känner sig mer och mer motiverade och stolta över den hållbara verksamheten.
 • När företagets hållbarhetsarbete växer och förstärks så innebär det att företaget möter och uppfyller fler lagar, regler och riktlinjer vilket i sin tur kan öka företagets förtroende hos och stärka kontakten med statliga myndigheter och institutioner.

 

Kritik mot CSR

Det finns alltså mycket lovord kring CSR och många dokumenterade fördelar som kan resultera från dess implementering, men det finns också lite kritik. Kritiken kommer framför allt från liberala och neoklassiska perspektiv. Dessa kritiker menar att företag i grund och botten egentligen endast har en skyldighet, vilken är att maximera sin vinst genom att producera och förse konsumenterna med de varor och tjänster som efterfrågas samtidigt som de skapar arbetstillfällen. Utöver det så har företagen ingen skyldighet att åta sig några andra plikter så som CSR. Ett fåtal andra kritiker menar istället att frivilliga och kravlösa ramverk så som CSR kan komma att ersätta viktig lagstiftning.

 

Tips med CSR

Här följer några användbara och konkreta tips för när ett företag bestämmer sig för att börja arbeta med hållbarhet genom CSR:

 • Det är aldrig för sent att börja med hållbarhet. Den rätta tidpunkten för att börja anpassa sin verksamhet är här och nu.
 • Ett vanligt misstag som många nybörjare gör, inom en rad områden, är att ta sig vatten över huvudet och alltså ta på sig allt för stora åtaganden i starten. Börja med att fundera kring företagets användning av olika resurser och vilka förutsättningar som företaget har att påverka sin verksamhet.
 • Gå igenom hela produktionskedjan samt produktionssortimentet, och kontrollera vilka typer av risker det finns längs kedjan. Finns det till exempel en risk att det förekommer aktiviteter någonstans längs kedjan som involverar barnarbete eller som har en kraftig påverkan på miljön? Om det finns en risk för sådant så kan det vara lämpligt att besöka de platserna eller fabrikerna och kontrollera hur produktionsprocesserna går till och ser ut.
 • Om ens verksamhet har aktiviteter i ett annat land så är det viktigt att man har en god kännedom om de annorlunda förhållanden, lagar och regler som råder i det landet. Det kan vara en god idé att söka samarbete med andra företag inom samma bransch som ens företag som har erfarenhet från landet.
 • Vad man än åtar sig så blir det i regel lättare, och mer lyckat, när man har en tydlig idé med ett tydligt mål för vad man vill åstadkomma och vart man vill komma. Ett lyckat arbete med CSR kräver vanligtvis att man har en långsiktig plan, och det kan därtill vara smart att sätta upp olika delmål som är realistiska.

 

CSR i korthet

CSR, Corporate Social Responsibility, innefattar sociala och miljömässiga så väl som ekonomiska och etiska åtaganden för företag. Fler och fler företag arbetar med CSR men många kallar det också bara för hållbarhetsarbete. ISO-standarden 26000 som är ett stöttande verktyg för CSR ställer trots allt inga krav och går inte att certifiera sig emot. Oavsett vad man kallar en mer hållbar verksamhet och företag så har det visat sig att hållbarhet lönar sig för företag. Att å andra sidan inte ta något varken socialt eller miljömässigt ansvar kan istället ha mycket negativa samt kostsamma konsekvensen för ett företag, och därtill skapa ett dåligt rykte.

Företag som arbetar aktivt med hållbarhet blir mer konkurrenskraftiga på sina marknader och lockar till sig både nya kunder och nya samarbetspartners. Dessutom ökar förtroendet från myndighetshåll och därmed stärks kontakten och samarbetet också med de statliga institutionerna. Ett sätt som ett företag kan påvisa sin hållbara verksamhet längs hela produktions- och värdekedjan för investerare och kunder är till exempel genom en livscykelanalys.

Projektledning

Projektledning

Team Projektledning består av en eller flera personer med teoretiskt och praktisk erfarenhet av projektledning.